Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

SKL:s återrapportering 6 december 2012 Överenskommelsen inom det sociala området Anna-Karin Berglund Avd. för ekonomi och styrning.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "SKL:s återrapportering 6 december 2012 Överenskommelsen inom det sociala området Anna-Karin Berglund Avd. för ekonomi och styrning."— Presentationens avskrift:

1 SKL:s återrapportering 6 december 2012 Överenskommelsen inom det sociala området Anna-Karin Berglund Avd. för ekonomi och styrning

2 SKL:s åtaganden beslutade 2011 •Bidra till att överenskommelsen blir känd och kan diskuteras inom kommuner, landsting och regioner. •Synliggöra betydelsen och ge stöd att utveckla samverkan och dialog med civilsamhället i frågor som rör social, ekonomisk och ekologisk hållbar utveckling på lokal och regional nivå. •Bidra till att lokala, regionala och internationella erfarenheter av dialog och överenskommelser kommer att spridas till medlemmarna. 2

3 Seminarier & konferenser 2012 •Kommunala frivilligsamordnare •Ungdomstjänst för unga lagöverträdare i samarbete med lokala idéburna organisationer •Civilsamhället och den nya samhällsstyrningen; Forum Västra Götaland •Exempel på lokala och regionala överenskommelser; Demokratidagen •Fler idéburna leverantörer av vård och omsorgstjänster •En nationell ”lärkonferens” – open space •En serie seminarier och konferenser i syfta att stimulera samarbete mellan kommuner/landsting och idéburna organisationer inom hälso- och sjukvård och socialtjänst. •Arbetsintegrerande sociala företag •Sociala innovationer och socialt entreprenörskap 3

4 Utvecklingsarbete •Växla upp samverkan med civilsamhället 2011-2012. •Lärande om samverkan och dialog med civilsamhället. En introduktion till området 2012 •Välfärdsutveckling genom stödstrukturer för frivilligt arbete i samarbete med Forum. Förstudien avslutas 2013. •Kunskap till praktik implementering av nya riktlinjer inom missbruks- och beroendevården, aktivt brukarråd med 15 organisationer. Även arbete att utveckla brukarstyrd brukarrevision. •Inom prioriterade frågan Bättre Liv för Sjuka Äldre har det inrättats ett operativt ”senior advisory board” bestående av äldre personer och repr. Pensionärsorganisationer. 4

5 Vi står inför utmaningar när det gäller att klara morgondagens välfärd 5

6 6 Att vi behöver gå ifrån ett system där medborgaren är passiv konsument - …till ett system där medborgaren är en aktiv medskapare ”Vi lever under våra tillgångar” Allt fler talar om…

7 SKL vill utveckla brukare- och patientmedverkan, som nya former av medskapande En växande ambition att involvera enskilda brukare, anhöriga och ideella organisationer att jobba TILLSAMMANS med professionella. -Större träffsäkerhet -Empowerment – egenmakt -Effektivitet 7

8 Kommuner, landsting, regioner utvecklar relationerna med civilsamhället aktörerna i lokalsamhället 8

9 Dialogprocessen mellan kommuner landsting och civilsamhället 50-60 kommuner och 10-tal landsting och regioner jobbar med dialog/ök-processer Dialogprocessen- vad samtalar man om? Principer/spelregler, samarbete/projekt, lokalfrågor, lokal utveckling (yttre miljö, service), stödformer, frivillighet, lokal välfärd (skola, vård, omsorg), trygghet/säkerhet

10 Utvärdering av två lokala överenskommelseprocesser i Örebro och Botkyrka •Dialogen har ett egenvärde •Viktigt att dialogen är förutsättningslös •Viktigt med plan för överenskommelsens status & genomförande •Dokumentet i sig är inte avgörande 10

11 Offentlig sektor: byråkrati, hierarkisk struktur och etablerad styrning utmanas av civilsamhällets aktörer! Några frågor att jobba med framöver: •Hur kan vi bejaka och stödja individuella initiativ, ”gräsrotsinitiativ”? •Hur främjar vi friare informationsflöden? •Hur kan vi stärka den ”kollektiva intelligensen” i samhället? •Hur kan vi förhålla oss till t.ex. nätverk som inte har en traditionell organisationsstruktur? •Hur kan vi förhålla oss till informella respektive formella ledarskap? 11


Ladda ner ppt "SKL:s återrapportering 6 december 2012 Överenskommelsen inom det sociala området Anna-Karin Berglund Avd. för ekonomi och styrning."

Liknande presentationer


Google-annonser