Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Fogare UML och processmodellering i hälso- och sjukvård Magnus Fogelberg Göteborg 2007-02-12.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Fogare UML och processmodellering i hälso- och sjukvård Magnus Fogelberg Göteborg 2007-02-12."— Presentationens avskrift:

1 fogare UML och processmodellering i hälso- och sjukvård Magnus Fogelberg Göteborg 2007-02-12

2 fogare 2007-02-12 M. Fogelberg, UML och processmodellering2 Vem är jag?  neurolog  informatikkoordinator Västra Götalandsregionen  fd projektledare elektronisk journal SU, svenska CONTsys och SAMBA  ordförande SIS/TK 115  projektledare i ISO/TC 37/SC 1/WG 5 för ISO WI 24156  ledamot SIS/TK 334 och dess AG II  ordförande CEN/TC 251/WG II

3 fogare 2007-02-12 M. Fogelberg, UML och processmodellering3 Bakgrund  En rad olika processbeskrivningar med olika typ av modellering har sett dagens ljus sedan tidigt -90-tal  Varje landsting har gjort sin modell  Vi behöver en enhetlig beskrivning av processen ”vård av en enskild patient” ur ett producentperspektiv  Processbeskrivningen måste kunna användas i systemutveckling

4 fogare 2007-02-12 M. Fogelberg, UML och processmodellering4 Fokus Vad är det i vårt språkbruk som kan förorsaka problem i dokumentation? Hur kan arbetsprocessen göras begriplig för en dator? Hur skall informationen struktureras i IT-system?

5 fogare 2007-02-12 M. Fogelberg, UML och processmodellering5 Kommunikation mellan alla enheter VC Klinik A Mott Avd Klinik B Avd Kom- mun Klinik B Mott åb HemVC åb Viktigt med väl definierade termer och fastställd informationsstruktur för kommunikation mellan olika enheter. En sådan informationsstruktur kräver att arbetsflödet identifierats och beskrivits som en process.

6 fogare 2007-02-12 M. Fogelberg, UML och processmodellering6 Modeller  Begreppsmodell  Processmodell  Informationsmodell  Datamodell  Verksamhetsmodellering Olika typer av modeller används beroende på syfte!

7 fogare 2007-02-12 M. Fogelberg, UML och processmodellering7 Standarder  ISO 704 – terminologisk metodik  ISO/PTR 24156 – begreppsmodellering  prEN 13940-2 kontinuitet i vården, processrelaterade begrepp (CONTsys 2)  ISO/IEC 19501 – UML  SAMBA – svensk nationell processmodell

8 fogare 2007-02-12 M. Fogelberg, UML och processmodellering8 Begreppsmodellering  Beskriver inte ett flöde  Beskriver samband mellan de olika begreppen  Varje begrepp är unikt och har unika kännetecken

9 fogare 2007-02-12 M. Fogelberg, UML och processmodellering9 Processmodellering  Beskriver ett flöde  Följer förädlingen av ett objekt  Bör vara repetitiv i sin helhet  Beskriver inte tidsaspekten i processen

10 fogare 2007-02-12 M. Fogelberg, UML och processmodellering10 Vad är ett begrepp?  Begrepp = kunskapsenhet skapad genom en unik kombination av kännetecken (ISO 1087-1, rev 2000, direkt översatt)  Varje kännetecken är själv ett begrepp

11 fogare 2007-02-12 M. Fogelberg, UML och processmodellering11 Begrepp TermReferent Referent = den verkliga företeelsen (bordet, drömmen) Term = den språkliga beteckningen Begrepp = kunskapsenhet Den semiotiska triangeln semiotik = teckenlära

12 fogare 2007-02-12 M. Fogelberg, UML och processmodellering12 UML  Unified Modeling Language  Språk för systemutveckling  Begreppsmodellering  Informationsmodellering

13 fogare 2007-02-12 M. Fogelberg, UML och processmodellering13 Klass = typ av objekt

14 fogare 2007-02-12 M. Fogelberg, UML och processmodellering14 Specialisering

15 fogare 2007-02-12 M. Fogelberg, UML och processmodellering15 Specialisering – exempel

16 fogare 2007-02-12 M. Fogelberg, UML och processmodellering16 Association

17 fogare 2007-02-12 M. Fogelberg, UML och processmodellering17 Aggregation

18 fogare 2007-02-12 M. Fogelberg, UML och processmodellering18 Aggregation – exempel

19 fogare 2007-02-12 M. Fogelberg, UML och processmodellering19 Informationsobjekt – klass

20 fogare 2007-02-12 M. Fogelberg, UML och processmodellering20 Statiska och dynamiska begrepp  statiska begrepp är passiva instanserna kan inte påverka instanser av andra begrepp instanserna kan ändras av andra begreppsinstanser  dynamiska begrepp är aktiva instanserna kan påverka instanser av andra begrepp

21 fogare 2007-02-12 M. Fogelberg, UML och processmodellering21 Dynamiska begrepp  handlingar utförs med viss avsikt  händelser inträffar utan mottagarens kontroll

22 fogare 2007-02-12 M. Fogelberg, UML och processmodellering22 Gemensamma kännetecken  alla dynamiska begrepp har kännetecknen: tid plats  en handling utförs, och en händelse inträffar, vid en viss tidpunkt och under visst tidsförlopp på en identifierbar plats

23 fogare 2007-02-12 M. Fogelberg, UML och processmodellering23 Kännetecken för handlingar  agent  avsikt  metod  förhållanden

24 fogare 2007-02-12 M. Fogelberg, UML och processmodellering24 Kännetecken för händelser  påverkande faktor  sätt

25 fogare 2007-02-12 M. Fogelberg, UML och processmodellering25 Handling: blindtarmsoperation  agent: opererande kirurg med eventuell assistans  avsikt: att få bort blindtarmen  metod: appendektomi, en definierad kirurgisk åtgärd  förhållanden: att patienten bedöms ha blindtarmsinflammation (för denna typ av handling indikation)

26 fogare 2007-02-12 M. Fogelberg, UML och processmodellering26 Händelse: plötslig blödning  sätt: kärlet brister  påverkande faktor: högt blodtryck, förkalkat kärl eller missbildat kärl

27 fogare 2007-02-12 M. Fogelberg, UML och processmodellering27 Process ISO 9000:2000 (Internationella standardiseringsorganisationen) ”grupp av samverkande eller varandra påverkan- de aktiviteter som omformar insatser till utfall”

28 fogare 2007-02-12 M. Fogelberg, UML och processmodellering28 Process Tillstånd Aktör ansvarig för processen (agent) Tillstånd Utsträckning i tiden Mål (avsikt) Förädlingsobjekt (insats)(utfall)

29 fogare 2007-02-12 M. Fogelberg, UML och processmodellering29 Processens begrepp Process Tillstånd Utsträckning i tiden Förädlingsobjekt tillstånd före tillstånd efter instantierar tillstånd process instantierar påverkarresulterar i

30 fogare 2007-02-12 M. Fogelberg, UML och processmodellering30 Processens begrepp Lungröntgen Lunga Utsträckning i tiden Förädlingsobjekt oröntgad lunga röntgad lunga instantierar lunga lungröntgen instantierar påverkarresulterar i

31 fogare 2007-02-12 M. Fogelberg, UML och processmodellering31 Alltså  En begreppsmodell beskriver begreppen, statiska och dynamiska  En processmodell beskriver hur instanser av ett dynamiskt begrepp förändrar instanser av ett statiskt begrepp från ett underordnat begrepp till ett annat

32 fogare 2007-02-12 M. Fogelberg, UML och processmodellering32 SAMBA  SAMverkan, Begrepp och Arkitektur  ITHS 2-projekt  Processmodell för vård av enskild patient  Modellen beskrivs ur ett producentperspektiv  Modellens avsikt är att utgöra en generell bild över hälso- och sjukvård i Sverige  Processmodellen är ett verktyg som bl a kan användas vid verksamhetsutveckling

33 fogare 2007-02-12 M. Fogelberg, UML och processmodellering33 SAMBA  Används även utanför Sverige, uppmärksammat i ISO och CEN  Bakgrundsmaterial bl a till CONTsys 2, standard för begrepp om arbetsflöde i sjukvården  S tructured A rchitecture for M edical B usiness A ctivities

34 fogare 2007-02-12 M. Fogelberg, UML och processmodellering34 SAMBA  Presenterat vid MIE 2005 i Genève 2005-08-29 av Maria Areblad, Linköpings universitet  Artikeln har redan refererats i andra vetenskapliga artiklar!

35 fogare 2007-02-12 M. Fogelberg, UML och processmodellering35 Process ISO 9000:2000 (Internationella standardiseringsorganisationen) ”grupp av samverkande eller varandra påverkan- de aktiviteter som omformar insatser till utfall” SAMBA tilläggsbeskrivning för ”process ” värdehöjande för någon har ett förädlingsobjekt definierat mål någon är ansvarig disponerar resurser har en utsträckning i tiden en tydlig start och ett tydligt slut skall kunna repeteras helt eller delvis

36 fogare 2007-02-12 M. Fogelberg, UML och processmodellering36 Process  processen är en handling den har en agent den genomförs med avsikt metoden är de ingående aktiviteterna

37 fogare 2007-02-12 M. Fogelberg, UML och processmodellering37 Aktivitet  aktiviteten är en handling den har en agent den genomförs med avsikt metoden är aktivitetens arbetssätt

38 fogare 2007-02-12 M. Fogelberg, UML och processmodellering38 Processen ”är en …” Aktiviteten ”är en …”

39 fogare 2007-02-12 M. Fogelberg, UML och processmodellering39 Tjänst  Alla tjänster är aktiviteter  Vad särskiljer tjänsten? Definitioner i  BRAA  CONTsys förstandard Beskrivning i EU-direktiv  Tjänsters fria rörlighet  Tjänster ställs parallellt med varor  En tjänst erbjuds  En aktivitet utförs

40 fogare 2007-02-12 M. Fogelberg, UML och processmodellering40 Tjänst  Troligen kan en tjänst bestå av flera processer Rekursion!

41 fogare 2007-02-12 M. Fogelberg, UML och processmodellering41 Undvik krångel!  SAMBA har analyserat processbegreppet i hälso- och sjukvård  Talar inte om tjänster utan endast aktiviteter

42 fogare 2007-02-12 M. Fogelberg, UML och processmodellering42 Process Tillstånd Aktör ansvarig för processen Tillstånd Utsträckning i tiden Mål Förädlingsobjekt

43 fogare 2007-02-12 M. Fogelberg, UML och processmodellering43 Process Klinisk process Vårdprocess

44 fogare 2007-02-12 M. Fogelberg, UML och processmodellering44 Process Kommunikationsprocess Styrprocess/kvalitetskontroll, beslut Klinisk process

45 fogare 2007-02-12 M. Fogelberg, UML och processmodellering45 Processpaket

46 fogare 2007-02-12 M. Fogelberg, UML och processmodellering46 Processpaket Kommunikationsprocess Styrprocess/kvalitetskontroll, beslut Klinisk process

47 fogare 2007-02-12 M. Fogelberg, UML och processmodellering47 Processpaket Klinisk producentprocess (Annan vårdinrättnings process) (Patientens process) (Resursprocess)

48 fogare 2007-02-12 M. Fogelberg, UML och processmodellering48 Processpaket

49 fogare 2007-02-12 M. Fogelberg, UML och processmodellering49 Processpaket Kommunikationsprocess Styrprocess Klinisk process

50 fogare 2007-02-12 M. Fogelberg, UML och processmodellering50 Processerna i paketet enligt SAMBA Klinisk process förädlingsobjekt: patientens samlade hälsotillstånd såsom det uppfattas av HoS-personalen (uppfattat tillstånd) Styrprocess förädlingsobjekt: mandat baserat på vårdbegäran och vårdåtagande med innehåll avseende planering och beslut Kommunikationsprocess förädlingsobjekt: information avseende resurser, handlingar, meddelanden

51 fogare 2007-02-12 M. Fogelberg, UML och processmodellering51 Modellens byggstenar Förädlingsobjektets väg Arbetsflödet Objekt Aktivitet

52 fogare 2007-02-12 M. Fogelberg, UML och processmodellering52 Begrepp i processen

53 fogare 2007-02-12 M. Fogelberg, UML och processmodellering53 Processens begreppsmodell

54 fogare 2007-02-12 M. Fogelberg, UML och processmodellering54 Processens begreppsmodell

55 fogare 2007-02-12 M. Fogelberg, UML och processmodellering55 Processens begreppsmodell Rekursion! Processmodellens 5:e dimension  1 – 3 rumsdimensionerna  4 tidsdimensionen  5 skalningsdimensionen

56 fogare 2007-02-12 M. Fogelberg, UML och processmodellering56 Processmodell med resurslager Adm data Anamnes Status Bedömning Mål Resultat Åtgärd Utvärdering

57 fogare 2007-02-12 M. Fogelberg, UML och processmodellering57 PAUS!

58 fogare Övning: vårdprocessen

59 fogare 2007-02-12 M. Fogelberg, UML och processmodellering59  Processanalys  Begreppsanalys  Informationsanalys Sätt det hela i arbete!  Informationsanalys

60 fogare 2007-02-12 M. Fogelberg, UML och processmodellering60 Processmodell  Tänk efter vad som görs  Vad är det som hanteras?  Vad blir resultatet?  Vad används resultatet till?  I vilken process utförs nästa aktivitet?  När förändras resultatobjektet nästa gång?

61 fogare 2007-02-12 M. Fogelberg, UML och processmodellering61 Begreppsmodell  identifiera begreppen i och kring varje aktivitet  modellen omfattar alla begrepp  modellen delas upp i vyer/bilder  varje bild visar ett fåtal relaterade begrepp  varje bild bör byggas kring ett centralt begrepp  en bild av hela modellen är imponerande men oöverskådlig

62 fogare 2007-02-12 M. Fogelberg, UML och processmodellering62 Informationsmodell  Visar vilka begrepp i processen som vi måste hålla information om (troligen inte alla)  Identifierar stödbegrepp nödvändiga för informationsbehandlingen  Utnyttjar standardiserade informationskomponenter  Används i syntaxbeskrivningen

63 fogare 2007-02-12 M. Fogelberg, UML och processmodellering63 Vårdbegäran mottas Kommunikationsprocess - information vård- begäran motta vård- begäran mottagen vård- begäran Processmodell

64 fogare 2007-02-12 M. Fogelberg, UML och processmodellering64

65 fogare 2007-02-12 M. Fogelberg, UML och processmodellering65

66 fogare 2007-02-12 M. Fogelberg, UML och processmodellering66 Vårdbegäran beslut om bedömning Styrprocess - mandat Kommunikationsprocess - information vård- begäran motta vård- begäran mottagen vård- begäran besluta om bedömning

67 fogare 2007-02-12 M. Fogelberg, UML och processmodellering67 Vårdbegäran bedöms Styrprocess - mandat Klinisk process - uppfattat tillstånd Kommunikationsprocess- information vård- begäran motta vård- begäran mottagen vård- begäran besluta om bedömning beslut att bedöma vårdbegäran bedöma tillstånd uppfattat tillstånd

68 fogare 2007-02-12 M. Fogelberg, UML och processmodellering68

69 fogare 2007-02-12 M. Fogelberg, UML och processmodellering69

70 Styrprocess - mandat Klinisk process - uppfattat tillstånd Kommunikationsprocess- information vård- begäran motta vård- begäran mottagen vård- begäran besluta om bedömning beslut att bedöma vårdbegäran bedöma tillstånd uppfattat tillstånd pas journal extern enhet enhet inom org informationsöverföring vårdinformation Rutin i några landsting fogare

71 2007-02-12 M. Fogelberg, UML och processmodellering71 Matchning mot vårdutbud vårdåtagande görs matcha mot vårdutbud hanterbart tillstånd besluta om hälso-och sjukvårdsdmandat hälso- och sjukvårds- mandat Klinisk process - uppfattat tillstånd Styrprocess - mandat Kommunikationsprocess - information identifiera hälsoproblem uppfattat tillstånd beslut att att bedöma vårdbegäran mottagen vård- begäran vårdåtagande

72 fogare 2007-02-12 M. Fogelberg, UML och processmodellering72

73 fogare 2007-02-12 M. Fogelberg, UML och processmodellering73 fogare

74 2007-02-12 M. Fogelberg, UML och processmodellering74 fogare

75 matcha mot vårdutbud hanterbart tillstånd besluta om hälso-och sjukvårdsdmandat hälso- och sjukvårds- mandat Klinisk process - uppfattat tillstånd Styrprocess - mandat Kommunikationsprocess - information identifiera hälsoproblem uppfattat tillstånd beslut att att bedöma vårdbegäran mottagen vård- begäran pas journal extern enhet enhet inom org informationsöverföring vårdinformation

76 fogare 2007-02-12 M. Fogelberg, UML och processmodellering76 Problemkomplex, mål i vårdplan inhämta kompletterande information kompletterat uppfattat tillstånd avgränsa problemkomplex mål i vårdplan i HoS- mandat Klinisk process - uppfattat tillstånd Styrprocess - mandat Kommunikationsprocess - information matcha mål mot till- gängliga aktiviteter hälso- och sjukvårds- mandat hälsoproblem mottagen vård- begäran prioritera, formulera mål i vårdplan problem- komplex bedöma vårdbehov behovs- bedömt tillstånd

77 fogare 2007-02-12 M. Fogelberg, UML och processmodellering77

78 fogare 2007-02-12 M. Fogelberg, UML och processmodellering78

79 fogare 2007-02-12 M. Fogelberg, UML och processmodellering79 fogare

80 2007-02-12 M. Fogelberg, UML och processmodellering80

81 inhämta kompletterande information kompletterat uppfattat tillstånd avgränsa problemkomplex mål i vårdplan i HoS- mandat Klinisk process - uppfattat tillstånd Styrprocess - mandat Kommunikationsprocess - information matcha mål mot till- gängliga aktiviteter hälso- och sjukvårds- mandat hälsoproblem mottagen vård- begäran prioritera, formulera mål i vårdplan problem- komplex bedöma vårdbehov behovs- bedömt tillstånd pas journal extern enhet enhet inom org informationsöverföring vårdinformation

82 fogare 2007-02-12 M. Fogelberg, UML och processmodellering82 Vårdplan välja aktiviteter besluta att planera vård planerings- beslut Klinisk process - uppfattat tillstånd Styrprocess - mandat Kommunikationsprocess - information boka resurser aktivitets- lista tillstånd med aktivitetsplaner behovsbedömt tillstånd mål i vårdplan i HoS- mandat resurssatt aktivitetslista fastställa vårdplan besluta om användning av planerad aktivitet

83 fogare 2007-02-12 M. Fogelberg, UML och processmodellering83

84 fogare 2007-02-12 M. Fogelberg, UML och processmodellering84

85 fogare 2007-02-12 M. Fogelberg, UML och processmodellering85

86 fogare 2007-02-12 M. Fogelberg, UML och processmodellering86

87 fogare 2007-02-12 M. Fogelberg, UML och processmodellering87

88 välja aktiviteter besluta att planera vård planerings- beslut Klinisk process - uppfattat tillstånd Styrprocess - mandat Kommunikationsprocess - information boka resurser aktivitets- lista tillstånd med aktivitetsplaner behovsbedömt tillstånd mål i vårdplan i HoS- mandat resurssatt aktivitetslista fastställa vårdplan besluta om användning av planerad aktivitet pas journal extern enhet enhet inom org informationsöverföring vårdinformation

89 fogare 2007-02-12 M. Fogelberg, UML och processmodellering89 Aktiviteter - utredning utföra un- dersökan- de aktivitet beslut att utföra aktivitet Klinisk process - uppfattat tillstånd Styrprocess - mandat Kommunikationsprocess- information matcha mål mot till- gängliga aktiviteter undersökt tillstånd tillstånd med aktivitetsplaner ompröva mål i vårdplan mål i vårdplan i HoS- mandat resurssatt aktivitetslista bedöma tillstånd bedömt tillstånd

90 fogare 2007-02-12 M. Fogelberg, UML och processmodellering90

91 fogare 2007-02-12 M. Fogelberg, UML och processmodellering91 utföra aktivitet utföra undersökande aktivitet bedöma tillstånd utföra åtgärdande aktivitet utvärdera resultat

92 utföra un- dersökan- de aktivitet beslut att utföra aktivitet Klinisk process - uppfattat tillstånd Styrprocess - mandat Kommunikationsprocess- information matcha mål mot tillgängliga aktiviteter undersökt tillstånd tillstånd med aktivitetsplaner ompröva mål i vårdplan mål i vårdplan i HoS- mandat resurssatt aktivitetslista bedöma tillstånd bedömt tillstånd pas journal extern enhet enhet inom org informationsöverföring vårdinformation

93 fogare 2007-02-12 M. Fogelberg, UML och processmodellering93 Aktiviteter - åtgärder utföra åtgärdan- de aktivitet vårdplan Klinisk process - uppfattat tillstånd Styrprocess - mandat Kommunikationsprocess- information åtgärdat tillstånd förnya vårdplan beslut att utföra aktivitet bedömt tillstånd mål i vårdplan i HoS- mandat besluta om användning av planerad aktivitet aktivitets- lista resurssatt aktivitetslista boka resurser

94 utföra åtgärdan- de aktivitet vårdplan Klinisk process - uppfattat tillstånd Styrprocess - mandat Kommunikationsprocess- information åtgärdat tillstånd förnya vårdplan beslut att utföra aktivitet bedömt tillstånd mål i vårdplan i HoS- mandat besluta om användning av planerad aktivitet aktivitets- lista resurssatt aktivitetslista boka resurser pas journal extern enhet enhet inom org informationsöverföring vårdinformation

95 fogare 2007-02-12 M. Fogelberg, UML och processmodellering95 Kvalitetskontroll matcha till- ståndsutfall mot mål målupp- fyllelse (intern kvalitet) Klinisk process - uppfattat tillstånd Styrprocess - mandat Kommunikationsprocess - information kvarvarande vårdbehov kontrollera utfall åtgärdat tillstånd beslut att utföra aktivitet ompröva mål i vårdplan resurssatt aktivitetslista utvärdera resultat bedömt tillstånd

96 fogare 2007-02-12 M. Fogelberg, UML och processmodellering96

97 fogare 2007-02-12 M. Fogelberg, UML och processmodellering97 fogare

98 matcha till- ståndsutfall mot mål målupp- fyllelse (intern kvalitet) Klinisk process - uppfattat tillstånd Styrprocess - mandat Kommunikationsprocess - information bedömt tillstånd avseende vårdbehov kontrollera utfall åtgärdat tillstånd beslut att utföra aktivitet ompröva mål i vårdplan resurssatt aktivitetslista utvärdera resultat bedömt tillstånd pas journal extern enhet enhet inom org informationsöverföring vårdinformation

99 fogare 2007-02-12 M. Fogelberg, UML och processmodellering99 Slut på processen målet nått avslut av vårdåtagande Klinisk process - uppfattat tillstånd Styrprocess - mandat Kommunikationsprocess - information uppfattat till- stånd i rela- tion till mål i vårdplan besluta att vård- åtagande skall avslutas vårdin- formation meddela avslut av vårdåtagande bedöma att mål i vårdplan är uppfyllt uppfattat tillstånd avslutsmed- delande mål i vårdplan i HoS- mandat

100 fogare 2007-02-12 M. Fogelberg, UML och processmodellering100

101 fogare 2007-02-12 M. Fogelberg, UML och processmodellering101

102 avslut av vårdåtagande Klinisk process - uppfattat tillstånd Styrprocess - mandat Kommunikationsprocess - information kvarvarande vårdbehov besluta att vård- åtagande skall avslutas meddela avslut av vårdåtagande bedöma om mål i vårdplan är uppfyllt uppfattat tillstånd avslutsmed- delande mål i vårdplan i HoS- mandat resurssatt aktivitetslista pas journal extern enhet enhet inom org informationsöverföring vårdinformation

103 fogare 2007-02-12 M. Fogelberg, UML och processmodellering103 Slut på processen målet ej nått hälso- och sjukvårds- mandat Klinisk process - uppfattat tillstånd Styrprocess - mandat Kommunikationsprocess - information uppfattat till- stånd i rela- tion till mål i vårdplan förnya hälso- och sjukvårdsmandat vårdin- formation bedöma att mål i vårdplan ej är uppfyllt uppfattat tillstånd mål i vårdplan i HoS- mandat inventera hälsoproblem, identifiera tillkom- mande hälsoproblem förnyat vårdåtagande

104 hälso- och sjukvårds- mandat Klinisk process - uppfattat tillstånd Styrprocess - mandat Kommunikationsprocess - information kvarvarande vårdbehov förnya hälso- och sjukvårdsmandat bedöma om mål i vårdplan är uppfyllt uppfattat tillstånd mål i vårdplan i HoS- mandat inventera hälsoproblem, identifiera tillkom- mande hälsoproblem förnyat vårdåtagande resurssatt aktivitetslista pas journal extern enhet enhet inom org informationsöverföring vårdinformation

105 fogare 2007-02-12 M. Fogelberg, UML och processmodellering105 Problemkomplex, mål i vårdplan upprepning om målet inte nåtts hälso- och sjukvårds- mandat vårdin- formation inhämta kompletterande information kompletterat uppfattat tillstånd avgränsa problemkomplex mål i vårdplan i HoS- mandat Klinisk process - uppfattat tillstånd Styrprocess - mandat Kommunikationsprocess - information matcha mål mot till- gängliga aktiviteter hälsoproblem prioritera, formulera mål i vårdplan problem- komplex bedöma vårdbehov behovs- bedömt tillstånd

106 fogare 2007-02-12 M. Fogelberg, UML och processmodellering106 Referenser  BRAA - Begreppsområdena Resurs, Aktör och Aktivitet, Modeller för beskrivning av vårdens organisation och tjänster (Spriterm C1-5). http://www.fogare.se/dokument/braa.doc http://www.fogare.se/dokument/braa.doc  CONTsys SE: Förslag till svensk version av begreppssystem för kontinuitet i vården. http://www.fogare.se/dokument/contbegr12. pdf http://www.fogare.se/dokument/contbegr12. pdf  SAMBA – Samverkan, begrepp och arkitektur http://www.fogare.se/dokument/samba_3_0. doc http://www.fogare.se/dokument/samba_3_0. doc

107 fogare 2007-02-12 M. Fogelberg, UML och processmodellering107 Referenser  Areblad M, Fogelberg M, Karlsson D, Åhlfeldt H. SAMBA - Structured Architecture for Medical Business Activities. In: Engelbrecht R, et al. (editors) Connecting Medical Informatics and Bio-Informatics. MIE 2005: Proceedings of Medical Informatics Europe; 2005 Aug 28- 31; Geneva, Switzerland. p. 1225-30  Object Management GroupUML (Unified Modeling Language) specifikation, http://www.omg.org/technology/documents/f ormal/uml.htm http://www.omg.org/technology/documents/f ormal/uml.htm

108 fogare 2007-02-12 M. Fogelberg, UML och processmodellering108 Tack! fogare www.fogare.se binder samman begreppen Flera av bilderna om arbetsflöde och processteori är utarbetade av Maria Areblad Grafisk bearbetning av SAMBA- modellen: Lars Björkman


Ladda ner ppt "Fogare UML och processmodellering i hälso- och sjukvård Magnus Fogelberg Göteborg 2007-02-12."

Liknande presentationer


Google-annonser