Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Hälso- och sjukvård i Västra Götaland Verksamhetsanalys 2012 Avsnitt: Läkemedel Hämta rapporten här: www.vgregion.se/verksamhetsanalys.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Hälso- och sjukvård i Västra Götaland Verksamhetsanalys 2012 Avsnitt: Läkemedel Hämta rapporten här: www.vgregion.se/verksamhetsanalys."— Presentationens avskrift:

1 Hälso- och sjukvård i Västra Götaland Verksamhetsanalys 2012 Avsnitt: Läkemedel Hämta rapporten här: www.vgregion.se/verksamhetsanalys

2 Verksamhetsanalys 2012 – den nionde årsrapporten Rapporten följer upp hälso- och sjukvård i Västra Götaland för verksamhetsåret 2012. Den skall ge möjligheter till jämförel­ser över tid, mellan olika hälso- och sjukvårds­nämndområden i regionen och mellan regionen och riket/andra delar av riket. Målgrupp för rapporten är poli­tiska nämnder och styrelser. Rapporten är också ett faktaunderlag för alla som på olika nivåer arbetar med kvalitetsutveckling/verksamhetsutveckling. Frågor om rapporten: Marianne Förars 070 887 56 61 Rapport, diagram och kompletterande filer finns här: www.vgregion.se/verksamhetsanalys www.vgregion.se/verksamhetsanalys Denna bildfil innehåller tabeller, diagram och ”kort om”- rutor ur rapporten. Ange källa ”Verksamhetsanalys 2012” vid återgivning Verksamhetsanalys 2012 vgregion.se/verksamhetsanalys 2

3 Arbetsgruppen för Verksamhetsanalys 20122 Inledning5 Regionens befolkning8 Perspektiv på resurser och resursförbrukning11 Prehospital akutsjukvård26 Tillgänglighet30 Konsumtion av hälso- och sjukvård38 Kvalitetsuppföljning - medicinska resultat och uppföljning55 Öppna jämförelser - utveckling över tid och variation mellan landsting Primärvårdens kvalitetsregister VGR. Nationella Diabetesregistret, NDR. Hjärtsjukvård och kvalitetsregistret SWEDEHEART Svenskt NjurRegister (SNR) Svenskt Bråckregister Svenskt kvalitetsregister för gallstenskirurgi och ERCP - GallRiks RIKSHÖFT Svenska Höftprotesregistret Scandinavian Obesity Surgery Registry (SOReg) RättspsyK Nationella kvalitetsregistret Riks-Stroke Riksät Nationella kvalitetsregistret SveDem – Svenska Demensregistret Svenska palliativregister Cancer121 Maligna hudtumörer Huvud- och Halscancer Lungcancer Bröstcancer Äggstockscancer Njurcancer Urinblåsecancer Prostatacancer Tjocktarmscancer Ändtarmscancer Patientsäkerhet153 God Vård – Uppföljningsrapport 2012160 Patientnämndernas uppföljning171 Uppföljning av jämlik vård - jämlikhetsindikatorer173 Befolkningens uppfattning om hälso- och sjukvården178 Läkemedel180 Tandvård och tandhälsa189 Hälso- och sjukvårdens personal197 Del 2 Basala uppgifter200 Tabellbilaga på webben Verksamhetsanalys 2012 vgregion.se/verksamhetsanalys 3 Innehållsförteckning VA 2012

4 Att tänka på vid tolkning av resultat 1 – läs alltid figurtexten Olika bakgrundsfaktorer som kan förklara skillnader i mätvärden -Befolknings-/patientsammansättning ex ålder, sjuklighet, socioekonomisk sammansättning i olika områden -Arbetssätt och behandlingsmetoder ex dagkirurgi kontra operation i slutenvård, följsamhet till medicinska vårdprogram -Struktur, arbetsorganisation och kultur ex fysisk utformning, informationshantering, ledarskap, lärandemekanismer, kultur, drivkrafter -Resurser Pengar, kompetens, bemanning Verksamhetsanalys 2012 vgregion.se/verksamhetsanalys 4

5 Att tänka på vid tolkning av resultat 2 – läs alltid figurtexten Olika mätrelaterade faktorer som kan förklara skillnader i mätvärden -Täckningsgrad – ex kvalitetsregister -Kvalitet i data – ex diagnossättningspraxis, bortfall -Val av datakälla – ex nationellt patientregister, lokala sjukhusfiler -Standardisering av resultat - ex ålders- och könsstandardisering i vissa fall -Olika definitioner av indikatorer - ex undvikbar slutenvård i ÖJ respektive SKL, återinskrivningar inom 30 dagar i benchmarking respektive äldreuppföljningen -Val av grupperingar - ex geografiska områden, åldersgrupper -Val av presentation – ex skala på diagramaxel -Statistisk osäkerhet/slumpmässiga förändringar – kan visa på förändringar/skillnader som inte är statistiskt säkra -Säsongsvariation – ex tillgänglighet, halkolyckor Verksamhetsanalys 2012 vgregion.se/verksamhetsanalys 5

6 Hälso- och sjukvård i Västra Götaland Verksamhetsanalys 2012 Läkemedel Hämta rapporten här: www.vgregion.se/verksamhetsanalys

7 Tabell N-1: Utfall på nyckeltal för läkemedel 2012 redovisat utifrån förskrivande enhet. Data avser läkemedel på recept till invånare i Västra Götalandsregionen. Ej ålders- och könsstandardiserat. I VGR ingår förutom sjukhusförvaltningar och VG Primärvård även recept från privata förskrivare. a Introduceras under 2013. Källa: Concise Verksamhetsanalys 2012 vgregion.se/verksamhetsanalys 7

8 Tabell N-2: Utfall på nyckeltal för läkemedel 2012 redovisat utifrån vårdcentralens geografiska placering. Ej ålders- och könsstandardiserat. a Introduceras under 2013. Källa: Concise Verksamhetsanalys 2012 vgregion.se/verksamhetsanalys 8

9 Tabell N-3: Utfall på nyckeltal för läkemedel 2012 redovisat utifrån patientens folkbokföringsort. Data avser läkemedel på recept utfärdat av förskrivare inom regionen. Ej ålders- och könsstandardiserat. a Introduceras under 2013. Källa: Concise Verksamhetsanalys 2012 vgregion.se/verksamhetsanalys 9

10 Tabell N-4: Utfall på nyckeltal för läkemedel 2008-2011. Ej ålders- och könsstandardiserat. Källa: Concise Verksamhetsanalys 2012 vgregion.se/verksamhetsanalys 10

11 Figur N-1. Antal antibiotikarecept per 1000 invånare och år. 2012. Ej ålders- och könsstandardiserat. Källa: Concise Verksamhetsanalys 2012 vgregion.se/verksamhetsanalys 11

12 Figur N-2. Antal antibiotikarecept per 1000 invånare och år. 2012 resp 2011. Ej ålders- och könsstandardiserat. Källa: Concise Verksamhetsanalys 2012 vgregion.se/verksamhetsanalys 12

13 Figur N-3. Åldersfördelning för barn som erhållit diagnosen öroninflammation för 2011. Källa: Vega Verksamhetsanalys 2012 vgregion.se/verksamhetsanalys 13

14 Figur N-4. Åldersfördelning för barn som erhållit diagnosen öroninflammation för 2011, med andel som ej hämtat ut antibiotika. Källa: Vega Verksamhetsanalys 2012 vgregion.se/verksamhetsanalys 14

15 Figur N-5. Andel patienter som erhållit ett läkarbesök för öroninflammation efter hälso- och sjukvårdsnämndsområde för 2011, med andel som ej hämtat ut antibiotika. Ålder 1-6 år. Källa: Vega och Digitalis Verksamhetsanalys 2012 vgregion.se/verksamhetsanalys 15

16 Figur N-6. Andel patienter som inte hämtat ut antibiotika inom en vecka (ATC-kod J01) efter besök med diagnosen öroninflammation efter nämndområde. År 2011. Ålder 1-6 år. Källa: Vega och Digitalis Verksamhetsanalys 2012 vgregion.se/verksamhetsanalys 16

17 Figur N-7. Andel barn 1-6 år som inte hämtat ut antibiotika inom en vecka (ATC-kod J01) efter besök med diagnosen öroninflammation, efter listad vårdcentral (vårdcentraler med minst 30 patienter i diagnosgruppen). År 2011. Källa: Vega och Digitalis. Verksamhetsanalys 2012 vgregion.se/verksamhetsanalys 17

18 Figur N-8. Andel uthämtad antibiotika inom en vecka av typ penicillin V (ATC-kod J01CE02) av uthämtad antibiotika totalt (ATC-kod J01) efter besök med diagnosen öroninflammation, efter nämndområde. År 2011. Ålder 1-6 år. Källa: Vega och Digitalis. Verksamhetsanalys 2012 vgregion.se/verksamhetsanalys 18

19 Figur N-9. Andel uthämtad antibiotika inom en vecka av typ penicillin V (ATC-kod J01CE02) av uthämtad antibiotika totalt (ATC-kod J01) efter besök med diagnosen öroninflammation, efter listad vårdcentral (vårdcentraler med minst 30 patienter i diagnosgruppen). År 2011. Ålder 1-6 år. Källa: Vega och Digitalis. Verksamhetsanalys 2012 vgregion.se/verksamhetsanalys 19

20 Kort om öroninflammation Öroninflammation till barn 1-6 år behöver i normalfallet inte behandlas med antibiotika. Trots detta är det över 80 procent av barnen som erhåller besök för öroninflammation i gruppen 1-6 år som får antibiotika. Variationen i följsamhet till rekommendationer är stor på såväl nämnd- som vårdcentralsnivå. Penicillin V är den mest använda antibiotikan för öroninflammation i patientgruppen. Verksamhetsanalys 2012 vgregion.se/verksamhetsanalys 20

21 Sömnmedel och läkemedel till äldre Befolkningen i Västra Götalandsregionen har högst användning av sömnmedel och lugnande medel i hela Sverige. Ett arbete med att ta fram en handlingsplan för förbättringar inom detta terapiområde pågår. För att uppnå förbättringar i förskrivningen av läkemedel krävs geografiskt och verksamhetsinriktade insatser. Verksamhetsanalys 2012 vgregion.se/verksamhetsanalys 21

22 Öppna jämförelser I Öppna jämförelser 2012 har Västra Götalands­regionen förbättrat sig på nästan alla de indikatorer som är kvar sedan föregående år. Regionen har dock fortfarande ett förbättringsarbete att göra framför allt inom områdena äldres läkemedelsbehandling och användningen av sömnläkemedel och övriga psykofarmaka. I samband med Socialstyrelsens nya nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar har ett regionuppdrag tagits fram. Här finns åtgärder för att bl.a. öka läkemedelsbehandlingen av benskörhet och användningen av biologiska läkemedel vid reumatoid artrit. Verksamhetsanalys 2012 vgregion.se/verksamhetsanalys 22

23 Regionens läkemedelskostnader Regionens läkemedelskostnader uppgick under 2012 till knappt 3,9 miljarder kronor, vilket är 2,6 procent lägre än under 2011. Vid utgången av 2012 uppvisade Västra Götalandsregionen en kostnadsökning för rekvisitionsläkemedel med 6,6 procent medan kostnaden för receptläkemedel (förmånskostnad) minskade med 5,8 procent. Sjukhusens kostnader ökade med 2,3 procent Primärvården uppvisar för samma period en minskande läkemedelskostnad med 11,7 procent till följd av att kostnadsutvecklingen för receptläkemedel här får fullt genomslag Den enskilt största orsaken till kostnadsnedgång 2012 var patentutgångar och prissänkningar på läkemedel. Verksamhetsanalys 2012 vgregion.se/verksamhetsanalys 23

24 Viktiga kostnadsdämpande faktorer Viktiga kostnadsdrivande faktorer www.vgregion.se/lakemedel.www.vgregion.se/lakemedel Den enskilt största orsaken till kostnadsnedgång 2012 var patentutgångar och prissänkningar på läkemedel 1 januari 2012 höjdes gränserna för högkostnadsskyddet för läkemedel på recept, vilket medför att patienten till större del själv bekostar sina läkemedel. Detta bidrar till att dämpa kostnaderna för receptläkemedel och påverkar primärvården i högre utsträckning än sjukhusen Regionens nyckeltal för läkemedel pekar på en fortsatt förbättring i kostnadseffektiva val av läkemedel. Ökad användning av nyare läkemedel leder till kostnadsökningar. En fördjupad information om kostnadsutvecklingen finns i ”Prognosrapport – Kostnadsutvecklingen för läkemedel 2013-2014”, www.vgregion.se/lakemedel Verksamhetsanalys 2012 vgregion.se/verksamhetsanalys 24

25 Verksamhetsanalys 2012 vgregion.se/verksamhetsanalys 25


Ladda ner ppt "Hälso- och sjukvård i Västra Götaland Verksamhetsanalys 2012 Avsnitt: Läkemedel Hämta rapporten här: www.vgregion.se/verksamhetsanalys."

Liknande presentationer


Google-annonser