Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Förnyelsearbetet i Region Skåne ”Vårt mål är att bli bäst i landet på vård. För att nå dit måste vi höja kvaliteten, öka tillgängligheten, förbättra produktiviteten.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Förnyelsearbetet i Region Skåne ”Vårt mål är att bli bäst i landet på vård. För att nå dit måste vi höja kvaliteten, öka tillgängligheten, förbättra produktiviteten."— Presentationens avskrift:

1 Förnyelsearbetet i Region Skåne ”Vårt mål är att bli bäst i landet på vård. För att nå dit måste vi höja kvaliteten, öka tillgängligheten, förbättra produktiviteten och skärpa den ekonomiska styrningen.” www.skane.se/fornyelse 2010-03-01

2 Förnyelsearbetet startade 2008 med stora utmaningar för Region Skåne Ekonomi Kvalitet Tillgänglighet Region Skåne hade aldrig nått sitt ekonomiska mål på 2% överskott. Trots medelkostnad/invånare ökade kostnaderna för vården snabbare än i andra regioner och landsting. Produktiviteten hade inte ökat de senaste åren. Även om regionen var bättre än rikssnittet på ett antal kvalitetsmått fanns det många områden där man var i linje med snittet eller sämre. Tillgängligheten inom primärvården var något sämre än rikssnittet medan tillgången till specialistvården var mycket sämre.

3 Den ekonomiska utmaningen 2008 -1,000 20072006 -600 0 800 -200 -1,800 -1,400 201020052009200120022004 400 20032008 Ökande vårdkostnads- och läkemedelstillväxt (i linje med kostnad och demografisk 5 års) Historiskt tillväxt i linje med 5-års kostnad trend 2% målsättning Scenarios Utfall 2007: 133 miljoner kronor (exklusive reavinst på tåg) Budgeterat scenario Uppnå 2% målet

4 Region Skåne kan leva upp till målet om god och jämlik vård - ökad tillgänglighet - ökad kvalitet - hög produktivitet och effektivitet Region Skåne använder skattemedel så effektivt som möjligt Region Skånes medarbetarna känner stolthet över sitt arbete Förnyelsearbetet ska bidra till att

5 Gemensamma upphandlingar - nyttja storleken Standardisering av processer – kvalitet till bästa pris Konsolidering där det är möjligt – minska overheadkostnader En gemensam ledningskultur - belöna rätt beteende Regelbunden uppföljning – kostnadskontroll i tid Genom att maximera koncernnyttan frigörs resurser till kärnverksamheten

6 3. Övriga Stödfunktioner - Gemensam servicefunktion, Arkiv, FM, Fastighetsdrift, Kost, Städ, Förråd, Transporter Fyra övergripande områden för förnyelse 10. Hälsoval 1. Inköp2. IT 4. Laboratorie- medicin 5. Radiologi 7.Profilering/ samordning av USIL och UMAS 8. Ledarskap, kultur och operationella verktyg 9. Psykiatri 11. Ekonomi- styrning och budgetering 12. Central administration och organisation 6. Struktur inom specialistvården A. Stärka våra icke- medicinska stödfunktioner B. Stärka våra medicinska stödfunktioner C. Stärka vår specialist- och primärvård D. Stärka vår organisation, styrning och kompetens 13. Investerings- processen 15. Regelverk för patienter 14. Skånetrafiken

7 1. Inköp 11. Ekonomi- styrning och budgetering Projektorganisation – status februari 2010 Styrgrupp Koncernledning 2. IT 3. Övriga stödfunktioner Förnyelsekontor 4 personer Lars-Åke Rudin, chef 4. Laboratorie- medicin 5. Radiologi 6. Struktur inom specialist- vården 7. Skånes Universitets- sjukhus 8. Ledarskap, kultur och operationella verktyg 9. Psykiatri10. Hälsoval 12. Central administration och organisation Regionstyrelsen 13. Investerings- processen Central politisk samordningsgrupp RS-Au, presidium HSN och gruppledare (v) och (sd) 14 Genomlysning Skånetrafiken 15 Regelverk för patienter Hanteras i linjen Förnyelsekontoret

8 Hur gick det 2008?

9 Vi nådde vårt ekonomiska mål 2008 -1,000 20072006 -600 0 800 -200 -1,800 -1,400 201020052009200120022004 400 20032008 Ökande vårdkostnads- och läkemedelstillväxt (i linje med kostnad och demografisk 5 års) Historiskt tillväxt i linje med 5-års kostnad trend 2% målsättning Budgeterat scenario Uppnå 2% målet Scenarios Utfall 2008: 602 miljoner kronor

10 Utdrag ur revisionsrapport nr 7/2009: Granskning av förnyelsearbetet ” Vår bedömning är att förnyelsearbetet skapat större förståelse och beredskap i organisationen för de stora ekonomiska fördelar som finns med samordning och strukturerat arbete. Arbetet har fördjupat och kompletterat övriga ansträngningar som gjorts i regionen för att uppnå ekonomisk balans. ” ”Sammantaget är ändå vår bedömning att den redovisning som förnyelsekontoret lämnat inte överdriver de ekonomiska effekterna av förnyelsearbetet. ”

11 Vad gjorde vi 2008? Omfattande kartläggning av fakta Tydlig ledning Politisk enighet över blocken Månadsvisa uppföljningar Regelbunden, kortfattad information om läget

12 Utmaningar för fortsatt förnyelsearbete Involvera medarbetare Kontinuerlig information Uppföljning Uthållighet Lågkonjunktur

13 Hur gick det 2009?

14 Resultat 145 mkr över budget -1,000 20072006 -600 0 800 -200 -1,800 -1,400 201020052009200120022004 400 20032008 Ökande vårdkostnads- och läkemedelstillväxt (i linje med kostnad och demografisk 5 års) Historiskt tillväxt i linje med 5-års kostnad trend 2% målsättning Budgeterat scenario Uppnå 2% målet Scenarios Utfall 2009: 295 miljoner kronor

15 Vad hände 2009? Kostnadsutvecklingstakten har minskat jämfört med tidigare år. Bokslutet visar ett resultat på 295 mkr (145 mkr bättre än budgeterat). Sedan förnyelsearbetet startade 2008 visar boksluten på ett resultat på 897 mkr (budgeterat resultat 400 mkr). Hälso- och sjukvårdens produktion har ökat med 3,5 procent jämfört med 2008 samtidigt som kostnadsutvecklingstakten har minskat. Motsvarande produktionsökning 2008 var 2,3 procent jämfört med 2007.

16 2010 tillkommer uppdrag utöver tidigare Övertar funktionen projektkontor från RSIT Ansvar för kontroll och uppföljning av projektstyrning Ansvar för att förvalta Region Skånes IT-relaterade projektportfölj Ägare av Projektmodellen och utvecklingsarbetet kring den


Ladda ner ppt "Förnyelsearbetet i Region Skåne ”Vårt mål är att bli bäst i landet på vård. För att nå dit måste vi höja kvaliteten, öka tillgängligheten, förbättra produktiviteten."

Liknande presentationer


Google-annonser