Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Hemsjukvård i Halland – överenskommelse mellan de halländska kommunerna och Region Halland.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Hemsjukvård i Halland – överenskommelse mellan de halländska kommunerna och Region Halland."— Presentationens avskrift:

1 Hemsjukvård i Halland – överenskommelse mellan de halländska kommunerna och Region Halland

2 Hemsjukvård i Halland ”Hälso- och sjukvård när den ges i patientens bostad eller motsvarande, där ansvaret för de medicinska åtgärderna är sammanhängande över tid. Vårdplaneringen är grunden för inskrivning i hemsjukvården. Hemsjukvårdens uppdrag omfattar också enstaka hembesök hos patienter som inte är inskrivna i hemsjukvården.”

3 Överenskommelsen Antagen av regionfullmäktige och kommunfullmäktige i Hallands sex kommuner. Reglerar ansvar och finansiering av hemsjukvården. Gäller t o m den 31 december 2018. Kan förlängas fyra år i taget. Utvärdering efter två år. Gemensam nämnd för samverkan, uppföljning och utveckling.

4 Gemensamma nämnden Gemensam nämnd för hemsjukvård och hjälpmedel från 1 januari 2015. Representanter från alla halländska kommuner och från Region Halland. Nämnden kan få ytterligare uppgifter under giltighetstiden.

5 Gemensamma nämnden – fokus på kvalitets- och utvecklingsfrågor Politiskt samverkansorgan rörande frågor om övertagande av hemsjukvårdsansvaret. Analyserar och följer upp hemsjukvården för att föreslå förbättringar och justeringar i modellen. Följer upp volymökningar, kvalitet, effektivitet och likvärdig vård. Arbetar med gemensam utveckling och kompetens i Halland. En arbetsgrupp håller på att ta fram olika indikatorer som nämnden ska följa.

6 Vad vill vi med överenskommelsen? Enhetlig och sammanhållen vård – lika i hela Halland. Utgå från invånarnas behov. Kunna erbjuda allt mer avancerad sjukvård i hemmet. Undvika att patienten läggs in på sjukhus, om behovet kan tillgodoses i det egna hemmet. Använda resurser på ett effektivt sätt. Skapa tydliga gränssnitt mellan kommuner och regionen – tydligare ansvar.

7 Tidsplan Överenskommelsen träder i kraft den 1 januari 2015. Inventering av vilka patienter som ska byta huvudman görs i februari-mars Överrapportering av aktuella patienter ska vara klar den 6 april 2015. Den 7 april 2015 övergår ansvaret för samtliga patienter inom hemsjukvården till kommunerna. Tjänsteköp enligt nuvarande modell fortlöper till och med den 6 april 2015.

8 Bilagor till tidigare samverkansavtal Bilagorna till tidigare samarbetsavtal från den 1 januari 2009 gällande vuxenpsykiatri, barn- och ungdomspsykiatri samt rehabilitering/habilitering omfattas inte av överenskommelsen. Bilagorna gäller alltså tills vidare, men håller på att revideras. En översyn av övriga avtalsbilagor pågår, vissa kommer att revideras och vissa kommer att utgå. Målsättningen är att alla bilagor ska vara klara under våren Bilagorna till tidigare samarbetsavtal gäller tills nytt besked kommer.

9 Ingången till hemsjukvård

10 Vem får hemsjukvård? Patienten ska i första hand ta sig till vårdcentralen för vård. När patienten utifrån sitt medicinska tillstånd inte kan ta sig till vårdcentralen aktualiseras hemsjukvård. Bedömningen görs vid en vårdplanering där patient och eventuellt någon närstående medverkar. Vårdplaneringen leder till beslut om hemsjukvård. Beslut om hemsjukvård tas av legitimerad personal i kommunen. Personal från vårdcentralen gör hembesök i de fall det behövs för att de ska kunna göra sin bedömning.

11 Vårdplanering Berörd personal i kommunen och regionen deltar tillsammans med patienten och anhöriga om patienten så önskar. Vid vårdplaneringen definieras patientens behov och hur de ska tillgodoses. Vårdplanering i samband med utskrivning från sjukhuset görs enligt ”Riktlinje för samordnad vårdplanering vid in- och utskrivning från sjukhus i Hallands”. En riktlinje håller på att tas fram för vårdplanering i öppenvård, mellan kommunen och närsjukvården.

12 Vårdplan Resultatet av vårdplaneringen dokumenteras i en vårdplan I samband med vårdplanering på sjukhuset görs vårdplanen i Meddix. En blankett för vårdplanering i öppenvård håller på att tas fram. Då flera organisationer är involverade för att tillgodose patientens behov upprättas en samordnad individuell plan, SIP

13 Inskrivning i hemsjukvård Legitimerad personal i kommunen beslutar om patienten ska skrivas in i hemsjukvården utifrån vårdplanering. Inskrivning i hemsjukvård dokumenteras i journalen.

14 Enstaka hembesök För patienter som inte är inskrivna i hemsjukvård men har ett tillfälligt behov av sjukvård i hemmet när de på grund av sitt medicinska tillstånd inte kan ta sig till vårdcentralen. Få insatser med identifierbart start- och slutdatum. Initiativet till hemsjukvård kan komma antingen från vårdcentralen eller från kommunens personal. På sikt kan det bli aktuellt med fler vägar till enstaka hembesök, t ex från ambulans, sjukhus eller 1177.

15 Enstaka hembesök - Patient från vårdcentralen Information och ordination av vårdcentral. Kommunens legitimerade personal utför endast ordinerade insatser och återkopplar till ordinerande vårdgivare. Legitimerad personal i kommunen tar ett avgränsat ansvar för de ordinerade åtgärderna, patientansvaret är kvar hos närsjukvården.

16 Enstaka hembesök – person som har insatser hos kommunen Hos personer med kommunala insatser utan hemsjukvård. Kommunens personal kontaktar hemsjukvården för råd/bedömning.

17 Specialistsjukvård i hemmet Överenskommelsen gäller planerad hälso- och sjukvård på specialiserad somatisk vårdnivå som, med bibehållen patientsäkerhet, kan ges i den enskildes hem. Vårdplanering sker enligt rutin. Region Halland ansvarar för att medicinsk kompetens systematiskt tillförs hemsjukvården. När kommunen inte har den medicinska kompetens som krävs upprättars en plan för hur denna kompetens ska inhämtas. Planen upprättas gemensamt av berörda verksamheter. När den medicinska kompetensen säkerställts kan patienten vårdas i hemmet.

18 Läkarmedverkan Region Halland ansvarar för att säkerställa och utvärdera att ändamålsenlig läkarmedverkan garanteras i hemsjukvården. Två pilotprojekt, i Kungsbacka och i Halmstad, ska utveckla läkarmedverkan i hemsjukvården utifrån den modell som tagits fram gemensamt av kommunerna, närsjukvården och Hallands sjukhus. Modellen innebär bland annat att läkare knyts till hemsjukvårdsteamen på vardagar.

19 Fallbeskrivningar ger stöd Ett antal fallbeskrivningar kan ge stöd i bedömningen om en person ska få kommunal hemsjukvård, enstaka hembesök eller gå till sin vårdcentral. Det är viktigt att se fallbeskrivningarna som en tankehjälp, i verkligheten behöver man alltid göra individuella bedömningar utifrån ett helhetsperspektiv.

20 Mer information Mer information finns på Region Hallands externa webbplats regionhalland.se – För vårdgivare. I XX kommun finns information på XXXX –Regionala genomförandegruppens slutdokument: ”Överenskommelse att omfattas av hemsjukvård” –Fallbeskrivningar


Ladda ner ppt "Hemsjukvård i Halland – överenskommelse mellan de halländska kommunerna och Region Halland."

Liknande presentationer


Google-annonser