Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Överenskommelse om samordning kring barn Utbildning.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Överenskommelse om samordning kring barn Utbildning."— Presentationens avskrift:

1 Överenskommelse om samordning kring barn Utbildning

2 Hudiksvalls kommun, Nordanstigs kommun och Landstinget Gävleborg

3 Hur guidas barn och familjer till det stöd de behöver? Hudiksvalls kommun, Nordanstigs kommun och Landstinget Gävleborg - Vilken roll har du och din verksamhet? - Vilken kunskap behövs?

4 Psynk-trappan Hudiksvalls kommun, Nordanstigs kommun och Landstinget Gävleborg

5 Främja samverkan! Bara informera – inte lova åt andra Respektera varandras uppdrag Dra nytta av olikheter i kultur och kompetens Hudiksvalls kommun, Nordanstigs kommun och Landstinget Gävleborg

6 Samordnad individuell plan Allmän presentation – Grundutbildning SKL personal Senast ändrad 2013-11-14

7 Insatser både från socialtjänsten och från hälso- och sjukvården Bedömer att den behövs för att den enskilde ska få sina behov tillgodosedda Samtycke Utan dröjsmål Upprättas tillsammans med den enskilde/ Närstående Lagstiftat sedan 2010 2 kap. 7 § SoL & § 3 f HSL

8 Av planen ska framgå 1. vilka insatser som behövs, 2. vilka insatser respektive huvudman ska svara för, 3. vilka åtgärder som vidtas av någon annan än kommunen eller landstinget, 4. vem av huvudmännen som ska ha det övergripande ansvaret för planen. Lag (2009:981) Den proposition som ligger till grund för lagen är Prop. 2008/09:193 Vissa psykiatrifrågor m.m. Lagstiftat sedan 2010 2 kap. 7 § SoL & § 3 f HSL

9 Förskola och skola Det finns inget som hindrar att skolan deltar i ett SIP- arbete även om de inte nämns i lagstiftningen. Skolan skyldighet att samverka när socialnämnden begär det om barn riskerar att fara illa (29 kap 13 § skollagen). Regionala eller lokala överenskommelser kan beskriva hur skolan ska delta i arbetet. Senast ändrad 2013-11-11

10

11 Samordnad individuell plan – ett verktyg Arbete med samverkan sker redan mellan verksamheterna. SIP är ett verktyg för att underlätta och säkerställa samverkan. Det går att använda SIP i de strukturer och forum kring samverkan som redan finns

12 Olika SIP:ar är olika omfattande En SIP gör det tydligt vem som gör vad. Omfattande av SIP och omfattning av möte varierar. Ibland behövs längre SIP-möten och ibland mycket korta avstämningar då man kanske inte ses rent fysiskt med verksamheter och familj.

13 Delaktighet Familjens delaktighet ska vara centralt i SIP-arbetet. Familjen ska ges möjlighet att vara delaktig i hela arbete även exempelvis planering av möten. Barn ska vara delaktiga utifrån ålder och mognad. Tänk på att barn kan vara delaktiga på olika sätt.

14 Varför behövs ett arbete med SIP? Mängd verksamheter – höga krav på samverkan Öka tydligheten för familjen och professionella Föräldrar och barn behöver inte samordna. Viktig information följer barnet Tidigt samordnade insatser: – Helhet, kompletterar – Förstärker varandra – Rätt tidsföljd

15 Hudiksvalls kommun, Nordanstigs kommun och Landstinget Gävleborg Samordningsmöte Aktualiserande verksamhet kan fortsätta med stöd av andra. Insatser hos flera verksamheter som behöver samordnas. Behov kan fyllas i den aktualiserande verksamheten. Bedöm behov av samverkan Fortsätt befintlig samverkan Samordningsmöte inom 3 veckor tydliggör resurser och behov. Aktualisering till berörd verksamhet Är barnets behov sammansatt? Prata med familjen Rådgör med andra aktörerSamtycke

16 Insatser hos flera aktörer behöver samordnas Upprätta SIP Varje aktör genomför insatser Varje aktör följer upp sina insatser Gemensam uppföljning av SIP Bedöm behov av ny SIP Hudiksvalls kommun, Nordanstigs kommun och Landstinget Gävleborg Avslut Ändring meddelas skriftligt

17 Tänk på… Behovet styr samordning Välj samordnare aktivt Lämplig tid för uppföljning av SIP Dokumentera på plats Barnen och föräldrarna delaktiga Risk- och skydd, ett bra verktyg Fredagar kl 10-15 För barnen! Hudiksvalls kommun, Nordanstigs kommun och Landstinget Gävleborg

18 Var hittar du all information REGION GÄVLEBORG http://regiongavleborg.se/psynk

19 Uppföljning av överenskommelsen Avvikelser om något inte fungerar Webbenkät fylls i av samordnare efter varje SIP. Enkät (med gubbar) till barn och föräldrar efter mötet. Hudiksvalls kommun, Nordanstigs kommun och Landstinget Gävleborg

20 Risk och skydd – Gemensam Kartläggning Positiv skolgång Positivt förhållningssätt eller problemlösning Positivt umgänge och aktiviteter Medvetenhet och motivation Trots, ilska, oräddhet Överaktivitet, impulsivitet, koncentrationssvårigheter Svårt med empati Bristfälligt språk Nedstämd, självskadande Normbrytande beteende Alkohol, droger Problematiska kamratrelationer Föräldrars/Nätverk/personals ork, engagemang, stöd Föräldrars/nätverk/personals positiva attityder och uppfostringsstrategier Föräldrars/Nätverk/personals medvetenhet och motivation Föräldrars egna svårigheter Svårt med föräldra-barnrelation Svårigheter med uppfostring Bristande kunskap hos personal Organisatoriska hinder BarnBarn OmgivningOmgivning SkyddRisk


Ladda ner ppt "Överenskommelse om samordning kring barn Utbildning."

Liknande presentationer


Google-annonser