Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Modellering i praktiken f og a re Maria Areblad Visby 2003-06-11.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Modellering i praktiken f og a re Maria Areblad Visby 2003-06-11."— Presentationens avskrift:

1 Modellering i praktiken f og a re Maria Areblad Visby 2003-06-11

2 Vem är jag?  leg. arbetsterapeut  modelleringsledare  projektledare ÖstgötaTerm, Landstinget i Östergötland  terminologiansvarig Region-IT  projektdeltagare svenska CONTSYS och SAMBA, medlem i den europeiska revideringsgruppen för CONTsys  ledamot av SIS/HSI AG II  ledamot av CEN TC 251 WG II Maria Areblad 2003-06-11

3 Disposition  Jobba med språket  Modellering  Terminologi  Processmodellering  SAMBA  Från teori till praktik  Termarbete på klinik  Termkatalog Maria Areblad 2003-06-11

4 Behöver vi bry oss om språket vi använder på arbetet? Maria Areblad 2003-06-11

5 Jobba med språket på jobbet  Föreläsningar och undervisning  Arbeten på kliniker i vårdverksamheten  Konceptuell modellering  Riktad modellering  Redovisning i termkatalog Maria Areblad 2003-06-11

6 Modeller  Begreppsmodell  Processmodell  Informationsmodell  Datamodell  Verksamhetsmodellering Olika typer av modeller används beroende på syfte! Maria Areblad 2003-06-11

7 Begreppsmodellering  Beskriver inte ett flöde  Beskriver samband mellan de olika begreppen  Varje begrepp är unikt och har unika kännetecken Maria Areblad 2003-06-11

8 Processmodellering  Beskriver ett flöde  Följer förädlingen av ett objekt  Bör vara repetitiv i sin helhet  Beskriver inte tidsaspekten i processen Maria Areblad 2003-06-11

9 Informationsmodellering  Beskriver objekt som är viktiga att hålla information om  Redovisar attribut till objekten  Beskriver samband mellan objekten Objekt i en informationsmodell behöver inte vara samma objekt som återfinns i begreppsmodell för “samma” uppdrag Maria Areblad 2003-06-11

10 Datamodellering  Beskriver objekt nödvändiga för viss funktion i ett system  Beskriver inte vilken information dessa objekt ska förmedla  Redovisar attribut till objekten Maria Areblad 2003-06-11

11 Modelleringsspråk  UML, Unified Modelling Language  IDEF, Integrated Computer Aided Manufacturing (ICAM) Definition  IDEF0: funktionsmodell  IDEF1: informationsmodell  IDEF3: processbeskrivning  Stanli Maria Areblad 2003-06-11

12 Vad är ett begrepp?  Begrepp = kunskapsenhet skapad genom en unik kombination av kännetecken (ISO 1087-1, rev 2001, direkt översatt)  Varje kännetecken är själv ett begrepp Maria Areblad 2003-06-11

13 Begrepp  Kunskapsenhet som vi kan äga vetskap om  Det finns begrepp vi inte känner till  Begrepp görs kända för oss genom sinnena Maria Areblad 2003-06-11

14 Ogdens triangel Referent - den verkliga företeelse (bordet,drömmen) Term -den språkliga beteckningen ReferentTerm Begrepp Begrepp - kunskapsenhet skapad genom en unik kombination av kännetecken Maria Areblad 2003-06-11

15 Aristoteles triangel  = pragma  = onoma  = noema Noema -en grupps gemensamma uppfattning om pragma Noesis -en individs egen uppfattning om pragma Aristoteles (384 – 322 fKr) Maria Areblad 2003-06-11

16 Begreppsnivåer  Begrepp om okända begrepp  vår övertygelse att det finns sådant som ingen kan föreställa sig (exempel saknas, naturligtvis)  vår föreställning om sådant som vi vet inte finns (krokofant, 6-bent spindel)  Subjektiv uppfattning (noesis)  Överenskommen kunskap (noema) Maria Areblad 2003-06-11

17 Svåra terminologitermer  ”Abstrakt” – abstraktion, abstrahera  ”Individualbegrepp” – instansbegrepp  ”Allmän” – klass – typ  ”Extension” Maria Areblad 2003-06-11

18 Abstraktioner  Referenter kan vara konkreta eller abstrakta (träd, dröm)  Referenter kan existera eller vara obefintliga  Ett begrepp är en kunskapsenhet, inte en abstraktion  En begreppsklass kallas ibland abstraktion av de ingående begreppen Maria Areblad 2003-06-11

19 Att arbeta med terminologi  Terminologiläran  Begreppsläran Maria Areblad 2003-06-11 Finns det likheter?

20 Individualföremål Allmänföremål Terminologiläran  individualföremål  allmänföremål Maria Areblad 2003-06-11 Begreppsläran  referentinstans  referentklass

21 Individualbegrepp Allmänbegrepp Terminologiläran  individualbegrepp  allmänbegrepp Maria Areblad 2003-06-11 Begreppsläran  begreppsinstanser  begreppsklasser

22 Synonymer ?  individual – instans  allmän – klass – typ Maria Areblad 2003-06-11

23 Homonym  Extension  alla specialiseringar av ett begrepp  alla möjliga instanser av ett begrepp Maria Areblad 2003-06-11

24 Exempel Specialisering:  Personbil  Modell: Renault Clio  Färg: silver  Årsmodell: 2000 Instantiering:  Personbil:  Registerstatus: registrerad i Sverige  Registeringsnummer: ACR 464 Maria Areblad 2003-06-11

25 Är det så här?  det finns inga allmänföremål (referentklasser)!  alla referenter är instanser  att klassa referenter är att bilda sig en uppfattning om systematiken bland dem Maria Areblad 2003-06-11  ”referentklasser” är alltså begreppsklasser bildade på referentinstansernas begreppsinstanser

26 Begreppens begreppsmodell Maria Areblad 2003-06-11 listar  1..* referentinstans (individual- föremål) konkret företeelse abstrakt företeelse existens 0..1  har egenskap 0..* 1..* har  begreppsinstans noesis (individual- begrepp) 0..* 1 avser  individ uppfattar  1 0..* begreppsinstans noema (individual- begrepp) begreppsklass noesis (allmän- begrepp) uppfattar  0..* 1 kännetecken begreppsklass noema (allmän- begrepp) grupp definierar  överenskoms som  har   representerar 1 1 0..* 2..* 1..* 2..* är av typ  1..* begrepps- definition 0..*

27 Process Tillstånd Aktör ansvarig för processen Tillstånd Utsträckning i tiden Mål Maria Areblad 2003-06-11

28 Process  grupp av samverkande eller varandra påverkande aktiviteter som omformar insatser till utfall (SS-EN ISO 9000, ISO 9000:2000)  har ett förädlingsobjekt  är värdehöjande för någon  har ett definierat mål/syfte  någon är ansvarig  disponerar resurser  har en utsträckning i tiden  har en tydlig start och ett tydligt slut Maria Areblad 2003-06-11

29 Process Klinisk process Vårdprocess Maria Areblad 2003-06-11

30 Process Kommunikationsprocess Styrprocess Klinisk process Maria Areblad 2003-06-11

31 Process Maria Areblad 2003-06-11

32 Process Maria Areblad 2003-06-11

33 Process Klinisk process Styrprocess Kommunikationsprocess Maria Areblad 2003-06-11

34 Process Maria Areblad 2003-06-11

35 Process Klinisk producentprocess (Annan vårdenhets process) (Patientens process) (Resursprocess) Maria Areblad 2003-06-11

36 Process Maria Areblad 2003-06-11

37 Process Maria Areblad 2003-06-11

38 Process Kommunikationsprocess Styrprocess Klinisk process Maria Areblad 2003-06-11

39 Begrepp i processen Maria Areblad 2003-06-11

40 Processerna Kommunikationsprocess förädlingsobjekt: information avseende resurser, handlingar, meddelanden Klinisk process förädlingsobjekt: patientens uppfattade tillstånd/problem Styrprocess förädlingsobjekt: mandat med innehåll avseende planering,beslut mm Maria Areblad 2003-06-11

41 Vårdbegäran direkt hänvisning Styrprocess - mandat Klinisk process - uppfattat tillstånd Kommunikationsprocess - information vård- begäran motta vård- begäran hänvisa mottagen vård- begäran hänvisad vård- begäran besluta om bedömning beslut att ej bedöma vårdbegäran Maria Areblad 2003-06-11

42 Vårdbegäran bedöms Styrprocess - mandat Klinisk process - uppfattat tillstånd Kommunikationsprocess- information vård- begäran motta vård- begäran mottagen vård- begäran besluta om bedömning beslut att bedöma vårdbegäran bedöma tillstånd uppfattat tillstånd Maria Areblad 2003-06-11

43 Matchning mot vårdutbud adekvat vårdutbud saknas matcha mot vårdutbud tillståndets behandlings barhet besluta om hälso-och sjukvårdsdmandat inget hälso- och sjuk- vårdsmandat hänvisa hänvisad vårdbegäran Klinisk process - uppfattat tillstånd Styrprocess - mandat Kommunikationsprocess - information mottagen vård- begäran beslut att att bedöma vårdbegäran uppfattat tillstånd Maria Areblad 2003-06-11

44 Matchning mot vårdutbud vårdåtagande görs matcha mot vårdutbud tillståndets behandlings barhet besluta om hälso-och sjukvårdsdmandat hälso- och sjukvårds- mandat Klinisk process - uppfattat tillstånd Styrprocess - mandat Kommunikationsprocess - information identifiera hälsoproblem uppfattat tillstånd vårdåtagande beslut att att bedöma vårdbegäran mottagen vård- begäran Maria Areblad 2003-06-11

45 Problemkomplex, mål i vårdplan inhämta kompletterande information förädlad problemgrupp avgränsa problemkomplex, formulera mål i vårdplan mål i vårdplan i HoS- mandat Klinisk process - uppfattat tillstånd Styrprocess - mandat Kommunikationsprocess - information matcha mål mot tillgängliga tjänster hälso- och sjukvårds- mandat hälsoproblem mottagen vård- begäran Maria Areblad 2003-06-11

46 Begreppsmodell: mål i vårdplan Maria Areblad 2003-06-11

47 Problemkomplex, mål i vårdplan inhämta kompletterande information förädlad problemgrupp avgränsa problemkomplex, formulera mål i vårdplan mål i vårdplan i HoS- mandat Klinisk process - uppfattat tillstånd Styrprocess - mandat Kommunikationsprocess - information matcha mål mot tillgängliga tjänster hälso- och sjukvårds- mandat hälsoproblem mottagen vård- begäran Maria Areblad 2003-06-11

48 Vårdplan välja aktiviteter besluta om vårdplanering planerings- beslut Klinisk process - uppfattat tillstånd Styrprocess - mandat Kommunikationsprocess - information boka resurser, doku- mentera vårdplan aktivitets- lista tillstånd med aktivitetsplaner förädlad problemgrupp mål i vårdplan i HoS- mandat uppdaterad aktivitetslista fastställa vårdplan besluta om användning av planerad aktivitet Maria Areblad 2003-06-11

49 Aktiviteter - utredning utföra ut- redande aktivitet beslut att utföra aktivitet Klinisk process - uppfattat tillstånd Styrprocess - mandat Kommunikationsprocess- information matcha mål mot tillgängliga tjänster utrett tillstånd tillstånd med aktivitetsplaner uppdatera mål i vårdplan mål i vårdplan i HoS- mandat uppdaterad aktivitetslista bedöma tillstånd bedömt tillstånd Maria Areblad 2003-06-11

50 Aktiviteter - behandling utföra behandlan- de aktivitet vårdplan Klinisk process - uppfattat tillstånd Styrprocess - mandat Kommunikationsprocess- information behandlat tillstånd uppdatera vårdplan beslut att utföra aktivitet bedömt tillstånd mål i vårdplan i HoS- mandat besluta om användning av planerad aktivitet aktivitets- lista uppdaterad aktivitetslista boka resurser, dokumentera vårdplan Maria Areblad 2003-06-11

51 Kvalitetskontroll matcha till- ståndsutfall mot mål kvalitets- utfall Klinisk process - uppfattat tillstånd Styrprocess - mandat Kommunikationsprocess - information uppfattat tillstånd i relation till mål i vårdplan kontrollera kvalitet behandlat tillstånd beslut att utföra aktivitet uppdatera mål i vårdplan vårdin- formation uppdaterad aktivitetslista skapa vård- information utvärdera resultat bedömt tillstånd Patientjournalprocess Maria Areblad 2003-06-11

52 Slut på processen målet nått avslut av vårdåtagande Klinisk process - uppfattat tillstånd Styrprocess - mandat Kommunikationsprocess - information uppfattat till- stånd i rela- tion till mål i vårdplan besluta att vård- åtagande skall avslutas vårdin- formation meddela avslut av vårdåtagande bedöma att mål i vårdplan är uppfyllt uppfattat tillstånd avslutsmed- delande mål i vårdplan i HoS- mandat Maria Areblad 2003-06-11

53 Slut på processen målet ej nått hälso- och sjukvårds- mandat Klinisk process - uppfattat tillstånd Styrprocess - mandat Kommunikationsprocess - information uppfattat till- stånd i rela- tion till mål i vårdplan uppdatera hälso- och sjukvårdsmandat vårdin- formation bedöma att mål i vårdplan ej är uppfyllt uppfattat tillstånd mål i vårdplan i HoS- mandat inventera hälsoproblem, identifiera tillkom- mande hälsoproblem förnyat vårdåtagande Maria Areblad 2003-06-11

54 Problemkomplex, mål i vårdplan upprepning om målet inte nåtts inhämta kompletterande information förädlad problemgrupp avgränsa problemkomplex, formulera mål i vårdplan mål i vårdplan i HoS- mandat Klinisk process - uppfattat tillstånd Styrprocess - mandat Kommunikationsprocess - information matcha mål mot tillgängliga tjänster hälso- och sjukvårds- mandat hälsoproblem vårdin- formation Maria Areblad 2003-06-11

55 Remiss till annan hälso- och sjukvårdsproducent beslut om problem- komplex i remiss Klinisk process - uppfattat tillstånd Styrprocess - mandat Kommunikationsprocess - information avgränsa pro- blemkomplex i remiss utfärda remiss= vårdbegäran bedöma till- stånd som skall remitteras problem- grupp till remiss vård- begäran remiss- beslut bedömt tillstånd mål i vårdplan i HoS- mandat ingen till- gänglig tjänst besluta om remiss Maria Areblad 2003-06-11

56 Vårdbegäran hos annan hälso- och sjukvårdsproducent Styrprocess - mandat Klinisk process - uppfattat tillstånd Kommunikationsprocess - information vård- begäran motta vård- begäran mottagen vård- begäran besluta om bedömning vårdbegäran att bedöma Maria Areblad 2003-06-11

57 Hur kan detta användas? Termarbete inom Habiliteringen i Östergötland. Omfattar ca 140 anställda  Sjukgymnaster  Arbetsterapueter  Sjuksköterskor  Logopeder  Psykologer  Specialpedagoger  Läkare (från barnkliniken, US) Maria Areblad 2003-06-11

58 Habiliteringen i Östergötland  Uppdrag  Tvärprofessionell vårddokumentation  Entydig terminologi  Fungera för en IT-stöd vårddokumentation Maria Areblad 2003-06-11

59 Tillvägagångssätt fas 1 Per profession  Undervisning  Journalgranskning  Processmodellering  Analys av läs och skrivbehov per aktivitet utifrån processen  Jämföra mot journalgranskning  Stämma av mot LiÖ-termer och nationellt rekommenderade termer Maria Areblad 2003-06-11

60 Journalgranskning  Ca 3 journaler per person  Journalerna inte äldre än 3 år  Inte granska sina egna journaler  Term samt informationsinnehåll Maria Areblad 2003-06-11

61 Journalgranskningsmall Maria Areblad 2003-06-11

62 Processmodellering  Direkt modellering vid tavla  Identifiera aktivitet efter aktivitet  Utgå från en patientfall, diagnosgrupp  Processmodellering  Stämma av mot SAMBAmodellen Maria Areblad 2003-06-11

63 Analys av läs och skrivbehov Adm data Anamnes Status Bedömning Mål Resultat Åtgärd Utvärdering Maria Areblad 2003-06-11

64 Tillvägagångssätt fas 2 Maria Areblad 2003-06-11 Tvärprofessionellt arbete  Identifiering av tvärprofessionella termer  Identifiering av professionsspecifika termer  Obligatoriska termer  Publicera i termkatalog

65 Termkatalog Indelad i två kvalitetsnivåer  Kvalitetsnivå A  Nationellt rekommenderade  Terminologiskt granskade  Begreppsmodellerade  Definitioner  Beslutade att gälla för Landstinget i Östergötland  Kvalitetsnivå B  Klinikarbeten  Överenskommet termnamn, beskrivning och termanvändning Maria Areblad 2003-06-11

66 ARBETE Typ av: •arbetar som…. Arbetsmiljö: •inre miljö •yttre miljö Lokalisation: •ort •företag Mängd: •heltid •deltid •% Karaktär: •fysiskt påfrestande Består av: •varierande arbetsuppgifter •avlönade arbetsuppgifter Tidsaspekt: •debut •avslut •antal år Intervall: •dagtjänst •nattjänst •skiftarbete Kännetecken Variabel Termanvändning : Information om nuvarande eller tidigare arbetsuppgifter med uppgift om anställningsförhållanden och arbetsmiljöfaktorer samt eventuell sjukskrivning. Definition : avlönad uppgift som utförs av person Arbete 2001-12-04

67 Maria Areblad 2003-06-11 Begreppsmodellering Arbete Anställningsform Person Arbetsmiljöfaktorer Arbetsuppgifter Sjukskrivning Arbete 1  utförs av 0..* 0..1  påverkar0..*  påverkar 0..* har  0..* 1 består av  1..*1 1  avser 0..1 1 orsakar  1 0..* har  1..* 0..1 avser 

68 Termkatalog Östergötland Maria Areblad 2003-06-11

69 Materialet är sammanställt och bearbetat av Maria Areblad och Magnus Fogelberg f og a re – binder samman begreppen Tack!


Ladda ner ppt "Modellering i praktiken f og a re Maria Areblad Visby 2003-06-11."

Liknande presentationer


Google-annonser