Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Www.ekebroutveckling.se Sociallagstiftningen – en översikt 2011-05-04 Ulrika Ekebro.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Www.ekebroutveckling.se Sociallagstiftningen – en översikt 2011-05-04 Ulrika Ekebro."— Presentationens avskrift:

1 www.ekebroutveckling.se Sociallagstiftningen – en översikt 2011-05-04 Ulrika Ekebro

2 www.ekebroutveckling.se Vad styr socialtjänstens arbete? 1.Lagstiftning 2.Förordning 3.Föreskrifter – bindande regler som ska följas 4.Allmänna råd – rekommendation som bör följas

3 www.ekebroutveckling.se Sociallagstiftningen Socialtjänstlagen, SoL Lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga, LVU Lagen om vård av missbrukare i vissa fall, LVM Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS

4 www.ekebroutveckling.se Förvaltningslagen Offentlighets- och sekretesslagen ___ Lagen om verkställighet av sluten ungdomsvård, LSU Föräldrabalken Lag om mottagande av asylsökande m fl Lag om behandling av personuppgifter inom socialtjänsten

5 www.ekebroutveckling.se Socialtjänstlagen (2001:453) Helhetssyn Målinriktad ramlag med rättighetsinslag Vistelseprincip

6 www.ekebroutveckling.se Socialtjänstlagens grundläggande värderingar demokrati jämlikhet solidaritet barnperspektiv värdighet för äldre

7 www.ekebroutveckling.se Socialtjänstlagens vägledande principer Frivillighet och självbestämmande Kontinuitetsprincipen Normalitetsprincipen Närhetsprincipen

8 www.ekebroutveckling.se Socialtjänstlagens vägledande principer Flexibilitet – individuella bedömningar Det förebyggande perspektivet Individens eget ansvar – tilltro till individens förmåga

9 www.ekebroutveckling.se SoL lyfter fram vissa grupper: barn och unga äldre människor människor med funktionsnedsättningar människor med missbruksproblem anhörigvårdare brottsoffer

10 www.ekebroutveckling.se Rätten till bistånd Skälig levnadsnivå Den som inte själv kan tillgodose sina behov eller få dem tillgodosedda på annat sätt 1. För sin försörjning (försörjningsstöd) 2. För sin livsföring i övrigt

11 www.ekebroutveckling.se Socialtjänstlagen (2001:453) Beslut kan överklagas med förvaltningsbesvär = laglighet och lämplighet

12 www.ekebroutveckling.se Anmälningsskyldighet om missförhållanden som rör barn Uppmaning till alla Skyldighet för vissa yrkesgrupper t ex förskolepersonal, vårdpersonal Om något kan innebära att nämnden behöver ingripa till ett barns skydd

13 www.ekebroutveckling.se Lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga, LVU När nödvändiga insatser inte kan genomföras frivilligt Barn < 18 år Unga < 20 – 21 år Socialnämnden ansöker – förvaltningsrätten beslutar

14 www.ekebroutveckling.se Förutsättningar för vård enligt LVU 1. Missförhållande med anknytning till hemmiljö eget beteende 2. Påtaglig risk för den unges hälsa och utveckling 3. Samtycke saknas

15 www.ekebroutveckling.se Lagen (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall, LVM När nödvändig vård inte kan ges på frivillig väg Syftar till att motivera till vård i frivilliga former Socialnämnden ansöker – förvaltningsrätten beslutar

16 www.ekebroutveckling.se Tvångsvård ska beslutas om: 1. missbruket är fortgående och endast kan brytas genom vård, 2. vårdbehovet inte kan tillgodoses på annat sätt 3. missbrukaren utsätter sin fysiska eller psykisk hälsa för allvarlig fara löper en uppenbar risk att förstöra sitt liv kan befaras komma att allvarligt skada sig själv eller någon närstående

17 www.ekebroutveckling.se Lagen (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall, LVM Vården ges vid särskilda institutioner som drivs av SiS (”LVM-hem”) SiS har särskilda befogenheter gentemot dem som vårdas får pågå under högst sex månader Översyn har genomförts - Missbruksutredningen

18 www.ekebroutveckling.se Socialnämndens ansvar Att följa missbrukaren under hela vårdtiden Att planera och förbereda insatser efter utskrivningen Att aktivt verka för att den enskilde efter vårdtiden får bostad arbete eller utbildning personligt stöd för att komma ifrån sitt missbruk.

19 www.ekebroutveckling.se Lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS Avgränsad personkrets Jämlikhet i levnadsförhållanden - möjlighet att leva som andra Självbestämmanderätt, integritet, inflytande Goda levnadsvillkor Bosättningsprincip

20 www.ekebroutveckling.se Lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS Tio närmare angivna insatser, t ex personlig assistans bostad med särskild service daglig verksamhet Kan överklagas genom förvaltningsbesvär Översyn pågår – vissa lagändringar från 2011-01-01

21 www.ekebroutveckling.se Förvaltningslagen (1986:223) Allmänna krav på handläggning (enkelt, snabbt och billigt) Särskilda krav på handläggning (dokumentation, kommunicering, motivering etc.) Serviceskyldighet Samverkan mellan myndigheter Tolk, ombud och biträde Jäv Överklagande och andra rättelsemöjligheter

22 www.ekebroutveckling.se Offentlighets- och sekretesslag (2009:400) Lagens innehåll registrering, utlämnande och övrig hantering av allmänna handlingar bestämmelser om tystnadsplikt i det allmännas verksamhet

23 www.ekebroutveckling.se Socialtjänstsekretessen 26 kap OSL uppgifter om enskilds personliga förhållanden om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan att den enskilde eller någon närstående lider men Sekretess bryts av uppgiftsskyldighet i vissa särskilt uppräknade fall (t ex brott mot barn) den enskildes medgivande

24 www.ekebroutveckling.se Föreskrifter och allmänna råd SOSFS 2006:5 Dokumentation vid handläggning av ärenden och genomförande av insatser enligt SoL, LVU, LVM och LSS SOSFS 1997:6 Tillämpningen av lagen om vård av missbrukare i vissa fall SOSFS 2003:20 Om hem för vård eller boende

25 www.ekebroutveckling.se Öppna jämförelser Ett hjälpmedel för att jämföra kvalitet i verksamheter Syftet är att stimulera utveckling och kvalitet

26 www.ekebroutveckling.se Öppna jämförelser En uppsättning indikatorer som: redovisas återkommande beskriver verksamheter med avseende på kvalitet och effektivitet

27 www.ekebroutveckling.se Ska ge underlag för: fria val för patienter och brukare politiska beslut på olika nivåer förbättrings- och utvecklingsarbetet för verksamhetsutövarna granskning och utvärdering av hälso- och sjukvården och socialtjänsten

28 www.ekebroutveckling.se Regeringsuppdrag Socialstyrelsen ska i samarbete med SKL intensifiera arbetet med att utveckla öppna jämförelser Handlingsplan för olika delområden redovisades 31 maj 2010

29 www.ekebroutveckling.se Handlingsplan för missbruk- och beroendevården 2010–2014 2014 ska det finnas öppna jämförelser av: kvalitet resultat effektivitet Öppna jämförelserna ska vara: aktuella ändamålsenliga tillförlitliga lättillgängliga

30 www.ekebroutveckling.se Handlingsplan för missbruk- och beroendevården 2010–2014 Delmål: nationella indikatorer på kvalitet nationella mått på resultat en känd och använd webbplats – nationellt register Anpassat till berörda målgruppers behov och efterfrågan

31 www.ekebroutveckling.se Socialstyrelsen samlat tillsynsansvar från 2010-01-01 hälso- och sjukvården socialtjänsten verksamheter för vård och behandling

32 www.ekebroutveckling.se Det s k Missbruksuppdraget 2008-2010 Regeringsuppdrag till Socialstyrelsen och Länsstyrelserna öka antalet tillsynsinsatser inom området utveckla tillsynen av missbruks- och beroendevården Syfte: att öka kvaliteten och likvärdigheten i missbruksvården

33 www.ekebroutveckling.se Missbruksuppdragets iakttagelser hittills bättre utredningar styrning mot öppenvårdsinsatser verksamheternas dokumentation brister anhörigas stödbehov uppmärksammas mera Slutredovisning till regeringen 1 juni 2011

34 www.ekebroutveckling.se Bättre insatser vid missbruk och beroende SOU 2011:35 En samlad översyn över den svenska missbruks- och beroendevården Utredare: Gerhard Larsson Redovisades 27 april 2011

35 www.ekebroutveckling.se Missbruksutredningens slutsatser Förändrade vårdbehov – nya grupper har tillkommit Vården når endast en av fem Vården uppfattas inte som attraktiv Otydligt ansvar – individen ramlar mellan stolarna Tillgången på vård är ojämlik Kunskap och kompetens behöver utvecklas Tvångsvården rättsosäker, ojämn och bristande

36 www.ekebroutveckling.se Missbruksutredningens förslag Landstinget ska ansvara för: tillnyktring, abstinensvård och behandling Kommunen ska ansvara för: stöd, boende, försörjning och sysselsättning Vårdgaranti 30 dagar Lagreglerat ansvar för tidig upptäckt Ny lag, LMB – komplement till SoL och HSL

37 www.ekebroutveckling.se Missbruksutredningens förslag forts Tillgängligare vård – utvecklat innehåll Bättre kvalitet, kunskap och kompetens Auktorisation för HVB LVM integreras i LPT

38 www.ekebroutveckling.se Lång väg från utredning till förändring i praktiken: 1.SOU, t ex Missbruksutredningen 2.Remissförfarande 3.Proposition - lagrådsremiss 4.Utskottsbetänkande 5.Riksdagsbeslut 6.Ny lag


Ladda ner ppt "Www.ekebroutveckling.se Sociallagstiftningen – en översikt 2011-05-04 Ulrika Ekebro."

Liknande presentationer


Google-annonser