Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Modellering i praktiken f og a re Maria Areblad Visby 2003-06-11.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Modellering i praktiken f og a re Maria Areblad Visby 2003-06-11."— Presentationens avskrift:

1 Modellering i praktiken f og a re Maria Areblad Visby

2 Vem är jag?  leg. arbetsterapeut  modelleringsledare  projektledare ÖstgötaTerm, Landstinget i Östergötland  terminologiansvarig Region-IT  projektdeltagare svenska CONTSYS och SAMBA, medlem i den europeiska revideringsgruppen för CONTsys  ledamot av SIS/HSI AG II  ledamot av CEN TC 251 WG II Maria Areblad

3 Disposition  Jobba med språket  Modellering  Terminologi  Processmodellering  SAMBA  Från teori till praktik  Termarbete på klinik  Termkatalog Maria Areblad

4 Behöver vi bry oss om språket vi använder på arbetet? Maria Areblad

5 Jobba med språket på jobbet  Föreläsningar och undervisning  Arbeten på kliniker i vårdverksamheten  Konceptuell modellering  Riktad modellering  Redovisning i termkatalog Maria Areblad

6 Modeller  Begreppsmodell  Processmodell  Informationsmodell  Datamodell  Verksamhetsmodellering Olika typer av modeller används beroende på syfte! Maria Areblad

7 Begreppsmodellering  Beskriver inte ett flöde  Beskriver samband mellan de olika begreppen  Varje begrepp är unikt och har unika kännetecken Maria Areblad

8 Processmodellering  Beskriver ett flöde  Följer förädlingen av ett objekt  Bör vara repetitiv i sin helhet  Beskriver inte tidsaspekten i processen Maria Areblad

9 Informationsmodellering  Beskriver objekt som är viktiga att hålla information om  Redovisar attribut till objekten  Beskriver samband mellan objekten Objekt i en informationsmodell behöver inte vara samma objekt som återfinns i begreppsmodell för “samma” uppdrag Maria Areblad

10 Datamodellering  Beskriver objekt nödvändiga för viss funktion i ett system  Beskriver inte vilken information dessa objekt ska förmedla  Redovisar attribut till objekten Maria Areblad

11 Modelleringsspråk  UML, Unified Modelling Language  IDEF, Integrated Computer Aided Manufacturing (ICAM) Definition  IDEF0: funktionsmodell  IDEF1: informationsmodell  IDEF3: processbeskrivning  Stanli Maria Areblad

12 Vad är ett begrepp?  Begrepp = kunskapsenhet skapad genom en unik kombination av kännetecken (ISO , rev 2001, direkt översatt)  Varje kännetecken är själv ett begrepp Maria Areblad

13 Begrepp  Kunskapsenhet som vi kan äga vetskap om  Det finns begrepp vi inte känner till  Begrepp görs kända för oss genom sinnena Maria Areblad

14 Ogdens triangel Referent - den verkliga företeelse (bordet,drömmen) Term -den språkliga beteckningen ReferentTerm Begrepp Begrepp - kunskapsenhet skapad genom en unik kombination av kännetecken Maria Areblad

15 Aristoteles triangel  = pragma  = onoma  = noema Noema -en grupps gemensamma uppfattning om pragma Noesis -en individs egen uppfattning om pragma Aristoteles (384 – 322 fKr) Maria Areblad

16 Begreppsnivåer  Begrepp om okända begrepp  vår övertygelse att det finns sådant som ingen kan föreställa sig (exempel saknas, naturligtvis)  vår föreställning om sådant som vi vet inte finns (krokofant, 6-bent spindel)  Subjektiv uppfattning (noesis)  Överenskommen kunskap (noema) Maria Areblad

17 Svåra terminologitermer  ”Abstrakt” – abstraktion, abstrahera  ”Individualbegrepp” – instansbegrepp  ”Allmän” – klass – typ  ”Extension” Maria Areblad

18 Abstraktioner  Referenter kan vara konkreta eller abstrakta (träd, dröm)  Referenter kan existera eller vara obefintliga  Ett begrepp är en kunskapsenhet, inte en abstraktion  En begreppsklass kallas ibland abstraktion av de ingående begreppen Maria Areblad

19 Att arbeta med terminologi  Terminologiläran  Begreppsläran Maria Areblad Finns det likheter?

20 Individualföremål Allmänföremål Terminologiläran  individualföremål  allmänföremål Maria Areblad Begreppsläran  referentinstans  referentklass

21 Individualbegrepp Allmänbegrepp Terminologiläran  individualbegrepp  allmänbegrepp Maria Areblad Begreppsläran  begreppsinstanser  begreppsklasser

22 Synonymer ?  individual – instans  allmän – klass – typ Maria Areblad

23 Homonym  Extension  alla specialiseringar av ett begrepp  alla möjliga instanser av ett begrepp Maria Areblad

24 Exempel Specialisering:  Personbil  Modell: Renault Clio  Färg: silver  Årsmodell: 2000 Instantiering:  Personbil:  Registerstatus: registrerad i Sverige  Registeringsnummer: ACR 464 Maria Areblad

25 Är det så här?  det finns inga allmänföremål (referentklasser)!  alla referenter är instanser  att klassa referenter är att bilda sig en uppfattning om systematiken bland dem Maria Areblad  ”referentklasser” är alltså begreppsklasser bildade på referentinstansernas begreppsinstanser

26 Begreppens begreppsmodell Maria Areblad listar  1..* referentinstans (individual- föremål) konkret företeelse abstrakt företeelse existens 0..1  har egenskap 0..* 1..* har  begreppsinstans noesis (individual- begrepp) 0..* 1 avser  individ uppfattar  1 0..* begreppsinstans noema (individual- begrepp) begreppsklass noesis (allmän- begrepp) uppfattar  0..* 1 kännetecken begreppsklass noema (allmän- begrepp) grupp definierar  överenskoms som  har   representerar * 2..* 1..* 2..* är av typ  1..* begrepps- definition 0..*

27 Process Tillstånd Aktör ansvarig för processen Tillstånd Utsträckning i tiden Mål Maria Areblad

28 Process  grupp av samverkande eller varandra påverkande aktiviteter som omformar insatser till utfall (SS-EN ISO 9000, ISO 9000:2000)  har ett förädlingsobjekt  är värdehöjande för någon  har ett definierat mål/syfte  någon är ansvarig  disponerar resurser  har en utsträckning i tiden  har en tydlig start och ett tydligt slut Maria Areblad

29 Process Klinisk process Vårdprocess Maria Areblad

30 Process Kommunikationsprocess Styrprocess Klinisk process Maria Areblad

31 Process Maria Areblad

32 Process Maria Areblad

33 Process Klinisk process Styrprocess Kommunikationsprocess Maria Areblad

34 Process Maria Areblad

35 Process Klinisk producentprocess (Annan vårdenhets process) (Patientens process) (Resursprocess) Maria Areblad

36 Process Maria Areblad

37 Process Maria Areblad

38 Process Kommunikationsprocess Styrprocess Klinisk process Maria Areblad

39 Begrepp i processen Maria Areblad

40 Processerna Kommunikationsprocess förädlingsobjekt: information avseende resurser, handlingar, meddelanden Klinisk process förädlingsobjekt: patientens uppfattade tillstånd/problem Styrprocess förädlingsobjekt: mandat med innehåll avseende planering,beslut mm Maria Areblad

41 Vårdbegäran direkt hänvisning Styrprocess - mandat Klinisk process - uppfattat tillstånd Kommunikationsprocess - information vård- begäran motta vård- begäran hänvisa mottagen vård- begäran hänvisad vård- begäran besluta om bedömning beslut att ej bedöma vårdbegäran Maria Areblad

42 Vårdbegäran bedöms Styrprocess - mandat Klinisk process - uppfattat tillstånd Kommunikationsprocess- information vård- begäran motta vård- begäran mottagen vård- begäran besluta om bedömning beslut att bedöma vårdbegäran bedöma tillstånd uppfattat tillstånd Maria Areblad

43 Matchning mot vårdutbud adekvat vårdutbud saknas matcha mot vårdutbud tillståndets behandlings barhet besluta om hälso-och sjukvårdsdmandat inget hälso- och sjuk- vårdsmandat hänvisa hänvisad vårdbegäran Klinisk process - uppfattat tillstånd Styrprocess - mandat Kommunikationsprocess - information mottagen vård- begäran beslut att att bedöma vårdbegäran uppfattat tillstånd Maria Areblad

44 Matchning mot vårdutbud vårdåtagande görs matcha mot vårdutbud tillståndets behandlings barhet besluta om hälso-och sjukvårdsdmandat hälso- och sjukvårds- mandat Klinisk process - uppfattat tillstånd Styrprocess - mandat Kommunikationsprocess - information identifiera hälsoproblem uppfattat tillstånd vårdåtagande beslut att att bedöma vårdbegäran mottagen vård- begäran Maria Areblad

45 Problemkomplex, mål i vårdplan inhämta kompletterande information förädlad problemgrupp avgränsa problemkomplex, formulera mål i vårdplan mål i vårdplan i HoS- mandat Klinisk process - uppfattat tillstånd Styrprocess - mandat Kommunikationsprocess - information matcha mål mot tillgängliga tjänster hälso- och sjukvårds- mandat hälsoproblem mottagen vård- begäran Maria Areblad

46 Begreppsmodell: mål i vårdplan Maria Areblad

47 Problemkomplex, mål i vårdplan inhämta kompletterande information förädlad problemgrupp avgränsa problemkomplex, formulera mål i vårdplan mål i vårdplan i HoS- mandat Klinisk process - uppfattat tillstånd Styrprocess - mandat Kommunikationsprocess - information matcha mål mot tillgängliga tjänster hälso- och sjukvårds- mandat hälsoproblem mottagen vård- begäran Maria Areblad

48 Vårdplan välja aktiviteter besluta om vårdplanering planerings- beslut Klinisk process - uppfattat tillstånd Styrprocess - mandat Kommunikationsprocess - information boka resurser, doku- mentera vårdplan aktivitets- lista tillstånd med aktivitetsplaner förädlad problemgrupp mål i vårdplan i HoS- mandat uppdaterad aktivitetslista fastställa vårdplan besluta om användning av planerad aktivitet Maria Areblad

49 Aktiviteter - utredning utföra ut- redande aktivitet beslut att utföra aktivitet Klinisk process - uppfattat tillstånd Styrprocess - mandat Kommunikationsprocess- information matcha mål mot tillgängliga tjänster utrett tillstånd tillstånd med aktivitetsplaner uppdatera mål i vårdplan mål i vårdplan i HoS- mandat uppdaterad aktivitetslista bedöma tillstånd bedömt tillstånd Maria Areblad

50 Aktiviteter - behandling utföra behandlan- de aktivitet vårdplan Klinisk process - uppfattat tillstånd Styrprocess - mandat Kommunikationsprocess- information behandlat tillstånd uppdatera vårdplan beslut att utföra aktivitet bedömt tillstånd mål i vårdplan i HoS- mandat besluta om användning av planerad aktivitet aktivitets- lista uppdaterad aktivitetslista boka resurser, dokumentera vårdplan Maria Areblad

51 Kvalitetskontroll matcha till- ståndsutfall mot mål kvalitets- utfall Klinisk process - uppfattat tillstånd Styrprocess - mandat Kommunikationsprocess - information uppfattat tillstånd i relation till mål i vårdplan kontrollera kvalitet behandlat tillstånd beslut att utföra aktivitet uppdatera mål i vårdplan vårdin- formation uppdaterad aktivitetslista skapa vård- information utvärdera resultat bedömt tillstånd Patientjournalprocess Maria Areblad

52 Slut på processen målet nått avslut av vårdåtagande Klinisk process - uppfattat tillstånd Styrprocess - mandat Kommunikationsprocess - information uppfattat till- stånd i rela- tion till mål i vårdplan besluta att vård- åtagande skall avslutas vårdin- formation meddela avslut av vårdåtagande bedöma att mål i vårdplan är uppfyllt uppfattat tillstånd avslutsmed- delande mål i vårdplan i HoS- mandat Maria Areblad

53 Slut på processen målet ej nått hälso- och sjukvårds- mandat Klinisk process - uppfattat tillstånd Styrprocess - mandat Kommunikationsprocess - information uppfattat till- stånd i rela- tion till mål i vårdplan uppdatera hälso- och sjukvårdsmandat vårdin- formation bedöma att mål i vårdplan ej är uppfyllt uppfattat tillstånd mål i vårdplan i HoS- mandat inventera hälsoproblem, identifiera tillkom- mande hälsoproblem förnyat vårdåtagande Maria Areblad

54 Problemkomplex, mål i vårdplan upprepning om målet inte nåtts inhämta kompletterande information förädlad problemgrupp avgränsa problemkomplex, formulera mål i vårdplan mål i vårdplan i HoS- mandat Klinisk process - uppfattat tillstånd Styrprocess - mandat Kommunikationsprocess - information matcha mål mot tillgängliga tjänster hälso- och sjukvårds- mandat hälsoproblem vårdin- formation Maria Areblad

55 Remiss till annan hälso- och sjukvårdsproducent beslut om problem- komplex i remiss Klinisk process - uppfattat tillstånd Styrprocess - mandat Kommunikationsprocess - information avgränsa pro- blemkomplex i remiss utfärda remiss= vårdbegäran bedöma till- stånd som skall remitteras problem- grupp till remiss vård- begäran remiss- beslut bedömt tillstånd mål i vårdplan i HoS- mandat ingen till- gänglig tjänst besluta om remiss Maria Areblad

56 Vårdbegäran hos annan hälso- och sjukvårdsproducent Styrprocess - mandat Klinisk process - uppfattat tillstånd Kommunikationsprocess - information vård- begäran motta vård- begäran mottagen vård- begäran besluta om bedömning vårdbegäran att bedöma Maria Areblad

57 Hur kan detta användas? Termarbete inom Habiliteringen i Östergötland. Omfattar ca 140 anställda  Sjukgymnaster  Arbetsterapueter  Sjuksköterskor  Logopeder  Psykologer  Specialpedagoger  Läkare (från barnkliniken, US) Maria Areblad

58 Habiliteringen i Östergötland  Uppdrag  Tvärprofessionell vårddokumentation  Entydig terminologi  Fungera för en IT-stöd vårddokumentation Maria Areblad

59 Tillvägagångssätt fas 1 Per profession  Undervisning  Journalgranskning  Processmodellering  Analys av läs och skrivbehov per aktivitet utifrån processen  Jämföra mot journalgranskning  Stämma av mot LiÖ-termer och nationellt rekommenderade termer Maria Areblad

60 Journalgranskning  Ca 3 journaler per person  Journalerna inte äldre än 3 år  Inte granska sina egna journaler  Term samt informationsinnehåll Maria Areblad

61 Journalgranskningsmall Maria Areblad

62 Processmodellering  Direkt modellering vid tavla  Identifiera aktivitet efter aktivitet  Utgå från en patientfall, diagnosgrupp  Processmodellering  Stämma av mot SAMBAmodellen Maria Areblad

63 Analys av läs och skrivbehov Adm data Anamnes Status Bedömning Mål Resultat Åtgärd Utvärdering Maria Areblad

64 Tillvägagångssätt fas 2 Maria Areblad Tvärprofessionellt arbete  Identifiering av tvärprofessionella termer  Identifiering av professionsspecifika termer  Obligatoriska termer  Publicera i termkatalog

65 Termkatalog Indelad i två kvalitetsnivåer  Kvalitetsnivå A  Nationellt rekommenderade  Terminologiskt granskade  Begreppsmodellerade  Definitioner  Beslutade att gälla för Landstinget i Östergötland  Kvalitetsnivå B  Klinikarbeten  Överenskommet termnamn, beskrivning och termanvändning Maria Areblad

66 ARBETE Typ av: •arbetar som…. Arbetsmiljö: •inre miljö •yttre miljö Lokalisation: •ort •företag Mängd: •heltid •deltid •% Karaktär: •fysiskt påfrestande Består av: •varierande arbetsuppgifter •avlönade arbetsuppgifter Tidsaspekt: •debut •avslut •antal år Intervall: •dagtjänst •nattjänst •skiftarbete Kännetecken Variabel Termanvändning : Information om nuvarande eller tidigare arbetsuppgifter med uppgift om anställningsförhållanden och arbetsmiljöfaktorer samt eventuell sjukskrivning. Definition : avlönad uppgift som utförs av person Arbete

67 Maria Areblad Begreppsmodellering Arbete Anställningsform Person Arbetsmiljöfaktorer Arbetsuppgifter Sjukskrivning Arbete 1  utförs av 0..* 0..1  påverkar0..*  påverkar 0..* har  0..* 1 består av  1..*1 1  avser orsakar  1 0..* har  1..* 0..1 avser 

68 Termkatalog Östergötland Maria Areblad

69 Materialet är sammanställt och bearbetat av Maria Areblad och Magnus Fogelberg f og a re – binder samman begreppen Tack!


Ladda ner ppt "Modellering i praktiken f og a re Maria Areblad Visby 2003-06-11."

Liknande presentationer


Google-annonser