Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Välkommen till den nya hemsjukvården!

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Välkommen till den nya hemsjukvården!"— Presentationens avskrift:

1 Välkommen till den nya hemsjukvården!

2 Uppdraget Skatteväxling för hemsjukvården i Jönköpings län.
Byte av huvudmannaskap från Landstinget till länets tretton kommuner.

3 Nytta för patienten Socialstyrelsens utvärdering ”Hemsjukvård i förändring” (2008) visar att kommunalt huvudmannaskap är till fördel för personer med behov av sjukvårdsinsatser i hemmet. Det är med patientnyttan som utgångspunkt som landstinget och kommunerna i Jönköpings län går in i denna process.

4 Fördelar enligt Socialstyrelsen
Hemsjukvård i kommunal regi ger: Mindre slutenvård per vårdtagare, antal invånare med hemsjukvård ökar Ökad tillgång till behandlingar Synergieffekter i övrig kommunal verksamhet Läkemedelshantering läggs i mindre utsträckning över till egenvård/anhöriga Perspektivet förflyttas från vårdcentralens öppettider till vårdtagarens behov över dygnet, veckans alla dagar

5 Kommunaliserad hemsjukvård SOU 2011:55
Miniminivå All planerad hälso- och sjukvård på primärvårdsnivå Kommunen ansvarar för insatserna inom hemsjukvården från den dag behovet uppstår på primärvårdsnivå, även palliativ vård Hemsjukvård omfattar alla sjuksköterskeinsatser, inklusive insatser som erfordrar specialistsjuksköterska, samt basal rehabilitering och habilitering av sjukgymnast och arbetsterapeut. Hemsjukvård utförs hela dygnet. Hemsjukvården omfattar alla personer över 18 år. Maximinivå Specialiserad vårdnivå, alla åldrar, akuta hälso- och sjukvårdsinsatser på primärvårdsnivå, hjälpmedel Utredningen pekar på att vårdplan ska vara upprättat och är en förutsättning för god hemsjukvård 5

6 Projektorganisation En styrgrupp arbetar på uppdrag av landstingets planeringsdelegation och Primärkommunala nämnden. Representanter för kommunerna: - en socialchef/direktör från vardera länsdel, - en kommunchef - en representant från Region- förbundet. Representanter för landstinget: - landstingsdirektör, - hälso- och sjukvårdsdirektör, - utvecklingsdirektör, - personaldirektör - ekonomidirektör. Projektledningen består av en projektledare samt utredare Arbetsgrupper Hälso- och sjukvård, Rehabilitering/habilitering Ekonomi, Personal IT Medicintekniska produkter Information

7 Tidplan Maj 2011: Projektstart
Oktober 2011: Avsiktsförklaring med definitioner, avgränsningar och gemensamma ambitioner. April 2012: Ett sammanhållet avtalsförslag. September 2012: Respektive kommunfullmäktige och landstings- fullmäktige behandlar avtalet. Skrivelse till regeringen om godkännande om skatteväxling. 1 januari 2013: Skatteväxling

8 Avsiktsförklaring Gemensam värdegrund
Vi utgår från patientens/brukarens behov. Vi samarbetar aktivt över organisations- och huvudmannagränser. Vi bemöter varandra med respekt och visar tillit. Vi lär av varandra och tar tillvara varandras kompetens.

9 Så mycket som möjligt Ur landstingets och kommunernas gemensamma
avsiktsförklaring hösten 2011: Utgångspunkten är att så mycket som möjligt av vården i hemmet överförs, under förutsättning att - den nya ansvarsfördelningen sammantaget gynnar patienten, - är resurseffektiv - vården ges med god kompetens och säkerhet

10 Särskilda utredningsuppdrag
Hemsjukvård på specialiserad psykiatrisk vårdnivå Hemsjukvård på specialiserad somatisk vårdnivå Habilitering Medicin, kirurgi, ortopedi med mera Palliativ vård Hjälpmedel i ordinärt boende Hjälpmedelsförsörjning - samverkansavtal

11 Avtal om hemsjukvården
Avtal mellan Landstinget och kommunerna i Jönköpings län om överlåtelse av skyldighet att erbjuda hälso- och sjukvård i ordinärt boende Styrgruppens förslag I april 2012 för politiskt beslut i PD och PKN

12 Avtalets uppbyggnad Avtalet (15 sidor) + 12 bilagor + Fördjupningsdokument (om tillämpning etc) Inledning Avtalets omfattning och lagliga grund Definitioner och avgränsningar, ansvarsfördelning IT och informationsöverföring Personal Ekonomi Uppföljning Styrning och ledning Säkerhet och krisberedskap Avgifter, avtalstid, giltighet, ändringar och tillägg Inledning: värdegrund, viljeinriktning, förändrat ansvar för hälso- och sjukvård, stöd i tillämpning Avtalets omfattning och lagliga grund Definitioner och avgränsningar, ansvarsfördelning IT och informationsöverföring Personal: verksamhetsövergång, rekrytering, kompetensutveckling Ekonomi Uppföljning Styrning och ledning Säkerhet och krisberedskap Avgifter, avtalstid, giltighet, ändringar och tillägg

13 Vad kommunerna tar över
Hemsjukvård till patienter dygnet runt, oavsett ålder och diagnos Insatser till och med specialistsjuksköterska, sjukgymnast och arbetsterapeut Planerade och akuta hälso- och sjukvårdsinsatser i ordinärt boende (inklusive rehabilitering, habilitering och palliativ vård), till patient registrerad som mottagare av hemsjukvård på primärvårdsnivå, specialiserad somatisk och psykiatrisk hemsjukvård – från den dag behovet uppstår och vårdplan upprättats Planerade och akuta hälso- och sjukvårdsinsatser på primärvårdsnivå hos patienter i ordinärt boende som inte har hemsjukvård Förskrivning av hjälpmedel till personer i ordinärt boende = Skatteväxling: 34 öre

14 Uppföljning Båda huvudmännens ledning har, gemensamt och var för sig, ansvar för att avtalets viljeinriktning och värdegrund följs upp. Kvalitetsindikatorer för att följa upp det förändrade huvudmannaskapet: En baslinjemätning och uppföljning efter 1 år samt 3-5 år. Datainsamling från register, enkäter till personal inom hemsjukvården samt intervjuer av personer som erhåller hemsjukvård. Resultatet följs upp av: - ledningsgruppen för samverkan kommunerna – Landstinget på länsnivå - respektive huvudman. Volym- och kostnadsutveckling Efter tre år ska det genomföras en uppföljning som följd av: • personalvolymer per yrkeskategori och köpta tjänster • kostnad för medicintekniska produkter Båda huvudmännens ledning har, gemensamt och var för sig, ansvar för att avtalets viljeinriktning och värdegrund följs upp. Kvalitetsindikatorer för att följa upp det förändrade huvudmannaskapet: En baslinjemätning och uppföljning efter 1 år samt 3-5 år. Datainsamling från register, enkäter till personal inom hemsjukvården samt intervjuer av personer som erhåller hemsjukvård. Resultatet följs upp av: - ledningsgruppen för samverkan kommunerna – Landstinget på länsnivå - respektive huvudman. Volym- och kostnadsutveckling Senast 30 september 2016 ska det genomföras en uppföljning av volym- och kostnads-utveckling som följd av förändringen med dessa utgångsvärden: • personalvolymer per yrkeskategori och köpta tjänster under kvartal fyra att jämföra med inventering kvartal fyra 2011 • kostnad för medicintekniska produkter för helår 2015 att jämföra med helår 2011

15 Styrning och ledning Ledningsgruppen för samverkan mellan kommunerna och Landstinget ska följa upp konsekvenser av det förändrade huvudmannaskapet, vidta åtgärder och om det krävs, föreslå kommunerna och Landstinget att gemensamt fatta erforderliga beslut med utgångspunkt från antagen värdegrund och viljeinriktning. En grupp med mandat att hantera oklarheter avseende praktisk tillämpning av och om avtalet på vårdtagarnivå ska inrättas av Ledningsgruppen för samverkan. En grupp för uppföljning av hemsjukvårdsavtalets tillämpning på övergripande politisk nivå ska inrättas av PKN och PD, eller motsvarande.

16 Avtal Avtalet ska godkännas av samtliga kommunfullmäktige och landstingsfullmäktige under 2012.

17 Mer information på vår webbplats: www.komhem.net


Ladda ner ppt "Välkommen till den nya hemsjukvården!"

Liknande presentationer


Google-annonser