Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Varför SIP ? 19 november 2014

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Varför SIP ? 19 november 2014"— Presentationens avskrift:

1 Varför SIP ? 19 november 2014 Karin.lindstrom@skl.se 2014-11-16karin.lindstrom@skl.se

2 2014-11-16karin.lindstrom@skl.se

3 2014-11-16karin.lindstrom@skl.se

4 Av planen framgår  VEM som ger insats, verksamhet, namn och tfn- nummer ev. mailadress till ”hjälparen”  VILKA/VILKET MÅL som insatserna strävar mot  VAD insatserna består av  VEM som är huvudansvarig dvs VEM man kan kontakta om man har frågor som berör planen  DATUM för uppföljning 2014-11-16karin.lindstrom@skl.se TYDLIGHET LUGNAR!

5 Några knäckfrågor 2014-11-16karin.lindstrom@skl.se

6  Kan en verksamhet besluta om insatser som en annan verksamhet ska ge?  Kan man tvinga en verksamhet att komma till ett möte där en SIP ska upprättas?  Vad gör man om en aktör uteblir?  Måste familjen/närstående vara med ?  Vilken plan ska jag använda? Finns en hierarki? 2014-11-16karin.lindstrom@skl.se

7 Identifierade planer inom vård och omsorgsområdet:  Individuell plan enligt 3 f § hälso- och sjukvårdslagen (1982:763), HSL respektive 2 kap. 7 § socialtjänstlagen (2001:453), SoL.  Vårdplan enligt 16 § LPT  Vårdplan enligt 10 b – 10 d §§ lagen (1990:1404) om kommunernas betalningsansvar för viss hälso- och sjukvård  Samordnad habiliterings- eller rehabiliteringsplan enligt 3 b § HSL respektive 18 b § HSL  Individuell plan enligt 10 § lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS  Genomförandeplan enligt Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2006:5) om dokumentation vid handläggning av ärenden och genomförande och genomförande av insatser enligt SoL. LVU, LVM, och LSS.  Planering i samband med egenvård enligt 5 kap. 1-6 §§ Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2009:6)  Behandlingsplan enligt 5 kap. SOSFS 2003:20  Samordnad vårdplan enligt 7 a § lagen (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård, LPT  Vårdplan enligt 11 kap. 3 § SoL för barn och unga som placeras i familjehem eller HVB  Genomförandeplan enligt 11 kap. 3 § SoL för barn och unga som placeras i familjehem eller HVB  Vårdplan enligt 5 kap. 1 § socialtjänstförordning (2001:937), SoF inför beslut om tvångsvård enligt lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga, LVU  Behandlingsplan enligt 22 § LVU  Samordnad vårdplan enligt 12 a § lagen (1991:1129) om rättspsykiatrisk tvångsvård  Vårdplan enligt 11 kap. 3 § SoL för vuxna som placeras i familjehem eller HVB  Vårdplanering enligt 10 § lagen (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall som ska mynna ut till en vårdplan  Genomförandeplan enligt 3 kap. 4 § Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2012:12) om ansvaret för personer med demenssjukdom och bemanning i särskilda boenden  Plan enligt 28 § LVM  Genomförandeplan enl 6 kap. 1 § AR SOSFS 2006:5 – social insatsstyrkor Planer inom skolans område :  Åtgärdsplan  Individuell utvecklingsplan  Förslag finns om en ”överföringsplan” info när barn byter skola vid fam.hemsplac SOU 2012:76 2014-11-16karin.lindstrom@skl.se

8 Kan man som verksamhet kalla en aktör för att upprätta en samordnad individuell plan utan att barnet/brukaren är aktuell eller inskriven hos denna aktör? 2014-11-16karin.lindstrom@skl.se

9 2014-11-16karin.lindstrom@skl.se Varför är det så svårt ?

10 Några svårigheter  Innehållet i den statliga regleringen är inte alltid samordnad  Verksamheter har olika kulturer  Ovana finns att ha möten över huvudmannaskapsgränser när brukare och familjer är med  Okunskap finns om sitt eget och andras ansvarsområde 2014-11-16karin.lindstrom@skl.se

11  Rutiner och ansvarsfördelning i verksamheterna är inte alltid tydliga  Samsyn finns inte alltid om problem och hur dessa ska avhjälpas  Många fokuserar på ansvarsgränser  Olika status finns bland aktörerna som upprättar en plan  Tar lite mer tid - åtminstone initialt 2014-11-16karin.lindstrom@skl.se Några svårigheter

12 För att lyckas 2014-11-16karin.lindstrom@skl.se Tydliga och kända överenskommelser Tydliga och kända ansvarsfördelningar/rutiner Lednings system Tro på samarbete

13 Blanketter Utvärdera och delaktighet Utveckling av kvalité på mötena Hur? Rutiner Varför, när och vilka? Form på mötena Utbilda personal Utveckla arbetet 2014-11-16karin.lindstrom@skl.se Arbetet med SIP är i utveckling

14 Lokala utmaningar  HUR implementeras ny lagstiftning?  Förankra lokala och regionala överenskommelser  Hitta en plats för SIP i sina samverkansstrukturer  Identifiera och informera berörda aktörer  Börja prova  Utbilda lokalt  Prioritera tid för samverkan  Skapa uppföljningssystem  Hålla arbetet levande 2014-11-16karin.lindstrom@skl.se

15 Psynkens utmaningar  Tolka lagens förarbete ur ett barnperspektiv  Tänka brett inte bara prestationer  Nå ut med stödmaterial  Svara på kluriga frågor från Er  Uppföljning och utvärdering – Blir det bättre för barnet/familjen?  SKOLANs deltagande 2014-11-16karin.lindstrom@skl.se

16 Fortsätt utveckla arbetet med SIP ! 2014-11-16karin.lindstrom@skl.se


Ladda ner ppt "Varför SIP ? 19 november 2014"

Liknande presentationer


Google-annonser