Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Förslag till dagordning:

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Förslag till dagordning:"— Presentationens avskrift:

1 Förslag till dagordning:
Rehab - nuläge Diagnoskodning – lägesrapport KoK 2014 AKO Aktuellt från vårdvalsenheten Smittspridningen av MRSA - Hur får vi hjälp av Vårdhygien i denna fråga? (Åsa Lind) Hur IT-frågorna hanteras i Vgregion nu och i framtiden. (Christer Andersson) Det kommer hela tiden olika krav på rapportering av olika saker Framtida It-system; det är inte bara IT utan det påverkar vårt arbetssätt väldigt mycket Datajournalsystem; vad är VG-regions strategi och vem sätter dagordningen? Marknadsföring Närhälsan (Anneli Virenhem) Gränssnitt sjukhus – hantera ändringar i ansvar

2 Förslag till justering av Krav- och kvalitetsbok 2014 VG PV - sammanställning av förändringar
HSU 8 maj 2013

3 Justering av Krav- och kvalitetsbok 2014
Inriktning Vidareutveckla modellen efter beslutade mål för primärvården (Idéskissen – medborgarens primärvård och politiskt positionsdokument) - Anpassa/justera utifrån gjorda erfarenheter - Vid behov förtydliga uppdraget Skrivelse från HSNK Uppdatering inom regiongemensamma områden (ex. Smittskydd, Asylenheten, Läkemedelsenheten, Miljö mfl.)

4 Sammanfattning av förslag till förändringar KoK 2014
Gällande från och med 1 januari 2014 till och med 31 december 2014. - Ersättning 2014 fastställs i RF budgetbeslut - Mindre justeringar via tillämpningsbeslut

5 Kapitel 2 – Uppdraget 2.1 Hälsofrämjande och förhållningssätt och sjukdomsförebyggande insatser Tillägg med anledning av handlingsplan ”Det goda livet för sjuka äldre”… ”Vid vårdenheten ska det finnas ett strukturerat arbetssätt som erbjuder personer 65 år och äldre information om sin hälsa och därmed ges möjlighet att påverka sin framtida hälsa.” Innebär ökat åtagande för vårdenheterna

6 Kapitel 2 - Uppdraget 2.2 Vårdåtagande Förtydligande:
Invånare från Halland kan göra vårdval i VGR. Vårdcentralen är skyldig ge vård till invånare från Halland på samma villkor som invånare från VGR. Läkemedelsgenomgång Anpassning till socialstyrelsens rekommendationer – krav om Fördjupad läkemedelsgenomgång Ska följa regionala medicinska riktlinjer för patienter 75 år och äldre ”Läkemedelsgenomgång och läkemedelsberättelse”.

7 Kapitel 2 - Uppdraget 2.2.2 Psykisk ohälsa, sjukdom och psykisk funktionsnedsättning Hänvisning till reviderade riktlinjer: - ”Ansvarsfördelning och konsultationer mellan primärvården och specialistpsykiatri” - Västbus reviderade riktlinjer 2012 2.2.3 Asylsökande med flera Hänvisning till Asylenheten

8 Kapitel 2 - Uppdraget 2.4.1 Kvälls- och helgöppen vårdcentral
Förtydligande: Sjuksköterska ersätter distriktssköterska i tidigare text. Verksamhetschef ansvarar för att adekvat kompetens finns. Öppethållandekrav lördag, söndag och helgdag – förslag oförändrat

9 Antal läkarbesök 2009 2010 2011 2012 VGPV totalt 2 020 368 2 224 972
2009 2010 2011 2012 VGPV totalt VGPV varav Kväll/helg 171 075* varav lörd/sönd Akutmott. totalt VGR ej inskr.bes. Akutmott. totalt VGR ej inskr.bes. varav lörd/sönd 58 657 59 950 65 864 64 607 Öppethållande helger Kravet om öppethållande på lördag, söndag och helgdagar är minst 6 timmar per dag. Avsikten är att vårdgivarna ska anpassa öppethållandet efter patientunderlag. Flertalet vårdgivare har lagt öppethållande som motsvarar minimikraven. frågan om öppethållandekravet ska öka på lördag, söndag, helgdag diskuterats inför justering av KoK. Besöksutveckling på sjukhusens akutmottagningar (besök som ej lett till inskrivning) har följts för att följa farhåga om övervältring till nästa vårdnivå. Under 2012 har andelen besök minskat under lördag, söndag och helgdag totalt i regionen, vid vårdcentralers kvälls- och helgöppna mottagningar med ca 8 % och sjukhusens akutmottagningar med ca 2 %. Eftersom besöken på akutmottagningar inte ökat är det svårt att dra som slutsats att primärvårdsbesök har övervältrats på sjukhusens akutmottagningar.

10 Öppethållande helger Under 2012 har andelen besök minskat under lördag, söndag och helgdag totalt i regionen; - vårdcentralers kvälls- och helgöppna mottagningar - ca 8 % - sjukhusens akutmottagningar - ca 2 %. Eftersom besöken på akutmottagningar inte ökat är det svårt att dra som slutsats att primärvårdsbesök har övervältrats på sjukhusens akutmottagningar. Faktorer som påverkat antal läkarbesök i VGPV kvällar/helger: Kvälls- och helgöppna mottagningar färre, från 36-31, (4 Gbg, 1 Kungälv) Extra ersättning kvällar/helger (500 kr) för patient med vårdval på annan vårdcentral togs bort Samverkansområde kvälls- helgöppen mottagning slogs ihop för HSN-område 5,11, 12 Gamlestadens jourmottagning ändrade öppettider – ej öppet natt Kostnadsansvar besök natt övergick till nämnderna – vanligen ök med sjukhusen

11 Kapitel 2 – Uppdraget 2.7 Barnhälsovård
Korrigering av krav om hembesök från inom en vecka till inom 10 dagar (enligt central barnhälsovårdsenhet). Undantag finns. 2.7.3 Tillgänglighet Omformulering av krav på telefontillgänglighet

12 Kapitel 3 – Allmänna villkor
Uppdatering inom regiongemensamma områden 3.11 Smittskydd Förtydligande av åtagandet bl.a. att ansvar gäller även kvälls- och helgöppna mottagningar

13 Kap 4 4.1 Vårdval för personer från region Halland
Hänvisning till samverkansavtal med region Halland Vårdval möjligt över regiongräns Registrering i listningssystem i hemlandstinget

14 Kapitel 5 – Uppföljning Förändringar indikatorer målrelaterad ersättning Följande indikatorer utgår pga. att rutiner idag uppfylls : Förekomst av suicidprevention (kvar utan målrel.ers.) Dialogmöte försäkringskassan Förekomst av skriftlig rutin för sjukskrivning Följsamhet REK-listan (har ej längre avsedd betydelse, (kvar utan målrel.ers.) Läkemedelsgenomgång – målnivåer höjs

15 Kapitel 5 – Uppföljning Förslag PINT – nya uppföljnings/kvalitetsindikatorer (SPEAR): Andel nyinsättningar av lugnande och sömnmedel som leder till regelbunden användning Andel patienter 19 år och äldre med depression där alkoholvanor finns dokumenterade Andel patienter med depression där suicidriskbedömning finns dokumenterad Andel listade 75 år och äldre där fördjupad läkemedelsgenomgång genomförts (ersätter tidigare) Andel COX-hämmare (inflammationshämmare) till 75 år och äldre Barn 1-6 år med otit som inte behandlats med antibiotika

16 Kapitel 6 – Ersättning och kostnadsansvar
Den ersättning som tidigare har varit kopplad till de fyra målrelaterade indikatorer som stryks används för att höja ersättningen per kvalitetspoäng Särskild ersättning för deltagande i vissa region- övergripande grupper – ordförandeskap föreslås premieras särskilt

17 Kapiltel 6 – Ersättning och kostnadsansvar
Patientavgift invånare från Halland Hallänningar registreras ej i VGR:s vårdvalssystem. Alternativ 1:avgift som för vald enhet (100 kr) Alternativt 2:avgift som vid besök annan enhet (300 kr). 1. Får fördelar jämfört med regionens invånare som besöker andra enheter inom regionen. 2. Kan göra vårdval, dock högre avgift jämfört med VGR-invånare.


Ladda ner ppt "Förslag till dagordning:"

Liknande presentationer


Google-annonser