Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Fogare Basal processmodell för svensk sjukvård – SAMBA Magnus Fogelberg Stockholm 2006-12-18.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Fogare Basal processmodell för svensk sjukvård – SAMBA Magnus Fogelberg Stockholm 2006-12-18."— Presentationens avskrift:

1 fogare Basal processmodell för svensk sjukvård – SAMBA Magnus Fogelberg Stockholm 2006-12-18

2 fogare Vem är jag?  neurolog  informatikkoordinator Västra Götalandsregionen  fd projektledare elektronisk journal SU, svenska CONTsys och SAMBA  ordförande SIS/TK 115  projektledare i ISO/TC 37/SC 1/WG 5 för ISO WI 24156  ledamot SIS/TK 334 och dess AG II  ordförande CEN/TC 251/WG II

3 fogare Bakgrund  En rad olika processbeskrivningar med olika typ av modellering har sett dagens ljus sedan tidigt -90-tal  Varje landsting har gjort sin modell  Vi behöver en enhetlig beskrivning av processen ”vård av en enskild patient” ur ett producentperspektiv  Processbeskrivningen måste kunna användas i systemutveckling

4 fogare Fokus Vad är det i vårt språkbruk som kan förorsaka problem i dokumentation? Hur kan arbetsprocessen göras begriplig för en dator? Hur skall informationen struktureras i IT-system?

5 fogare Kommunikation mellan alla enheter VC Klinik A Mott Avd Klinik B Avd Kom- mun Klinik B Mott åb HemVC åb Viktigt med väl definierade termer och fastställd informationsstruktur för kommunikation mellan olika enheter. En sådan informationsstruktur kräver att arbetsflödet identifierats och beskrivits som en process.

6 fogare Modeller  Begreppsmodell  Processmodell  Informationsmodell  Datamodell  Verksamhetsmodellering Olika typer av modeller används beroende på syfte!

7 fogare Processmodellering  Beskriver ett flöde  Följer förädlingen av ett objekt  Bör vara repetitiv i sin helhet  Beskriver inte tidsaspekten i processen

8 fogare Vad är ett begrepp?  Begrepp = kunskapsenhet skapad genom en unik kombination av kännetecken (ISO 1087-1, rev 2000, direkt översatt)  Varje kännetecken är själv ett begrepp

9 fogare Begrepp TermReferent Referent = den verkliga företeelsen (bordet, drömmen) Term = den språkliga beteckningen Begrepp = kunskapsenhet Den semiotiska triangeln semiotik = teckenlära

10 fogare Statiska och dynamiska begrepp  statiska begrepp är passiva  instanserna kan inte påverka instanser av andra begrepp  instanserna kan ändras av andra begreppsinstanser  dynamiska begrepp är aktiva  instanserna kan påverka instanser av andra begrepp

11 fogare Dynamiska begrepp  handlingar  utförs med viss avsikt  händelser  inträffar utan mottagarens kontroll

12 fogare Gemensamma kännetecken  alla dynamiska begrepp har kännetecknen:  tid  plats  en handling utförs, och en händelse inträffar, vid en viss tidpunkt och under visst tidsförlopp på en identifierbar plats

13 fogare Kännetecken för handlingar  agent  avsikt  metod  förhållanden

14 fogare Kännetecken för händelser  påverkande faktor  sätt

15 fogare Handling: blindtarmsoperation  agent: opererande kirurg med eventuell assistans  avsikt: att få bort blindtarmen  metod: appendektomi, en definierad kirurgisk åtgärd  förhållanden: att patienten bedöms ha blindtarmsinflammation (för denna typ av handling indikation)

16 fogare Händelse: plötslig blödning  sätt: kärlet brister  påverkande faktor: högt blodtryck, förkalkat kärl eller missbildat kärl

17 fogare Process ISO 9000:2000 (Internationella standardiseringsorganisationen) ”grupp av samverkande eller varandra påverkan- de aktiviteter som omformar insatser till utfall”

18 fogare Process Tillstånd Aktör ansvarig för processen (agent) Tillstånd Utsträckning i tiden Mål (avsikt) Förädlingsobjekt (insats)(utfall)

19 fogare Processens begrepp Process Tillstånd Utsträckning i tiden Förädlingsobjekt tillstånd före tillstånd efter instantierar tillstånd process instantierar

20 fogare Processens begrepp Lungröntgen Lunga Utsträckning i tiden Förädlingsobjekt oröntgad lunga röntgad lunga instantierar lunga lungröntgen instantierar

21 fogare Alltså  En begreppsmodell beskriver begreppen, statiska och dynamiska  En processmodell beskriver hur instanser av ett dynamiskt begrepp förändrar instanser av ett statiskt begrepp från ett underordnat begrepp till ett annat

22 fogare SAMBA  SAMverkan, Begrepp och Arkitektur  ITHS 2-projekt  Processmodell för vård av enskild patient  Modellen beskrivs ur ett producentperspektiv  Modellens avsikt är att utgöra en generell bild över hälso- och sjukvård i Sverige  Processmodellen är ett verktyg som bl a kan användas vid verksamhetsutveckling

23 fogare SAMBA  Används även utanför Sverige, uppmärksammat i ISO och CEN  Bakgrundsmaterial bl a till CONTsys 2, standard för begrepp om arbetsflöde i sjukvården  S tructured A rchitecture for M edical B usiness A ctivities

24 fogare SAMBA  Presenterat vid MIE 2005 i Genève 2005-08-29 av Maria Areblad, Linköpings universitet  Artikeln har redan refererats i andra vetenskapliga artiklar!

25 fogare Process ISO 9000:2000 (Internationella standardiseringsorganisationen) ”grupp av samverkande eller varandra påverkan- de aktiviteter som omformar insatser till utfall” SAMBA tilläggsbeskrivning för ”process ” •värdehöjande för någon •har ett förädlingsobjekt •definierat mål •någon är ansvarig •disponerar resurser •har en utsträckning i tiden •en tydlig start och ett tydligt slut •skall kunna repeteras helt eller delvis

26 fogare Process  processen är en handling  den har en agent  den genomförs med avsikt  metoden är de ingående aktiviteterna

27 fogare Aktivitet  aktiviteten är en handling  den har en agent  den genomförs med avsikt  metoden är aktivitetens arbetssätt

28 fogare Processen ”är en …” Aktiviteten ”är en …”

29 fogare Tjänst  Alla tjänster är aktiviteter  Vad särskiljer tjänsten?  Definitioner i  BRAA  CONTsys förstandard  Beskrivning i EU-direktiv  Tjänsters fria rörlighet  Tjänster ställs parallellt med varor  En tjänst erbjuds  En aktivitet utförs

30 fogare Tjänst  Troligen kan en tjänst bestå av flera processer Rekursion!

31 fogare Undvik krångel!  SAMBA har analyserat processbegreppet i hälso- och sjukvård  Talar inte om tjänster utan endast aktiviteter

32 fogare Process Tillstånd Aktör ansvarig för processen Tillstånd Utsträckning i tiden Mål Förädlingsobjekt

33 fogare Process Vårdprocess Klinisk process

34 fogare Process Klinisk process Vårdprocess

35 fogare Process Kommunikationsprocess Styrprocess/kvalitetskontroll, beslut Klinisk process

36 fogare Process Kommunikationsprocess Styrprocess/kvalitetskontroll, beslut Klinisk process Processpaket

37 fogare Processpaket

38 fogare Processpaket Kommunikationsprocess Styrprocess/kvalitetskontroll, beslut Klinisk process

39 fogare Processpaket Klinisk producentprocess (Annan vårdinrättnings process) (Patientens process) (Resursprocess)

40 fogare Processpaket

41 fogare Processpaket Kommunikationsprocess Styrprocess Klinisk process

42 fogare Processerna i paketet enligt SAMBA Klinisk process förädlingsobjekt: patientens samlade hälsotillstånd såsom det uppfattas av HoS-personalen (uppfattat tillstånd) Styrprocess förädlingsobjekt: mandat baserat på vårdbegäran och vårdåtagande med innehåll avseende planering och beslut Kommunikationsprocess förädlingsobjekt: information avseende resurser, handlingar, meddelanden

43 fogare Modellens byggstenar Förädlingsobjektets väg Arbetsflödet Objekt Aktivitet

44 fogare Modellens byggstenar Aktivitet i processen

45 fogare Process i aktiviteten Aktivitet

46 fogare Process i aktiviteten Kommunikationsprocess Styrprocess/kvalitetskontroll, beslut Kärnprocess Process

47 fogare Begrepp i processen

48 fogare Processens begreppsmodell

49 fogare Processens begreppsmodell

50 fogare Processens begreppsmodell

51 fogare Processens begreppsmodell Rekursion! Processmodellens 5:e dimension  1 – 3 rumsdimensionerna  4 tidsdimensionen  5 skalningsdimensionen

52 fogare Processmodell med resurslager Adm data Anamnes Status Bedömning Mål Resultat Åtgärd Utvärdering

53 fogare Övning: vårdprocessen

54 fogare Sätt det hela i arbete!  Processanalys  Begreppsanalys  Informationsanalys

55 fogare Processmodell  Tänk efter vad som görs  Vad är det som hanteras?  Vad blir resultatet?  Vad används resultatet till?  I vilken process utförs nästa aktivitet?  När förändras resultatobjektet nästa gång?

56 fogare Begreppsmodell  identifiera begreppen i och kring varje aktivitet  modellen omfattar alla begrepp  modellen delas upp i vyer/bilder  varje bild visar ett fåtal relaterade begrepp  varje bild bör byggas kring ett centralt begrepp  en bild av hela modellen är imponerande men oöverskådlig

57 fogare Informationsmodell  Visar vilka begrepp i processen som vi måste hålla information om (troligen inte alla)  Identifierar stödbegrepp nödvändiga för informationsbehandlingen  Utnyttjar standardiserade informationskomponenter  Används i syntaxbeskrivningen

58 fogare Vårdbegäran mottas Kommunikationsprocess - information vård- begäran motta vård- begäran mottagen vård- begäran Processmodell

59 fogare

60

61 Vårdbegäran beslut om bedömning Styrprocess - mandat Kommunikationsprocess - information vård- begäran motta vård- begäran mottagen vård- begäran besluta om bedömning

62 fogare Vårdbegäran bedöms Styrprocess - mandat Klinisk process - uppfattat tillstånd Kommunikationsprocess- information vård- begäran motta vård- begäran mottagen vård- begäran besluta om bedömning beslut att bedöma vårdbegäran bedöma tillstånd uppfattat tillstånd

63 fogare

64

65 Styrprocess - mandat Klinisk process - uppfattat tillstånd Kommunikationsprocess- information vård- begäran motta vård- begäran mottagen vård- begäran besluta om bedömning beslut att bedöma vårdbegäran bedöma tillstånd uppfattat tillstånd pas journal extern enhet enhet inom org informationsöverföring vårdinformation Rutin i några landsting

66 fogare Matchning mot vårdutbud vårdåtagande görs matcha mot vårdutbud hanterbart tillstånd besluta om hälso-och sjukvårdsdmandat hälso- och sjukvårds- mandat Klinisk process - uppfattat tillstånd Styrprocess - mandat Kommunikationsprocess - information identifiera hälsoproblem uppfattat tillstånd beslut att att bedöma vårdbegäran mottagen vård- begäran vårdåtagande

67 fogare

68

69

70 matcha mot vårdutbud hanterbart tillstånd besluta om hälso-och sjukvårdsdmandat hälso- och sjukvårds- mandat Klinisk process - uppfattat tillstånd Styrprocess - mandat Kommunikationsprocess - information identifiera hälsoproblem uppfattat tillstånd beslut att att bedöma vårdbegäran mottagen vård- begäran pas journal extern enhet enhet inom org informationsöverföring vårdinformation

71 fogare Problemkomplex, mål i vårdplan inhämta kompletterande information kompletterat uppfattat tillstånd avgränsa problemkomplex mål i vårdplan i HoS- mandat Klinisk process - uppfattat tillstånd Styrprocess - mandat Kommunikationsprocess - information matcha mål mot till- gängliga aktiviteter hälso- och sjukvårds- mandat hälsoproblem mottagen vård- begäran prioritera, formulera mål i vårdplan problem- komplex bedöma vårdbehov behovs- bedömt tillstånd

72 fogare

73

74

75

76 inhämta kompletterande information kompletterat uppfattat tillstånd avgränsa problemkomplex mål i vårdplan i HoS- mandat Klinisk process - uppfattat tillstånd Styrprocess - mandat Kommunikationsprocess - information matcha mål mot till- gängliga aktiviteter hälso- och sjukvårds- mandat hälsoproblem mottagen vård- begäran prioritera, formulera mål i vårdplan problem- komplex bedöma vårdbehov behovs- bedömt tillstånd pas journal extern enhet enhet inom org informationsöverföring vårdinformation

77 fogare Vårdplan välja aktiviteter besluta att planera vård planerings- beslut Klinisk process - uppfattat tillstånd Styrprocess - mandat Kommunikationsprocess - information aktivitets- lista tillstånd med aktivitetsplaner behovsbedömt tillstånd mål i vårdplan i HoS- mandat fastställa vårdplan

78 fogare Vårdplan välja aktiviteter besluta att planera vård planerings- beslut Klinisk process - uppfattat tillstånd Styrprocess - mandat Kommunikationsprocess - information boka resurser aktivitets- lista tillstånd med aktivitetsplaner behovsbedömt tillstånd mål i vårdplan i HoS- mandat fastställa vårdplan

79 fogare Vårdplan välja aktiviteter besluta att planera vård planerings- beslut Klinisk process - uppfattat tillstånd Styrprocess - mandat Kommunikationsprocess - information boka resurser aktivitets- lista tillstånd med aktivitetsplaner behovsbedömt tillstånd mål i vårdplan i HoS- mandat resurssatt aktivitetslista fastställa vårdplan besluta om användning av planerad aktivitet

80 fogare

81

82

83

84

85 välja aktiviteter besluta att planera vård planerings- beslut Klinisk process - uppfattat tillstånd Styrprocess - mandat Kommunikationsprocess - information boka resurser aktivitets- lista tillstånd med aktivitetsplaner behovsbedömt tillstånd mål i vårdplan i HoS- mandat resurssatt aktivitetslista fastställa vårdplan besluta om användning av planerad aktivitet pas journal extern enhet enhet inom org informationsöverföring vårdinformation

86 fogare Aktiviteter - utredning utföra un- dersökan- de aktivitet beslut att utföra aktivitet Klinisk process - uppfattat tillstånd Styrprocess - mandat Kommunikationsprocess- information tillstånd med aktivitetsplaner resurssatt aktivitetslista

87 fogare Aktiviteter - utredning utföra un- dersökan- de aktivitet beslut att utföra aktivitet Klinisk process - uppfattat tillstånd Styrprocess - mandat Kommunikationsprocess- information matcha mål mot till- gängliga aktiviteter undersökt tillstånd tillstånd med aktivitetsplaner ompröva mål i vårdplan mål i vårdplan i HoS- mandat resurssatt aktivitetslista bedöma tillstånd bedömt tillstånd

88 fogare

89 utföra aktivitet utföra undersökande aktivitet bedöma tillstånd utföra åtgärdande aktivitet utvärdera resultat

90 utföra un- dersökan- de aktivitet beslut att utföra aktivitet Klinisk process - uppfattat tillstånd Styrprocess - mandat Kommunikationsprocess- information matcha mål mot tillgängliga aktiviteter undersökt tillstånd tillstånd med aktivitetsplaner ompröva mål i vårdplan mål i vårdplan i HoS- mandat resurssatt aktivitetslista bedöma tillstånd bedömt tillstånd pas journal extern enhet enhet inom org informationsöverföring vårdinformation

91 fogare Aktiviteter - åtgärder utföra åtgärdan- de aktivitet vårdplan Klinisk process - uppfattat tillstånd Styrprocess - mandat Kommunikationsprocess- information förnya vårdplan beslut att utföra aktivitet bedömt tillstånd mål i vårdplan i HoS- mandat besluta om användning av planerad aktivitet aktivitets- lista resurssatt aktivitetslista boka resurser

92 fogare Aktiviteter - åtgärder utföra åtgärdan- de aktivitet vårdplan Klinisk process - uppfattat tillstånd Styrprocess - mandat Kommunikationsprocess- information åtgärdat tillstånd förnya vårdplan beslut att utföra aktivitet bedömt tillstånd mål i vårdplan i HoS- mandat besluta om användning av planerad aktivitet aktivitets- lista resurssatt aktivitetslista boka resurser

93 utföra åtgärdan- de aktivitet vårdplan Klinisk process - uppfattat tillstånd Styrprocess - mandat Kommunikationsprocess- information åtgärdat tillstånd förnya vårdplan beslut att utföra aktivitet bedömt tillstånd mål i vårdplan i HoS- mandat besluta om användning av planerad aktivitet aktivitets- lista resurssatt aktivitetslista boka resurser pas journal extern enhet enhet inom org informationsöverföring vårdinformation

94 fogare Kvalitetskontroll matcha till- ståndsutfall mot mål målupp- fyllelse (intern kvalitet) Klinisk process - uppfattat tillstånd Styrprocess - mandat Kommunikationsprocess - information kontrollera utfall åtgärdat tillstånd beslut att utföra aktivitet resurssatt aktivitetslista utvärdera resultat bedömt tillstånd

95 fogare Kvalitetskontroll matcha till- ståndsutfall mot mål målupp- fyllelse (intern kvalitet) Klinisk process - uppfattat tillstånd Styrprocess - mandat Kommunikationsprocess - information kvarvarande vårdbehov kontrollera utfall åtgärdat tillstånd beslut att utföra aktivitet ompröva mål i vårdplan resurssatt aktivitetslista utvärdera resultat bedömt tillstånd

96 fogare

97

98 matcha till- ståndsutfall mot mål målupp- fyllelse (intern kvalitet) Klinisk process - uppfattat tillstånd Styrprocess - mandat Kommunikationsprocess - information bedömt tillstånd avseende vårdbehov kontrollera utfall åtgärdat tillstånd beslut att utföra aktivitet ompröva mål i vårdplan resurssatt aktivitetslista utvärdera resultat bedömt tillstånd pas journal extern enhet enhet inom org informationsöverföring vårdinformation

99 fogare Slut på processen målet nått Klinisk process - uppfattat tillstånd Styrprocess - mandat Kommunikationsprocess - information uppfattat till- stånd i rela- tion till mål i vårdplan besluta att vård- åtagande skall avslutas vårdin- formation bedöma att mål i vårdplan är uppfyllt uppfattat tillstånd mål i vårdplan i HoS- mandat

100 fogare Slut på processen målet nått avslut av vårdåtagande Klinisk process - uppfattat tillstånd Styrprocess - mandat Kommunikationsprocess - information uppfattat till- stånd i rela- tion till mål i vårdplan besluta att vård- åtagande skall avslutas vårdin- formation meddela avslut av vårdåtagande bedöma att mål i vårdplan är uppfyllt uppfattat tillstånd avslutsmed- delande mål i vårdplan i HoS- mandat

101 fogare

102

103 avslut av vårdåtagande Klinisk process - uppfattat tillstånd Styrprocess - mandat Kommunikationsprocess - information kvarvarande vårdbehov besluta att vård- åtagande skall avslutas meddela avslut av vårdåtagande bedöma om mål i vårdplan är uppfyllt uppfattat tillstånd avslutsmed- delande mål i vårdplan i HoS- mandat resurssatt aktivitetslista pas journal extern enhet enhet inom org informationsöverföring vårdinformation

104 fogare Slut på processen målet ej nått hälso- och sjukvårds- mandat Klinisk process - uppfattat tillstånd Styrprocess - mandat Kommunikationsprocess - information uppfattat till- stånd i rela- tion till mål i vårdplan förnya hälso- och sjukvårdsmandat vårdin- formation bedöma att mål i vårdplan ej är uppfyllt uppfattat tillstånd mål i vårdplan i HoS- mandat inventera hälsoproblem, identifiera tillkom- mande hälsoproblem förnyat vårdåtagande

105 hälso- och sjukvårds- mandat Klinisk process - uppfattat tillstånd Styrprocess - mandat Kommunikationsprocess - information kvarvarande vårdbehov förnya hälso- och sjukvårdsmandat bedöma om mål i vårdplan är uppfyllt uppfattat tillstånd mål i vårdplan i HoS- mandat inventera hälsoproblem, identifiera tillkom- mande hälsoproblem förnyat vårdåtagande resurssatt aktivitetslista pas journal extern enhet enhet inom org informationsöverföring vårdinformation

106 fogare Problemkomplex, mål i vårdplan upprepning om målet inte nåtts hälso- och sjukvårds- mandat vårdin- formation inhämta kompletterande information kompletterat uppfattat tillstånd avgränsa problemkomplex mål i vårdplan i HoS- mandat Klinisk process - uppfattat tillstånd Styrprocess - mandat Kommunikationsprocess - information matcha mål mot till- gängliga aktiviteter hälsoproblem prioritera, formulera mål i vårdplan problem- komplex bedöma vårdbehov behovs- bedömt tillstånd

107 fogare Informationsmodellering Ett exempel: Samordnad vårdplanering enligt RIV

108 fogare RIV  Regelverk för elektronisk Interoperabilitet i Vård och omsorg  Principer för utveckling av informationsspecifikation för IT- utveckling

109 fogare RIV informationsspecifikation  Verksamhetsanalys  Arbetsflöde  Informationsflöde  Informationsmängder  Grupperade informationsmängder  Termer och definitioner  Informationsobjekt (arketyper, GPICar, datatyper)  Domäninformationsmodell

110 fogare prEN 13606 EHRcom  Electronic health record communication  Principer för journalutdrag  Inför begreppet arketyp  Schema för struktur och innehåll i informationsmängder  Restriktioner för värdeomfång och datatyp

111 fogare EN 14822 GPIC  General purpose information components  Utgår från HL7 3.0 RIM  Lista över kliniska och icke kliniska standardobjekt för informationsförmedling

112 fogare Informationsmodellering  Utgår från studiet av informationsflöden  Identifierar informationsmängderna  Definierar informationsmängdernas innehåll  Definierar informationsmängdernas samband

113 fogare Uppdraget  Att beskriva informationsmängder som skall vara gemensamt tillgängliga för sjukhus, primärvård och kommun när patienter som vårdas på sjukhus behöver kommunala insatser efter utskrivningen

114 fogare Översikt Sjukhus

115 fogare patienten ankommer initiativ vårdbegäran 0..* på mottagningen bedöm vårdbehov hos-pers. beslut inlagd återsänd bedöm behov av inskr.medd behov nej och har inga insatser behov ja och/eller har redan insatser sänd inskriv- ningsmed- delande hos-pers. beslut inskrivnings- meddelande känd av omsorgen 1

116 fogare Vårdbegäran beslut om bedömning Styrprocess - mandat Kommunikationsprocess - information vård- begäran motta vård- begäran mottagen vård- begäran besluta om bedömning

117 fogare patienten ankommer initiativ vårdbegäran 0..* på mottagningen bedöm vårdbehov hos-pers. beslut inlagd återsänd bedöm behov av inskr.medd behov nej och har inga insatser behov ja och/eller har redan insatser sänd inskriv- ningsmed- delande hos-pers. beslut inskrivnings- meddelande känd av omsorgen 1

118 fogare Problemkomplex, mål i vårdplan inhämta kompletterande information kompletterat uppfattat tillstånd avgränsa problemkomplex mål i vårdplan i HoS- mandat Klinisk process - uppfattat tillstånd Styrprocess - mandat Kommunikationsprocess - information matcha mål mot till- gängliga aktiviteter hälso- och sjukvårds- mandat hälsoproblem mottagen vård- begäran prioritera, formulera mål i vårdplan problem- komplex bedöma vårdbehov behovs- bedömt tillstånd

119 fogare sänd underlag vårdplanering vårdplane- ringsunderlag återkallelse (0..1) kallelse vårdplanering återkallelse (0..1) behov nej behov ja erhåll mottagnings- bevis mottagnings- bevis avser 0..1 1 föremål för betalningsansvar dag 0 bestäm tid för möte föremål för tidsbestämt vårdplaneringsmöte genomför SVPL upprättad vårdplan känd av omsorgen vårdplanerad patient meddela utskrivnings- klar utskrivnings- meddelande utskrivningsklar patient

120 fogare Aktiviteter - åtgärder utföra åtgärdan- de aktivitet vårdplan Klinisk process - uppfattat tillstånd Styrprocess - mandat Kommunikationsprocess- information förnya vårdplan beslut att utföra aktivitet bedömt tillstånd mål i vårdplan i HoS- mandat besluta om användning av planerad aktivitet aktivitets- lista resurssatt aktivitetslista boka resurser

121 fogare besluta utskrivning skriv ut avsluts- meddelande

122 fogare avslut av vårdåtagande Klinisk process - uppfattat tillstånd Styrprocess - mandat Kommunikationsprocess - information kvarvarande vårdbehov besluta att vård- åtagande skall avslutas meddela avslut av vårdåtagande bedöma om mål i vårdplan är uppfyllt uppfattat tillstånd avslutsmed- delande mål i vårdplan i HoS- mandat resurssatt aktivitetslista pas journal extern enhet enhet inom org informationsöverföring vårdinformation

123 fogare Domäninformationsmodell

124 fogare Del av informationsmodellen

125 fogare Informationsobjekt

126 fogare Arketyper  Upprättad vårdplan och dess attribut

127 fogare

128 Arketyp

129 fogare

130

131 GPIC

132 fogare

133 Arketyp

134 fogare

135

136 Arketyp

137 fogare

138

139 Referenser  BRAA - Begreppsområdena Resurs, Aktör och Aktivitet, Modeller för beskrivning av vårdens organisation och tjänster (Spriterm C1-5). http://www.fogare.se/dokument/braa.doc http://www.fogare.se/dokument/braa.doc  CONTsys SE: Förslag till svensk version av begreppssystem för kontinuitet i vården. http://www.fogare.se/dokument/contbegr12.pdf http://www.fogare.se/dokument/contbegr12.pdf  SAMBA – Samverkan, begrepp och arkitektur http://www.fogare.se/dokument/samba_3_0.doc http://www.fogare.se/dokument/samba_3_0.doc  Areblad M, Fogelberg M, Karlsson D, Åhlfeldt H. SAMBA - Structured Architecture for Medical Business Activities. In: Engelbrecht R, et al. (editors) Connecting Medical Informatics and Bio-Informatics. MIE 2005: Proceedings of Medical Informatics Europe; 2005 Aug 28-31; Geneva, Switzerland. p. 1225-30

140 fogare Tack! fogare www.fogare.se binder samman begreppen Flera av bilderna om arbetsflöde och processteori är utarbetade av Maria Areblad Grafisk bearbetning av SAMBA- modellen: Lars Björkman Xml-schema InfoVU: Ted Wigefeldt

141


Ladda ner ppt "Fogare Basal processmodell för svensk sjukvård – SAMBA Magnus Fogelberg Stockholm 2006-12-18."

Liknande presentationer


Google-annonser