Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

MEDDIX Webbaserat IT-stöd vid samordnad vårdplanering och informationsöverföring mellan huvudmän.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "MEDDIX Webbaserat IT-stöd vid samordnad vårdplanering och informationsöverföring mellan huvudmän."— Presentationens avskrift:

1 MEDDIX Webbaserat IT-stöd vid samordnad vårdplanering och informationsöverföring mellan huvudmän

2 Fastställda gemensamma Samverkansriktlinjer
Riktlinjerna har behandlats län- styrgruppen. Godkänts av landstingsdirektören och socialnämnden i respektive kommun. Åligger landstingets divisioner och respektive kommun att införa och följa upp riktlinjerna. Ett gemensamt ansvarstagande för den enskildes hälso- och sjukvård och socialtjänst är ange- läget och nödvändigt En bristande kontinuitet i sam- hällets insatser skapar otrygghet för den enskilde 2

3 Samverkansriktlinjer
....forts. gemensamma Samverkansriktlinjer Processen kring vård- och omsorgsplanering ska för- bättras Personer med sammansatta behov ska få en individuellt anpassad plan En individuell plan kan omfatta både vuxna och barn Om kommuner och landsting samarbetar minskar risken att personer hamnar mellan stolarna och ekonomiska oegentligheter kan undvikas. Cirkulär 09:66 från SKL, ”Gemensamma överenskommelser om samarbete och gemensam individuell planering mellan hälso- och sjukvården och socialtjänsten” 3

4 Meddix SVP, ÖPT/ÖRV, ÖV Kommun Primärvård Specialiserad vård
Slutenvård/Öppen vård Primärvård In- och utmeddelande akutmottagningen Försäkringskassan Sjukhus Utskrivningsklar patient med behov av samordnade insatser efter avslutat vårdtillfälle Ordinärt boende Person/patient med behov av samordnade insatser Skola Arbetsförmedling Samordnad plan vid utskrivning (enligt BAL) Samordnad individuell plan inom öppenvård Närstående Samordnad plan enligt LPT/LRV (ÖPT/ÖRV)

5 Kontaktperson inom kommun
Lokal kontaktperson ta emot/lämna information test inför ny leverans utbildning/information användarstöd delta vid lokala- och länsgemensamma användarträffar

6

7

8 SIP – Meddix Öppenvård

9 Bakgrund Ändringar i HSL och SoL från 1 januari 2010 innebär att landstinget och kommunerna tillsammans ska upprätta en individuell plan –med helhetsperspektiv, om den behövs för att den enskilde ska få sina behov av hälso- och sjukvård och socialtjänst tillgodosedda (3f§ HSL, 2 kap 7§ SoL)

10 ….fortsättning Bakgrund
kort- och långsiktiga mål för insatserna vilka insatser som behövs vilka insatser respektive huvudman ska svara för vilka åtgärder som vidtas av någon annan än landstinget eller kommunen vem av huvudmännen som ska ha det övergripande ansvaret för planen - samordningsansvarig hur uppföljning och utvärdering ska ske

11 Meddix Öppenvård IT-stöd mellan olika huvudmän
Används för att samordna individuell planering mellan specialiserad öppenvård, primärvård och kommun Skapa planeringsunderlag Upprätta samordnad individuell plan Kallelse till planering Skicka meddelanden mellan vårdgivarna med eller utan koppling till personen Information till användarna via anslagstavla på startsidan

12

13 Process – SIP i Meddix öppenvård
Enskild behov med olika av insatser Behov av samordning av insatser identifieras Den enskilde accepterar SIP? Personuppgifter Planeringsunderlag Kartläggning Kallelse Ansvarig Kommun som initialt blir Kontaktar Samordnings ansvarig eller Ansvarig Landsting Kallade är skyldiga att medverka SIP upprättas Behov Mål Insatser Ansvarig Utvärdering Uppföljning

14 Aktivitetskarta – Upprättande av SIP
Person Den enskildes Personuppgifter fylls i Planerings- underlag med obligatoriska uppg. Kartläggning av den enskildes behov Möten/Deltagare Kallelse Deltagare, Tid och Plats Samordnings-ansvarig Avslutar SIP SIP Upprättas – Huvudmål formuleras Huvudmål bryts ner i Delmål Insatser till delmål väljs och beskrivs Ansvarig för Insatsen fyller i Utförare-rutan Planering Paus Uppföljning Utvärdering SIP Avslutas


Ladda ner ppt "MEDDIX Webbaserat IT-stöd vid samordnad vårdplanering och informationsöverföring mellan huvudmän."

Liknande presentationer


Google-annonser