Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Varför SIP ? 19 november 2014

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Varför SIP ? 19 november 2014"— Presentationens avskrift:

1 Varför SIP ? 19 november 2014

2

3

4 Av planen framgår  VEM som ger insats, verksamhet, namn och tfn- nummer ev. mailadress till ”hjälparen”  VILKA/VILKET MÅL som insatserna strävar mot  VAD insatserna består av  VEM som är huvudansvarig dvs VEM man kan kontakta om man har frågor som berör planen  DATUM för uppföljning TYDLIGHET LUGNAR!

5 Några knäckfrågor

6  Kan en verksamhet besluta om insatser som en annan verksamhet ska ge?  Kan man tvinga en verksamhet att komma till ett möte där en SIP ska upprättas?  Vad gör man om en aktör uteblir?  Måste familjen/närstående vara med ?  Vilken plan ska jag använda? Finns en hierarki?

7 Identifierade planer inom vård och omsorgsområdet:  Individuell plan enligt 3 f § hälso- och sjukvårdslagen (1982:763), HSL respektive 2 kap. 7 § socialtjänstlagen (2001:453), SoL.  Vårdplan enligt 16 § LPT  Vårdplan enligt 10 b – 10 d §§ lagen (1990:1404) om kommunernas betalningsansvar för viss hälso- och sjukvård  Samordnad habiliterings- eller rehabiliteringsplan enligt 3 b § HSL respektive 18 b § HSL  Individuell plan enligt 10 § lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS  Genomförandeplan enligt Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2006:5) om dokumentation vid handläggning av ärenden och genomförande och genomförande av insatser enligt SoL. LVU, LVM, och LSS.  Planering i samband med egenvård enligt 5 kap. 1-6 §§ Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2009:6)  Behandlingsplan enligt 5 kap. SOSFS 2003:20  Samordnad vårdplan enligt 7 a § lagen (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård, LPT  Vårdplan enligt 11 kap. 3 § SoL för barn och unga som placeras i familjehem eller HVB  Genomförandeplan enligt 11 kap. 3 § SoL för barn och unga som placeras i familjehem eller HVB  Vårdplan enligt 5 kap. 1 § socialtjänstförordning (2001:937), SoF inför beslut om tvångsvård enligt lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga, LVU  Behandlingsplan enligt 22 § LVU  Samordnad vårdplan enligt 12 a § lagen (1991:1129) om rättspsykiatrisk tvångsvård  Vårdplan enligt 11 kap. 3 § SoL för vuxna som placeras i familjehem eller HVB  Vårdplanering enligt 10 § lagen (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall som ska mynna ut till en vårdplan  Genomförandeplan enligt 3 kap. 4 § Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2012:12) om ansvaret för personer med demenssjukdom och bemanning i särskilda boenden  Plan enligt 28 § LVM  Genomförandeplan enl 6 kap. 1 § AR SOSFS 2006:5 – social insatsstyrkor Planer inom skolans område :  Åtgärdsplan  Individuell utvecklingsplan  Förslag finns om en ”överföringsplan” info när barn byter skola vid fam.hemsplac SOU 2012:76

8 Kan man som verksamhet kalla en aktör för att upprätta en samordnad individuell plan utan att barnet/brukaren är aktuell eller inskriven hos denna aktör?

9 Varför är det så svårt ?

10 Några svårigheter  Innehållet i den statliga regleringen är inte alltid samordnad  Verksamheter har olika kulturer  Ovana finns att ha möten över huvudmannaskapsgränser när brukare och familjer är med  Okunskap finns om sitt eget och andras ansvarsområde

11  Rutiner och ansvarsfördelning i verksamheterna är inte alltid tydliga  Samsyn finns inte alltid om problem och hur dessa ska avhjälpas  Många fokuserar på ansvarsgränser  Olika status finns bland aktörerna som upprättar en plan  Tar lite mer tid - åtminstone initialt Några svårigheter

12 För att lyckas Tydliga och kända överenskommelser Tydliga och kända ansvarsfördelningar/rutiner Lednings system Tro på samarbete

13 Blanketter Utvärdera och delaktighet Utveckling av kvalité på mötena Hur? Rutiner Varför, när och vilka? Form på mötena Utbilda personal Utveckla arbetet Arbetet med SIP är i utveckling

14 Lokala utmaningar  HUR implementeras ny lagstiftning?  Förankra lokala och regionala överenskommelser  Hitta en plats för SIP i sina samverkansstrukturer  Identifiera och informera berörda aktörer  Börja prova  Utbilda lokalt  Prioritera tid för samverkan  Skapa uppföljningssystem  Hålla arbetet levande

15 Psynkens utmaningar  Tolka lagens förarbete ur ett barnperspektiv  Tänka brett inte bara prestationer  Nå ut med stödmaterial  Svara på kluriga frågor från Er  Uppföljning och utvärdering – Blir det bättre för barnet/familjen?  SKOLANs deltagande

16 Fortsätt utveckla arbetet med SIP !


Ladda ner ppt "Varför SIP ? 19 november 2014"

Liknande presentationer


Google-annonser