Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Uppföljning av återbesök inom planerad specialiserad vård modell för registrering, uppföljning och redovisning till den nationella väntetidsdatabasen.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Uppföljning av återbesök inom planerad specialiserad vård modell för registrering, uppföljning och redovisning till den nationella väntetidsdatabasen."— Presentationens avskrift:

1 Uppföljning av återbesök inom planerad specialiserad vård modell för registrering, uppföljning och redovisning till den nationella väntetidsdatabasen

2 Vilka är vi? Harald Grönqvist Samordnare tillgänglighet Martin Midböe Projektledare

3 Återbesök, ett led i helheten
Kunskap om och möjligheter att upptäcka eventuella avvikelser i tid till patienternas återbesök/kontroller är en viktig del i arbetet för att skapa en god och säker vård. Det är även viktig information i strävandet efter en effektiv verksamhetsplanering.

4 Sveriges Kommuner och Landsting (SKL)
SKLs uppdrag är bl.a. att mäta: Måluppfyllelse av vårdgarantin Särskilda satsningar: Kömiljardsöverenskommelse Barn och unga med psykisk ohälsa

5 Vårdgarantin Den nationella vårdgarantins tidsgränser 0–7–90–90 dagar innebär: 0 - Kontakt med primärvården samma dag
Samma dag som man söker hjälp för ett hälsoproblem ska man få kontakt med primärvården, till exempel vårdcentralen eller sjukvårdsrådgivningen. Det kan ske via telefon eller genom besök. 7- Läkarbesök i primärvården inom sju dagar
Bedömer vårdpersonal att man behöver träffa en läkare ska man få en tid till detta inom högst sju dagar, till exempel på vårdcentralen. 90 - Besök inom den planerade specialiserade vården inom 90 dagar
Om man får en remiss till den planerade specialiserade vården ska man få en tid för besök inom 90 dagar. Det gäller även om man sökt vård utan remiss. 90 - Behandling/operation påbörjad inom 90 dagar
Efter beslut om behandling, till exempel en operation, ska man få en tid till detta inom 90 dagar.

6 Alla siffror pekar åt rätt håll
Tillgängligheten har ökat Trenden är positiv Samtliga landsting/regioner har förbättrat sin tillgänglighet Patienter och befolkning rapporterar upplevd förbättring i Nationell Patientenkät och Vårdbarometern 9av10 patienter får sitt besök i tid 8av10 får sin operation/ åtgärd i tid Det finns ett gemensamt mål i att öka tillgängligheten i vården så att patienten får vård i tid. Ett verktyg för att nå målet är Kömiljarden, som lanserades 2008. Gjorda mätningar sedan Kömiljarden infördes är genomgående positiva. Det finns en genomsyn av väntelistor och planeringslistor. Det pågår ett löpande förbättringsarbete som har fokus på system och processer.

7 Undanträngning?

8 Led i helheten Ur sammanfattningen
Flera landsting/regioner prövar idag att följa fler delar av patientens väg genom vården En väg som inte alltid självklart eller enkelt kan mätas från primärvårdsbesöket till utförd behandling/operation De fyra delarna i den nuvarande vårdgarantin dagar kan inte ses som en linjär och sammanhängande helhet Den omfattar en rad vägar, och ibland omvägar, som först måste identifieras och definieras Ladda ner rapporten

9 Led i helheten

10 Ur Kömiljardsöverenskommelsen 2013

11 Projekt ”Uppföljning av återbesök inom planerad specialiserad vård” modell för registrering, uppföljning och redovisning till den nationella väntetidsdatabasen

12 Syfte och mål Det övergripande målet är att återbesök inom planerad specialiserad vård ska kunna mätas på nationell nivå Uppdraget ska leda till att det vid projektets slut finns en kvalitetssäkrad/verifierad nationell modell för uppföljning av återbesök inom planerad specialiserad vård

13 Tidplan Projektet avslutades

14 Projektets delar Nuläge
Hur ser återbesöksprocessen ut? Mäts återbesök? I så fall hur? Börläge Beskriva återbesöksprocessen samt möjlig uppföljning Teoretisk kvalitetssäkring Kvalitetssäkring tillsammans med representanter från samtliga landsting/regioner och expertgrupp Praktisk kvalitetssäkring Kvalitetssäkring tillsammans med sju landsting/regioner Pilotdeltagare: Norrbotten Gävleborg Gotland Kronoberg Halland Blekinge Skåne

15 Modell för uppföljning av återbesök
För fullständig modellbeskrivning se dokument: Modell för uppföljning av återbesök inom planerad specialiserad vård nov-dec 2013_1.1

16 Modellen inkluderar två mätpunkter, 1. Medicinskt måldatum 2
Modellen inkluderar två mätpunkter, 1. Medicinskt måldatum 2. Tid för genomfört återbesök

17 Rapportering och regelverk
Rapporteringen omfattar alla återbesök oberoende om det följer på förstabesök, inläggning eller en operation Återbesöken ska rapporteras i enlighet med det vårdutbud som idag gäller för förstabesök Vårdutbud: Psykiatri Allmän psykiatri Barn- och ungdomspsykiatri Medicin Allergisjukvård Allmän internmedicin Barn- och ungdomsmedicin Endokrinologi Mag- och tarmsjukvård Hematologi Hudsjukvård Hjärtsjukvård Lungsjukvård Neurologi Njurmedicin Cancersjukvård Reumatisk sjukvård Specialiserad smärtmottagning Kirurgi Allmän kirurgi Kvinnosjukvård Handkirurgi Kärlkirurgi Neurokirurgi Ortopedi Plastikkirurgi Urologi Ögonsjukvård Öron-näsa-halssjukvård

18 Bilden beskriver mätpunkter för uppföljning av planerade återbesök
Bilden beskriver mätpunkter för uppföljning av planerade återbesök. Uppföljning kan ske som ”totaler” eller i ”tidsintervall” som beskriver återstående tid till utsatt medicinskt måldatum inklusive eventuella toleransgränser samt hur länge man överskridit medicinskt måldatum inklusive eventuella toleransgränser.

19 Uppföljning av planerade återbesök
Redovisningen sker i form av: Antal planerade återbesök med återstående tid kvar till utsatt medicinskt måldatum inklusive eventuell toleransgräns Antal väntande som har överskridit medicinskt måldatum inklusive eventuell toleransgräns Avstämningstillfälle sista dagen i varje månad

20 Bilden beskriver mätpunkter för uppföljning av genomförda återbesök
Bilden beskriver mätpunkter för uppföljning av genomförda återbesök. Uppföljning kan ske som ”totaler” eller i ”tidsintervall” som beskriver den överskridna tiden i dagar mellan medicinskt måldatum inklusive eventuella toleransgränser och genomfört återbesök.

21 Uppföljning av genomförda återbesök
Redovisningen sker i form av: Antal genomförda återbesök inom medicinskt måldatum inklusive eventuell toleransgräns Antal genomförda återbesök som har överskridit medicinskt måldatum inklusive eventuell toleransgräns Mätperiod kalendermånad

22 Återbesök definition Återbesök = öppenvårdsbesök som har medicinskt samband med tidigare besök eller vårdtillfälle inom samma medicinska verksamhetsområde (klinik/basenhet/ motsvarande), vårdcentral eller motsvarande Källa: Socialstyrelsens termbank

23 Medicinskt måldatum Medicinskt måldatum = tidpunkt i en vårdprocess då beslutade hälso- och sjukvårdsåtgärder bör inledas Källa: Socialstyrelsens termbank

24 2014 Projektarbetet har väckt flera relevanta frågor t. ex:
Uppföljning av återbesök inom flera yrkeskategorier Uppföljning av återbesök inom primärvård Uppföljning uppdelad på besöks-/patientkategorier Under 2014 föreslås att projektet går in i en andras fas som utreder en fördjupad detaljeringsgrad och användning av uppföljningen


Ladda ner ppt "Uppföljning av återbesök inom planerad specialiserad vård modell för registrering, uppföljning och redovisning till den nationella väntetidsdatabasen."

Liknande presentationer


Google-annonser