Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Samordnad vårdplanering och informationsöverföring Sörmland

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Samordnad vårdplanering och informationsöverföring Sörmland"— Presentationens avskrift:

1 Samordnad vårdplanering och informationsöverföring Sörmland

2

3 Syfte Patienten får en god och säker vård i hela vårdkedjan

4 Mål med utbildning – räta ut
Varför samordnad vårdplanering? Förstå grundläggande begrepp Vilka patienter ska det skickas inskrivningsmeddelande på och när? När under vårdtiden kan/ska kallelse till vårdplanering skickas? När är en patient utskrivningsklar? När ska utskrivningsmeddelande skickas och varför?

5 Målsättning samordnad vårdplanering
Individen garanteras trygg och säker vård genom hela vårdkedjan, individen i centrum Klargöra det samlade behovet av insatser Tydlig målsättning och ansvarsfördelning Dialog för att skapa förståelse och undvika gränsdragningskonflikter

6 Styrande dokument Utgångspunkt - socialstyrelsens föreskrift ”Samverkan vid in- och utskrivning av patienter i slutenvården” (SOSFS 2005:27)

7 Målgrupp Gäller individer som skrivs in i den slutna vården och som har eller kan komma att behöva insatser från: kommunens socialtjänst och/eller hälso– och sjukvård landstingets primärvård, öppna psykiatriska vård eller annan öppenvård

8 Informationsöverföring
Information ska överföras om: Patienten har behov av hälso- och sjukvård socialtjänst mellan berörda parter inom slutenvården öppenvården socialtjänsten

9 Sekretess Samtycke ska inhämtas från patienten eller dennes närstående
Menprövning kan ersätta inhämtande av samtycket (läkaruppgift) Inskrivningsmeddelandet kan översändas utan samtycke eller menprövning om man inte lämnar uppgift om hälsotillståndet

10 Samordnad vårdplaneringens 5 steg
Inskrivningsmeddelande Kallelse till samordnad vårdplanering Samordnad vårdplanering/vårdplan Utskrivningsklar Utskrivningsmeddelande

11 Steg 1 Inskrivningsmeddelande
Om en patient redan har eller bedöms komma att behöva insatser från den öppna hälso- och sjukvården eller socialtjänsten skickas inskrivningsmeddelande till: kommunens biståndshandläggare berörd enhet inom landstingets öppna vård

12 Inskrivningsmeddelande/Prator

13 Steg 2 Kallelse till samordnad vårdplanering
-ansvarig sjuksköterska kallar till vårdplanering, efter beslut av behandlande läkare -sjuksköterskan kallar patient och/eller anhörig samt de enheter som tar över ansvaret vid hemgång

14 Kallelse till samordnad vårdplanering

15 Steg 3 Samordnad vårdplanering/vårdplan
sjuksköterska i slutenvården ansvarar för att en gemensam vårdplan upprättas vårdplanen är upprättad när den är underskriven/justerad av samtliga berörda enheter en upprättad vårdplan är förutsättningen för att det kommunala betalningsansvaret ska inträda

16 Vårdplanen ska innehålla:
Namnet på behandlande läkare Medicinska åtgärder och andra behandlingar Egenvård Fortsatt läkaransvar Läkemedelsförskrivning Medicintekniska hjälpmedel o förbrukningsartiklar Omvårdnad Omsorg, stöd och service Rehabilitering/habilitering Patient/närstående medverkan i vårdplaneringen Målsättning och uppföljning

17 Samordnad vårdplanering/vårdplan

18 Steg 4 Utskrivningsklar
Patienten är utskrivningsklar när: den behandlande läkaren bedömer att patienten inte längre behöver vård inom den slutna hälso- och sjukvården

19 Steg 5 Utskrivningsmeddelande
skickas, senast kl dagen innan patienten beräknas skrivas ut information om patientens behov av hälso- och sjukvård och socialtjänst skickas senast samma dag som patienten skrivs ut (omvårdnadsepikris/behandlingsmeddelande) och ska innehålla: Läkemedelslista eller dosrecept Namngivna läkarkontakter av betydelse för den fortsatta vården alla enheter som fått inskrivningsmeddelande ska också ha utskrivningsmeddelande

20 Utskrivningsklar/Utskrivningsmeddelande

21 Återtagande Vid förändring av patientens tillstånd ska primärvård och kommun meddelas Vid stora förändringar ska ny vårdplan upprättas Betalningsansvaret flyttas fram

22 Avvikelse Var har avvikelsen skett Typ av avvikelse
Inblandad befattningshavare Beskrivning av händelsen Avvikelseanmälan skickas till enhetschef där avvikelsen skett Det är av vikt att avvikelser åtgärdas av ansvarig vårdgivare så snart som möjligt. Ansvariga på enheten där avvikelsen skett utreder händelsen och skickar resultatet samt vidtagna åtgärder tillbaka till enheten som rapporterat avvikelsen. I kommunen skickas kopia på såväl rapport som svar till MAS och i förekommande fall: till verksamhetschef för individ o familjeomsorg och Socialtjänst.

23 Betalningsansvar Upprättad vårdplan Patienten utskrivningsklar
5 vardagar (soma) 30 vardagar (psyk) Inträder inte om resurser i lanstingets öppenvård är otillräckliga eller om patienten vägrar delta eller acceptera erbjudna åtgärder

24 Egenvård Åtgärd som en person utför själv eller med hjälp av någon annan för att upprätthålla hälsa och välbefinnande Avser åtgärd som den enskilde eller dennes anhöriga förstår innebörden av och kan ansvara för efter enklare instruktion från sjukvården Egenvård är inte att betrakta som hälso- och sjukvård Läkare bedömer om en hälso- och sjukvårdsåtgärd ska övergå till att bli egenvård

25


Ladda ner ppt "Samordnad vårdplanering och informationsöverföring Sörmland"

Liknande presentationer


Google-annonser