Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

jan 06 Samordnad vårdplanering Ett gränsöverskridande verksamhetsutvecklingsprojekt 2006-02-03 samt 2006-02-06 Christina Wisser.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "jan 06 Samordnad vårdplanering Ett gränsöverskridande verksamhetsutvecklingsprojekt 2006-02-03 samt 2006-02-06 Christina Wisser."— Presentationens avskrift:

1 christina@meditik.se jan 06 Samordnad vårdplanering Ett gränsöverskridande verksamhetsutvecklingsprojekt 2006-02-03 samt 2006-02-06 Christina Wisser

2 christina@meditik.se jan 06 140 (160)vårdcentraler i regionen i 49 kommuner, 17 sjukhus Bild från VGR´s hemsida

3 christina@meditik.se jan 06 Kom- munal HoS Privata vård- givare Primär- vård Sjukhus- vård Intressenter Samordnad vårdplanering Trollhättan har 60 % privata vårdcentraler 49 kommuner (varav 1 med 21 SDF) 17 sjukhus 140 VC Sjukhus- vård Sjukhus- vård Kommunal Vård och omsorg Kommunal Vård och omsorg Primärvård Privata vårdgivare Privata vårdgivare Vård/om- sorgstagare anhöriga

4 christina@meditik.se jan 06 Bakgrund till projektet SVPL Verksamhetens behov av att ha information tillgänglig i rätt ögonblick för utskrivnings- klara/presumtivt utskrivningsklara är stort. Höga kostnader för de befintliga rutinerna. Den medicinska säkerheten äventyras av otydliga rutiner

5 christina@meditik.se jan 06 Effektmål och Nytta om vi får till ett bra IT-stöd Minimera registrering Bättre dokumentation – bättre för vårdtagaren Högre kvalitet i beslut Förbättrad säkerhet Tillgänglighet Förbättrad aktualitet Överbrygga geografiska avstånd Korrekta befolkningsdata Återanvändning av uppgifter ”automatisk uppdatering” Mindre papper Reglerad behörighet Samlad tillgänglig och sökbar info Automatisk överföring Underlag för statistik

6 christina@meditik.se jan 06 Betalnings- perspektivet Vård o omsorgs- perspektivet Avvikelse- perspektivet Samordnad vårdplanering Huvudsyftet är att öka kvalitet och säkerhet i den samordnade vårdprocessen samt förenkla processen kring de planerat utskrivningsklara utskrivningsklara patienterna. Syftet i övrigt är att med samordnade insatser från respektive huvudman komma överens om gemensamma rutiner som finns avseende utskrivningsklara patienter för att möjliggöra ett standardiserat elektroniskt utbyte av överenskommen information. Syftet är att finna (alternativa) IT-lösning(ar) som så långt det är möjligt utgår från respektive organisations utgångsläge avseende IT-stöd. Lösningen ska beakta både betalningsperspektivet och vård och omsorgsperspektivet och även granska avvikelseprocessen samt uppföljningsprocessen. Samordnad vårdplanering

7 christina@meditik.se jan 06 Utifrån denna mångfald av rutiner skapa en rutin inkl överenskomna informationsmängder och få gehör för detta i hela regionen och förhoppningsvis även nationellt. Utifrån detta ta fram krav på IT-stöd Observera att det kan finnas felaktigheter på enstaka ställen. Men det är helheten som ska förmedlas här SOSFS 2005.27

8 christina@meditik.se jan 06 Vårdplaneringsprocessen vid in- och utskrivning till och från landstingets slutna hälso- och sjukvård Inskicknings meddelande Inskrivnings meddelande Kallelse till vårdplanering Mottagnings bevis Upprättad vårdplan Utskrivnings meddelande Avsluts meddelande 8 Resultatet från Socialstyrelsens InfoVuprojekt har varit projektets referens. Vi har modifierat underlagen så att de stämmer bättre överens med den samordnade vårdplaneringen.

9 christina@meditik.se jan 06 Arbetsprocess samt informationsmängder Meddelande till vård o omsorg Vårdbegäran Kallelse och underlag till vård- planering Mottag- ningsbevis Vårdplan o Upprättad vårdplan Utskriv- ningsmed -delande Avslut- nings- meddelande Alternativ väg – signera tidigare vårdplan Inskrivnings- meddelande Utebliven utskrivning Vårdbegäran- kompletteras Baserar sig på Socialstyrelsens InfoVu projekt

10 christina@meditik.se jan 06 Britt Rolfsson, ITC

11 christina@meditik.se jan 06 IT-specifikation Vad är RIV och varför ska vi följa det? Det finns en regiongemensam informationsstruktur som är fastslagen av regiondirektören, vars mål bl a är att öka samverkan mellan olika verksamheter och dess IT-system. RIV Regelverk för interoperabilitet inom vård och omsorg


Ladda ner ppt "jan 06 Samordnad vårdplanering Ett gränsöverskridande verksamhetsutvecklingsprojekt 2006-02-03 samt 2006-02-06 Christina Wisser."

Liknande presentationer


Google-annonser