Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Disposition  Standardiseringsarbete / organisationer  Modeller  Contsys  Samba  Diskussion Maria Areblad 2003-02-04.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Disposition  Standardiseringsarbete / organisationer  Modeller  Contsys  Samba  Diskussion Maria Areblad 2003-02-04."— Presentationens avskrift:

1 Disposition  Standardiseringsarbete / organisationer  Modeller  Contsys  Samba  Diskussion Maria Areblad

2 Aktörer  Socialstyrelsen  Carelink  SIS, Swedish standard institute AG 1-4  CEN/TC 251 (Comité européen de normalisation, Technical Committee for Helth Informatics) WG 1-4 Maria Areblad

3 Modeller

4  Begreppsmodell  Processmodell  Informationsmodell  Datamodell  Verksamhetsmodellering Olika typer av modeller används beroende på syfte! Maria Areblad

5 Begreppsmodellering  Beskriver inte ett flöde  Beskriver samband mellan de olika begreppen  Varje begrepp är unikt och har unika kännetecken Maria Areblad

6 Processmodellering  Beskriver ett flöde  Kan följa förädlingen av ett objekt  Bör vara repetitiv i sin helhet Maria Areblad

7 Informationsmodell  Beskriver objekt som är viktiga att hålla information om  Redovisar attribut till objekten  Beskriver samband mellan objekten Objekt i en informationsmodell behöver inte vara samma objekt som återfinns i begreppsmodell för “samma” uppdrag Maria Areblad

8 Verksamhetsmodellering  Effektmatris  Målanalys  Processmodellering med resurslager  Begreppsmodellering Maria Areblad

9 UML  Språket har skapats för systemutveckling  Ifrågasatt för begreppsmodellering  Bättre för informationsmodellering  Fördel: bästa stöd för systemutvecklare ett språk genom hela utvecklingen Maria Areblad

10 Contsys

11  Uppdrag från Socialstyrelsen  Env Contsys, CEN/TC 251  Nationell projektgrupp  Tidsperiod, våren 2001  Rapport  Remissförfarande  Fortsättning…… Maria Areblad

12 Utgångsläge För varje begrepp  engelsk term  definition på engelska  förklaring med exempel  UML-bild (klassdiagram) UML=Unified Modeling Language Maria Areblad

13 Metod Contsys originalbegrepp har identifierats,sökt en svensk motsvarighet, vid identiska begrepp har en direkt översättning gjorts. Direktöversättning När en direkt översättning ej kunnat göras men begreppet ansetts ha en viktig funktion har begreppet förts in i svensk begreppsvärld. Modellering När begreppen ej stämt överens med svenska förhållanden har det ersatts av svenskt vedertaget begrepp. Termsättning via definition Maria Areblad

14 Contsys uppdelning  Vårdkontinuitetens aktörer  Hälsoproblem och deras handläggning  Vårdverksamhet i ett kontinuitetsperspektiv  Aktiviteter och lika former av beslutsstöd  Mandat i vårdkontinuiteten  Hälsodata i vårdkontinuiteten Maria Areblad

15 Vårdkontinuitetens aktörer Många olika typer av aktörer allt från professionella vårdgivare till apparater som hjälper enskilda patienter. Kartlagt olika typer av aktörer som producerar information med betydelse för den sammanhängande vården för patienter. Maria Areblad

16 Hälso- och sjukvårdsorganisation Hälso- och sjukvårdspersonal Annan hälso- och sjukvårdsintressent Annan vårdare Annan organisation Medicinteknisk produkt Vårdkontinuitetens aktörer Hälso- och sjukvårdsagent Medicinteknisk anordning Datorprogram Hälso- och sjukvårdsintressen Patient Hälso- och sjukvårdsproducent Maria Areblad

17 Hälsoproblem och deras handläggning Innehåller olika typer av grupperingar av hälsoproblem. Hälsoproblem, anledningen till att en person kontaktar hälso- och sjukvården. Kan innebära intyg, vaccination, akutbesök mm. Ger möjlighet att se kontaktorsaker ur olika perspektiv Maria Areblad

18 Hälsoproblem och deras handläggning Hälsoproblem Problemkomplex Maria Areblad

19 Vårdverksamhet i ett kontinuitetsperspektiv Svenska regelverk pekar ut vårdprocessen och vårdkedjan kopplad till handläggning av hälsoproblem. Begreppen i detta kapitel ger möjlighet till strukturering av verksamhet och dokumentation efter det aktuella hälsoproblemet. Maria Areblad

20 Vårdverksamhet i ett kontinuitetsperspektiv Kontaktperiod Patientkontakt Direkt patientkontakt Indirekt patientkontakt Kontakt komponent Vårdepisod Tjänstekomplex Maria Areblad

21 Aktiviteter och olika former av beslutsstöd Beslutsstöd i form av vårdprogram är vanliga i vården. Beslutsstöd finns i Contsys på olika nivåer av vårdplanering och relaterar till olika aktiviteter och tjänster i sjukvården. Maria Areblad

22 Aktiviteter och olika former av beslutsstöd Kliniska riktlinjer Vårdprogram Vårdplan Aktivitetsplan Mål i vårdplan Mål i aktivitetsplan Hälso- och sjukvårdsaktivitet Hälso- och sjukvårdstjänst Kompletterande hälso- och sjukvårdsaktivitet Automatiserad hälso- och sjukvårdsaktivitet Tjänsteurval Maria Areblad

23 Mandat i vårdkontinuiteten Mandat inom hälso- och sjukvården är hårt knutet till lokal lagstiftning. Viktigt att se vilka befogenheter som behövs för att man ska kunna bedriva vård, hur mandatet uppstår och utdelas. Maria Areblad

24 Kontinuitetsunderlättande mandat Vårdbegäran Information om förändrat mandat Mandat i vårdkontinuiteten Mandat Mandat att begära vård Hälso- och sjukvårdsmandat Mandat att utlämna hälsodata Maria Areblad

25 Hälsodata i vårdkontinuitet Enligt svenskt synsätt är hälsodata samma som information i patientjournalen. Arbetet har visat att det skapas mycket information i vårdprocessen som inte alltid Inte hör hemma i patientjournalen. Maria Areblad

26 Utvalda validerade hälsodata Icke validerade hälsodata Hälsodata att journalföra Validerade hälsodata Patientjournal Hälsodata Hälsodata i vårdkontinuitet Samlade lokala hälsodata Samlade icke validerade hälsodata Lokal patientjournal Hälsodata komponent Gemensamma hälsodata Gemensam patientjournal Begäran om validerade hälsodata Maria Areblad

27 Har man nytta av Contsys? Maria Areblad

28 Contsys nationellt Socialstyrelsen, Epc SIS (Swedish Standards Institute) CEN/TC 251 SIS Arbetsgrupp 2 (”spegling” av WG 2, CEN/TC 251) Remiss landsting mm Maria Areblad

29 Samba

30  Startade som nätverk  Övergick till projekt våren 2002  Tidplan Modellering Dokumentation Maria Areblad

31 Syfte  Identifiera och beskriva en gemensam huvudprocess inom hälso-och sjukvården  Definiera huvudprocessens begrepp Maria Areblad

32 Utgångspunkt  Tagit del av processmodeller framtagna i olika landsting  Tagit del av nationella arbeten med koppling till Sambas arbete POINT SITHS  Tagit del av olika internationella modeller och standarder HL7 HISA Maria Areblad

33 Avgränsning  Projektet har inget mandat att sätta standards men skall kunna överlämna förslag till SIS/HSI till kommande standard Maria Areblad

34 Deltagare  Stockholms läns Landsting  Landstinget i Värmland  Region Skåne  Västra Götalandsregionen  RegionIT (Jönköping, Östergötland)  Örebro Universitet  SFMI, Svensk Förening för Medicinsk Informatik Maria Areblad

35 Vision Beskriva de centrala processbegreppen på ett sätt som kan:  Öka vårdpersonalens förståelse för IT- användande  Öka IT-leverantörernas förståelse för verksamhetens behov  Underlätta beslutsfattande avseende vårdens IT-stöd Maria Areblad

36 Effekter  Underlätta modulär uppbyggnad av IT-stöd  Referensterminologi för vårdprocessen  Förutsättningar för strukturerad informationsinsamling  Rationell åtkomst av information Maria Areblad

37 Vårdbegäran- bedömning Vårdavslag med hänvisning Vård- åtagande --- * Uppfattat tillstånd 1:M Mottaga vårdbegäran Mottaga vårdbegäran Vårdbegäran Genomförd vårdaktivitet ---- * Resultat Utföra vård- aktivitet Utföra vård- aktivitet Vård- utvärdering ---- * Måluppfyllelsegrad * Kvarstående behov Org.enhetVårdutbudVårdgivare Person / Patient Övergripande processmodell - ”Vård av enskild patient” Bedömning av vårdbegäran Bedömning av vårdbegäran Vårdåtagande- plan ---- * Vårdplan 1:M * Mål Avsluta vårdåtagande Avsluta vårdåtagande Vårdåtagande avslut Bedöma vårdbehov Vårdbehov Planera fortsatt vård Skapa plan Utvärdera mot mål i plan Utvärdera mot mål i plan fortsätta enligt plan förändra/ omformulera vårdåtagande Maria Areblad

38 Bedöma Vårdbegäran Planera forts.åtgärd Mottaga Vårdbegäran Utföra planerad åtgärd Utvärdera åtgärd/mål Bedöma vårdbehov Vårdhän- visning Vårdbegäran Vård- Åtagande --- * uppfattat tillstånd Vårdbehov Vårdåtagande- plan --- * Vårdplan * Mål Genomförd vårdaktivitet (utfall, resultat) Avslutat vårdåtagande Avsluta vårdåtagande Vårdutvärdering --- *Måluppfyllelse *Kvarstående behov. Förändra/omformulera vårdåtagande  accepterad vårdbegäran ej accepterad vårdbegäran Förslag till gemensam, övergripande processmodell - ”Vård av enskild patient” med ingående begrepp Person/ Patient Vårdutbud HoS- organisation HoS -personal Skapa Vårdbegäran  fortsätta enl. plan  förnyad vårdbehovsbedömning ”hanterar vi detta?” Statiska begrepp, finns oberoende av processen Dynamiska begrepp, uppstår i processen Process- steg  ej vårdbehov Maria Areblad

39 HoS process för vård av en enskild patient Uppleva vårdbehov Patientens process Motta vårdbegäran angående patient Ställa vårdbegäran mot vårdutbud Hänvisa / Avvisa Skapa / utforma vårdåtagande Utforma vårdplan Planera tjänst Utföra arbetsmoment Utforma vårdbegäran Utvärdera måluppfyllelse Avveckla vårdåtagande Utforma vårdbegäran Framställa begäran om vård avvakta / inte göra något matchar inte vårdutbud matchar vårdutbud fortsätta enligt plan förändra plan förändra vårdåtagande avveckla SAMBA – Arbetsmaterial Maria Areblad

40 En gemensam modell av vårdprocessen på övergripande nivå Arkitektur/ Informatik Verksamhets- utveckling Klinisk verksamhet Samhälle/ Beställare Patienten Administration ? ? Contsys´ begreppsvärld Begrepps- modell Maria Areblad

41 Processmodell med resurslager Maria Areblad Adm data Anamnes Status Bedömning Mål Resultat Åtgärd Utvärdering

42 Koppling Samba - Contsys Processteg Samba Begrepp Contsys Aktiviteter Samba Terminologi Contsys Maria Areblad

43 Resultat  Generell processmodell  Begreppsmodeller  Textuell beskrivning  Notationssätt UML  ……. Maria Areblad

44 ”Synpunkter – förankring”  Nationellt Nästa avrapportering, Vitaliskonferensen 4-6 mars 2003 Termforum  Internationellt CEN/TC 251 HISA Maria Areblad

45 Bra www-adresser Maria Areblad


Ladda ner ppt "Disposition  Standardiseringsarbete / organisationer  Modeller  Contsys  Samba  Diskussion Maria Areblad 2003-02-04."

Liknande presentationer


Google-annonser