Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Vårdplaneringsprocessen vid in- och utskrivning till och från landstingets slutna hälso- och sjukvård Inskickning smeddeland e Inskrivnings meddelande.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Vårdplaneringsprocessen vid in- och utskrivning till och från landstingets slutna hälso- och sjukvård Inskickning smeddeland e Inskrivnings meddelande."— Presentationens avskrift:

1 Vårdplaneringsprocessen vid in- och utskrivning till och från landstingets slutna hälso- och sjukvård Inskickning smeddeland e Inskrivnings meddelande Kallelse till vårdplanerin g Mottagning sbevis Upprättad vårdplan Utskrivnin gsmeddela nde Avsluts meddeland e

2 Vårdplaneringsprocessen vid in- och utskrivning till och från landstingets slutna hälso- och sjukvård Symbolförklaring: InformationAktivitetDokument

3 Vårdplaneringsprocessen vid in- och utskrivning till landstingets slutna hälso- och sjukvård Anders kommer in till sjukhuset. Information till landstingets slutna hälso- och sjukvård kan innehålla: - kontaktorsak - personuppgifter - närstående - boende/insatser/kontaktperson - funktionsförmåga - hälsotillstånd - samtycke - uppgiftslämnare -ansvarig läkare, ssk i öppen hälso- och sjukvård - ansvarig biståndshandläggare

4 Vårdplaneringsprocessen vid in- och utskrivning till och från landstingets slutna hälso- och sjukvård Behandlande läkare gör en bedömning om behov av nya eller fortsatta insatser krävs för Anders.

5 Vårdplaneringsprocessen vid in- och utskrivning till och från landstingets slutna hälso- och sjukvård Inskrivningsmeddelande: - namn/personnummer/folkbokföringsadress - inskrivningsdatum - sjukhus och kontaktperson Kommunens socialtjänst eller hälso-och sjukvård Landstingets primärvård, öppna psykiatriska vård eller annan öppenvård

6 Vårdplaneringsprocessen vid in- och utskrivning till och från landstingets slutna hälso- och sjukvård Inne på sjukhuset: - behandlande läkare bedömer att vårdplan behöver upprättas - behandlande läkare bedömer vilka som skall delta - datum och form fastställes - kallelse skickas ut Vårdplanen påbörjas senast dagen efter det att kallelsen mottagits. Kallelse: - namn/personnummer/folkbokföringsadress - inskrivningsdatum - sjukhus och kontaktperson - förslag till datum och form för vårdplaneringen Närstående erbjuds att deltaga i vårdplaneringen. Kallelsen kan utgå t ex som e-post från ett dokumentationssystem.

7 Vårdplaneringsprocessen vid in- och utskrivning till och från landstingets slutna hälso- och sjukvård Inne på sjukhuset: Mottagningsbevis på kallelse till vårdplaneringen: - namn/personnummer/folkbokföringsadress Tidpunkten för mottagen kallelse styr debitering och skall därför registreras. Bekräftelse av vårdplaneringsform och deltagande från berörda sänds via e-post eller meddelas på annat sätt.

8 Vårdplaneringsprocessen vid in- och utskrivning till och från landstingets slutna hälso- och sjukvård Ansökan/anmälan: - För att erhålla insatser enligt Socialtjänstlagen eller Lagen om stöd och service krävs att den enskilde själv eller annan ansöker/anmäler om detta hos kommunen.

9 Vårdplaneringsprocessen vid in- och utskrivning till och från landstingets slutna hälso- och sjukvård Uppgifter som kan/ska ingå i en vårdplan: - patienten har medverkat: Ja/Nej. Om nej, varför ? - närstående har medverkat: Ja/Nej. Om nej, varför ? - behandlande läkare i slutenvården som ansvarar för vårdplaneringen - fast läkarkontakt i primärvården och/eller annan kontinuerlig läkarkontakt - patientens bedömda behov Efter utskrivningen planerade: - medicinska åtgärder inklusive aktuell läke- medelslista och tidpunkt för när läkemedels- behandlingen bör utvärderas - allmänna och specifika omvårdnadsinsatser - omsorgsstöd och serviceinsatser - insatser av rehabilitering och habilitering - hjälpmedelsförskrivning, medicinsk- tekniska produkter, förbrukningsartiklar - insatser som av behandlande läkare bedöms som egenvård - insatser som planeras att utföras av närstående - vilka av insatserna som är beviljade enligt SoL och/eller LSS - vilka personer eller enheter som skall utföra insatserna - målsättning med åtgärderna/insatserna samt hur och när dessa skall följas upp - förvaltare, god man, sammanboende, närstående Dokumentationen av den upprättade vårdplanen är journalhandling.

10 Vårdplaneringsprocessen vid in- och utskrivning till och från landstingets slutna hälso- och sjukvård Anders är utskrivningsklar: - När den behandlande läkaren har bedömt att Anders inte är i behov av vård inom landstingets slutna hälso- och sjukvården.

11 Vårdplaneringsprocessen vid in- och utskrivning till och från landstingets slutna hälso- och sjukvård Förutsättningar för betalningsansvar: -patienten bedömd som utskrivningsklar -vårdplanen är justerad och i och med detta upprättad -att erforderligt antal dagar förflutit sedan kommunen mottagit kallelsen till vårdplaneringen Om patienten försämras kan vårdplan och bedömning av utskrivningsklar annulleras.

12 Vårdplaneringsprocessen vid in- och utskrivning till och från landstingets slutna hälso- och sjukvård Utskrivningsmeddelande: - personuppgifter - sjukhus/klinik/avd - planerat utskrivningsdatum - uppgiftslämnare Meddelande om Anders utskrivning skall ske senast dagen före beräknad utskrivning.

13 Vårdplaneringsprocessen vid in- och utskrivning till och från landstingets slutna hälso- och sjukvård Information senast samma dag som utskrivning. Information från landstingets slutna hälso-och sjukvård: - vårdplanen - inskrivningsorsak samt patientens funktions- och hälsotillstånd vid utskrivning - vilka som varit ansvariga inom slutenvården för patientens vård- och omsorg samt rehabilitering - sammanfattning och utvärdering av genom- förd vård och behandling (även rehabilitering) och ev. komplikationer som tillstött i slutenvården - patientens aktuella funktions- och hälsotillstånd - patientens upplevda hälsotillstånd - riskbedömning utifrån patientens hälsotillstånd (fall/fraktur, andning, trycksår, uttalad inaktivitet, sväljningssvårigheter mm) - rekommendation ang. körkort/vapenlicens - sjukskrivningsgrad


Ladda ner ppt "Vårdplaneringsprocessen vid in- och utskrivning till och från landstingets slutna hälso- och sjukvård Inskickning smeddeland e Inskrivnings meddelande."

Liknande presentationer


Google-annonser