Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Hälso- och sjukvård i Västra Götaland Verksamhetsanalys 2012 Avsnitt: GOD VÅRD uppföljningsrapport Hämta rapporten här: www.vgregion.se/verksamhetsanalys.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Hälso- och sjukvård i Västra Götaland Verksamhetsanalys 2012 Avsnitt: GOD VÅRD uppföljningsrapport Hämta rapporten här: www.vgregion.se/verksamhetsanalys."— Presentationens avskrift:

1 Hälso- och sjukvård i Västra Götaland Verksamhetsanalys 2012 Avsnitt: GOD VÅRD uppföljningsrapport Hämta rapporten här: www.vgregion.se/verksamhetsanalys

2 Verksamhetsanalys 2012 vgregion.se/verksamhetsanalys God Vård – Uppföljningsrapport 2012 Regionens övergripande kvalitetsmål för hälso- och sjukvården är att den skall vara säker, patientfokuserad, kunskapsbaserad, jämlik, ges i rimlig tid och vara effektiv. Dessa mål sammanfattas i begreppet God Vård. Utförarna har huvudansvaret för att tillsamman med patienterna skapa den Goda Vården. Beställarna ska beställa God Vård och följa upp att den beställda vården levereras. Ägarna ska vägleda, stödja och följa upp utförarnas och beställarnas arbete och de resultat som uppnås. 2

3 Verksamhetsanalys 2012 vgregion.se/verksamhetsanalys En förbättrad kvalitet ska uppnås genom att 3

4 Verksamhetsanalys 2012 vgregion.se/verksamhetsanalys Mätbara kvalitetsmål 4

5 Verksamhetsanalys 2012 vgregion.se/verksamhetsanalys Andelen patienter i sluten somatisk vård med vårdrelaterade infektioner ska minskas till högst åtta procent. Punktprevalensmätningar har utförts vår och höst 2012. Målet 8 % har inte uppnåtts. Sett över de senaste åren minskar förekomsten av vårdrelaterade infektioner men minskningstakten har avstannat. Utvecklingen är likartad i andra landsting. Orsaken till detta kan dels vara förändringar i sjukdomspanoramat hos de patienter som vårdas på sjukhus, dels att hittills insatta åtgärder (framför allt i form av striktare tillämpning av hygienrutiner) måste kompletteras med riktade insatser inom de olika grupperna av vårdrelaterade infektioner. Ett exempel på sådana åtgärder är minskad användning av kvarliggande urinblåsekatetrar. 5

6 Verksamhetsanalys 2012 vgregion.se/verksamhetsanalys Andelen patienter med ST-höjningsinfarkt som fått reperfusionsbehandling ska uppgå till minst 85 procent. Regionen har uppnått målet under 2011. Enligt Öppna jämförelser 2012 fick 85,3 procent av de aktuella patienterna reperfusionbehandling i Västra Götalandsregionen. Det innebär att regionen presterade bättre än riksgenomsnittet som uppgick till 83,2 procent. Vidare innebär resultatet en betydande relativ förbättring jämfört med andra landsting, från en 18:e plats 2010 till en 8:e plats 2011. 6

7 Verksamhetsanalys 2012 vgregion.se/verksamhetsanalys Andelen patienter med höftfraktur som opererats inom 24 timmar ska vara minst 75 procent. 7

8 Verksamhetsanalys 2012 vgregion.se/verksamhetsanalys Andelen vårdtillfällen med undvikbar slutenvård av det totala antalet vårdtillfällen bland personer 65 år och äldre ska minska med 10 procent jämfört med nivån 1 september 2011. Andel undvikbar slutenvård (%) Antal vårdtillfällen Undvikbar slutenvård Samtliga Baseline*14,815 637105 812 Uppföljning**14,315 619109 001 Tabell GV-1. Andel vårdtillfällen som klassats som undvikbar slutenvård av samtliga vårdtillfällen, bland personer 65 år eller äldre. Indikatorer inom ramen för överenskommelsen Sammanhållen vård och omsorg 2012. Källa: vårddatabasen Vega. *sep 2010 till aug 2011 **sep 2011 till aug 2012 8

9 Verksamhetsanalys 2012 vgregion.se/verksamhetsanalys Andelen patienter med stroke som får trombolysbehandling ska uppgå till minst 11 procent. Fler patienter i regionen med stroke får trombolysbehandling, 2010 var andelen 7 procent jämfört med 9 procent i genomsnitt i riket. Under 2011 hade andelen med trombolysbehandling ökat till 8,9 procent i VGR jämfört med 10,3 procent i riket enligt Öppna jämförelser. Data ur Riks-Stroke för 2012 visar att andelen behandlade i VGR ökat till 9,8 procent jämfört med 11,9 procent i riket. Det är tydligt att fler patienter får trombolysbehandling, men det regionala målet 11 procent har ännu inte uppnåtts. 9

10 Verksamhetsanalys 2012 vgregion.se/verksamhetsanalys Alla patienter ska erbjudas vård inom de fastställda garanti- och ledtiderna 10

11 Verksamhetsanalys 2012 vgregion.se/verksamhetsanalys Tabell GV-2. Måluppfyllsegrad för nationella vårdgarantin för specialiserad vård. Andel (%) patienter som väntat högst 90 dagar på ett 1:a besök, uppdelat på vårdgivare och 2012 års olika månader. Mätpunkter sista dagen per månad 11

12 Verksamhetsanalys 2012 vgregion.se/verksamhetsanalys Tabell GV-3. Måluppfyllsegrad för nationella vårdgarantin för specialiserad vård. Andel (%) patienter som väntat högst 90 dagar på behandling, uppdelat på vårdgivare och 2012 års olika månader. Mätpunkter sista dagen per månad. 12

13 Verksamhetsanalys 2012 vgregion.se/verksamhetsanalys Minst 90 procent av samtalen till sjukvårdsrådgivningen ska besvaras inom 3 minuter Figur GV-6 Andel (%) telefonsamtal till sjukvårdsrådgivningen som besvarats inom 3 minuter, under respektive månad. Alla sjukvårdsrådgivningar sammantagna. Jämförelse med riket. Källa: Väntetidsdatabasen 13

14 Verksamhetsanalys 2012 vgregion.se/verksamhetsanalys Tabell GV-4 Andel (%) telefonsamtal till sjukvårds- rådgivningen som besvarats inom 3 minuter per område och totalt VGR februari 2012 till februari 2013. 14

15 Verksamhetsanalys 2012 vgregion.se/verksamhetsanalys PUK-värde för patienter som enligt nationella patientenkäten anser sig vara respektfullt bemötta som individer ska vara minst 90 PUK står för PatientUpplevd Kvalitet och mäts på en skala mellan 0 och 100 där högre värde innebär högre patientupplevd kvalitet. Sahlgrenska universitetsjukhuset deltog inte i mätningarna av öppenvård (somatik och psykiatri) 2012 15

16 Verksamhetsanalys 2012 vgregion.se/verksamhetsanalys PUK-värde för patienter som enligt nationella patientenkäten anser att tillgängligheten till hälso- och sjukvården är god ska vara minst 90 PrimärvårdSomatisk sjukhusvård Psykiatrisk vård LäkareSjukskötÖppenvårdSlutenvårdÖppenvårdSlutenvård 778481756957 16

17 Verksamhetsanalys 2012 vgregion.se/verksamhetsanalys PUK-värde för patienter som enligt nationella patientenkäten anser att tillgängligheten till hälso- och sjukvården är god ska vara minst 90 PrimärvårdSomatisk sjukhusvård Psykiatrisk vård LäkareSjukskötÖppenvårdSlutenvårdÖppenvårdSlutenvård 798580 6361 17

18 Verksamhetsanalys 2012 vgregion.se/verksamhetsanalys PUK-värde för patienter som enligt nationella patientenkäten anser att de fått information om hälsotillstånd, diagnos och metoder för undersökning, vård och behandling ska vara minst 90 PrimärvårdSomatisk sjukhusvård Psykiatrisk vård LäkareSjukskötÖppenvårdSlutenvårdÖppenvårdSlutenvård 768483796959 18

19 Verksamhetsanalys 2012 vgregion.se/verksamhetsanalys Figur GV-6 Punktprevalensmätning korrekta basala hygienrutiner och klädregler i alla 7 steg 19

20 Verksamhetsanalys 2012 vgregion.se/verksamhetsanalys Kort om god vård Handlingsprogrammet innehåller en rad åtgärder som syftar till att minska förekomst av olika vårdskador genom ett systematiskt arbetsätt och en utvecklad säkerhetskultur. Flera av åtgärderna syftar till att skapa system för mätning och uppföljning av såväl inträffade vårdskador som säkra arbetsprocesser. Ytterligare information om arbetet med att förebygga vårdskador finns i regionens patientsäkerhetsberättelse (www.vgregion.se/sakervard)www.vgregion.se/sakervard Bemötande och delaktighet varierar mellan olika delar av vården. Inom primärvården noteras genomgående bättre resultat för sjuksköterskebesök jämfört med läkarbesök. Inom den specialiserade vården är resultaten bättre inom öppenvården än inom slutenvården och bättre inom somatiken jämfört med psykiatrin. De satta målen nås för såväl bemötande som delaktighet för sjuksköterskebesök inom primärvården. Inom somatiken klaras bemötandemålet inom både öppen- och slutenvården och målet om delaktighet klaras inom öppenvården. 20

21 Verksamhetsanalys 2012 vgregion.se/verksamhetsanalys Kunskapsstyrning kan ses som ett medel för att fortlöpande vidareutveckla vårdens kvalitet. Arbetet med kunskapsstyrning, ordnat införande, regionala medicinska riktlinjer och vårdprocesserhar under 2012 mött ett ökat intresse från verksamheternas och förvaltningarnas sida. Fler efterfrågar regionala riktlinjer och regiongemensamma lösningar på de kvalitetsfrågor som finns på agendan. Ett ökat intresse och arbete med regiongemensamma lösningar skapar förutsättningar för en mer evidensbaserad och jämlik vård i regionen. I särskilt avsnitt i Verksamhetsanalys 2012 beskrivs uppföljningen av jämlikhetsindikatorerna 21

22 Verksamhetsanalys 2012 vgregion.se/verksamhetsanalys Tillgängligheten, mätt i måluppfyllsegrad relativt nationella vårdgarantin, har liksom tidigare år följts månatligen för den specialiserade vårdens del.Så också regionens anpassning till de kravnivåer och gränsvärden som är en förutsättning för den statliga kömiljardersättningen. En ersättning som varit gynnsam för regionen, jämfört med om pengarna enbart hade fördelats på basis av befolkningsens storlek. Även regionala vårdgarantier, måltal och lokalt beslutade ambitioner har varit föremål för en kontinuerlig uppföljning på såväl övergripande som mer detaljerad nivå. Som exempel kan nämnas cancergarantin, ledtider vid akutmottagningarna, andelen besvarade tfn-samtal inom 3 min vid sjukvårdsrådgivningen och besök, fördjupade utredningar och behandlingar inom BUP-verksamhet. Hösten 2011 gav regiondirektören i uppdrag till sjukhusdirektören för Södra Älvsborgs sjukhus i uppdrag att ta fram regiongemensamma vårdprocesser för höft-och knäledsoperationer, gallvägssjukdomar, lunginflammation och operationer av livmoderframfall. Arbete sker i nära samband med respektive sektorsråd inom respektive specialitet. Syftet är att göra vården mer effektiv. 22

23 Verksamhetsanalys 2012 vgregion.se/verksamhetsanalys 23


Ladda ner ppt "Hälso- och sjukvård i Västra Götaland Verksamhetsanalys 2012 Avsnitt: GOD VÅRD uppföljningsrapport Hämta rapporten här: www.vgregion.se/verksamhetsanalys."

Liknande presentationer


Google-annonser