Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Hälso- och sjukvård i Västra Götaland Verksamhetsanalys 2012 Avsnitt: Nationella Diabetesregistret NDR Hämta rapporten här: www.vgregion.se/verksamhetsanalys.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Hälso- och sjukvård i Västra Götaland Verksamhetsanalys 2012 Avsnitt: Nationella Diabetesregistret NDR Hämta rapporten här: www.vgregion.se/verksamhetsanalys."— Presentationens avskrift:

1 Hälso- och sjukvård i Västra Götaland Verksamhetsanalys 2012 Avsnitt: Nationella Diabetesregistret NDR Hämta rapporten här: www.vgregion.se/verksamhetsanalys

2 Verksamhetsanalys 2012 – den nionde årsrapporten •Rapporten följer upp hälso- och sjukvård i Västra Götaland för verksamhetsåret 2012. Den skall ge möjligheter till jämförel­ser över tid, mellan olika hälso- och sjukvårds­nämndområden i regionen och mellan regionen och riket/andra delar av riket. •Målgrupp för rapporten är poli­tiska nämnder och styrelser. Rapporten är också ett faktaunderlag för alla som på olika nivåer arbetar med kvalitetsutveckling/verksamhetsutveckling. •Frågor om rapporten: Marianne Förars 070 887 56 61 •Rapport, diagram och kompletterande filer finns här: www.vgregion.se/verksamhetsanalys www.vgregion.se/verksamhetsanalys •Denna bildfil innehåller tabeller, diagram och ”kort om”- rutor ur rapporten. •Ange källa ”Verksamhetsanalys 2012” vid återgivning Verksamhetsanalys 2012 vgregion.se/verksamhetsanalys 2

3 Arbetsgruppen för Verksamhetsanalys 20122 Inledning5 Regionens befolkning8 Perspektiv på resurser och resursförbrukning11 Prehospital akutsjukvård26 Tillgänglighet30 Konsumtion av hälso- och sjukvård38 Kvalitetsuppföljning - medicinska resultat och uppföljning55 •Öppna jämförelser - utveckling över tid och variation mellan landsting •Primärvårdens kvalitetsregister VGR. •Nationella Diabetesregistret, NDR. •Hjärtsjukvård och kvalitetsregistret SWEDEHEART •Svenskt NjurRegister (SNR) •Svenskt Bråckregister •Svenskt kvalitetsregister för gallstenskirurgi och ERCP - GallRiks •RIKSHÖFT •Svenska Höftprotesregistret •Scandinavian Obesity Surgery Registry (SOReg) •RättspsyK •Nationella kvalitetsregistret Riks-Stroke •Riksät •Nationella kvalitetsregistret SveDem – Svenska Demensregistret •Svenska palliativregister Cancer121 •Maligna hudtumörer •Huvud- och Halscancer •Lungcancer •Bröstcancer •Äggstockscancer •Njurcancer •Urinblåsecancer •Prostatacancer •Tjocktarmscancer •Ändtarmscancer Patientsäkerhet153 God Vård – Uppföljningsrapport 2012160 Patientnämndernas uppföljning171 Uppföljning av jämlik vård - jämlikhetsindikatorer173 Befolkningens uppfattning om hälso- och sjukvården178 Läkemedel180 Tandvård och tandhälsa189 Hälso- och sjukvårdens personal197 Del 2 Basala uppgifter200 Tabellbilaga på webben Verksamhetsanalys 2012 vgregion.se/verksamhetsanalys 3 Innehållsförteckning VA 2012

4 Att tänka på vid tolkning av resultat 1 – läs alltid figurtexten •Olika bakgrundsfaktorer som kan förklara skillnader i mätvärden -Befolknings-/patientsammansättning •ex ålder, sjuklighet, socioekonomisk sammansättning i olika områden -Arbetssätt och behandlingsmetoder •ex dagkirurgi kontra operation i slutenvård, följsamhet till medicinska vårdprogram -Struktur, arbetsorganisation och kultur •ex fysisk utformning, informationshantering, ledarskap, lärandemekanismer, kultur, drivkrafter -Resurser •Pengar, kompetens, bemanning Verksamhetsanalys 2012 vgregion.se/verksamhetsanalys 4

5 Att tänka på vid tolkning av resultat 2 – läs alltid figurtexten •Olika mätrelaterade faktorer som kan förklara skillnader i mätvärden -Täckningsgrad – ex kvalitetsregister -Kvalitet i data – ex diagnossättningspraxis, bortfall -Val av datakälla – ex nationellt patientregister, lokala sjukhusfiler -Standardisering av resultat - ex ålders- och könsstandardisering i vissa fall -Olika definitioner av indikatorer - ex undvikbar slutenvård i ÖJ respektive SKL, återinskrivningar inom 30 dagar i benchmarking respektive äldreuppföljningen -Val av grupperingar - ex geografiska områden, åldersgrupper -Val av presentation – ex skala på diagramaxel -Statistisk osäkerhet/slumpmässiga förändringar – kan visa på förändringar/skillnader som inte är statistiskt säkra -Säsongsvariation – ex tillgänglighet, halkolyckor Verksamhetsanalys 2012 vgregion.se/verksamhetsanalys 5

6 Hälso- och sjukvård i Västra Götaland Verksamhetsanalys 2012 Nationella Diabetesregistret NDR Hämta rapporten här: www.vgregion.se/verksamhetsanalys

7 Figur H-22. Täckningsgrad i det nationella diabetesregistret 2012. Källa Socialstyrelsen. Verksamhetsanalys 2012 vgregion.se/verksamhetsanalys 7

8 Figur H-23. Andel av patienter med typ 1 diabetes som uppnått behandlingsmålet HbA1c <52 mmol/mol, 2011 och 2012. Verksamhetsanalys 2012 vgregion.se/verksamhetsanalys 8

9 Figur H-24. Andel av patienter med typ 1 diabetes som uppnått behandlingsmålet blodtryck <130/80 mm Hg, 2011 och 2012. Verksamhetsanalys 2012 vgregion.se/verksamhetsanalys 9

10 Figur H-25. Andel av patienter med typ 1 diabetes som uppnått behandlingsmålet LDL-kolesterol <2,5 mmol/l, 2011 och 2012. Patienter 30-74 år. Verksamhetsanalys 2012 vgregion.se/verksamhetsanalys 10

11 De indikatorer som används i VGR och ingått i det regionala återkopplingsverktyget för 2012 1.Andel listade patienter med diabetesdiagnos som besökt enheten och som registrerats i NDR. 2.Andel registrering blodtryck i NDR 3.Andel registrering rökning i NDR 4.Andel registrering HbA1c i NDR 5.Andel registrering LDL-kolesterol i NDR 6.Andel registrering albuminuri i NDR 7.Andel patienter som når mål för HbA1c, NDR 8.Andel patienter som når mål för HbA1c, nydebuterade, NDR 9.Andel patienter som når mål för blodtryck, NDR 10.Andel patienter som når mål för LDL- kolesterol, NDR 11.Antal listade patienter med typ 2 diabetes som genomgått grupputbildning 12.Andelen diabetespatienter med besök hos både läkare och diabetessjuksköterska samma år. 13.Andel listade patienter med diabetes som besökt vårdcentralen, som vaccinerats mot säsongsinfluensa. De första 10 indikatorerna är kopplade till målrelaterad ersättning. Verksamhetsanalys 2012 vgregion.se/verksamhetsanalys 11

12 Figur H-26. Andel av patienter med diabetes, primärvård, som uppnått behandlingsmålet Hba1C < 52 mmol/mol 2011 och 2012, individer < 80 år. Per HSN. Verksamhetsanalys 2012 vgregion.se/verksamhetsanalys 12

13 Figur H-27. Andel av patienter med diabetes, primärvård, som uppnått behandlingsmålet blodtryck <130/80 2011 och 2012, individer < 80 år. Verksamhetsanalys 2012 vgregion.se/verksamhetsanalys 13

14 Figur H-28. Andel av patienter med diabetes, primärvård, som uppnått behandlingsmålet LDL-kolesterol<2,5 mmol/l 2012 (blå linje) och som jämförelse 2010 som mindre röda punkter, individer < 80 år. Varje punkt är en vårdcentral. Verksamhetsanalys 2012 vgregion.se/verksamhetsanalys 14

15 Figur H-29. Andel av patienter med diabetes, primärvård, som uppnått behandlingsmålet LDL- kolesterol<2,5 mmol/l 2011 och 2012, individer < 80 år. Verksamhetsanalys 2012 vgregion.se/verksamhetsanalys 15

16 Kort om NDR •I ett nationellt perspektiv hävdar sig diabetesvården i regionen mycketväl. Flera sjukhus är bland de bästa i landet vad gäller behandlingsmål för HbA1c, och primärvården utmärker med att ha bäst resultat i landet 2011 för nydebuterad diabetes. •Registreringskvaliteten i primärvård har förbättrats påtagligt. Det gäller såväl täckningsgrad i registret som rapporteringskvalitet av enskilda indikatorer. •Faktiska resultat har också förbättrats i primärvård. Tolkningen fordrar dock fortsatt analys av i vilken utsträckning som de nyrapporterade patienterna har bättre värden än de som tidigare fanns i registret och om datarapporteringen kan ha påverkats av resultatersättning. Verksamhetsanalys 2012 vgregion.se/verksamhetsanalys 16

17 Verksamhetsanalys 2012 vgregion.se/verksamhetsanalys 17


Ladda ner ppt "Hälso- och sjukvård i Västra Götaland Verksamhetsanalys 2012 Avsnitt: Nationella Diabetesregistret NDR Hämta rapporten här: www.vgregion.se/verksamhetsanalys."

Liknande presentationer


Google-annonser