Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Hälso- och sjukvård i Västra Götaland Verksamhetsanalys 2012 Avsnitt: Cancer Hämta rapporten här: www.vgregion.se/verksamhetsanalys.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Hälso- och sjukvård i Västra Götaland Verksamhetsanalys 2012 Avsnitt: Cancer Hämta rapporten här: www.vgregion.se/verksamhetsanalys."— Presentationens avskrift:

1 Hälso- och sjukvård i Västra Götaland Verksamhetsanalys 2012 Avsnitt: Cancer Hämta rapporten här: www.vgregion.se/verksamhetsanalys

2 Verksamhetsanalys 2012 – den nionde årsrapporten •Rapporten följer upp hälso- och sjukvård i Västra Götaland för verksamhetsåret 2012. Den skall ge möjligheter till jämförel­ser över tid, mellan olika hälso- och sjukvårds­nämndområden i regionen och mellan regionen och riket/andra delar av riket. •Målgrupp för rapporten är poli­tiska nämnder och styrelser. Rapporten är också ett faktaunderlag för alla som på olika nivåer arbetar med kvalitetsutveckling/verksamhetsutveckling. •Frågor om rapporten: Marianne Förars 070 887 56 61 •Rapport, diagram och kompletterande filer finns här: www.vgregion.se/verksamhetsanalys www.vgregion.se/verksamhetsanalys •Denna bildfil innehåller tabeller, diagram och ”kort om”- rutor ur rapporten. •Ange källa ”Verksamhetsanalys 2012” vid återgivning Verksamhetsanalys 2012 vgregion.se/verksamhetsanalys 2

3 Arbetsgruppen för Verksamhetsanalys 20122 Inledning5 Regionens befolkning8 Perspektiv på resurser och resursförbrukning11 Prehospital akutsjukvård26 Tillgänglighet30 Konsumtion av hälso- och sjukvård38 Kvalitetsuppföljning - medicinska resultat och uppföljning55 •Öppna jämförelser - utveckling över tid och variation mellan landsting •Primärvårdens kvalitetsregister VGR. •Nationella Diabetesregistret, NDR. •Hjärtsjukvård och kvalitetsregistret SWEDEHEART •Svenskt NjurRegister (SNR) •Svenskt Bråckregister •Svenskt kvalitetsregister för gallstenskirurgi och ERCP - GallRiks •RIKSHÖFT •Svenska Höftprotesregistret •Scandinavian Obesity Surgery Registry (SOReg) •RättspsyK •Nationella kvalitetsregistret Riks-Stroke •Riksät •Nationella kvalitetsregistret SveDem – Svenska Demensregistret •Svenska palliativregister Cancer121 •Maligna hudtumörer •Huvud- och Halscancer •Lungcancer •Bröstcancer •Äggstockscancer •Njurcancer •Urinblåsecancer •Prostatacancer •Tjocktarmscancer •Ändtarmscancer Patientsäkerhet153 God Vård – Uppföljningsrapport 2012160 Patientnämndernas uppföljning171 Uppföljning av jämlik vård - jämlikhetsindikatorer173 Befolkningens uppfattning om hälso- och sjukvården178 Läkemedel180 Tandvård och tandhälsa189 Hälso- och sjukvårdens personal197 Del 2 Basala uppgifter200 Tabellbilaga på webben Verksamhetsanalys 2012 vgregion.se/verksamhetsanalys 3 Innehållsförteckning VA 2012

4 Att tänka på vid tolkning av resultat 1 – läs alltid figurtexten •Olika bakgrundsfaktorer som kan förklara skillnader i mätvärden -Befolknings-/patientsammansättning •ex ålder, sjuklighet, socioekonomisk sammansättning i olika områden -Arbetssätt och behandlingsmetoder •ex dagkirurgi kontra operation i slutenvård, följsamhet till medicinska vårdprogram -Struktur, arbetsorganisation och kultur •ex fysisk utformning, informationshantering, ledarskap, lärandemekanismer, kultur, drivkrafter -Resurser •Pengar, kompetens, bemanning Verksamhetsanalys 2012 vgregion.se/verksamhetsanalys 4

5 Att tänka på vid tolkning av resultat 2 – läs alltid figurtexten •Olika mätrelaterade faktorer som kan förklara skillnader i mätvärden -Täckningsgrad – ex kvalitetsregister -Kvalitet i data – ex diagnossättningspraxis, bortfall -Val av datakälla – ex nationellt patientregister, lokala sjukhusfiler -Standardisering av resultat - ex ålders- och könsstandardisering i vissa fall -Olika definitioner av indikatorer - ex undvikbar slutenvård i ÖJ respektive SKL, återinskrivningar inom 30 dagar i benchmarking respektive äldreuppföljningen -Val av grupperingar - ex geografiska områden, åldersgrupper -Val av presentation – ex skala på diagramaxel -Statistisk osäkerhet/slumpmässiga förändringar – kan visa på förändringar/skillnader som inte är statistiskt säkra -Säsongsvariation – ex tillgänglighet, halkolyckor Verksamhetsanalys 2012 vgregion.se/verksamhetsanalys 5

6 Hälso- och sjukvård i Västra Götaland Verksamhetsanalys 2012 Cancer Hämta rapporten här: www.vgregion.se/verksamhetsanalys

7 Cancer Verksamhetsanalys 2012 vgregion.se/verksamhetsanalys 7

8 8

9 Regionala processägare Verksamhetsanalys 2012 vgregion.se/verksamhetsanalys 9

10 Maligna hudtumörer Verksamhetsanalys 2012 vgregion.se/verksamhetsanalys 10

11 Tabell I-1: Incidens av malignt melanom i huden (åldersstandardiserad mot Sveriges medelbefolkning år 2000). Antalet fall per 100 000 individer. Uppgifterna avser Västra Sjukvårdsregionen, vilket förutom Västra Götaland även inkluderar Norra Halland. 200920102011 Män363947 Kvinnor35 42 Verksamhetsanalys 2012 vgregion.se/verksamhetsanalys 11 Maligna hudtumörer

12 Fig I-1: Tid, i antal dagar (x-axel) från första läkarbesök till primäroperation (patienter diagnostiserade 2009-2010) per Hälso- och Sjukvårdsnämndområde. Indikator: Väntetid från första läkarbesök till primärkirurgi Verksamhetsanalys 2012 vgregion.se/verksamhetsanalys 12 Maligna hudtumörer

13 Indikator: Väntetid från diagnostisk åtgärd till besked om diagnos Fig I-2: Väntetid från diagnostisk åtgärd till att patienten får besked om diagnos i antal dagar (patienter diagnostiserade 2009-2011). Verksamhetsanalys 2012 vgregion.se/verksamhetsanalys 13 Maligna hudtumörer

14 Indikator: Andel maligna melanom <= 1 mm Fig I-3: Antal och andel hudmelanom som är max en millimeter tjocka (diagnostiserade 2009-2011) uppdelat på de olika Hälso- och Sjukvårdsnämndområdena. Verksamhetsanalys 2012 vgregion.se/verksamhetsanalys 14 Maligna hudtumörer

15 Indikator: 5-års relativ överlevnad vid maligna melanom •Fig I-4: Relativ femårsöverlevnad per område. Figuren illustrerar även skillnader i relativ femårsöverlevnad mellan kvinnor och män. Överlevnaden är beräknad med periodanalys med fönster 2008-2012 Se kapitlets inledning för närmare förklaring. Verksamhetsanalys 2012 vgregion.se/verksamhetsanalys 15 Maligna hudtumörer

16 Huvud- och Halscancer Verksamhetsanalys 2012 vgregion.se/verksamhetsanalys 16

17 Indikator: Multidisciplinär bedömning Fig I-1. Multidisciplinär bedömning vid huvud- och halscancer. Verksamhetsanalys 2012 vgregion.se/verksamhetsanalys 17 Huvud- och Halscancer

18 Indikator: Väntetid från remiss till behandlingsbeslut år 2008-2011 Fig I-2. Väntetid från remiss till behandlingsbeslut år 2008-2011. Verksamhetsanalys 2012 vgregion.se/verksamhetsanalys 18 Huvud- och Halscancer

19 Indikator: Väntetid från remissankomst till behandlingsstart år 2008-2011 Verksamhetsanalys 2012 vgregion.se/verksamhetsanalys 19 Fig I-3. Väntetid från remissankomst till behandlingsstart år 2008-2011. Huvud- och Halscancer

20 Indikator: 5-års relativ överlevnad vid huvud- halscancer Verksamhetsanalys 2012 vgregion.se/verksamhetsanalys 20 Fig I-4. 5-års relativ överlevnad vid huvud och halscancer. Överlevnaden är beräknad med periodanalys med fönster 2008-2012. Se kapitlets inledning för närmare förklaring. Huvud- och Halscancer

21 Lungcancer Verksamhetsanalys 2012 vgregion.se/verksamhetsanalys 21

22 Indikator: Andel patienter med icke-småcellig lungcancer i stadium IA-IIB som opereras Verksamhetsanalys 2012 vgregion.se/verksamhetsanalys 22 Fig. I-5. Andel patienter med icke-småcellig lungcancer i stadium IA-IIB som opereras. Lungcancer

23 Indikator: Andel patienter med icke småcellig lungcancer som genomgått PET-DT inför start av kurativt syftande behandling Verksamhetsanalys 2012 vgregion.se/verksamhetsanalys 23 Fig. I-6 Andel patienter med icke småcellig lungcancer som genomgått PET-DT inför start av kurativt syftande behandling. Lungcancer

24 Indikator: Andel patienter med obotbar lungcancer (stadium IIIB och IV) som får torakal strålbehandling i palliativt syfte Verksamhetsanalys 2012 vgregion.se/verksamhetsanalys 24 Fig. I-7 Andel patienter med obotbar lungcancer (stadium IIIB och IV) som får thorakal strålbehandling i palliativt syfte.

25 Indikator: Andel lungcancerfall som bekräftats med vävnadsprov Verksamhetsanalys 2012 vgregion.se/verksamhetsanalys 25 Fig I-8. Andel lungcancerfall som bekräftats med vävnadsprov Lungcancer

26 Indikator: Andel patienter med tumörstadium IIIA och IIIB som får kurativt syftande kemoradioterapi Verksamhetsanalys 2012 vgregion.se/verksamhetsanalys 26 Fig. I-9. Andel patienter med tumörstadium IIIA och IIIB som får kurativt syftande kemoradioterapi. Lungcancer

27 Indikator: Andel patienter med tumörstadium IIIA och IIIB i performance status 0-1 som får kurativt syftande kemoradioterapi Verksamhetsanalys 2012 vgregion.se/verksamhetsanalys 27 Fig. I-10 Andel patienter med tumörstadium IIIA och IIIB i performance status 0- 1som får kurativt syftande kemoradioterapi. Lungcancer

28 Indikator: Andel patienter med tumörstadium IV i performance status 0, 1 eller 2 som får kemoterapi i palliativt syfte Verksamhetsanalys 2012 vgregion.se/verksamhetsanalys 28 Fig. I-11. Andel patienter med tumörstadium IV som får kemoterapi i palliativt syfte Lungcancer

29 Indikator: 2-årsöverlevnad vid lungcancer Verksamhetsanalys 2012 vgregion.se/verksamhetsanalys 29 Fig. I-12. Tvåårs överlevnad med konfidensintervall. Överlevnaden är relativ och bygger på periodanalys med fönster 2008-2012. Se kapitlets inledning för förklaring. Lungcancer

30 Indikator: Andel fall där behandlingsbeslut tagits i multidisciplinär konferens Verksamhetsanalys 2012 vgregion.se/verksamhetsanalys 30 Fig I-13 Andel fall där behandlingsbeslut tagits i multidisciplinär konferens Lungcancer

31 Indikator: Ledtid från remiss till behandlingsbeslut Verksamhetsanalys 2012 vgregion.se/verksamhetsanalys 31 Fig I-14 Ledtid från remiss till behandlingsbeslut Lungcancer

32 Bröstcancer Verksamhetsanalys 2012 vgregion.se/verksamhetsanalys 32

33 Indikator: Fastställd malignitet preoperativt Verksamhetsanalys 2012 vgregion.se/verksamhetsanalys 33 Fig I-15. Andel patienter med preoperativt fastställd malignitet. Bröstcancer

34 Indikator: Reoperation på grund av tumördata Verksamhetsanalys 2012 vgregion.se/verksamhetsanalys 34 Fig I-16 Andel patienter som reopererats på grund av tumördata. Observera att x-axeln slutar på 20. Bröstcancer

35 Indikator: Reoperation på grund av komplikationer Verksamhetsanalys 2012 vgregion.se/verksamhetsanalys 35 Fig I-17. Andel patienter som reopererats på grund av komplikationer. Observera att x-axeln slutar på 20. Bröstcancer

36 Indikator: Undersökning med sentinel node teknik. Verksamhetsanalys 2012 vgregion.se/verksamhetsanalys 36 Fig I-18 Andel där sentinel node utfördes för att studera tumörspridning Bröstcancer

37 Indikator: Bröstbevarande kirurgi som slutgiltigt ingrepp Verksamhetsanalys 2012 vgregion.se/verksamhetsanalys 37 Fig I-19 Andel som genomgått bröstbevarande kirurgi som slutgiltigt ingrepp. Bröstcancer

38 Indikator: Multidisciplinär bedömning - preoperativt Verksamhetsanalys 2012 vgregion.se/verksamhetsanalys 38 Fig I-20 Andel patienter bedömda på preoperativ multidisciplinär konferens. Bröstcancer

39 Indikator: Multidisciplinär bedömning - postoperativt Verksamhetsanalys 2012 vgregion.se/verksamhetsanalys 39 Fig I-21. Andel patienter bedömda på postoperativ multidisciplinär konferens. Bröstcancer

40 Indikator: Väntetid från diagnos till första besök hos specialist Verksamhetsanalys 2012 vgregion.se/verksamhetsanalys 40 Fig I-22 Väntetid från diagnos till första besök hos specialist. Vågrätt linje markerar intervall från första till tredje kvartil. Cirkel markerar median. Bröstcancer

41 Indikator: Väntetid från första besök hos specialist till operation Verksamhetsanalys 2012 vgregion.se/verksamhetsanalys 41 Fig I-23 Väntetid från första besök hos specialist till operation. Vågrätt linje markerar intervall från första till tredje kvartil. Cirkel markerar median. Bröstcancer

42 Indikator: Väntetid från operation till PAD- besked till patient Verksamhetsanalys 2012 vgregion.se/verksamhetsanalys 42 Fig I-24. Väntetid från operation till PAD-besked till patient. Vågrätt linje markerar intervall från första till tredje kvartil. Cirkel markerar median. Bröstcancer

43 Indikator: 5-års relativ överlevnad vid bröstcancer Verksamhetsanalys 2012 vgregion.se/verksamhetsanalys 43 Fig I-25 5-års relativ överlevnad vid bröstcancer. Överlevnaden är beräknad med periodanalys med fönster 2008-2012. Se kapitlets inledning för närmare förklaring Bröstcancer

44 Äggstockscancer Verksamhetsanalys 2012 vgregion.se/verksamhetsanalys 44

45 Indikator: Andel bedömda av referenspatolog Verksamhetsanalys 2012 vgregion.se/verksamhetsanalys 45 Fig I-26. Andel bedömda av referenspatolog. Äggstockscancer

46 Indikator: Andel radikalt opererade vid stadium IIIC-IV Verksamhetsanalys 2012 vgregion.se/verksamhetsanalys 46 Fig I-27 Andel radikalt opererade vid stadium IIIC-IV Äggstockscancer

47 Indikator: Väntetid från remissankomst till diagnos/operation Verksamhetsanalys 2012 vgregion.se/verksamhetsanalys 47 Fig. I-28. Väntetid från ankomst av remiss till diagnosdatum medförande operationsdag Äggstockscancer

48 Indikator: Väntetid från diagnos/operation till behandlingsbeslut Verksamhetsanalys 2012 vgregion.se/verksamhetsanalys 48 Fig I-29. Väntetid från diagnosdatum/operation till beslut om behandling Äggstockscancer

49 Indikator: Väntetid från diagnos/operation till start av kemoterapi Verksamhetsanalys 2012 vgregion.se/verksamhetsanalys 49 Fig I-30 Väntetid från diagnosdatum/operation till start av kemoterapi Äggstockscancer

50 Indikator: 5-års relativ överlevnad vid äggstockscancer Verksamhetsanalys 2012 vgregion.se/verksamhetsanalys 50 Fig I-31 5-års relativ överlevnad vid ovarialcancer/äggstockscancer. Överlevnaden är beräknad med periodanalys med fönster 2008-2012. Se kapitlets inledning för närmare förklaring. Äggstockscancer

51 Njurcancer Verksamhetsanalys 2012 vgregion.se/verksamhetsanalys 51

52 Indikator: Utredd med CT/Thorax preoperativt Verksamhetsanalys 2012 vgregion.se/verksamhetsanalys 52 Fig I-32 Andel patienter som utretts med CT/thorax. Njurcancer

53 Indikator: Väntetid: remissdatum- första besök hos specialist. Verksamhetsanalys 2012 vgregion.se/verksamhetsanalys 53 Fig I-33 Väntetid i dagar från remissdatum till första besök hos specialist. Vågrät linje markerar intervall från första till tredje kvartil. Cirkel markerar median Njurcancer

54 Indikator: Väntetid: Första besök hos specialist- behandlingsbeslut Verksamhetsanalys 2012 vgregion.se/verksamhetsanalys 54 Fig I-34: Väntetid i antal dagar från första besök hos specialist till behandlingsbeslut. Vågrät linje markerar intervall från första till tredje kvartil. Cirkel markerar median. Då medianen ligger på noll dagar innebär detta att datum för första besök hos specialist och behandlingsbeslut sammanfaller. Njurcancer

55 Indikator: Väntetid: ledtid från remiss till operation Verksamhetsanalys 2012 vgregion.se/verksamhetsanalys 55 Fig I-35: Väntetid i antal dagar från remiss till operation. Vågrät linje markerar intervall från första till tredje kvartil. Cirkel markerar median. Njurcancer

56 Indikator: 5-års relativ överlevnad vid njurcancer Verksamhetsanalys 2012 vgregion.se/verksamhetsanalys 56 Fig I-36 Femårsöverlevnad med konfidensintervall. Överlevnaden är relativ och bygger på periodanalys med fönster 2008-2012. Se kapitlets inledning för förklaring. Njurcancer

57 Urinblåsecancer Verksamhetsanalys 2012 vgregion.se/verksamhetsanalys 57

58 Indikator: Väntetid från remiss till 1:a specialistbesök Verksamhetsanalys 2012 vgregion.se/verksamhetsanalys 58 Fig I-37 Väntetid från remiss till 1:a specialistbesök Urinblåsecancer

59 Indikator: Väntetid från 1:a besök specialist till diagnostisk TUR/px Verksamhetsanalys 2012 vgregion.se/verksamhetsanalys 59 Fig I-38. Väntetid från 1:a besök specialist till diagnostisk TUR/px Urinblåsecancer

60 Indikator: Andel T1 som genomgått reresektion och intravesikal behandling Verksamhetsanalys 2012 vgregion.se/verksamhetsanalys 60 Fig I-39 Andel T1 som genomgått reresektion och intravesikal behandling Urinblåsecancer

61 Indikator: Andel T2-T4 som genomgått radikalt syftande cystektomi eller strålbehandling Verksamhetsanalys 2012 vgregion.se/verksamhetsanalys 61 Fig I-40. Andel T2-T4 som genomgått radikalt syftande cystektomi eller strålbehandling Urinblåsecancer

62 Indikator: 5-års relativ överlevnad vid urinblåsecancer Verksamhetsanalys 2012 vgregion.se/verksamhetsanalys 62 Fig I-41: 5-års relativ överlevnad vid urinblåsecancer. Överlevnaden är beräknad med periodanalys med fönster 2008-2012. Se kapitlets inledning för närmare förklaring. Urinblåsecancer

63 Prostatacancer Verksamhetsanalys 2012 vgregion.se/verksamhetsanalys 63

64 Indikator: Andel mellan och högrisktumörer hos patienter under 75 år som fått kurativt syftande behandling Verksamhetsanalys 2012 vgregion.se/verksamhetsanalys 64 Fig. I-42. Andel mellan och högrisktumörer hos patienter under 75 år, som fått kurativt syftande behandling Prostatacancer

65 Indikator: Andel lågrisktumörer som fått aktiv monitorering Verksamhetsanalys 2012 vgregion.se/verksamhetsanalys 65 Fig. I-43 Andel lågrisktumörer som fått aktiv monitorering Prostatacancer

66 Indikator: Ledtid från remiss till 1:a besök hos specialist Verksamhetsanalys 2012 vgregion.se/verksamhetsanalys 66 Fig. I-44 Ledtid från remiss till 1:a besök hos specialist. Prostatacancer

67 Tjocktarmscancer Verksamhetsanalys 2012 vgregion.se/verksamhetsanalys 67

68 Indikator: Multidisciplinär bedömning - preoperativt Verksamhetsanalys 2012 vgregion.se/verksamhetsanalys 68 Fig I-45. Andel patienter som bedöms på preterapeutisk multidisciplinär konferens. Tjocktarmscancer

69 Indikator: Multidisciplinär bedömning - postoperativt Verksamhetsanalys 2012 vgregion.se/verksamhetsanalys 69 Fig I-46. Andel patienter som bedöms på postoperativ multidisciplinär konferens. Tjocktarmscancer

70 Indikator: Reoperation inom 30 dagar efter primäroperation Verksamhetsanalys 2012 vgregion.se/verksamhetsanalys 70 Fig I-47. Andel patienter som reopererats inom 30 dagar efter primäroperation. Observera att x-axeln slutar på 20. Tjocktarmscancer

71 Indikator: Letalitet inom 30 dagar efter operation Verksamhetsanalys 2012 vgregion.se/verksamhetsanalys 71 Fig I-48. Andel patienter som avlider inom 30 dagar efter operation. Observera att x-axeln slutar på 20. Tjocktarmscancer

72 Indikator: Letalitet inom 90 dagar efter operation Verksamhetsanalys 2012 vgregion.se/verksamhetsanalys 72 Fig I-49. Andel patienter som avlider inom 90 dagar efter operation. Observera att x-axeln slutar på 20. Tjocktarmscancer

73 Indikator: Minst 12 lymfkörtlar undersökta efter transabdominell operation, stadium T1-T3 Verksamhetsanalys 2012 vgregion.se/verksamhetsanalys 73 Fig I-50. Andel patienter som fått minst 12 lymfkörtlar undersökta efter transabdominell operation, stadium T1-T3 Tjocktarmscancer

74 Indikator: Mer än 2 veckors slutenvård efter operation Verksamhetsanalys 2012 vgregion.se/verksamhetsanalys 74 Fig I-51-. Andel patienter med > 2 v slutenvård efter op. Observera att x-axeln slutar på 40. Tjocktarmscancer

75 Indikator: Komplikation i form av tarmperforation under operation (dissektion) Verksamhetsanalys 2012 vgregion.se/verksamhetsanalys 75 Fig I-52. Andel patienter som fått komplikation i form av tarmperforation under operation (dissektion). Observera att x-axeln slutar på 20. Tjocktarmscancer

76 Indikator: 5-års relativ överlevnad vid tjocktarmscancer Verksamhetsanalys 2012 vgregion.se/verksamhetsanalys 76 Fig I-53 5-års relativ överlevnad vid tjocktarmscancer. Överlevnaden är beräknad med periodanalys med fönster 2008-2012. Se kapitlets inledning för närmare förklaring. Tjocktarmscancer

77 Ändtarmscancer Verksamhetsanalys 2012 vgregion.se/verksamhetsanalys 77

78 Indikator: Multidisciplinär bedömning – preoperativt Verksamhetsanalys 2012 vgregion.se/verksamhetsanalys 78 Fig I-54 Andel patienter som bedöms på preterapeutisk multidisciplinär konferens. Ändtarmscancer

79 Indikator: Multidisciplinär bedömning – postoperativt Verksamhetsanalys 2012 vgregion.se/verksamhetsanalys 79 Fig I-55 Andel patienter som bedöms på postoperativ multidisciplinär konferens. Ändtarmscancer

80 Indikator: Reoperation inom 30 dagar efter primäroperation Verksamhetsanalys 2012 vgregion.se/verksamhetsanalys 80 Fig I-56. Andel patienter som reopererats inom 30 dagar efter primäroperation. Observera att x-axeln slutar på 40. Ändtarmscancer

81 Indikator: Letalitet inom 30 dagar efter operation Verksamhetsanalys 2012 vgregion.se/verksamhetsanalys 81 Fig I-57. Andel patienter som avlider inom 30 dagar efter operation. Observera att x-axeln slutar på 20. Ändtarmscancer

82 Indikator: Letalitet inom 90 dagar efter operation Verksamhetsanalys 2012 vgregion.se/verksamhetsanalys 82 Fig I-58. Andel patienter som avlider inom 90 dagar efter operation. Observera att x-axeln slutar på 20. Ändtarmscancer

83 Indikator: Bäckensepsis (anastomosinsufficiens) hos patienter med cancer rekti opererade med främre resektion Verksamhetsanalys 2012 vgregion.se/verksamhetsanalys 83 Fig I-59. Andel patienter med bäckensepsis (anastomosinsufficiens) per antal patienter med cancer recti opererade med främre resektion. Observera att x- axeln slutar på 40. Ändtarmscancer

84 Indikator: Minst 12 lymfkörtlar undersökta efter transabdominell operation, stadium T1-T3 Verksamhetsanalys 2012 vgregion.se/verksamhetsanalys 84 Fig I-60. Andel patienter som fått minst 12 lymfkörtlar undersökta efter transabdominell operation, stadium T1-T3 Ändtarmscancer

85 Indikator: Strålbehandling inför operation Verksamhetsanalys 2012 vgregion.se/verksamhetsanalys 85 Fig I-61 Andel strålbehandlade inför operation Ändtarmscancer

86 Indikator: Mer än 3 veckors slutenvård efter operation Verksamhetsanalys 2012 vgregion.se/verksamhetsanalys 86 Fig I-62. Andel patienter med > 3 v slutenvård efter op. Observera att x-axeln slutar på 20. Ändtarmscancer

87 Indikator: Komplikation i form av tarmperforation under operation (dissektion) Verksamhetsanalys 2012 vgregion.se/verksamhetsanalys 87 Fig I-63. Andel patienter som fått komplikation i form av tarmperforation under operation (dissektion). Observera att x-axeln slutar på 20. Ändtarmscancer

88 Indikator: 5-års relativ överlevnad vid ändtarmscancer Verksamhetsanalys 2012 vgregion.se/verksamhetsanalys 88 Fig I-64. 5-års relativ överlevnad vid ändtarmscancer. Överlevnaden är beräknad med periodanalys med fönster 2008-2012. Se kapitlets inledning för närmare förklaring. Ändtarmscancer

89 Verksamhetsanalys 2012 vgregion.se/verksamhetsanalys 89


Ladda ner ppt "Hälso- och sjukvård i Västra Götaland Verksamhetsanalys 2012 Avsnitt: Cancer Hämta rapporten här: www.vgregion.se/verksamhetsanalys."

Liknande presentationer


Google-annonser