Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Genomförandeprojektet Vård 2010 – så blev det NU-sjukvården Oktober 2010.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Genomförandeprojektet Vård 2010 – så blev det NU-sjukvården Oktober 2010."— Presentationens avskrift:

1 Genomförandeprojektet Vård 2010 – så blev det NU-sjukvården Oktober 2010

2 Slutrapport: Genomförandeprojektet Vård 2010 Genomförandeprojektet Vård 2010 Uppdraget var att utifrån de politiska besluten: -Konkretisera och koordinera förändringarna -Skapa förutsättningar för optimalt genom- förande från patient-, personal- och effektivi- tetsperspektiv -Stödja verksamheten i det praktiska genom- förandet

3 Slutrapport: Genomförandeprojektet Vård 2010 Detta ville vi uppnå… Några exempel på effektmålen Förbättra av vården för de svårast sjuka Öka kvalitet, tillgänglighet och förbättra patientsäkerheten Förbättra verksamhetens processer Bättre förutsättningar för kompetensutveckling och personalrekrytering Förbättrad kostnadseffektivitet

4 Slutrapport: Genomförandeprojektet Vård 2010 Hur blev det? Mycket blev bra… Arbetsfördelningen genomförd – den tyngre akutvården finns på NÄL, medan huvuddelen av onkologisk vård, vård av äldre och planerad vård inom flertalet specialiteter finns på Uddevalla sjukhus Processutveckling och ny struktur har medfört tydliga positiva effekter inom bl.a. hjärtsjukvård, strokesjukvård, medicinsk äldrevård, infektion, intensivvård, kirurgi, ögonsjukvård och laboratoriemedicin

5 Slutrapport: Genomförandeprojektet Vård 2010 Hur blev det? …. men det är en del kvar att göra Akutflödena inom internmedicinen och akutmottagningen NÄL Ortopedi och traumaverksamhet Utvecklingen inom tumörsjukvården

6 Slutrapport: Genomförandeprojektet Vård 2010 Arbetsfördelningen Pragmatisk kompromiss mellan balanskrav och medicinska samband och kostnadseffektivitet Akutuppdraget i huvudsak på NÄL, men viktiga akutfunktioner kvar på Uddevalla sjukhus Elektivt uppdrag i huvudsak på Uddevalla sjukhus, men viktiga elektiva uppdrag kvar på NÄL

7 Slutrapport: Genomförandeprojektet Vård 2010 Balanskravet Balanskrav förutsättning, relationen mellan sjukhusen fick inte förändras mer än +/- 10 % vad gäller vårdplatser och personal Balanskravet har inte fullt ut vidmakthållits, förändringen har blivit 13 procentenheter vad gäller såväl vårdplatser som personal

8 Slutrapport: Genomförandeprojektet Vård 2010 Lokalförsörjning Använt befintliga lokaler på NÄL och Uddevalla sjukhus, krävde kreativa lösningar Ombyggda enheter på NÄL 16 st, på Uddevalla sjukhus 18 st Det finns inga outnyttjade lokalytor vid något av sjukhusen

9 Slutrapport: Genomförandeprojektet Vård 2010 Ekonomi Medel för lokalinvesteringar om 403 miljoner kronor erhölls som strategiska investeringar, vi har klarat investeringarna inom denna ram Utrustningsinvesteringar har uppgått till 106 miljoner kronor, varav 40 % är återinvesteringar Sänkt nettokostnad med 70 miljoner kronor inarbetade i verksamheternas budget för 2010 Investeringarna motiveras både av strukturändringar och eftersatta behov

10 Slutrapport: Genomförandeprojektet Vård 2010 Personal och bemanning På lång sikt ökar NU-sjukvårdens attraktivitet som arbetsgivare men förändringar ger kortsiktigt negativ effekt Stora insatser har gjorts kring förändringsstöd och ledarutveckling, till nytta för framtida förändringsarbete Parallellt har verksamhetsanpassad bemanning genomförts, ställt stora krav på första linjens chefer

11 Slutrapport: Genomförandeprojektet Vård 2010 Patientsäkerhet Inga Lex Maria-ärenden kan med säkerhet relateras till Vård 2010 Särskild bevakning av akutmottagningen NÄL och medicin har ökat antalet rapporterade avvikelser Inga belägg för att patientsäkerheten påverkats negativt av förändringsarbetet Goda förutsättningar för ökad patientsäkerhet genom förbättrade vårdprocesser Kontinuerligt riskanalysarbete har tillfört kunskap erfarenheter och systematiskt arbetssätt

12 Slutrapport: Genomförandeprojektet Vård 2010 Erfarenheter från projektet Förankring viktig – men svår Det är enklare att ändra strukturer och bygga lokaler än att påverka tankesätt och processer Genomtänkt projektstruktur med goda förändringsledare är en framgångsfaktor Förbättringar i verksamhetens processer leder inte kortsiktigt till ekonomisk effekt Tuffa ekonomiska effektmål leder till parallell besparingsprocess Förändringsarbete under pågående verksamhet medför hög påfrestning på organisationen

13 Slutrapport: Genomförandeprojektet Vård 2010 Framtiden NU-sjukvården får en starkare roll inom VGR Grunden är lagd för fortsatt internt förbättringsarbete med inriktning mot utveckling av processer mera än strukturer Systematiskt processutveckling mot målet God Vård inom Målbild 2014


Ladda ner ppt "Genomförandeprojektet Vård 2010 – så blev det NU-sjukvården Oktober 2010."

Liknande presentationer


Google-annonser