Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

SAMORDNAD VÅRDPLANERING

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "SAMORDNAD VÅRDPLANERING"— Presentationens avskrift:

1 SAMORDNAD VÅRDPLANERING
Ta fram inskrivningsmeddelande Kalla till samordnad vårdplanering Genomföra samordnad vårdplanering Underrätta om utskrivningsklar SAMORDNAD VÅRDPLANERING I samverkan mellan Kommunförbundet Skåne och Region Skåne

2 Betalningsansvarslagen 1990:1404
Ändringar i lagen Befintlig lag 1990:1404 Förändringar i lagen 1 juli 2003 Nya krav på betalningsansvar Nya krav på vårdplaneringen Ny terminologi Nya formulär Samordnad vårdplanering i Skåne

3 Betalningsansvarslagen 1990:1404
Somatik Betalningsansvaret övergår tidigast efter 5 vardagar efter det att kommunen har mottagit kallelsen till samordnad vårdplanering Psykiatri Betalningsansvaret övergår tidigast efter 30 vardagar efter det att kommunen har mottagit kallelsen till samordnad vårdplanering Betalningsansvaret infaller på en vardag men ej lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton. Samordnad vårdplanering i Skåne

4 Betalningsansvarslagen 1990:1404
Helen Hansson & Fredrik Naversten Betalningsansvarslagen 1990:1404 Vårdplanering En Samordnad vårdplan skall upprättas och justeras av berörda parter Betalningsansvar kan övergå från slutenvården till kommunen när justeringen är gjord. …justeras… Betalningsansvaret övergår om alla kriterier är uppfyllda, dvs det finns en justerad vårdplan, det har gått minst fem dagar och att ett utskrivningsmeddelande är skickat senast dagen före utskrivning. Samordnad vårdplanering i Skåne Projekt: Utskrivningsklar

5 Betalningsansvarslagen 1990:1404
Helen Hansson & Fredrik Naversten Betalningsansvarslagen 1990:1404 Terminologi Medicinskt färdigbehandlad Utskrivningsklar Ansvarig läkare Behandlande läkare Medicinskt färdigbehandlad har ersatts av Utskrivningsklar Ansvarig läkare har ersatts av Behandlande läkare Ny term - Justering Justering Samordnad vårdplanering i Skåne Projekt: Utskrivningsklar

6 Betalningsansvarslagen 1990:1404
Helen Hansson & Fredrik Naversten Betalningsansvarslagen 1990:1404 Formulär Inskrivningsmeddelande Kallelse till samordnad vårdplanering Samordnad vårdplan Utskrivningsmeddelande Kallelse – Nytt dokument Utskrivningsmeddelande – Nytt dokument Samordnad vårdplanering i Skåne Projekt: Utskrivningsklar

7 Berörda enheter & Kraftfält
Helen Hansson & Fredrik Naversten Berörda enheter & Kraftfält Skånsk livskraft Tillåta lokala rutiner Gemensamma begrepp, processer, formulär, betalningsrutin Skånsk livskraft förutsätter fungerande samspel/samverkan mellan kommuner och Region Skåne OBS. Annan öppenvård kan tex vara öppen mottagningsverksamhet på sjukhus. Samordnad vårdplanering i Skåne Projekt: Utskrivningsklar

8 Helen Hansson & Fredrik Naversten
Fördelning av ansvar Kommunens socialtjänst/ hälso- och sjukvård Omvårdnadsansvar Medicinskt ansvar till läkarnivå Landstingets slutna hälso- och sjukvård Vårdplan fgfgf hfhfhf gfgfg Omvårdnadsansvar Medicinskt ansvar Landstingets primärvård, öppen psykiatrisk vård eller annan öppen vård Omvårdnadsansvar Medicinskt ansvar tom läkarnivå Samordnad vårdplanering i Skåne Projekt: Utskrivningsklar

9 Helen Hansson & Fredrik Naversten
Beslut 11 nov 2003 Hälso- och Sjukvårdsnämnden godkänner det Skånegemensamma regelverket 11 nov 2003 Styrelsen vård och omsorg ställer sig bakom det Skånegemensamma regelverket 03 maj Införs nya rutiner för betalningsansvar i PASiS. 01 juni 2004 Senaste datum för att de nya Skånegemensamma rutinerna ska vara införda Samordnad vårdplanering i Skåne Projekt: Utskrivningsklar

10 Ta fram inskrivningsmeddelande
Helen Hansson & Fredrik Naversten Ta fram inskrivningsmeddelande Syfte – Underrätta och signalera Viktiga aktiviteter Inskrivningsmeddelande skickas till kommunen och till familjeläkare/behandlande läkare i öppenvården alternativt områdesansvarig i öppenvård Samtycke inhämtas eller menprövning görs Om kontakt önskas kan detta anges Avgöra om Kort vårdtid med oförändrat vårdbehov gäller IM - Samtycke - Kontakt önskas med…. – Dvs det ska framgå vem som vill ha kontakt med vem. I detta fallet är det någon i slutenvården som vill ha kontakt med någon i antingen primärvården eller i kommunen. Kort vårdtid - Samordnad vårdplanering i Skåne Projekt: Utskrivningsklar

11 Kort vårdtid med oförändrade vårdinsatser
Helen Hansson & Fredrik Naversten Kort vårdtid med oförändrade vårdinsatser Vårdinsatserna efter utskrivning är oförändrade Det finns en upprättad vårdplan sedan tidigare, och den aktuella insatsen av slutenvården förändrar inte denna vårdplan. Det är en kort vårdtid, d.v.s. 5 vardagar eller mindre. En förenklad process av Samordnad vårdplanering innebär att delprocesserna ”Kallelsen till samordand vårdplanering” och ”Genomföra samordnad vårdplanering” utelämnas. För att kunna använda den förenklade varianten krävas att följande är uppfyllt: (OH) Kommunen bekräftar att det är en ”Kort vårdtid med oförändrad vårdinsatser. Betalningsansvaret övergår inte till kommunen. Samordnad vårdplanering i Skåne Projekt: Utskrivningsklar

12 Helen Hansson & Fredrik Naversten
Samordnad vårdplanering i Skåne Projekt: Utskrivningsklar

13 Kalla till samordnad vårdplanering
Syfte – Kalla och ge underlag för planering Viktiga aktiviteter Behandlande läkare avgör när kalla Berörda parter kallas Samtycke inhämtas eller menprövning görs Kallade parter svarar Vårdplaneringen påbörjas nästa dag Viktiga egenskaper Kvittenser & Klockslag Betalningsansvaret inträder tidigast efter fem vardagar Samordnad vårdplanering i Skåne

14 Helen Hansson & Fredrik Naversten
Samordnad vårdplanering i Skåne Projekt: Utskrivningsklar

15 Genomföra samordnad vårdplanering
Helen Hansson & Fredrik Naversten Genomföra samordnad vårdplanering Syfte – Fördela ansvar och godkänna Viktiga aktiviteter Företrädare har beslutsmandat Går igenom vårdbehov fördelar insatserna och ansvar Vårdplanen justeras Viktiga egenskaper Slutenvården äger processen Justerad inom 24 timmar Vid vårdplaneringen går man alltid igenom om och i så fall när och till vem slutenvården ska skicka följande: Medicinsk och omvårdnads epikris (skickas alltid) Läkemedelslista Recept/ läkemedel Rehabiliterings plan Hjälpmedels kort APO dos Samordnad vårdplanering i Skåne Projekt: Utskrivningsklar

16 Justering av samordnad vårdplan
Helen Hansson & Fredrik Naversten Justering av samordnad vårdplan Justera – Godkänna Justera/godkänna inom 24h Berörda företrädare justerar/godkänner Justera är samma sak som att godkänna. Det är inte nödvändigt med en signatur De som är berörda ska svara inom 24 timmar om de godkänner eller inte godkänner vårdplanen. De som justerar/ godkänner vårdplanen är de som är berörda, dvs de har ett ansvar/insats definierad i vårdplanen. Företrädarna kan representeras av: Kommunens socialtjänst/hälso-och sjukvård, landstingets slutna hälso-och sjukvård, landstingets primärvård, öppen psykiatriska vård, öppen mottagningsverksamhet på sjukhus eller annan öppenvård. Samordnad vårdplanering i Skåne Projekt: Utskrivningsklar

17 Helen Hansson & Fredrik Naversten
Samordnad vårdplanering i Skåne Projekt: Utskrivningsklar

18 Underrätta om utskrivning
Helen Hansson & Fredrik Naversten Underrätta om utskrivning Syfte – Underrätta & Skapa beredskap Viktiga aktiviteter Behandlande läkaren bedömer att vårdbehovet är oförändrat Tidpunkten för utskrivning kan flyttas Viktiga egenskaper Skickad dagen innan utskrivning Behandlande läkaren bedömer om om vårdbehovet är oförändrat (i relation till den upprättade vårdplanen). Är vårdbehovet oförändrat skickas ett utskrivningsmeddelande senast dagen innan patienten skrivs ut. Begreppet "Utskrivningsklar" avser endast vad som sägs i 10 §, dvs en bedömning läkaren gör om patientens vårdbehov. Först efter detta skickas utskrivningsmeddelandet. Samordnad vårdplanering i Skåne Projekt: Utskrivningsklar

19 Helen Hansson & Fredrik Naversten
Samordnad vårdplanering i Skåne Projekt: Utskrivningsklar

20 Samordnad vårdplanering i Skåne - 2004
Betalningsansvar Somatik Betalningsansvaret övergår tidigast efter 5 vardagar efter det att kommunen har mottagit kallelsen till samordnad vårdplanering Psykiatri Betalningsansvaret övergår tidigast efter 30 vardagar efter det att kommunen har mottagit kallelsen till samordnad vårdplanering Betalningsansvar Infaller betalningsansvaret på en lördag, midsommarafton, julafton, nyårsafton eller en helg överförs betalningsansvaret närmast följande vardag Klockslag Meddelande sänt och inkommit före klockan 12 anses inkommet hos kommunen den dagen, medan meddelande som sänts och inkommit efter klockan 12 anses inkommet först nästa dag. Samordnad vårdplanering i Skåne

21 Betalningsansvar Exempel
Helen Hansson & Fredrik Naversten Betalningsansvar Exempel Det nya regelverket Hela Skåne har samma regelverk baserat på lagen om betalningsansvar som bla uttryckligen säger att betalningsansvaret inte kan inträffa tex en lördag, däremot kan en utskrivning ske en lördag, söndag eller helgdag. I lagen står det att betalningsansvaret inträffar efter 5 vardagar (somatiken). I regelverket står det att betalningsansvaret inträffar på den 5:e vardagen. Det avgörande för resultatet är hur man räknar första dagen. Vi har valt att skriva ”..på den 5:e vardagen…” för att tydliggöra när betalningsansvaret infaller. OBS att så här räknade vi tidigare! Exempel 1 Vår tolkning – på 5:e vardagen Kallelse skickas på måndagen för kl.12 (Första dagen vi börjar att räkna beror på om kallelsen är skickad före eller efter kl.12.) På 1:a vardagen är tisdag På 2:a vardagen är onsdag På 3:e vardagen är torsdagen På 4:e vardagen är fredagen På 5:e vardagen är måndag betalningsansvaret infaller denna dag om patienten inte hämtas hem denna dag. Lagen – efter 5 vardagar Kallelse skickas på måndagen. Efter 1 vardag - tisdagen Efter 2 vardagar - onsdagen Efter 4 vardagar - fredagen Efter 5 vardagar –måndagen –betalningsansvaret infaller Alltså Resultatet är det samma. K = Bekräftelse på att Kallelse till samordnad vårdplanering är mottagen. U = Bekräftelse på att Utskrivningsmeddelande är mottagen. B = Betalningsansvar inträder såvitt inte kommunen tagit hem patienten och utskrivning därmed skett. Samordnad vårdplanering i Skåne Projekt: Utskrivningsklar

22 Då kommunens betalningsansvar ej inträder
Om de insatser som landstinget ansvarar för inte kan utföras. Om patienten inte ger sitt samtycke till en samordnad vårdplanering. Under den tid som patienten är på permission. Samordnad vårdplanering i Skåne

23 Samordnad vårdplanering i Skåne - 2004
Permission Slutenvården har ansvaret under permissionen. Permissionsdagarna räknas inte ifrån när det gäller antal dagar då betalningsansvaret inträder. Samordnad vårdplanering i Skåne

24 Helen Hansson & Fredrik Naversten
Kvittenser Kallelse till samordnad vårdplanering Samordnad vårdplan Utskrivningsmeddelande Det är nödvändigt att tidpunkterna för överföring och mottagande av formulären registreras på ett tillförlitligt sätt. Vid en eventuell tvist ska berörda enheter genom kvittenser kunna påvisa hur kommunikationen har gått till. Detta gäller för följande formulär: • Kallelse till samordnad vårdplanering • Samordnad vårdplan • Utskrivningsmeddelande På finns ett PM angående informationsdelning i samband med betalningsansvarslagen från Ulf Jakobsson, jurist, Region Skåne, där nödvändigheten av kvittenser beskrivs. Samordnad vårdplanering i Skåne Projekt: Utskrivningsklar

25 Helen Hansson & Fredrik Naversten
Hela processen En förenklad process av Samordnad vårdplanering innebär att delprocesserna ”Kallelsen till samordand vårdplanering” och ”Genomföra samordnad vårdplanering” utelämnas. För att kunna använda den förenklade varianten krävas att följande är uppfyllt: (OH) Kommunen bekräftar att det är en ”Kort vårdtid med oförändrad vårdinsatser. Betalningsansvaret övergår inte till kommunen. Samordnad vårdplanering i Skåne Projekt: Utskrivningsklar

26 Samordnad vårdplanering i Skåne - 2004
Mer information Samordnad vårdplanering i Skåne

27 Samordnad vårdplanering i Skåne - 2004
Ändringslogg 2004 april 14 (Fredrik Naversten) Ändrat en felskrivning från 1990:1440 till 1990:1404 2004 mars 22 (Helen Hansson & Fredrik Naversten) Bild 9 – datum för införandet i PASiS Bild 21 – förtydligande av betalningsrutiner, utifrån PM från Ulf Jakobsson och Lena Zethraeus Bild 25 – tagit bort pilen med att patienten skrivs ut Samordnad vårdplanering i Skåne


Ladda ner ppt "SAMORDNAD VÅRDPLANERING"

Liknande presentationer


Google-annonser