Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Hälso- och sjukvård i Västra Götaland Verksamhetsanalys 2012 Avsnitt: Cancer Hämta rapporten här: www.vgregion.se/verksamhetsanalys.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Hälso- och sjukvård i Västra Götaland Verksamhetsanalys 2012 Avsnitt: Cancer Hämta rapporten här: www.vgregion.se/verksamhetsanalys."— Presentationens avskrift:

1 Hälso- och sjukvård i Västra Götaland Verksamhetsanalys 2012 Avsnitt: Cancer
Hämta rapporten här:

2 Verksamhetsanalys 2012 – den nionde årsrapporten
Rapporten följer upp hälso- och sjukvård i Västra Götaland för verksamhetsåret Den skall ge möjligheter till jämförel­ser över tid, mellan olika hälso- och sjukvårds­nämndområden i regionen och mellan regionen och riket/andra delar av riket. Målgrupp för rapporten är poli­tiska nämnder och styrelser. Rapporten är också ett faktaunderlag för alla som på olika nivåer arbetar med kvalitetsutveckling/verksamhetsutveckling. Frågor om rapporten: Marianne Förars Rapport, diagram och kompletterande filer finns här: Denna bildfil innehåller tabeller, diagram och ”kort om”- rutor ur rapporten. Ange källa ”Verksamhetsanalys 2012” vid återgivning Rapporten är framtagen för att ge en sammanhållen bild av hälso- och sjukvården i regionen och skall - bygga på enhetligt framtagen statistik ur befintliga datakällor och övriga underlag, - ge möjlighet till olika typer av jämförelser: över tid, mellan områden och mellan regionen och riket/andra delar av riket och mellan kön, - innehålla analyserande kommentarer, - utgöra ett komplement till övrig regional rapportering, - i tillämpliga delar samordnas med årsredovisning och budgetunderlagsarbete, på sikt utvecklas med allt större fokus på analys och uppföljning av effektivitet och kvalitet. Verksamhetsanalys vgregion.se/verksamhetsanalys

3 Innehållsförteckning VA 2012
Arbetsgruppen för Verksamhetsanalys Inledning 5 Regionens befolkning 8 Perspektiv på resurser och resursförbrukning 11 Prehospital akutsjukvård 26 Tillgänglighet 30 Konsumtion av hälso- och sjukvård 38 Kvalitetsuppföljning - medicinska resultat och uppföljning 55 Öppna jämförelser - utveckling över tid och variation mellan landsting Primärvårdens kvalitetsregister VGR. Nationella Diabetesregistret, NDR. Hjärtsjukvård och kvalitetsregistret SWEDEHEART Svenskt NjurRegister (SNR) Svenskt Bråckregister Svenskt kvalitetsregister för gallstenskirurgi och ERCP - GallRiks RIKSHÖFT Svenska Höftprotesregistret Scandinavian Obesity Surgery Registry (SOReg) RättspsyK Nationella kvalitetsregistret Riks-Stroke Riksät Nationella kvalitetsregistret SveDem – Svenska Demensregistret Svenska palliativregister Cancer 121 Maligna hudtumörer Huvud- och Halscancer Lungcancer Bröstcancer Äggstockscancer Njurcancer Urinblåsecancer Prostatacancer Tjocktarmscancer Ändtarmscancer Patientsäkerhet 153 God Vård – Uppföljningsrapport Patientnämndernas uppföljning 171 Uppföljning av jämlik vård - jämlikhetsindikatorer 173 Befolkningens uppfattning om hälso- och sjukvården 178 Läkemedel 180 Tandvård och tandhälsa 189 Hälso- och sjukvårdens personal 197 Del 2 Basala uppgifter 200 Tabellbilaga på webben Verksamhetsanalys vgregion.se/verksamhetsanalys

4 Att tänka på vid tolkning av resultat 1 – läs alltid figurtexten
Olika bakgrundsfaktorer som kan förklara skillnader i mätvärden Befolknings-/patientsammansättning ex ålder, sjuklighet, socioekonomisk sammansättning i olika områden Arbetssätt och behandlingsmetoder ex dagkirurgi kontra operation i slutenvård, följsamhet till medicinska vårdprogram Struktur, arbetsorganisation och kultur ex fysisk utformning, informationshantering, ledarskap, lärandemekanismer, kultur, drivkrafter Resurser Pengar, kompetens, bemanning Verksamhetsanalys vgregion.se/verksamhetsanalys

5 Att tänka på vid tolkning av resultat 2 – läs alltid figurtexten
Olika mätrelaterade faktorer som kan förklara skillnader i mätvärden Täckningsgrad – ex kvalitetsregister Kvalitet i data – ex diagnossättningspraxis, bortfall Val av datakälla – ex nationellt patientregister, lokala sjukhusfiler Standardisering av resultat - ex ålders- och könsstandardisering i vissa fall Olika definitioner av indikatorer - ex undvikbar slutenvård i ÖJ respektive SKL, återinskrivningar inom 30 dagar i benchmarking respektive äldreuppföljningen Val av grupperingar - ex geografiska områden, åldersgrupper Val av presentation – ex skala på diagramaxel Statistisk osäkerhet/slumpmässiga förändringar – kan visa på förändringar/skillnader som inte är statistiskt säkra Säsongsvariation – ex tillgänglighet, halkolyckor Verksamhetsanalys vgregion.se/verksamhetsanalys

6 Hälso- och sjukvård i Västra Götaland Verksamhetsanalys 2012 Cancer
Hämta rapporten här:

7 Cancer Verksamhetsanalys vgregion.se/verksamhetsanalys

8 Verksamhetsanalys 2012 vgregion.se/verksamhetsanalys

9 Regionala processägare
Verksamhetsanalys vgregion.se/verksamhetsanalys

10 Maligna hudtumörer Verksamhetsanalys vgregion.se/verksamhetsanalys

11 Maligna hudtumörer Tabell I-1: Incidens av malignt melanom i huden (åldersstandardiserad mot Sveriges medelbefolkning år 2000). Antalet fall per 100 000 individer. Uppgifterna avser Västra Sjukvårdsregionen, vilket förutom Västra Götaland även inkluderar Norra Halland. 2009 2010 2011 Män 36 39 47 Kvinnor 35 42 Verksamhetsanalys vgregion.se/verksamhetsanalys

12 Indikator: Väntetid från första läkarbesök till primärkirurgi
Maligna hudtumörer Indikator: Väntetid från första läkarbesök till primärkirurgi Fig I-1: Tid, i antal dagar (x-axel) från första läkarbesök till primäroperation (patienter diagnostiserade ) per Hälso- och Sjukvårdsnämndområde. Verksamhetsanalys vgregion.se/verksamhetsanalys

13 Indikator: Väntetid från diagnostisk åtgärd till besked om diagnos
Maligna hudtumörer Indikator: Väntetid från diagnostisk åtgärd till besked om diagnos Fig I-2: Väntetid från diagnostisk åtgärd till att patienten får besked om diagnos i antal dagar (patienter diagnostiserade ). Verksamhetsanalys vgregion.se/verksamhetsanalys

14 Indikator: Andel maligna melanom <= 1 mm
Maligna hudtumörer Indikator: Andel maligna melanom <= 1 mm Fig I-3: Antal och andel hudmelanom som är max en millimeter tjocka (diagnostiserade ) uppdelat på de olika Hälso- och Sjukvårdsnämndområdena. Verksamhetsanalys vgregion.se/verksamhetsanalys

15 Indikator: 5-års relativ överlevnad vid maligna melanom
Maligna hudtumörer Indikator: 5-års relativ överlevnad vid maligna melanom Fig I-4: Relativ femårsöverlevnad per område. Figuren illustrerar även skillnader i relativ femårsöverlevnad mellan kvinnor och män. Överlevnaden är beräknad med periodanalys med fönster Se kapitlets inledning för närmare förklaring. Verksamhetsanalys vgregion.se/verksamhetsanalys

16 Huvud- och Halscancer Verksamhetsanalys vgregion.se/verksamhetsanalys

17 Indikator: Multidisciplinär bedömning
Huvud- och Halscancer   Indikator: Multidisciplinär bedömning Fig I-1. Multidisciplinär bedömning vid huvud- och halscancer. Verksamhetsanalys vgregion.se/verksamhetsanalys

18 Indikator: Väntetid från remiss till behandlingsbeslut år 2008-2011
Huvud- och Halscancer Indikator: Väntetid från remiss till behandlingsbeslut år Fig I-2. Väntetid från remiss till behandlingsbeslut år Verksamhetsanalys vgregion.se/verksamhetsanalys

19 Huvud- och Halscancer Indikator: Väntetid från remissankomst till behandlingsstart år Fig I-3. Väntetid från remissankomst till behandlingsstart år Verksamhetsanalys vgregion.se/verksamhetsanalys

20 Indikator: 5-års relativ överlevnad vid huvud-halscancer
Huvud- och Halscancer Indikator: 5-års relativ överlevnad vid huvud-halscancer Fig I-4. 5-års relativ överlevnad vid huvud och halscancer. Överlevnaden är beräknad med periodanalys med fönster Se kapitlets inledning för närmare förklaring. Verksamhetsanalys vgregion.se/verksamhetsanalys

21 Lungcancer Verksamhetsanalys vgregion.se/verksamhetsanalys

22 Lungcancer Indikator: Andel patienter med icke-småcellig lungcancer i stadium IA-IIB som opereras Fig. I-5. Andel patienter med icke-småcellig lungcancer i stadium IA-IIB som opereras. Verksamhetsanalys vgregion.se/verksamhetsanalys

23 Lungcancer Indikator: Andel patienter med icke småcellig lungcancer som genomgått PET-DT inför start av kurativt syftande behandling Fig. I-6 Andel patienter med icke småcellig lungcancer som genomgått PET-DT inför start av kurativt syftande behandling. Verksamhetsanalys vgregion.se/verksamhetsanalys

24 Indikator: Andel patienter med obotbar lungcancer (stadium IIIB och IV) som får torakal strålbehandling i palliativt syfte Kommentarer fig. I-7 Denna indikator låter sig inte besvaras korrekt utifrån registerdata. Här finns tre svårigheter: Det nationella lungcancerregistret skiljer inte mellan kurativ och palliativ strålbehandling Stadieindelningssystemet vid lungcancer omdefinierades 2010 för just stadium IIIB och IV, varför sammanslagningsdata för 2008 – 2011 är svårtolkade Analyserna baseras idag enbart på inrapporterad planerad primär behandling, medan palliativ strålbehandling ofta ges även senare i sjukdomsförloppet, och därför inte kommer med i rapporten. Med dessa förbehåll tyder ändå den skattade andelen 13,2 % för regionen på att palliativ strålbehandling är en underutnyttjad metod. Fig. I-7 Andel patienter med obotbar lungcancer (stadium IIIB och IV) som får thorakal strålbehandling i palliativt syfte. Verksamhetsanalys vgregion.se/verksamhetsanalys Verksamhetsanalys

25 Indikator: Andel lungcancerfall som bekräftats med vävnadsprov
Fig I-8. Andel lungcancerfall som bekräftats med vävnadsprov Verksamhetsanalys vgregion.se/verksamhetsanalys

26 Lungcancer Indikator: Andel patienter med tumörstadium IIIA och IIIB som får kurativt syftande kemoradioterapi Fig. I-9. Andel patienter med tumörstadium IIIA och IIIB som får kurativt syftande kemoradioterapi. Verksamhetsanalys vgregion.se/verksamhetsanalys

27 Lungcancer Indikator: Andel patienter med tumörstadium IIIA och IIIB i performance status 0-1 som får kurativt syftande kemoradioterapi   Fig. I-10 Andel patienter med tumörstadium IIIA och IIIB i performance status 0-1som får kurativt syftande kemoradioterapi. Verksamhetsanalys vgregion.se/verksamhetsanalys

28 Lungcancer Indikator: Andel patienter med tumörstadium IV i performance status 0, 1 eller 2 som får kemoterapi i palliativt syfte Fig. I-11. Andel patienter med tumörstadium IV som får kemoterapi i palliativt syfte Verksamhetsanalys vgregion.se/verksamhetsanalys

29 Indikator: 2-årsöverlevnad vid lungcancer
Fig. I-12. Tvåårs överlevnad med konfidensintervall. Överlevnaden är relativ och bygger på periodanalys med fönster Se kapitlets inledning för förklaring. Verksamhetsanalys vgregion.se/verksamhetsanalys

30 Lungcancer Indikator: Andel fall där behandlingsbeslut tagits i multidisciplinär konferens Fig I-13 Andel fall där behandlingsbeslut tagits i multidisciplinär konferens Verksamhetsanalys vgregion.se/verksamhetsanalys

31 Indikator: Ledtid från remiss till behandlingsbeslut
Lungcancer Indikator: Ledtid från remiss till behandlingsbeslut Fig I-14 Ledtid från remiss till behandlingsbeslut Verksamhetsanalys vgregion.se/verksamhetsanalys

32 Bröstcancer Verksamhetsanalys vgregion.se/verksamhetsanalys

33 Indikator: Fastställd malignitet preoperativt
Bröstcancer Indikator: Fastställd malignitet preoperativt Fig I-15. Andel patienter med preoperativt fastställd malignitet. Verksamhetsanalys vgregion.se/verksamhetsanalys

34 Indikator: Reoperation på grund av tumördata
Bröstcancer Indikator: Reoperation på grund av tumördata Fig I-16 Andel patienter som reopererats på grund av tumördata. Observera att x-axeln slutar på 20. Verksamhetsanalys vgregion.se/verksamhetsanalys

35 Indikator: Reoperation på grund av komplikationer
Bröstcancer Indikator: Reoperation på grund av komplikationer Fig I-17. Andel patienter som reopererats på grund av komplikationer. Observera att x-axeln slutar på 20. Verksamhetsanalys vgregion.se/verksamhetsanalys

36 Indikator: Undersökning med sentinel node teknik .
Bröstcancer Indikator: Undersökning med sentinel node teknik . Fig I-18 Andel där sentinel node utfördes för att studera tumörspridning Verksamhetsanalys vgregion.se/verksamhetsanalys

37 Indikator: Bröstbevarande kirurgi som slutgiltigt ingrepp
Bröstcancer Indikator: Bröstbevarande kirurgi som slutgiltigt ingrepp Fig I-19 Andel som genomgått bröstbevarande kirurgi som slutgiltigt ingrepp. Verksamhetsanalys vgregion.se/verksamhetsanalys

38 Indikator: Multidisciplinär bedömning - preoperativt
Bröstcancer Indikator: Multidisciplinär bedömning - preoperativt Fig I-20 Andel patienter bedömda på preoperativ multidisciplinär konferens. Verksamhetsanalys vgregion.se/verksamhetsanalys

39 Indikator: Multidisciplinär bedömning - postoperativt
Bröstcancer Indikator: Multidisciplinär bedömning - postoperativt   Fig I-21. Andel patienter bedömda på postoperativ multidisciplinär konferens. Verksamhetsanalys vgregion.se/verksamhetsanalys

40 Indikator: Väntetid från diagnos till första besök hos specialist
Bröstcancer Indikator: Väntetid från diagnos till första besök hos specialist   Fig I-22 Väntetid från diagnos till första besök hos specialist. Vågrätt linje markerar intervall från första till tredje kvartil. Cirkel markerar median. Verksamhetsanalys vgregion.se/verksamhetsanalys

41 Indikator: Väntetid från första besök hos specialist till operation
Bröstcancer Indikator: Väntetid från första besök hos specialist till operation Fig I-23 Väntetid från första besök hos specialist till operation. Vågrätt linje markerar intervall från första till tredje kvartil. Cirkel markerar median. Verksamhetsanalys vgregion.se/verksamhetsanalys

42 Indikator: Väntetid från operation till PAD-besked till patient
Bröstcancer Indikator: Väntetid från operation till PAD-besked till patient Fig I-24. Väntetid från operation till PAD-besked till patient. Vågrätt linje markerar intervall från första till tredje kvartil. Cirkel markerar median. Verksamhetsanalys vgregion.se/verksamhetsanalys

43 Indikator: 5-års relativ överlevnad vid bröstcancer
Fig I-25 5-års relativ överlevnad vid bröstcancer. Överlevnaden är beräknad med periodanalys med fönster Se kapitlets inledning för närmare förklaring Verksamhetsanalys vgregion.se/verksamhetsanalys

44 Äggstockscancer Verksamhetsanalys vgregion.se/verksamhetsanalys

45 Indikator: Andel bedömda av referenspatolog
Äggstockscancer Indikator: Andel bedömda av referenspatolog   Fig I-26. Andel bedömda av referenspatolog. Verksamhetsanalys vgregion.se/verksamhetsanalys

46 Indikator: Andel radikalt opererade vid stadium IIIC-IV
Äggstockscancer Indikator: Andel radikalt opererade vid stadium IIIC-IV Fig I-27 Andel radikalt opererade vid stadium IIIC-IV Verksamhetsanalys vgregion.se/verksamhetsanalys

47 Indikator: Väntetid från remissankomst till diagnos/operation
Äggstockscancer Indikator: Väntetid från remissankomst till diagnos/operation   Fig. I-28. Väntetid från ankomst av remiss till diagnosdatum medförande operationsdag Verksamhetsanalys vgregion.se/verksamhetsanalys

48 Indikator: Väntetid från diagnos/operation till behandlingsbeslut
Äggstockscancer Indikator: Väntetid från diagnos/operation till behandlingsbeslut Fig I-29. Väntetid från diagnosdatum/operation till beslut om behandling Verksamhetsanalys vgregion.se/verksamhetsanalys

49 Indikator: Väntetid från diagnos/operation till start av kemoterapi
Äggstockscancer Indikator: Väntetid från diagnos/operation till start av kemoterapi Fig I-30 Väntetid från diagnosdatum/operation till start av kemoterapi Verksamhetsanalys vgregion.se/verksamhetsanalys

50 Indikator: 5-års relativ överlevnad vid äggstockscancer
Fig I-31 5-års relativ överlevnad vid ovarialcancer/äggstockscancer. Överlevnaden är beräknad med periodanalys med fönster Se kapitlets inledning för närmare förklaring. Verksamhetsanalys vgregion.se/verksamhetsanalys

51 Njurcancer Verksamhetsanalys vgregion.se/verksamhetsanalys

52 Indikator: Utredd med CT/Thorax preoperativt
Njurcancer Indikator: Utredd med CT/Thorax preoperativt Fig I-32 Andel patienter som utretts med CT/thorax. Verksamhetsanalys vgregion.se/verksamhetsanalys

53 Indikator: Väntetid: remissdatum- första besök hos specialist .
Njurcancer Indikator: Väntetid: remissdatum- första besök hos specialist . Fig I-33 Väntetid i dagar från remissdatum till första besök hos specialist. Vågrät linje markerar intervall från första till tredje kvartil. Cirkel markerar median Verksamhetsanalys vgregion.se/verksamhetsanalys

54 Indikator: Väntetid: Första besök hos specialist- behandlingsbeslut
Njurcancer Indikator: Väntetid: Första besök hos specialist- behandlingsbeslut Fig I-34: Väntetid i antal dagar från första besök hos specialist till behandlingsbeslut. Vågrät linje markerar intervall från första till tredje kvartil. Cirkel markerar median. Då medianen ligger på noll dagar innebär detta att datum för första besök hos specialist och behandlingsbeslut sammanfaller. Verksamhetsanalys vgregion.se/verksamhetsanalys

55 Indikator: Väntetid: ledtid från remiss till operation
Njurcancer Indikator: Väntetid: ledtid från remiss till operation Fig I-35: Väntetid i antal dagar från remiss till operation. Vågrät linje markerar intervall från första till tredje kvartil. Cirkel markerar median. Verksamhetsanalys vgregion.se/verksamhetsanalys

56 Indikator: 5-års relativ överlevnad vid njurcancer
Fig I-36 Femårsöverlevnad med konfidensintervall. Överlevnaden är relativ och bygger på periodanalys med fönster Se kapitlets inledning för förklaring. Verksamhetsanalys vgregion.se/verksamhetsanalys

57 Urinblåsecancer Verksamhetsanalys vgregion.se/verksamhetsanalys

58 Indikator: Väntetid från remiss till 1:a specialistbesök
Urinblåsecancer Indikator: Väntetid från remiss till 1:a specialistbesök Fig I-37 Väntetid från remiss till 1:a specialistbesök Verksamhetsanalys vgregion.se/verksamhetsanalys

59 Indikator: Väntetid från 1:a besök specialist till diagnostisk TUR/px
Urinblåsecancer Indikator: Väntetid från 1:a besök specialist till diagnostisk TUR/px Fig I-38. Väntetid från 1:a besök specialist till diagnostisk TUR/px Verksamhetsanalys vgregion.se/verksamhetsanalys

60 Urinblåsecancer Indikator: Andel T1 som genomgått reresektion och intravesikal behandling Fig I-39 Andel T1 som genomgått reresektion och intravesikal behandling Verksamhetsanalys vgregion.se/verksamhetsanalys

61 Urinblåsecancer Indikator: Andel T2-T4 som genomgått radikalt syftande cystektomi eller strålbehandling Fig I-40. Andel T2-T4 som genomgått radikalt syftande cystektomi eller strålbehandling Verksamhetsanalys vgregion.se/verksamhetsanalys

62 Indikator: 5-års relativ överlevnad vid urinblåsecancer
Fig I-41: 5-års relativ överlevnad vid urinblåsecancer. Överlevnaden är beräknad med periodanalys med fönster Se kapitlets inledning för närmare förklaring. Verksamhetsanalys vgregion.se/verksamhetsanalys

63 Prostatacancer Verksamhetsanalys vgregion.se/verksamhetsanalys

64 Prostatacancer Indikator: Andel mellan och högrisktumörer hos patienter under 75 år som fått kurativt syftande behandling Fig. I-42. Andel mellan och högrisktumörer hos patienter under 75 år, som fått kurativt syftande behandling Verksamhetsanalys vgregion.se/verksamhetsanalys

65 Indikator: Andel lågrisktumörer som fått aktiv monitorering
Prostatacancer Indikator: Andel lågrisktumörer som fått aktiv monitorering Fig. I-43 Andel lågrisktumörer som fått aktiv monitorering Verksamhetsanalys vgregion.se/verksamhetsanalys

66 Indikator: Ledtid från remiss till 1:a besök hos specialist
Prostatacancer Indikator: Ledtid från remiss till 1:a besök hos specialist Fig. I-44 Ledtid från remiss till 1:a besök hos specialist. Verksamhetsanalys vgregion.se/verksamhetsanalys

67 Tjocktarmscancer Verksamhetsanalys vgregion.se/verksamhetsanalys

68 Indikator: Multidisciplinär bedömning - preoperativt
Tjocktarmscancer Indikator: Multidisciplinär bedömning - preoperativt Fig I-45. Andel patienter som bedöms på preterapeutisk multidisciplinär konferens. Verksamhetsanalys vgregion.se/verksamhetsanalys

69 Indikator: Multidisciplinär bedömning - postoperativt
Tjocktarmscancer Indikator: Multidisciplinär bedömning - postoperativt Fig I-46. Andel patienter som bedöms på postoperativ multidisciplinär konferens. Verksamhetsanalys vgregion.se/verksamhetsanalys

70 Indikator: Reoperation inom 30 dagar efter primäroperation
Tjocktarmscancer Indikator: Reoperation inom 30 dagar efter primäroperation Fig I-47. Andel patienter som reopererats inom 30 dagar efter primäroperation. Observera att x-axeln slutar på 20. Verksamhetsanalys vgregion.se/verksamhetsanalys

71 Indikator: Letalitet inom 30 dagar efter operation
Tjocktarmscancer Indikator: Letalitet inom 30 dagar efter operation Fig I-48. Andel patienter som avlider inom 30 dagar efter operation. Observera att x-axeln slutar på 20. Verksamhetsanalys vgregion.se/verksamhetsanalys

72 Indikator: Letalitet inom 90 dagar efter operation
Tjocktarmscancer Indikator: Letalitet inom 90 dagar efter operation   Fig I-49. Andel patienter som avlider inom 90 dagar efter operation. Observera att x-axeln slutar på 20. Verksamhetsanalys vgregion.se/verksamhetsanalys

73 Tjocktarmscancer Indikator: Minst 12 lymfkörtlar undersökta efter transabdominell operation, stadium T1-T3   Fig I-50. Andel patienter som fått minst 12 lymfkörtlar undersökta efter transabdominell operation , stadium T1-T3 Verksamhetsanalys vgregion.se/verksamhetsanalys

74 Indikator: Mer än 2 veckors slutenvård efter operation
Tjocktarmscancer Indikator: Mer än 2 veckors slutenvård efter operation Fig I-51-. Andel patienter med > 2 v slutenvård efter op. Observera att x-axeln slutar på 40. Verksamhetsanalys vgregion.se/verksamhetsanalys

75 Tjocktarmscancer Indikator: Komplikation i form av tarmperforation under operation (dissektion) Fig I-52. Andel patienter som fått komplikation i form av tarmperforation under operation (dissektion). Observera att x-axeln slutar på 20. Verksamhetsanalys vgregion.se/verksamhetsanalys

76 Indikator: 5-års relativ överlevnad vid tjocktarmscancer
Fig I-53 5-års relativ överlevnad vid tjocktarmscancer. Överlevnaden är beräknad med periodanalys med fönster Se kapitlets inledning för närmare förklaring. Verksamhetsanalys vgregion.se/verksamhetsanalys

77 Ändtarmscancer Verksamhetsanalys vgregion.se/verksamhetsanalys

78 Indikator: Multidisciplinär bedömning – preoperativt
Ändtarmscancer Indikator: Multidisciplinär bedömning – preoperativt Fig I-54 Andel patienter som bedöms på preterapeutisk multidisciplinär konferens. Verksamhetsanalys vgregion.se/verksamhetsanalys

79 Indikator: Multidisciplinär bedömning – postoperativt
Ändtarmscancer Indikator: Multidisciplinär bedömning – postoperativt   Fig I-55 Andel patienter som bedöms på postoperativ multidisciplinär konferens. Verksamhetsanalys vgregion.se/verksamhetsanalys

80 Indikator: Reoperation inom 30 dagar efter primäroperation
Ändtarmscancer Indikator: Reoperation inom 30 dagar efter primäroperation Fig I-56. Andel patienter som reopererats inom 30 dagar efter primäroperation. Observera att x-axeln slutar på 40. Verksamhetsanalys vgregion.se/verksamhetsanalys

81 Indikator: Letalitet inom 30 dagar efter operation
Ändtarmscancer Indikator: Letalitet inom 30 dagar efter operation   Fig I-57. Andel patienter som avlider inom 30 dagar efter operation. Observera att x-axeln slutar på 20. Verksamhetsanalys vgregion.se/verksamhetsanalys

82 Indikator: Letalitet inom 90 dagar efter operation
Ändtarmscancer Indikator: Letalitet inom 90 dagar efter operation Fig I-58. Andel patienter som avlider inom 90 dagar efter operation. Observera att x-axeln slutar på 20. Verksamhetsanalys vgregion.se/verksamhetsanalys

83 Ändtarmscancer Indikator: Bäckensepsis (anastomosinsufficiens) hos patienter med cancer rekti opererade med främre resektion   Fig I-59. Andel patienter med bäckensepsis (anastomosinsufficiens) per antal patienter med cancer recti opererade med främre resektion. Observera att x-axeln slutar på 40. Verksamhetsanalys vgregion.se/verksamhetsanalys

84 Ändtarmscancer Indikator: Minst 12 lymfkörtlar undersökta efter transabdominell operation, stadium T1-T3 Fig I-60. Andel patienter som fått minst 12 lymfkörtlar undersökta efter transabdominell operation, stadium T1-T3 Verksamhetsanalys vgregion.se/verksamhetsanalys

85 Indikator: Strålbehandling inför operation
Ändtarmscancer Indikator: Strålbehandling inför operation Fig I-61 Andel strålbehandlade inför operation Verksamhetsanalys vgregion.se/verksamhetsanalys

86 Indikator: Mer än 3 veckors slutenvård efter operation
Ändtarmscancer Indikator: Mer än 3 veckors slutenvård efter operation Fig I-62. Andel patienter med > 3 v slutenvård efter op. Observera att x-axeln slutar på 20. Verksamhetsanalys vgregion.se/verksamhetsanalys

87 Ändtarmscancer Indikator: Komplikation i form av tarmperforation under operation (dissektion) Fig I-63. Andel patienter som fått komplikation i form av tarmperforation under operation (dissektion). Observera att x-axeln slutar på 20. Verksamhetsanalys vgregion.se/verksamhetsanalys

88 Indikator: 5-års relativ överlevnad vid ändtarmscancer
Fig I års relativ överlevnad vid ändtarmscancer. Överlevnaden är beräknad med periodanalys med fönster Se kapitlets inledning för närmare förklaring. Verksamhetsanalys vgregion.se/verksamhetsanalys

89 Verksamhetsanalys 2012 vgregion.se/verksamhetsanalys


Ladda ner ppt "Hälso- och sjukvård i Västra Götaland Verksamhetsanalys 2012 Avsnitt: Cancer Hämta rapporten här: www.vgregion.se/verksamhetsanalys."

Liknande presentationer


Google-annonser