Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

KomHem – vård, omsorg och rehab nära dig Välkommen till den nya hemsjukvården!

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "KomHem – vård, omsorg och rehab nära dig Välkommen till den nya hemsjukvården!"— Presentationens avskrift:

1 KomHem – vård, omsorg och rehab nära dig Välkommen till den nya hemsjukvården!

2 KomHem – vård, omsorg och rehab nära dig 2015-03-27 Uppdraget Skatteväxling för hemsjukvården i Jönköpings län. Byte av huvudmannaskap från Landstinget till länets tretton kommuner.

3 KomHem – vård, omsorg och rehab nära dig 2015-03-27 Nytta för patienten Socialstyrelsens utvärdering ”Hemsjukvård i förändring” (2008) visar att kommunalt huvudmannaskap är till fördel för personer med behov av sjukvårdsinsatser i hemmet. Det är med patientnyttan som utgångspunkt som landstinget och kommunerna i Jönköpings län går in i denna process.

4 KomHem – vård, omsorg och rehab nära dig 2015-03-27 Fördelar enligt Socialstyrelsen Hemsjukvård i kommunal regi ger: Mindre slutenvård per vårdtagare, antal invånare med hemsjukvård ökar Ökad tillgång till behandlingar Synergieffekter i övrig kommunal verksamhet Läkemedelshantering läggs i mindre utsträckning över till egenvård/anhöriga Perspektivet förflyttas från vårdcentralens öppettider till vårdtagarens behov över dygnet, veckans alla dagar

5 KomHem – vård, omsorg och rehab nära dig 2015-03-27 Kommunaliserad hemsjukvård SOU 2011:55 Miniminivå All planerad hälso- och sjukvård på primärvårdsnivå Kommunen ansvarar för insatserna inom hemsjukvården från den dag behovet uppstår på primärvårdsnivå, även palliativ vård Hemsjukvård omfattar alla sjuksköterskeinsatser, inklusive insatser som erfordrar specialistsjuksköterska, samt basal rehabilitering och habilitering av sjukgymnast och arbetsterapeut. Hemsjukvård utförs hela dygnet. Hemsjukvården omfattar alla personer över 18 år. Maximinivå Specialiserad vårdnivå, alla åldrar, akuta hälso- och sjukvårdsinsatser på primärvårdsnivå, hjälpmedel

6 KomHem – vård, omsorg och rehab nära dig 2015-03-27 Projektorganisation En styrgrupp arbetar på uppdrag av landstingets planeringsdelegation och Primärkommunala nämnden. Representanter för kommunerna: - en socialchef/direktör från vardera länsdel, - en kommunchef - en representant från Region- förbundet. Representanter för landstinget: - landstingsdirektör, - hälso- och sjukvårdsdirektör, - utvecklingsdirektör, - personaldirektör - ekonomidirektör. Arbetsgrupper Hälso- och sjukvård, Rehabilitering/habilitering Ekonomi, Personal ITMedicintekniska produkter Information Projektledningen består av en projektledare samt utredare

7 KomHem – vård, omsorg och rehab nära dig 2015-03-27 Tidplan Maj 2011: Projektstart Oktober 2011: Avsiktsförklaring med definitioner, avgränsningar och gemensamma ambitioner. April 2012: Ett sammanhållet avtalsförslag. September 2012: Respektive kommunfullmäktige och landstings- fullmäktige behandlar avtalet. Skrivelse till regeringen om godkännande om skatteväxling. 1 januari 2013: Skatteväxling

8 KomHem – vård, omsorg och rehab nära dig 2015-03-27 Avsiktsförklaring Gemensam värdegrund Vi utgår från patientens/brukarens behov. Vi samarbetar aktivt över organisations- och huvudmannagränser. Vi bemöter varandra med respekt och visar tillit. Vi lär av varandra och tar tillvara varandras kompetens.

9 KomHem – vård, omsorg och rehab nära dig 2015-03-27 Så mycket som möjligt Ur landstingets och kommunernas gemensamma avsiktsförklaring hösten 2011: Utgångspunkten är att så mycket som möjligt av vården i hemmet överförs, under förutsättning att - den nya ansvarsfördelningen sammantaget gynnar patienten, - är resurseffektiv - vården ges med god kompetens och säkerhet

10 KomHem – vård, omsorg och rehab nära dig Särskilda utredningsuppdrag Hemsjukvård på specialiserad psykiatrisk vårdnivå Hemsjukvård på specialiserad somatisk vårdnivå –Habilitering –Medicin, kirurgi, ortopedi med mera –Palliativ vård Hjälpmedel i ordinärt boende Hjälpmedelsförsörjning - samverkansavtal 2015-03-27

11 11 KomHem – vård, omsorg och rehab nära dig Avtal om hemsjukvården Avtal mellan Landstinget och kommunerna i Jönköpings län om överlåtelse av skyldighet att erbjuda hälso- och sjukvård i ordinärt boende Styrgruppens förslag I april 2012 för politiskt beslut i PD och PKN 11

12 2015-03-27 12 KomHem – vård, omsorg och rehab nära dig Avtalets uppbyggnad Inledning Avtalets omfattning och lagliga grund Definitioner och avgränsningar, ansvarsfördelning IT och informationsöverföring Personal Ekonomi Uppföljning Styrning och ledning Säkerhet och krisberedskap Avgifter, avtalstid, giltighet, ändringar och tillägg Avtalet (15 sidor) + 12 bilagor + Fördjupningsdokument (om tillämpning etc)

13 2015-03-27 13 KomHem – vård, omsorg och rehab nära dig Vad kommunerna tar över 1.Hemsjukvård till patienter dygnet runt, oavsett ålder och diagnos 2.Insatser till och med specialistsjuksköterska, sjukgymnast och arbetsterapeut 3.Planerade och akuta hälso- och sjukvårdsinsatser i ordinärt boende (inklusive rehabilitering, habilitering och palliativ vård), till patient registrerad som mottagare av hemsjukvård på primärvårdsnivå, specialiserad somatisk och psykiatrisk hemsjukvård – från den dag behovet uppstår och vårdplan upprättats 4.Planerade och akuta hälso- och sjukvårdsinsatser på primärvårdsnivå hos patienter i ordinärt boende som inte har hemsjukvård 5.Förskrivning av hjälpmedel till personer i ordinärt boende = Skatteväxling: 34 öre

14 2015-03-27 14 KomHem – vård, omsorg och rehab nära dig Uppföljning Båda huvudmännens ledning har, gemensamt och var för sig, ansvar för att avtalets viljeinriktning och värdegrund följs upp. Kvalitetsindikatorer för att följa upp det förändrade huvudmannaskapet: En baslinjemätning och uppföljning efter 1 år samt 3-5 år. Datainsamling från register, enkäter till personal inom hemsjukvården samt intervjuer av personer som erhåller hemsjukvård. Resultatet följs upp av: - ledningsgruppen för samverkan kommunerna – Landstinget på länsnivå - respektive huvudman. Volym- och kostnadsutveckling Efter tre år ska det genomföras en uppföljning som följd av: personalvolymer per yrkeskategori och köpta tjänster kostnad för medicintekniska produkter

15 2015-03-27 15 KomHem – vård, omsorg och rehab nära dig Styrning och ledning Ledningsgruppen för samverkan mellan kommunerna och Landstinget ska – följa upp konsekvenser av det förändrade huvudmannaskapet, – vidta åtgärder och om det krävs, – föreslå kommunerna och Landstinget att gemensamt fatta erforderliga beslut med utgångspunkt från antagen värdegrund och viljeinriktning. En grupp med mandat att hantera oklarheter avseende praktisk tillämpning av och om avtalet på vårdtagarnivå ska inrättas av Ledningsgruppen för samverkan. En grupp för uppföljning av hemsjukvårdsavtalets tillämpning på övergripande politisk nivå ska inrättas av PKN och PD, eller motsvarande.

16 KomHem – vård, omsorg och rehab nära dig 2015-03-27 Avtal Avtalet ska godkännas av samtliga kommunfullmäktige och landstingsfullmäktige under 2012.

17 2015-03-27 17 KomHem – vård, omsorg och rehab nära dig Mer information på vår webbplats: www.komhem.net www.komhem.net


Ladda ner ppt "KomHem – vård, omsorg och rehab nära dig Välkommen till den nya hemsjukvården!"

Liknande presentationer


Google-annonser