Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Förnyelsearbetet startade 2008 med stora utmaningar för Region Skåne

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Förnyelsearbetet startade 2008 med stora utmaningar för Region Skåne"— Presentationens avskrift:

0 Förnyelsearbetet i Region Skåne ”Vårt mål är att bli bäst i landet på vård. För att nå dit måste vi höja kvaliteten, öka tillgängligheten, förbättra produktiviteten och skärpa den ekonomiska styrningen.”

1 Förnyelsearbetet startade 2008 med stora utmaningar för Region Skåne
7.5 Ekonomi Region Skåne hade aldrig nått sitt ekonomiska mål på 2% överskott. Trots medelkostnad/invånare ökade kostnaderna för vården snabbare än i andra regioner och landsting. Produktiviteten hade inte ökat de senaste åren. Kvalitet Även om regionen var bättre än rikssnittet på ett antal kvalitetsmått fanns det många områden där man var i linje med snittet eller sämre. Tillgänglighet Tillgängligheten inom primärvården var något sämre än rikssnittet medan tillgången till specialistvården var mycket sämre.

2 Den ekonomiska utmaningen 2008
, Den ekonomiska utmaningen 2008 Utfall 2007: 133 miljoner kronor (exklusive reavinst på tåg) Scenarios 800 Budgeterat scenario Uppnå 2% målet 2% målsättning 400 -200 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 -600 Historiskt tillväxt i linje med 5-års kostnad trend -1,000 -1,400 Ökande vårdkostnads- och läkemedelstillväxt (i linje med kostnad och demografisk 5 års) -1,800

3 Förnyelsearbetet ska bidra till att
Region Skåne kan leva upp till målet om god och jämlik vård - ökad tillgänglighet - ökad kvalitet - hög produktivitet och effektivitet Region Skåne använder skattemedel så effektivt som möjligt Region Skånes medarbetarna känner stolthet över sitt arbete

4 Genom att maximera koncernnyttan frigörs resurser till kärnverksamheten
Gemensamma upphandlingar - nyttja storleken Standardisering av processer – kvalitet till bästa pris Konsolidering där det är möjligt – minska overheadkostnader En gemensam ledningskultur - belöna rätt beteende Regelbunden uppföljning – kostnadskontroll i tid

5 Fyra övergripande områden för förnyelse
1. Inköp 2. IT 3. Övriga Stödfunktioner - Gemensam servicefunktion, Arkiv, FM, Fastighetsdrift, Kost, Städ, Förråd, Transporter A. Stärka våra icke-medicinska stödfunktioner 4. Laboratorie-medicin 5. Radiologi B. Stärka våra medicinska stödfunktioner 6. Struktur inom specialistvården 7.Profilering/ samordning av USIL och UMAS 9. Psykiatri 10. Hälsoval C. Stärka vår specialist- och primärvård D. Stärka vår organisation, styrning och kompetens 8. Ledarskap, kultur och operationella verktyg 11. Ekonomi-styrning och budgetering 12. Central administration och organisation 13. Investerings- processen 15. Regelverk för patienter 14. Skånetrafiken

6 Projektorganisation – status februari 2010
Central politisk samordningsgrupp RS-Au, presidium HSN och gruppledare (v) och (sd) Regionstyrelsen Hanteras i linjen Styrgrupp Koncernledning Förnyelsekontoret Förnyelsekontor 4 personer Lars-Åke Rudin, chef 1. Inköp 2. IT 3. Övriga stödfunktioner 4. Laboratorie-medicin 5. Radiologi 6. Struktur inom specialist-vården 7. Skånes Universitets-sjukhus 8. Ledarskap, kultur och operationella verktyg 9. Psykiatri 10. Hälsoval 11. Ekonomi-styrning och budgetering 12. Central administration och organisation 13. Investerings-processen 14 Genomlysning Skånetrafiken 15 Regelverk för patienter

7 Hur gick det 2008?

8 Vi nådde vårt ekonomiska mål 2008
, Vi nådde vårt ekonomiska mål 2008 Utfall 2008: 602 miljoner kronor Scenarios 800 Budgeterat scenario Uppnå 2% målet 2% målsättning 400 -200 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 -600 Historiskt tillväxt i linje med 5-års kostnad trend -1,000 -1,400 Ökande vårdkostnads- och läkemedelstillväxt (i linje med kostnad och demografisk 5 års) -1,800

9 Utdrag ur revisionsrapport nr 7/2009: Granskning av förnyelsearbetet
” Vår bedömning är att förnyelsearbetet skapat större förståelse och beredskap i organisationen för de stora ekonomiska fördelar som finns med samordning och strukturerat arbete. Arbetet har fördjupat och kompletterat övriga ansträngningar som gjorts i regionen för att uppnå ekonomisk balans. ” ”Sammantaget är ändå vår bedömning att den redovisning som förnyelsekontoret lämnat inte överdriver de ekonomiska effekterna av förnyelsearbetet. ”

10 Vad gjorde vi 2008? Omfattande kartläggning av fakta Tydlig ledning
Politisk enighet över blocken Månadsvisa uppföljningar Regelbunden, kortfattad information om läget

11 Utmaningar för fortsatt förnyelsearbete
Involvera medarbetare Kontinuerlig information Uppföljning Uthållighet Lågkonjunktur

12 Hur gick det 2009?

13 Resultat 145 mkr över budget
, Resultat 145 mkr över budget Utfall 2009: 295 miljoner kronor Scenarios 800 Budgeterat scenario Uppnå 2% målet 2% målsättning 400 -200 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 -600 Historiskt tillväxt i linje med 5-års kostnad trend -1,000 -1,400 Ökande vårdkostnads- och läkemedelstillväxt (i linje med kostnad och demografisk 5 års) -1,800

14 Vad hände 2009? Kostnadsutvecklingstakten har minskat jämfört med tidigare år. Bokslutet visar ett resultat på 295 mkr (145 mkr bättre än budgeterat). Sedan förnyelsearbetet startade 2008 visar boksluten på ett resultat på 897 mkr (budgeterat resultat 400 mkr). Hälso- och sjukvårdens produktion har ökat med 3,5 procent jämfört med 2008 samtidigt som kostnadsutvecklingstakten har minskat. Motsvarande produktionsökning 2008 var 2,3 procent jämfört med 2007.

15 2010 tillkommer uppdrag utöver tidigare
Övertar funktionen projektkontor från RSIT Ansvar för kontroll och uppföljning av projektstyrning Ansvar för att förvalta Region Skånes IT-relaterade projektportfölj Ägare av Projektmodellen och utvecklingsarbetet kring den


Ladda ner ppt "Förnyelsearbetet startade 2008 med stora utmaningar för Region Skåne"

Liknande presentationer


Google-annonser