Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

MEDDIX Webbaserat IT-stöd vid samordnad vårdplanering och informationsöverföring mellan huvudmän.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "MEDDIX Webbaserat IT-stöd vid samordnad vårdplanering och informationsöverföring mellan huvudmän."— Presentationens avskrift:

1 MEDDIX Webbaserat IT-stöd vid samordnad vårdplanering och informationsöverföring mellan huvudmän

2 Fastställda gemensamma Samverkansriktlinjer  Riktlinjerna har behandlats län- styrgruppen. Godkänts av landstingsdirektören och socialnämnden i respektive kommun. Åligger landstingets divisioner och respektive kommun att införa och följa upp riktlinjerna.  Ett gemensamt ansvarstagande för den enskildes hälso- och sjukvård och socialtjänst är ange- läget och nödvändigt En bristande kontinuitet i sam- hällets insatser skapar otrygghet för den enskilde

3 ....forts. gemensamma Samverkansriktlinjer  Processen kring vård- och omsorgsplanering ska för- bättras  Personer med sammansatta behov ska få en individuellt anpassad plan  En individuell plan kan omfatta både vuxna och barn  Om kommuner och landsting samarbetar minskar risken att personer hamnar mellan stolarna och ekonomiska oegentligheter kan undvikas.  Cirkulär 09:66 från SKL, ”Gemensamma överenskommelser om samarbete och gemensam individuell planering mellan hälso- och sjukvården och socialtjänsten”

4 Meddix SVP, ÖPT/ÖRV, ÖV Specialiserad vård Slutenvård/Öppen vård Kommun Primärvård Sjukhus Utskrivningsklar patient med behov av samordnade insatser efter avslutat vårdtillfälle Ordinärt boende Person/patient med behov av samordnade insatser Samordnad plan vid utskrivning (enligt BAL) Samordnad individuell plan inom öppenvård Samordnad plan enligt LPT/LRV (ÖPT/ÖRV) Försäkringskassan Skola Arbetsförmedling Närstående In- och utmeddelande akutmottagningen

5 Kontaktperson inom kommun  Lokal kontaktperson –ta emot/lämna information –test inför ny leverans –utbildning/information –användarstöd –delta vid lokala- och länsgemensamma användarträffar

6

7

8 SIP – Meddix Öppenvård

9 Ändringar i HSL och SoL från 1 januari 2010 innebär att landstinget och kommunerna tillsammans ska upprätta en individuell plan –med helhetsperspektiv, om den behövs för att den enskilde ska få sina behov av hälso- och sjukvård och socialtjänst tillgodosedda ( 3f§ HSL, 2 kap 7§ SoL ) Bakgrund

10 ….fortsättning Bakgrund  kort- och långsiktiga mål för insatserna  vilka insatser som behövs  vilka insatser respektive huvudman ska svara för  vilka åtgärder som vidtas av någon annan än landstinget eller kommunen  vem av huvudmännen som ska ha det övergripande ansvaret för planen - samordningsansvarig  hur uppföljning och utvärdering ska ske

11 Meddix Öppenvård IT-stöd mellan olika huvudmän Används för att samordna individuell planering mellan specialiserad öppenvård, primärvård och kommun Skapa planeringsunderlag Upprätta samordnad individuell plan Kallelse till planering Skicka meddelanden mellan vårdgivarna med eller utan koppling till personen Information till användarna via anslagstavla på startsidan

12

13 Behov av samordning av insatser identifieras Den enskilde accepterar SIP? Enskild behov med olika av insatser Kallade är skyldiga att medverka Mål BehovInsatser Uppföljning Ansvarig Process – SIP i Meddix öppenvård Samordnings ansvarig Kontaktar Ansvarig Landsting Ansvarig Kommun eller som initialt blir Personuppgifter Planeringsunderlag Kartläggning Kallelse SIP upprättas Utvärdering

14 Person Den enskildes Personuppgifter fylls i Planerings- underlag med obligatoriska uppg. Kartläggning av den enskildes behov Huvudmål bryts ner i Delmål SIP Upprättas – Huvudmål formuleras Möten/Deltagare Kallelse Deltagare, Tid och Plats SIP Avslutas UtvärderingUppföljning Avslutar SIP Paus Ansvarig för Insatsen fyller i Utförare-rutan Insatser till delmål väljs och beskrivs Samordnings -ansvarig Planering Aktivitetskarta – Upprättande av SIP


Ladda ner ppt "MEDDIX Webbaserat IT-stöd vid samordnad vårdplanering och informationsöverföring mellan huvudmän."

Liknande presentationer


Google-annonser