Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Kontinuerlig information Uppföljning Uthållighet

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Kontinuerlig information Uppföljning Uthållighet"— Presentationens avskrift:

0 Ett år med förnyelsearbete
Februari 2009

1 Kontinuerlig information Uppföljning Uthållighet
Utmaningar Stor involvering Kontinuerlig information Uppföljning Uthållighet

2 Fortsatt utmaning 2009 och framåt
Anpassa kostnaderna till våra intäkter utan göra avkall på kvalitet och tillgänglighet

3 Ett år med förnyelsearbetet
13 projekt inom fyra områden har bedrivits under 2008 Icke medicinska stödfunktioner Medicinska stödfunktioner Kärnverksamhet Ledning o styrning

4 Inköp Realiserat besparingar på 178 mkr Två pilotupphandlingar genomförda Ortopediska implantat 11 mkr Pacermaker/ICD mkr Koncerninköp skapat ny organisation strukturerade efter inköpskategorier Genomfört en stor kompetensutveckling med bland annat kompetenstrappa för medarbetarna Övergick från årsskiftet från att vara en egen förvaltning till en del av koncernkontoret (Koncerninköp)

5 IT Omfattande inventering av IT-projekt (cirka 130 st) gjorts för skapa en IT-karta som möjliggör prioriteringar Förslag till Vision, IT-strategi och prissättningsmodell föreligger Tre besparingsprojekt PC som tjänst (klar under våren 08) Införande av teknisk grundplattform (TGP) (pågår) Konsolidering av servrar och serverhallar (pågår) Ny samlad förvaltning RS IT har bildats

6 Övriga stödverksamheter
Upphandlat fastighetsservice på 1/3 av driften Övrig fastighetsservice hanteras av intern resultatenhet med ett motsvarande resultatkrav som upphandlingen gav En samlad kundtjänst (ett telefonnummer) Kartläggning av städverksamheten i Region Skåne En regiongemensam städstandard införs 2009 Ett pilotprojekt kring Facility Management inleds på Helsingborgs Lasarett Utredning av externa transporter är påbörjad Pilotprojekt angående Intern förrådsverksamhet är avslutad och utvärdering pågår

7 Laboratorieverksamhet
Sammanhållen förvaltning för Laboratoriemedicin – Labmedicin Skåne bildats 1 januari 2009 Regionala specialistansvariga verksamhetschefer har utsetts för sex verksamhetsområden Ett antal förslag och resultat har levererats: Sortiment och servicegrad för närsjukhuslaboratorier Struktur för klinisk immunologi Struktur för klinisk bakteriologi och virologi Struktur för vårdhygien Struktur för klinisk patologi Enhetlig prislista Projekt som pågår: Sortiment och servicegrad för klinisk kemi till akut och högspecialiserad vård Konsolidering av laboratoriesystem

8 Radiologi (Bild och funktionsdiagnostik)
Beslut juni 2008 att bilda fyra nav för radiologi Kristianstad, Hässleholm och Ystad Helsingborg, Ängelholm Malmö, Trelleborg Lund, Landskrona (redan etablerat sedan tidigare) Syftet med naven Förbättra tillgängligheten Minska sårbarheten vid bemanning Öka kompetensutbytet Rekrytering av verksamhetschefer pågår Beräknas tillträda maj 09

9 Struktur i specialistvården
Enhetlig närsjukhusmodell har tagits fram Förändrat öppethållande på närakuterna i Ängelholm, Hässleholm och Trelleborg Konkretiserat direktinläggningsprinciperna Ambulanssjukvården fått riktlinjer för triage Likartat utbud specialistmottagningar på närsjukhusen Uppdrag att se över patientbesök per läkare Effekter så här långt Effekterna har nattstängningarna har blivit de förväntade Direktinläggningarna har fungerat bra Antalet inläggningar på närliggande akutsjukhus i linje med förväntat. Förändrade öppettider på närakuterna förväntas ge en årlig besparing om 30 mkr

10 I enlighet med den politiska styrgruppens förslag har:
Hälsoval I enlighet med den politiska styrgruppens förslag har: En modell för Hälsoval tagits fram. Hälso- o sjukvårdsnämnden beslutade om ackrediteringsvillkor i januari 2009 Regionstyrelsen beslutade om ekonomisk styrmodell i februari 2009 HälsovaI Skåne införs För barnhälsovården 1 januari 2009 För övrig primärvård 1 maj 2009 Ett producentneutralt Hälsovalskontor har inrättats

11 Psykiatri I utarbetad rapport visade på stora olikheter inom den skånska psykiatrin Särskilt arbete avseende kvalitetsutveckling av patientprocesser (patienter med psykossjukdomar) Ett antal förbättringsområden har identifierats En ny psykiatriförvaltning etableras from mars 2009

12 Profilering och samordning av universitetssjukvården (Proluma)
Den första omgångens analysfas med 15 delprojekt (1A-1D) avslutades vid årsskiftet Beslut är fattade om delprojekt 1A-1C och beslutsförslag har lämnats för delprojekt 1D Lösningsfasen inleddes januari 2009 och implementeringsfasen beräknas starta 1 april 2009 Konsolidering av IT-system har inletts Beslut om forskningsstöd har fattas av Region Skåne och Medicinska fakulteten

13 Central administration och organisation
En ny tjänstemannaorganisation har införts stegvis med början augusti 2008 med syfte att skapa en bättre styrning och ledning av den centrala administrationen Koncernledningens sammansättning har förändrats Arbete med samordning av ärendehantering och nämndsadministration genomfördes under hösten och utmynnar i ett förslag om en samlad organisation MA-Skåne upphörde vid årsskiftet som egen förvaltning och finns numera i koncernkontoret

14 Ekonomistyrning och budgetering
Uppföljningsprocessen Skriftliga uppföljningen kompletterats med täta dialoger. Månatliga uppföljningen har kompletterats med en särskild uppföljning av genomförda/beslutade åtgärder. Ökat inslag av ekonomiska jämförelser både på regional och nationell nivå. Budgetprocess En utökad dialog med förvaltningarna under processen har genomförts Budgeteringsverktyg Ersättningsmodellen för sjukhusen utvecklas succesivt Ny läkemedelsbudget Arbetet med IT-baserat budgetverktyg fortskrider

15 Investeringsprocessen
Uppdraget (viktigaste delarna) Tydliga riktlinjer för hur prioriteringsarbetet skall vara utformat Skapa standard för hur föreslagna investeringar skall redovisas Skapa regler för uppföljning och slutredovisning. Förtydliga ägarrollen Preliminär projektrapport föreligger Skall mynna ut i en investeringspolicy

16 Ledarskap, kultur och operationella verktyg
Projektet har arbetat fram material och webbsida ”Ledningsakuten” Ett assessment center (arbetsmetod för att bedöma och utbilda) för verksamhetschefer har förberetts och sex assessment center är planerade under 2009 Ett program för verksamhetschefer pågår – Att leda verksamhetsutveckling En heldags workshop anordnas kring vad ett utvecklings/utbildningsprogram för chefer ska innehålla Ett ledarprogram för ST-läkare startar i september 2009

17 Vissa projekt övergår i linjeorganisationen
Det fortsatta arbetet 2009 Vissa projekt övergår i linjeorganisationen Nya projekt kommer till under 2009

18 Ekonomisk utmaning Resultat: Målsättning och realiserat, 2000-2008
Målsättning och prognos, Utfall 2008: 602 miljoner kronor Utfall 2007: 133 miljoner kronor (exklusive reavinst på tåg) Scenarios 800 Budgeterat scenario Uppnå 2% målet 2% målsättning 400 -200 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 -600 Historiskt tillväxt i linje med 5-års kostnad trend -1,000 -1,400 Ökande vårdkostnads- och läkemedelstillväxt (i linje med kostnad och demografisk 5 års) -1,800

19 Resultatet 2008 visar att det går att förnya verksamheten, men mycket återstår och resultaten kommer att visa sig allt eftersom förnyelsearbetet fortskrider. Det handlar främst om att få till stånd en kulturförändring. Det tar tid.


Ladda ner ppt "Kontinuerlig information Uppföljning Uthållighet"

Liknande presentationer


Google-annonser