Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

7 september 2009 Ledning och styrning, Ekonomistyrning 1 Hälso- och sjukvårdsnämnden Budget 2010 och planering 2011 – 2012.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "7 september 2009 Ledning och styrning, Ekonomistyrning 1 Hälso- och sjukvårdsnämnden Budget 2010 och planering 2011 – 2012."— Presentationens avskrift:

1 7 september 2009 Ledning och styrning, Ekonomistyrning 1 Hälso- och sjukvårdsnämnden Budget 2010 och planering 2011 – 2012

2 7 september 2009 Ledning och styrning, Ekonomistyrning 2 Övergripande mål i för hälso- och sjukvården  Medborgarperspektivet  Andelen av befolkningen som har stort förtroende för vården ska öka (andelen nöjda medborgare 2008 var 66 procent, vårdbarometern SKL)  Patientperspektivet  Andelen av patienterna som besökt vården och värderat den som 4 – 5 på en femgradig skala ska öka (andel 2008 var 82 procent, vårdbarometern SKL)

3 7 september 2009 Ledning och styrning, Ekonomistyrning 3 Befolkningsutveckling  Beräknad folkmängd december 2010 - 2 039 000 personer  Beräknad befolkningsökning 2010 - 26 000 personer

4 7 september 2009 Ledning och styrning, Ekonomistyrning 4 Förutsättningar och utgångspunkter för budget 2010  Samhällsekonomin – minskad skatteintäktsutveckling  Inriktning – trots det svåra ekonomiska läget bibehålla befintlig kvalitet och omfattning av hälso- och sjukvården  Treårsavtalen – treårsavtalen ligger fast och är en förutsättning för en långsiktig ekonomisk hållbar utveckling  Rätt vårdnivå – patienten lotsas rätt vid första kontakten  Patientsäkerhet – åtgärder för att minska kvalitetsbristkostnader

5 7 september 2009 Ledning och styrning, Ekonomistyrning 5 Verksamhetens omfattning  Verksamheten delas in i 19 fokusområden med inriktningsmål och strategier  Budgetramen är 42 822 miljoner kronor för hälso- och sjukvård, tandvård samt läkemedel för länets två miljoner invånare

6 7 september 2009 Ledning och styrning, Ekonomistyrning 6 Verksamhetens inriktning  Patientsäkerheten i fokus  Decentraliserat kostnadsansvar för receptläkemedel  Palliativa vården för barn utvecklas  Omstrukturering av beroendevården för unga  Analys av neuropsykiatrisk utredning  Publika jämförelser  Tillgänglighetskraven skärps vid geriatrisk klinik  Modellen för flerårsavtal utvecklas för geriatriken  Satsning på förebyggande tandvård för barn  Behoven av habilitering analyseras  Tillgängligheten till hjälpmedel skärps via hjälpmedelsval  Nya vårdvalsområden (ex ultraljud)

7 7 september 2009 Ledning och styrning, Ekonomistyrning 7 Verksamhetens ekonomi  Ekonomiskt tillskott 2010 innebär 1 033 miljoner kronor, vilket är en ökning med 2,5 procent mot budget 2009  Motsvarande ökning i budget 2009 är 2 098 miljoner kronor, 5,4 procent jämfört med bokslut 2008

8 7 september 2009 Ledning och styrning, Ekonomistyrning 8

9 7 september 2009 Ledning och styrning, Ekonomistyrning 9

10 7 september 2009 Ledning och styrning, Ekonomistyrning 10  Inga eller låga prisuppräkningar till vårdgivarna i vårdval och avtal där priser inte är fastställda 2010  Reduceringar av HSN-gemensamma anslag, cirka 90 miljoner kronor  Nya upphandlingar prövas  Bättre prognos för läkemedel förstärker budgeten med cirka 100 miljoner kronor  Nivåerna förutsätter att bokslut 2009 är i balans med budgeten Strategier för hantering av en begränsad budget

11 7 september 2009 Ledning och styrning, Ekonomistyrning 11  Budgeten för läkemedelsförmånen räknas upp med 4 procent (närsjukvård 1,4 procent och somatisk specialistvård 6,4 procent)  Avtalad uppräkning med sjukhusen innebär uppräkning om cirka 2,9 procent  Utrymme för vårdverksamhet i övrigt cirka 1,3 procent Uppräkningar i budgetförslaget 2010

12 7 september 2009 Ledning och styrning, Ekonomistyrning 12 Läkemedel 4 956 11,6% Geriatrik 2 143 5,0% Psykiatri 4 627 10,8% Primärvård 7 098 16,6% Tandvård 758 1,8% Somatisk specialistvård 19 518 45,6% Övrig sjukvård o Övrig verksamhet 2 125 5,0% Habilitering 432 1,0% Hjälpmedel 1 151 2,7% Fördelning av medel mellan vårdgrenar

13 7 september 2009 Ledning och styrning, Ekonomistyrning 13  Vårdval specialisttandvård för barn 2010  Förebyggande tandvård för ettåringar  Bukaortascreening  Utbyggnad av dialys  Barnhospice  Logopedinsatser i språkförskolor Pågående utvecklingsuppdrag

14 7 september 2009 Ledning och styrning, Ekonomistyrning 14  Budgeten saknar marginaler, låga volymantaganden  Nya influensan  Att vårdgarantin inte uppfylls  Ersättningsetableringar privata specialister och sjukgymnaster  Flerårsavtalen innebär att sjukhusen får viss kompensation vid produktion över målvolym  Överklaganden vid upphandlingar  Bättre utfall vid upphandlingar kan ge minskade kostnader  Uppföljning av utomlänsvård Risker och möjligheter 2010


Ladda ner ppt "7 september 2009 Ledning och styrning, Ekonomistyrning 1 Hälso- och sjukvårdsnämnden Budget 2010 och planering 2011 – 2012."

Liknande presentationer


Google-annonser