Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Ett år med förnyelsearbete Februari 2009. Utmaningar Stor involvering Kontinuerlig information Uppföljning Uthållighet.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Ett år med förnyelsearbete Februari 2009. Utmaningar Stor involvering Kontinuerlig information Uppföljning Uthållighet."— Presentationens avskrift:

1 Ett år med förnyelsearbete Februari 2009

2 Utmaningar Stor involvering Kontinuerlig information Uppföljning Uthållighet

3 Fortsatt utmaning 2009 och framåt Anpassa kostnaderna till våra intäkter utan göra avkall på kvalitet och tillgänglighet

4 Ett år med förnyelsearbetet 13 projekt inom fyra områden har bedrivits under 2008 Icke medicinska stödfunktioner Medicinska stödfunktioner Kärnverksamhet Ledning o styrning

5 Inköp Realiserat besparingar på 178 mkr Två pilotupphandlingar genomförda – Ortopediska implantat 11 mkr – Pacermaker/ICD 24 mkr Koncerninköp skapat ny organisation strukturerade efter inköpskategorier Genomfört en stor kompetensutveckling med bland annat kompetenstrappa för medarbetarna Övergick från årsskiftet från att vara en egen förvaltning till en del av koncernkontoret (Koncerninköp)

6 IT Omfattande inventering av IT-projekt (cirka 130 st) gjorts för skapa en IT-karta som möjliggör prioriteringar Förslag till Vision, IT-strategi och prissättningsmodell föreligger Tre besparingsprojekt – PC som tjänst (klar under våren 08) – Införande av teknisk grundplattform (TGP) (pågår) – Konsolidering av servrar och serverhallar (pågår) Ny samlad förvaltning RS IT har bildats

7 Övriga stödverksamheter Upphandlat fastighetsservice på 1/3 av driften Övrig fastighetsservice hanteras av intern resultatenhet med ett motsvarande resultatkrav som upphandlingen gav En samlad kundtjänst (ett telefonnummer) Kartläggning av städverksamheten i Region Skåne En regiongemensam städstandard införs 2009 Ett pilotprojekt kring Facility Management inleds på Helsingborgs Lasarett Utredning av externa transporter är påbörjad Pilotprojekt angående Intern förrådsverksamhet är avslutad och utvärdering pågår

8 Laboratorieverksamhet Sammanhållen förvaltning för Laboratoriemedicin – Labmedicin Skåne bildats 1 januari 2009 Regionala specialistansvariga verksamhetschefer har utsetts för sex verksamhetsområden Ett antal förslag och resultat har levererats: –Sortiment och servicegrad för närsjukhuslaboratorier –Struktur för klinisk immunologi –Struktur för klinisk bakteriologi och virologi –Struktur för vårdhygien –Struktur för klinisk patologi –Enhetlig prislista Projekt som pågår: –Sortiment och servicegrad för klinisk kemi till akut och högspecialiserad vård –Konsolidering av laboratoriesystem

9 Radiologi (Bild och funktionsdiagnostik) Beslut juni 2008 att bilda fyra nav för radiologi –Kristianstad, Hässleholm och Ystad –Helsingborg, Ängelholm –Malmö, Trelleborg –Lund, Landskrona (redan etablerat sedan tidigare) Syftet med naven –Förbättra tillgängligheten –Minska sårbarheten vid bemanning –Öka kompetensutbytet Rekrytering av verksamhetschefer pågår –Beräknas tillträda maj 09

10 Struktur i specialistvården Enhetlig närsjukhusmodell har tagits fram –Förändrat öppethållande på närakuterna i Ängelholm, Hässleholm och Trelleborg –Konkretiserat direktinläggningsprinciperna –Ambulanssjukvården fått riktlinjer för triage –Likartat utbud specialistmottagningar på närsjukhusen –Uppdrag att se över patientbesök per läkare Effekter så här långt –Effekterna har nattstängningarna har blivit de förväntade –Direktinläggningarna har fungerat bra –Antalet inläggningar på närliggande akutsjukhus i linje med förväntat. Förändrade öppettider på närakuterna förväntas ge en årlig besparing om 30 mkr

11 Hälsoval I enlighet med den politiska styrgruppens förslag har: –En modell för Hälsoval tagits fram. –Hälso- o sjukvårdsnämnden beslutade om ackrediteringsvillkor i januari 2009 –Regionstyrelsen beslutade om ekonomisk styrmodell i februari 2009 HälsovaI Skåne införs –För barnhälsovården 1 januari 2009 –För övrig primärvård 1 maj 2009 Ett producentneutralt Hälsovalskontor har inrättats

12 Psykiatri I utarbetad rapport visade på stora olikheter inom den skånska psykiatrin Särskilt arbete avseende kvalitetsutveckling av patientprocesser (patienter med psykossjukdomar) Ett antal förbättringsområden har identifierats En ny psykiatriförvaltning etableras from mars 2009

13 Profilering och samordning av universitetssjukvården (Proluma) Den första omgångens analysfas med 15 delprojekt (1A-1D) avslutades vid årsskiftet Beslut är fattade om delprojekt 1A-1C och beslutsförslag har lämnats för delprojekt 1D Lösningsfasen inleddes januari 2009 och implementeringsfasen beräknas starta 1 april 2009 Konsolidering av IT-system har inletts Beslut om forskningsstöd har fattas av Region Skåne och Medicinska fakulteten

14 Central administration och organisation En ny tjänstemannaorganisation har införts stegvis med början augusti 2008 med syfte att skapa en bättre styrning och ledning av den centrala administrationen Koncernledningens sammansättning har förändrats Arbete med samordning av ärendehantering och nämndsadministration genomfördes under hösten och utmynnar i ett förslag om en samlad organisation MA-Skåne upphörde vid årsskiftet som egen förvaltning och finns numera i koncernkontoret

15 Ekonomistyrning och budgetering Uppföljningsprocessen –Skriftliga uppföljningen kompletterats med täta dialoger. –Månatliga uppföljningen har kompletterats med en särskild uppföljning av genomförda/beslutade åtgärder. –Ökat inslag av ekonomiska jämförelser både på regional och nationell nivå. Budgetprocess –En utökad dialog med förvaltningarna under processen har genomförts Budgeteringsverktyg –Ersättningsmodellen för sjukhusen utvecklas succesivt –Ny läkemedelsbudget –Arbetet med IT-baserat budgetverktyg fortskrider

16 Investeringsprocessen Uppdraget (viktigaste delarna) –Tydliga riktlinjer för hur prioriteringsarbetet skall vara utformat –Skapa standard för hur föreslagna investeringar skall redovisas –Skapa regler för uppföljning och slutredovisning. –Förtydliga ägarrollen Preliminär projektrapport föreligger –Skall mynna ut i en investeringspolicy

17 Ledarskap, kultur och operationella verktyg Projektet har arbetat fram material och webbsida ”Ledningsakuten” Ett assessment center (arbetsmetod för att bedöma och utbilda) för verksamhetschefer har förberetts och sex assessment center är planerade under 2009 Ett program för verksamhetschefer pågår – Att leda verksamhetsutveckling En heldags workshop anordnas kring vad ett utvecklings/utbildningsprogram för chefer ska innehålla Ett ledarprogram för ST-läkare startar i september 2009

18 Det fortsatta arbetet 2009 Vissa projekt övergår i linjeorganisationen Nya projekt kommer till under 2009

19 Ekonomisk utmaning Resultat: Målsättning och realiserat, 2000-2008 Målsättning och prognos, 2006-2010 -1,000 20072006 -600 0 800 -200 -1,800 -1,400 201020052009200120022004 400 20032008 Ökande vårdkostnads- och läkemedelstillväxt (i linje med kostnad och demografisk 5 års) Historiskt tillväxt i linje med 5-års kostnad trend 2% målsättning Budgeterat scenario Uppnå 2% målet Scenarios Utfall 2007: 133 miljoner kronor (exklusive reavinst på tåg) Utfall 2008: 602 miljoner kronor

20 Resultatet 2008 visar att det går att förnya verksamheten, men mycket återstår och resultaten kommer att visa sig allt eftersom förnyelsearbetet fortskrider. Det handlar främst om att få till stånd en kulturförändring. Det tar tid.


Ladda ner ppt "Ett år med förnyelsearbete Februari 2009. Utmaningar Stor involvering Kontinuerlig information Uppföljning Uthållighet."

Liknande presentationer


Google-annonser