Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

SAMBA Metodologiskt utveckling IT i vården terminologi

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "SAMBA Metodologiskt utveckling IT i vården terminologi"— Presentationens avskrift:

1 SAMBA Metodologiskt utveckling IT i vården terminologi 2003-11-05
Maria Areblad

2 Samba avslutat Rapport: www.sfmi.org/samba
Remiss till landstingen, samordnas av Carelink Förvaltningsgrupp ska utses

3 Vad är Samba? Processmodell för vård av enskild patient
Modellen beskrivs ur ett producentperspektiv Processmodellen är ett verktyg som bl a kan användas vid olika typer av verksamhetsutveckling Förhoppningen är att modellen kan utgöra en samlad och generellbild över hälso- och sjukvård i Sverige SAMBA

4 Utgångspunkt Tagit del av processmodeller framtagna i olika landsting
Tagit del av nationella arbeten med koppling till Sambas arbete POINT SITHS Tagit del av olika internationella modeller och standarder CONTsys HL7 HISA

5 Hur är Samba uppbyggd? Processmodell
Beskriver arbetsflöde, förädlingsobjekt och aktiviteter Varje process innehåller i sig olika perspektiv kärnprocess styrprocess kommunikationsprocess SAMBA

6 Process Mål Process Tillstånd Aktör Utsträckning i tiden ansvarig för
processen Utsträckning i tiden Förädlingsobjekt

7 Definition process ISO 9000:2000
(Internationella standardiseringsorganisationen) ”grupp av samverkande eller varandra påverkande aktiviteter som omformar insatser till utfall” SAMBA tilläggsbeskrivning för ”process” värdehöjande för någon har ett förädlingsobjekt definierat mål någon är ansvarig disponerar resurser har en utsträckning i tiden en tydlig start och ett tydligt slut

8 Process Mål Process Tillstånd Aktör Utsträckning i tiden ansvarig för
processen Utsträckning i tiden Förädlingsobjekt

9 Process Vårdprocess Kärnprocess

10 Process Styrprocess/kvalitetskontroll, beslut Kärnprocess
Kommunikationsprocess

11 Process

12 Process

13 Process Styrprocess/kvalitetskontroll, beslut Klinisk process
Kommunikationsprocess

14 Process Patientprocess Resursprocess Klinisk producentprocess
Process på annan vårdenhet

15 Processpaket Klinisk process Styrprocess Kommunikationsprocess

16 Modellens byggstenar

17 Modellens byggstenar

18 Process i aktiviteten Kärnprocess

19 Process i aktiviteten Styrprocess/kvalitetskontroll, beslut
Kärnprocess Kommunikationsprocess

20 Process i aktiviteten

21 Process i aktiviteten

22 Begrepp i processen

23 Vad kan Sambamodellen användas till

24 ? Patienten IT-arkitektur Beställare av vård Samverkan Klinisk
verksamhet Kvalitetsarbete Dokumentation

25 Samba processmodell Klinisk process
Kommunikationsprocess förädlingsobjekt: information avseende resurser, handlingar, meddelanden Klinisk process förädlingsobjekt: patientens uppfattade tillstånd/problem Styrprocess förädlingsobjekt: mandat med innehåll avseende planering,beslut mm

26 Vårdbegäran bedöms Adm.karaktär Adm.data
Styrprocess - mandat Klinisk process - uppfattat tillstånd Kommunikationsprocess- information vård- begäran motta mottagen besluta om bedömning beslut att bedöma vårdbegäran bedöma tillstånd uppfattat Adm.data Adm.karaktär

27 Matchning mot vårdutbud
vårdåtagande matcha mot vårdutbud hanterbart tillstånd besluta om hälso-och sjukvårdsdmandat hälso- och sjukvårds- mandat Klinisk process - uppfattat tillstånd Styrprocess - mandat Kommunikationsprocess - information identifiera hälsoproblem uppfattat beslut att att bedöma vårdbegäran mottagen vård- begäran

28 Problemkomplex, mål i vårdplan
Grov planering inhämta kompletterande information kompletterat uppfattat tillstånd avgränsa problemkomplex mål i vårdplan i HoS- mandat Klinisk process - uppfattat tillstånd Styrprocess - mandat Kommunikationsprocess - information matcha mål mot till- gängliga aktiviteter hälso- och sjukvårds- hälsoproblem mottagen vård- begäran prioritera, formulera problem- komplex bedöma vårdbehov behovs- bedömt

29 Vårdplan Anpassa till individ Klinisk process - uppfattat tillstånd
välja aktiviteter besluta att planera vård planerings- beslut Klinisk process - uppfattat tillstånd Styrprocess - mandat Kommunikationsprocess - information boka resurser aktivitets- lista tillstånd med aktivitetsplaner behovsbedömt tillstånd mål i vårdplan i HoS- mandat resurssatt aktivitetslista fastställa besluta om användning av planerad aktivitet Anpassa till individ

30 Aktiviteter - utredning
utföra ut- redande aktivitet beslut att utföra Klinisk process - uppfattat tillstånd Styrprocess - mandat Kommunikationsprocess- information matcha mål mot tillgängliga tjänster utrett tillstånd tillstånd med aktivitetsplaner uppdatera mål i vårdplan mål i vårdplan i HoS- mandat uppdaterad aktivitetslista bedöma bedömt Utredande aktiviteter

31 Aktiviteter – åtgärder
utföra åtgärdan- de aktivitet vårdplan Klinisk process - uppfattat tillstånd Styrprocess - mandat Kommunikationsprocess- information åtgärdat tillstånd förnya beslut att aktivitet bedömt mål i i HoS- mandat besluta om användning av planerad aktivitets- lista resurssatt aktivitetslista boka resurser Riktade insatser Uppdatera mål

32 Kvalitetskontroll Utvärdering Klinisk process - uppfattat tillstånd
matcha till- ståndsutfall mot mål kvalitets- utfall Klinisk process - uppfattat tillstånd Styrprocess - mandat Kommunikationsprocess - information kvarvarande vårdbehov kontrollera kvalitet åtgärdat tillstånd beslut att utföra aktivitet ompröva mål i vårdplan resurssatt aktivitetslista utvärdera resultat bedömt Utvärdering

33 Processavslut Avslut Klinisk process - uppfattat tillstånd
vårdåtagande Klinisk process - uppfattat tillstånd Styrprocess - mandat Kommunikationsprocess - information kvarvarande vårdbehov besluta att vård- åtagande skall avslutas meddela avslut av bedöma att mål i vårdplan är uppfyllt uppfattat tillstånd avslutsmed- delande mål i vårdplan i HoS- mandat resurssatt aktivitetslista Avslut

34 Dokumentation och process
Adm.data Vårdbegäran Bakgrunds- fakta Resultat Riktade Insatser Behandlande åtg. Utvärdering Kvalitetssäkring Utredande Aktiviteter Status Bedömning Avslut Epikris Mål Vårdplan Vårddokumentation kring en patient

35 Processmodell med resurslager
Adm data Bakgrundsfakta Utredande akt Mål,vårdplan Resultat Riktade insatser Utvärdering Avslut

36 Tack! Utöver nya bilder till denna presentation har material hämtats från Presentationer om Samba, Maria Areblad och Magnus Fogelberg Arbetsmaterial från SAMBA


Ladda ner ppt "SAMBA Metodologiskt utveckling IT i vården terminologi"

Liknande presentationer


Google-annonser