Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Fogare UML och processmodellering i hälso- och sjukvård Magnus Fogelberg Göteborg 2007-02-12.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Fogare UML och processmodellering i hälso- och sjukvård Magnus Fogelberg Göteborg 2007-02-12."— Presentationens avskrift:

1 fogare UML och processmodellering i hälso- och sjukvård Magnus Fogelberg Göteborg

2 fogare M. Fogelberg, UML och processmodellering2 Vem är jag?  neurolog  informatikkoordinator Västra Götalandsregionen  fd projektledare elektronisk journal SU, svenska CONTsys och SAMBA  ordförande SIS/TK 115  projektledare i ISO/TC 37/SC 1/WG 5 för ISO WI  ledamot SIS/TK 334 och dess AG II  ordförande CEN/TC 251/WG II

3 fogare M. Fogelberg, UML och processmodellering3 Bakgrund  En rad olika processbeskrivningar med olika typ av modellering har sett dagens ljus sedan tidigt -90-tal  Varje landsting har gjort sin modell  Vi behöver en enhetlig beskrivning av processen ”vård av en enskild patient” ur ett producentperspektiv  Processbeskrivningen måste kunna användas i systemutveckling

4 fogare M. Fogelberg, UML och processmodellering4 Fokus Vad är det i vårt språkbruk som kan förorsaka problem i dokumentation? Hur kan arbetsprocessen göras begriplig för en dator? Hur skall informationen struktureras i IT-system?

5 fogare M. Fogelberg, UML och processmodellering5 Kommunikation mellan alla enheter VC Klinik A Mott Avd Klinik B Avd Kom- mun Klinik B Mott åb HemVC åb Viktigt med väl definierade termer och fastställd informationsstruktur för kommunikation mellan olika enheter. En sådan informationsstruktur kräver att arbetsflödet identifierats och beskrivits som en process.

6 fogare M. Fogelberg, UML och processmodellering6 Modeller  Begreppsmodell  Processmodell  Informationsmodell  Datamodell  Verksamhetsmodellering Olika typer av modeller används beroende på syfte!

7 fogare M. Fogelberg, UML och processmodellering7 Standarder  ISO 704 – terminologisk metodik  ISO/PTR – begreppsmodellering  prEN kontinuitet i vården, processrelaterade begrepp (CONTsys 2)  ISO/IEC – UML  SAMBA – svensk nationell processmodell

8 fogare M. Fogelberg, UML och processmodellering8 Begreppsmodellering  Beskriver inte ett flöde  Beskriver samband mellan de olika begreppen  Varje begrepp är unikt och har unika kännetecken

9 fogare M. Fogelberg, UML och processmodellering9 Processmodellering  Beskriver ett flöde  Följer förädlingen av ett objekt  Bör vara repetitiv i sin helhet  Beskriver inte tidsaspekten i processen

10 fogare M. Fogelberg, UML och processmodellering10 Vad är ett begrepp?  Begrepp = kunskapsenhet skapad genom en unik kombination av kännetecken (ISO , rev 2000, direkt översatt)  Varje kännetecken är själv ett begrepp

11 fogare M. Fogelberg, UML och processmodellering11 Begrepp TermReferent Referent = den verkliga företeelsen (bordet, drömmen) Term = den språkliga beteckningen Begrepp = kunskapsenhet Den semiotiska triangeln semiotik = teckenlära

12 fogare M. Fogelberg, UML och processmodellering12 UML  Unified Modeling Language  Språk för systemutveckling  Begreppsmodellering  Informationsmodellering

13 fogare M. Fogelberg, UML och processmodellering13 Klass = typ av objekt

14 fogare M. Fogelberg, UML och processmodellering14 Specialisering

15 fogare M. Fogelberg, UML och processmodellering15 Specialisering – exempel

16 fogare M. Fogelberg, UML och processmodellering16 Association

17 fogare M. Fogelberg, UML och processmodellering17 Aggregation

18 fogare M. Fogelberg, UML och processmodellering18 Aggregation – exempel

19 fogare M. Fogelberg, UML och processmodellering19 Informationsobjekt – klass

20 fogare M. Fogelberg, UML och processmodellering20 Statiska och dynamiska begrepp  statiska begrepp är passiva instanserna kan inte påverka instanser av andra begrepp instanserna kan ändras av andra begreppsinstanser  dynamiska begrepp är aktiva instanserna kan påverka instanser av andra begrepp

21 fogare M. Fogelberg, UML och processmodellering21 Dynamiska begrepp  handlingar utförs med viss avsikt  händelser inträffar utan mottagarens kontroll

22 fogare M. Fogelberg, UML och processmodellering22 Gemensamma kännetecken  alla dynamiska begrepp har kännetecknen: tid plats  en handling utförs, och en händelse inträffar, vid en viss tidpunkt och under visst tidsförlopp på en identifierbar plats

23 fogare M. Fogelberg, UML och processmodellering23 Kännetecken för handlingar  agent  avsikt  metod  förhållanden

24 fogare M. Fogelberg, UML och processmodellering24 Kännetecken för händelser  påverkande faktor  sätt

25 fogare M. Fogelberg, UML och processmodellering25 Handling: blindtarmsoperation  agent: opererande kirurg med eventuell assistans  avsikt: att få bort blindtarmen  metod: appendektomi, en definierad kirurgisk åtgärd  förhållanden: att patienten bedöms ha blindtarmsinflammation (för denna typ av handling indikation)

26 fogare M. Fogelberg, UML och processmodellering26 Händelse: plötslig blödning  sätt: kärlet brister  påverkande faktor: högt blodtryck, förkalkat kärl eller missbildat kärl

27 fogare M. Fogelberg, UML och processmodellering27 Process ISO 9000:2000 (Internationella standardiseringsorganisationen) ”grupp av samverkande eller varandra påverkan- de aktiviteter som omformar insatser till utfall”

28 fogare M. Fogelberg, UML och processmodellering28 Process Tillstånd Aktör ansvarig för processen (agent) Tillstånd Utsträckning i tiden Mål (avsikt) Förädlingsobjekt (insats)(utfall)

29 fogare M. Fogelberg, UML och processmodellering29 Processens begrepp Process Tillstånd Utsträckning i tiden Förädlingsobjekt tillstånd före tillstånd efter instantierar tillstånd process instantierar påverkarresulterar i

30 fogare M. Fogelberg, UML och processmodellering30 Processens begrepp Lungröntgen Lunga Utsträckning i tiden Förädlingsobjekt oröntgad lunga röntgad lunga instantierar lunga lungröntgen instantierar påverkarresulterar i

31 fogare M. Fogelberg, UML och processmodellering31 Alltså  En begreppsmodell beskriver begreppen, statiska och dynamiska  En processmodell beskriver hur instanser av ett dynamiskt begrepp förändrar instanser av ett statiskt begrepp från ett underordnat begrepp till ett annat

32 fogare M. Fogelberg, UML och processmodellering32 SAMBA  SAMverkan, Begrepp och Arkitektur  ITHS 2-projekt  Processmodell för vård av enskild patient  Modellen beskrivs ur ett producentperspektiv  Modellens avsikt är att utgöra en generell bild över hälso- och sjukvård i Sverige  Processmodellen är ett verktyg som bl a kan användas vid verksamhetsutveckling

33 fogare M. Fogelberg, UML och processmodellering33 SAMBA  Används även utanför Sverige, uppmärksammat i ISO och CEN  Bakgrundsmaterial bl a till CONTsys 2, standard för begrepp om arbetsflöde i sjukvården  S tructured A rchitecture for M edical B usiness A ctivities

34 fogare M. Fogelberg, UML och processmodellering34 SAMBA  Presenterat vid MIE 2005 i Genève av Maria Areblad, Linköpings universitet  Artikeln har redan refererats i andra vetenskapliga artiklar!

35 fogare M. Fogelberg, UML och processmodellering35 Process ISO 9000:2000 (Internationella standardiseringsorganisationen) ”grupp av samverkande eller varandra påverkan- de aktiviteter som omformar insatser till utfall” SAMBA tilläggsbeskrivning för ”process ” värdehöjande för någon har ett förädlingsobjekt definierat mål någon är ansvarig disponerar resurser har en utsträckning i tiden en tydlig start och ett tydligt slut skall kunna repeteras helt eller delvis

36 fogare M. Fogelberg, UML och processmodellering36 Process  processen är en handling den har en agent den genomförs med avsikt metoden är de ingående aktiviteterna

37 fogare M. Fogelberg, UML och processmodellering37 Aktivitet  aktiviteten är en handling den har en agent den genomförs med avsikt metoden är aktivitetens arbetssätt

38 fogare M. Fogelberg, UML och processmodellering38 Processen ”är en …” Aktiviteten ”är en …”

39 fogare M. Fogelberg, UML och processmodellering39 Tjänst  Alla tjänster är aktiviteter  Vad särskiljer tjänsten? Definitioner i  BRAA  CONTsys förstandard Beskrivning i EU-direktiv  Tjänsters fria rörlighet  Tjänster ställs parallellt med varor  En tjänst erbjuds  En aktivitet utförs

40 fogare M. Fogelberg, UML och processmodellering40 Tjänst  Troligen kan en tjänst bestå av flera processer Rekursion!

41 fogare M. Fogelberg, UML och processmodellering41 Undvik krångel!  SAMBA har analyserat processbegreppet i hälso- och sjukvård  Talar inte om tjänster utan endast aktiviteter

42 fogare M. Fogelberg, UML och processmodellering42 Process Tillstånd Aktör ansvarig för processen Tillstånd Utsträckning i tiden Mål Förädlingsobjekt

43 fogare M. Fogelberg, UML och processmodellering43 Process Klinisk process Vårdprocess

44 fogare M. Fogelberg, UML och processmodellering44 Process Kommunikationsprocess Styrprocess/kvalitetskontroll, beslut Klinisk process

45 fogare M. Fogelberg, UML och processmodellering45 Processpaket

46 fogare M. Fogelberg, UML och processmodellering46 Processpaket Kommunikationsprocess Styrprocess/kvalitetskontroll, beslut Klinisk process

47 fogare M. Fogelberg, UML och processmodellering47 Processpaket Klinisk producentprocess (Annan vårdinrättnings process) (Patientens process) (Resursprocess)

48 fogare M. Fogelberg, UML och processmodellering48 Processpaket

49 fogare M. Fogelberg, UML och processmodellering49 Processpaket Kommunikationsprocess Styrprocess Klinisk process

50 fogare M. Fogelberg, UML och processmodellering50 Processerna i paketet enligt SAMBA Klinisk process förädlingsobjekt: patientens samlade hälsotillstånd såsom det uppfattas av HoS-personalen (uppfattat tillstånd) Styrprocess förädlingsobjekt: mandat baserat på vårdbegäran och vårdåtagande med innehåll avseende planering och beslut Kommunikationsprocess förädlingsobjekt: information avseende resurser, handlingar, meddelanden

51 fogare M. Fogelberg, UML och processmodellering51 Modellens byggstenar Förädlingsobjektets väg Arbetsflödet Objekt Aktivitet

52 fogare M. Fogelberg, UML och processmodellering52 Begrepp i processen

53 fogare M. Fogelberg, UML och processmodellering53 Processens begreppsmodell

54 fogare M. Fogelberg, UML och processmodellering54 Processens begreppsmodell

55 fogare M. Fogelberg, UML och processmodellering55 Processens begreppsmodell Rekursion! Processmodellens 5:e dimension  1 – 3 rumsdimensionerna  4 tidsdimensionen  5 skalningsdimensionen

56 fogare M. Fogelberg, UML och processmodellering56 Processmodell med resurslager Adm data Anamnes Status Bedömning Mål Resultat Åtgärd Utvärdering

57 fogare M. Fogelberg, UML och processmodellering57 PAUS!

58 fogare Övning: vårdprocessen

59 fogare M. Fogelberg, UML och processmodellering59  Processanalys  Begreppsanalys  Informationsanalys Sätt det hela i arbete!  Informationsanalys

60 fogare M. Fogelberg, UML och processmodellering60 Processmodell  Tänk efter vad som görs  Vad är det som hanteras?  Vad blir resultatet?  Vad används resultatet till?  I vilken process utförs nästa aktivitet?  När förändras resultatobjektet nästa gång?

61 fogare M. Fogelberg, UML och processmodellering61 Begreppsmodell  identifiera begreppen i och kring varje aktivitet  modellen omfattar alla begrepp  modellen delas upp i vyer/bilder  varje bild visar ett fåtal relaterade begrepp  varje bild bör byggas kring ett centralt begrepp  en bild av hela modellen är imponerande men oöverskådlig

62 fogare M. Fogelberg, UML och processmodellering62 Informationsmodell  Visar vilka begrepp i processen som vi måste hålla information om (troligen inte alla)  Identifierar stödbegrepp nödvändiga för informationsbehandlingen  Utnyttjar standardiserade informationskomponenter  Används i syntaxbeskrivningen

63 fogare M. Fogelberg, UML och processmodellering63 Vårdbegäran mottas Kommunikationsprocess - information vård- begäran motta vård- begäran mottagen vård- begäran Processmodell

64 fogare M. Fogelberg, UML och processmodellering64

65 fogare M. Fogelberg, UML och processmodellering65

66 fogare M. Fogelberg, UML och processmodellering66 Vårdbegäran beslut om bedömning Styrprocess - mandat Kommunikationsprocess - information vård- begäran motta vård- begäran mottagen vård- begäran besluta om bedömning

67 fogare M. Fogelberg, UML och processmodellering67 Vårdbegäran bedöms Styrprocess - mandat Klinisk process - uppfattat tillstånd Kommunikationsprocess- information vård- begäran motta vård- begäran mottagen vård- begäran besluta om bedömning beslut att bedöma vårdbegäran bedöma tillstånd uppfattat tillstånd

68 fogare M. Fogelberg, UML och processmodellering68

69 fogare M. Fogelberg, UML och processmodellering69

70 Styrprocess - mandat Klinisk process - uppfattat tillstånd Kommunikationsprocess- information vård- begäran motta vård- begäran mottagen vård- begäran besluta om bedömning beslut att bedöma vårdbegäran bedöma tillstånd uppfattat tillstånd pas journal extern enhet enhet inom org informationsöverföring vårdinformation Rutin i några landsting fogare

71 M. Fogelberg, UML och processmodellering71 Matchning mot vårdutbud vårdåtagande görs matcha mot vårdutbud hanterbart tillstånd besluta om hälso-och sjukvårdsdmandat hälso- och sjukvårds- mandat Klinisk process - uppfattat tillstånd Styrprocess - mandat Kommunikationsprocess - information identifiera hälsoproblem uppfattat tillstånd beslut att att bedöma vårdbegäran mottagen vård- begäran vårdåtagande

72 fogare M. Fogelberg, UML och processmodellering72

73 fogare M. Fogelberg, UML och processmodellering73 fogare

74 M. Fogelberg, UML och processmodellering74 fogare

75 matcha mot vårdutbud hanterbart tillstånd besluta om hälso-och sjukvårdsdmandat hälso- och sjukvårds- mandat Klinisk process - uppfattat tillstånd Styrprocess - mandat Kommunikationsprocess - information identifiera hälsoproblem uppfattat tillstånd beslut att att bedöma vårdbegäran mottagen vård- begäran pas journal extern enhet enhet inom org informationsöverföring vårdinformation

76 fogare M. Fogelberg, UML och processmodellering76 Problemkomplex, mål i vårdplan inhämta kompletterande information kompletterat uppfattat tillstånd avgränsa problemkomplex mål i vårdplan i HoS- mandat Klinisk process - uppfattat tillstånd Styrprocess - mandat Kommunikationsprocess - information matcha mål mot till- gängliga aktiviteter hälso- och sjukvårds- mandat hälsoproblem mottagen vård- begäran prioritera, formulera mål i vårdplan problem- komplex bedöma vårdbehov behovs- bedömt tillstånd

77 fogare M. Fogelberg, UML och processmodellering77

78 fogare M. Fogelberg, UML och processmodellering78

79 fogare M. Fogelberg, UML och processmodellering79 fogare

80 M. Fogelberg, UML och processmodellering80

81 inhämta kompletterande information kompletterat uppfattat tillstånd avgränsa problemkomplex mål i vårdplan i HoS- mandat Klinisk process - uppfattat tillstånd Styrprocess - mandat Kommunikationsprocess - information matcha mål mot till- gängliga aktiviteter hälso- och sjukvårds- mandat hälsoproblem mottagen vård- begäran prioritera, formulera mål i vårdplan problem- komplex bedöma vårdbehov behovs- bedömt tillstånd pas journal extern enhet enhet inom org informationsöverföring vårdinformation

82 fogare M. Fogelberg, UML och processmodellering82 Vårdplan välja aktiviteter besluta att planera vård planerings- beslut Klinisk process - uppfattat tillstånd Styrprocess - mandat Kommunikationsprocess - information boka resurser aktivitets- lista tillstånd med aktivitetsplaner behovsbedömt tillstånd mål i vårdplan i HoS- mandat resurssatt aktivitetslista fastställa vårdplan besluta om användning av planerad aktivitet

83 fogare M. Fogelberg, UML och processmodellering83

84 fogare M. Fogelberg, UML och processmodellering84

85 fogare M. Fogelberg, UML och processmodellering85

86 fogare M. Fogelberg, UML och processmodellering86

87 fogare M. Fogelberg, UML och processmodellering87

88 välja aktiviteter besluta att planera vård planerings- beslut Klinisk process - uppfattat tillstånd Styrprocess - mandat Kommunikationsprocess - information boka resurser aktivitets- lista tillstånd med aktivitetsplaner behovsbedömt tillstånd mål i vårdplan i HoS- mandat resurssatt aktivitetslista fastställa vårdplan besluta om användning av planerad aktivitet pas journal extern enhet enhet inom org informationsöverföring vårdinformation

89 fogare M. Fogelberg, UML och processmodellering89 Aktiviteter - utredning utföra un- dersökan- de aktivitet beslut att utföra aktivitet Klinisk process - uppfattat tillstånd Styrprocess - mandat Kommunikationsprocess- information matcha mål mot till- gängliga aktiviteter undersökt tillstånd tillstånd med aktivitetsplaner ompröva mål i vårdplan mål i vårdplan i HoS- mandat resurssatt aktivitetslista bedöma tillstånd bedömt tillstånd

90 fogare M. Fogelberg, UML och processmodellering90

91 fogare M. Fogelberg, UML och processmodellering91 utföra aktivitet utföra undersökande aktivitet bedöma tillstånd utföra åtgärdande aktivitet utvärdera resultat

92 utföra un- dersökan- de aktivitet beslut att utföra aktivitet Klinisk process - uppfattat tillstånd Styrprocess - mandat Kommunikationsprocess- information matcha mål mot tillgängliga aktiviteter undersökt tillstånd tillstånd med aktivitetsplaner ompröva mål i vårdplan mål i vårdplan i HoS- mandat resurssatt aktivitetslista bedöma tillstånd bedömt tillstånd pas journal extern enhet enhet inom org informationsöverföring vårdinformation

93 fogare M. Fogelberg, UML och processmodellering93 Aktiviteter - åtgärder utföra åtgärdan- de aktivitet vårdplan Klinisk process - uppfattat tillstånd Styrprocess - mandat Kommunikationsprocess- information åtgärdat tillstånd förnya vårdplan beslut att utföra aktivitet bedömt tillstånd mål i vårdplan i HoS- mandat besluta om användning av planerad aktivitet aktivitets- lista resurssatt aktivitetslista boka resurser

94 utföra åtgärdan- de aktivitet vårdplan Klinisk process - uppfattat tillstånd Styrprocess - mandat Kommunikationsprocess- information åtgärdat tillstånd förnya vårdplan beslut att utföra aktivitet bedömt tillstånd mål i vårdplan i HoS- mandat besluta om användning av planerad aktivitet aktivitets- lista resurssatt aktivitetslista boka resurser pas journal extern enhet enhet inom org informationsöverföring vårdinformation

95 fogare M. Fogelberg, UML och processmodellering95 Kvalitetskontroll matcha till- ståndsutfall mot mål målupp- fyllelse (intern kvalitet) Klinisk process - uppfattat tillstånd Styrprocess - mandat Kommunikationsprocess - information kvarvarande vårdbehov kontrollera utfall åtgärdat tillstånd beslut att utföra aktivitet ompröva mål i vårdplan resurssatt aktivitetslista utvärdera resultat bedömt tillstånd

96 fogare M. Fogelberg, UML och processmodellering96

97 fogare M. Fogelberg, UML och processmodellering97 fogare

98 matcha till- ståndsutfall mot mål målupp- fyllelse (intern kvalitet) Klinisk process - uppfattat tillstånd Styrprocess - mandat Kommunikationsprocess - information bedömt tillstånd avseende vårdbehov kontrollera utfall åtgärdat tillstånd beslut att utföra aktivitet ompröva mål i vårdplan resurssatt aktivitetslista utvärdera resultat bedömt tillstånd pas journal extern enhet enhet inom org informationsöverföring vårdinformation

99 fogare M. Fogelberg, UML och processmodellering99 Slut på processen målet nått avslut av vårdåtagande Klinisk process - uppfattat tillstånd Styrprocess - mandat Kommunikationsprocess - information uppfattat till- stånd i rela- tion till mål i vårdplan besluta att vård- åtagande skall avslutas vårdin- formation meddela avslut av vårdåtagande bedöma att mål i vårdplan är uppfyllt uppfattat tillstånd avslutsmed- delande mål i vårdplan i HoS- mandat

100 fogare M. Fogelberg, UML och processmodellering100

101 fogare M. Fogelberg, UML och processmodellering101

102 avslut av vårdåtagande Klinisk process - uppfattat tillstånd Styrprocess - mandat Kommunikationsprocess - information kvarvarande vårdbehov besluta att vård- åtagande skall avslutas meddela avslut av vårdåtagande bedöma om mål i vårdplan är uppfyllt uppfattat tillstånd avslutsmed- delande mål i vårdplan i HoS- mandat resurssatt aktivitetslista pas journal extern enhet enhet inom org informationsöverföring vårdinformation

103 fogare M. Fogelberg, UML och processmodellering103 Slut på processen målet ej nått hälso- och sjukvårds- mandat Klinisk process - uppfattat tillstånd Styrprocess - mandat Kommunikationsprocess - information uppfattat till- stånd i rela- tion till mål i vårdplan förnya hälso- och sjukvårdsmandat vårdin- formation bedöma att mål i vårdplan ej är uppfyllt uppfattat tillstånd mål i vårdplan i HoS- mandat inventera hälsoproblem, identifiera tillkom- mande hälsoproblem förnyat vårdåtagande

104 hälso- och sjukvårds- mandat Klinisk process - uppfattat tillstånd Styrprocess - mandat Kommunikationsprocess - information kvarvarande vårdbehov förnya hälso- och sjukvårdsmandat bedöma om mål i vårdplan är uppfyllt uppfattat tillstånd mål i vårdplan i HoS- mandat inventera hälsoproblem, identifiera tillkom- mande hälsoproblem förnyat vårdåtagande resurssatt aktivitetslista pas journal extern enhet enhet inom org informationsöverföring vårdinformation

105 fogare M. Fogelberg, UML och processmodellering105 Problemkomplex, mål i vårdplan upprepning om målet inte nåtts hälso- och sjukvårds- mandat vårdin- formation inhämta kompletterande information kompletterat uppfattat tillstånd avgränsa problemkomplex mål i vårdplan i HoS- mandat Klinisk process - uppfattat tillstånd Styrprocess - mandat Kommunikationsprocess - information matcha mål mot till- gängliga aktiviteter hälsoproblem prioritera, formulera mål i vårdplan problem- komplex bedöma vårdbehov behovs- bedömt tillstånd

106 fogare M. Fogelberg, UML och processmodellering106 Referenser  BRAA - Begreppsområdena Resurs, Aktör och Aktivitet, Modeller för beskrivning av vårdens organisation och tjänster (Spriterm C1-5).  CONTsys SE: Förslag till svensk version av begreppssystem för kontinuitet i vården. pdf pdf  SAMBA – Samverkan, begrepp och arkitektur doc doc

107 fogare M. Fogelberg, UML och processmodellering107 Referenser  Areblad M, Fogelberg M, Karlsson D, Åhlfeldt H. SAMBA - Structured Architecture for Medical Business Activities. In: Engelbrecht R, et al. (editors) Connecting Medical Informatics and Bio-Informatics. MIE 2005: Proceedings of Medical Informatics Europe; 2005 Aug ; Geneva, Switzerland. p  Object Management GroupUML (Unified Modeling Language) specifikation, ormal/uml.htm ormal/uml.htm

108 fogare M. Fogelberg, UML och processmodellering108 Tack! fogare binder samman begreppen Flera av bilderna om arbetsflöde och processteori är utarbetade av Maria Areblad Grafisk bearbetning av SAMBA- modellen: Lars Björkman


Ladda ner ppt "Fogare UML och processmodellering i hälso- och sjukvård Magnus Fogelberg Göteborg 2007-02-12."

Liknande presentationer


Google-annonser