Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Hälso- och sjukvård i Västra Götaland Verksamhetsanalys 2012 Avsnitt: Gallriks – Svenskt kvalitetsregister för gallkirurgi och ERCP Hämta rapporten här:

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Hälso- och sjukvård i Västra Götaland Verksamhetsanalys 2012 Avsnitt: Gallriks – Svenskt kvalitetsregister för gallkirurgi och ERCP Hämta rapporten här:"— Presentationens avskrift:

1 Hälso- och sjukvård i Västra Götaland Verksamhetsanalys 2012 Avsnitt: Gallriks – Svenskt kvalitetsregister för gallkirurgi och ERCP Hämta rapporten här:

2 Verksamhetsanalys 2012 – den nionde årsrapporten
Rapporten följer upp hälso- och sjukvård i Västra Götaland för verksamhetsåret Den skall ge möjligheter till jämförel­ser över tid, mellan olika hälso- och sjukvårds­nämndområden i regionen och mellan regionen och riket/andra delar av riket. Målgrupp för rapporten är poli­tiska nämnder och styrelser. Rapporten är också ett faktaunderlag för alla som på olika nivåer arbetar med kvalitetsutveckling/verksamhetsutveckling. Frågor om rapporten: Marianne Förars Rapport, diagram och kompletterande filer finns här: Denna bildfil innehåller tabeller, diagram och ”kort om”- rutor ur rapporten. Ange källa ”Verksamhetsanalys 2012” vid återgivning Rapporten är framtagen för att ge en sammanhållen bild av hälso- och sjukvården i regionen och skall - bygga på enhetligt framtagen statistik ur befintliga datakällor och övriga underlag, - ge möjlighet till olika typer av jämförelser: över tid, mellan områden och mellan regionen och riket/andra delar av riket och mellan kön, - innehålla analyserande kommentarer, - utgöra ett komplement till övrig regional rapportering, - i tillämpliga delar samordnas med årsredovisning och budgetunderlagsarbete, på sikt utvecklas med allt större fokus på analys och uppföljning av effektivitet och kvalitet. Verksamhetsanalys vgregion.se/verksamhetsanalys

3 Innehållsförteckning VA 2012
Arbetsgruppen för Verksamhetsanalys Inledning 5 Regionens befolkning 8 Perspektiv på resurser och resursförbrukning 11 Prehospital akutsjukvård 26 Tillgänglighet 30 Konsumtion av hälso- och sjukvård 38 Kvalitetsuppföljning - medicinska resultat och uppföljning 55 Öppna jämförelser - utveckling över tid och variation mellan landsting Primärvårdens kvalitetsregister VGR. Nationella Diabetesregistret, NDR. Hjärtsjukvård och kvalitetsregistret SWEDEHEART Svenskt NjurRegister (SNR) Svenskt Bråckregister Svenskt kvalitetsregister för gallstenskirurgi och ERCP - GallRiks RIKSHÖFT Svenska Höftprotesregistret Scandinavian Obesity Surgery Registry (SOReg) RättspsyK Nationella kvalitetsregistret Riks-Stroke Riksät Nationella kvalitetsregistret SveDem – Svenska Demensregistret Svenska palliativregister Cancer 121 Maligna hudtumörer Huvud- och Halscancer Lungcancer Bröstcancer Äggstockscancer Njurcancer Urinblåsecancer Prostatacancer Tjocktarmscancer Ändtarmscancer Patientsäkerhet 153 God Vård – Uppföljningsrapport Patientnämndernas uppföljning 171 Uppföljning av jämlik vård - jämlikhetsindikatorer 173 Befolkningens uppfattning om hälso- och sjukvården 178 Läkemedel 180 Tandvård och tandhälsa 189 Hälso- och sjukvårdens personal 197 Del 2 Basala uppgifter 200 Tabellbilaga på webben Verksamhetsanalys vgregion.se/verksamhetsanalys

4 Att tänka på vid tolkning av resultat 1 – läs alltid figurtexten
Olika bakgrundsfaktorer som kan förklara skillnader i mätvärden Befolknings-/patientsammansättning ex ålder, sjuklighet, socioekonomisk sammansättning i olika områden Arbetssätt och behandlingsmetoder ex dagkirurgi kontra operation i slutenvård, följsamhet till medicinska vårdprogram Struktur, arbetsorganisation och kultur ex fysisk utformning, informationshantering, ledarskap, lärandemekanismer, kultur, drivkrafter Resurser Pengar, kompetens, bemanning Verksamhetsanalys vgregion.se/verksamhetsanalys

5 Att tänka på vid tolkning av resultat 2 – läs alltid figurtexten
Olika mätrelaterade faktorer som kan förklara skillnader i mätvärden Täckningsgrad – ex kvalitetsregister Kvalitet i data – ex diagnossättningspraxis, bortfall Val av datakälla – ex nationellt patientregister, lokala sjukhusfiler Standardisering av resultat - ex ålders- och könsstandardisering i vissa fall Olika definitioner av indikatorer - ex undvikbar slutenvård i ÖJ respektive SKL, återinskrivningar inom 30 dagar i benchmarking respektive äldreuppföljningen Val av grupperingar - ex geografiska områden, åldersgrupper Val av presentation – ex skala på diagramaxel Statistisk osäkerhet/slumpmässiga förändringar – kan visa på förändringar/skillnader som inte är statistiskt säkra Säsongsvariation – ex tillgänglighet, halkolyckor Verksamhetsanalys vgregion.se/verksamhetsanalys

6 Hälso- och sjukvård i Västra Götaland Verksamhetsanalys 2012 Gallriks
Hämta rapporten här:

7 Figur H-54 Andelen elektiva kolecystektomier med miniinvasiv teknik
Verksamhetsanalys vgregion.se/verksamhetsanalys

8 Figur H-55 Andel miniinvasiv kolecystektomi
Figur H-55 Andel miniinvasiv kolecystektomi. Röd linje akut – grön linje elektivt. Källa: GallRiks årsrapport 2011. Verksamhetsanalys vgregion.se/verksamhetsanalys

9 Figur H-56. Andel miniinvasiv kirurgi vid elektiv kolecystektomi vid olika sjukhus, 2011 (n>25 per sjukhus, 95 % konfidensintervall). Sjukhus i VGR markerade. Källa: GallRiks årsrapport 2011. Verksamhetsanalys vgregion.se/verksamhetsanalys

10 Figur H-57. Andel av de elektivt opererade patienterna som drabbades av någon kirurgisk komplikation 2011 (n>25 per sjukhus, 95 % konfidensintervall). Sjukhus i VGR. Källa: GallRiks årsrapport 2011. Verksamhetsanalys vgregion.se/verksamhetsanalys

11 Figur H-58 Andel kolecystektomier som utförts med miniinvasiv teknik vid akut operation vid olika sjukhus 2011(>25 per sjukhus, 95 % konfidensintervall). Sjukhus i VGR markerade. Källa: GallRiks årsrapport 2011 Verksamhetsanalys vgregion.se/verksamhetsanalys

12 Figur H-59 Andel av akut opererade patienter som fått någon kirurgisk komplikation vid olika sjukhus 2011 (>25 per sjukhus, 95 % konfidensintervall). Sjukhus i VGR markerade. Källa: GallRiks årsrapport 2011. Verksamhetsanalys vgregion.se/verksamhetsanalys

13 Figur H-60 Indikator 150. Andel patienter som får antibiotika vid borttagande av gallblåsa, Avser planerade operationer. Källa: Öppna jämförelser 2012. Verksamhetsanalys vgregion.se/verksamhetsanalys

14 Figur H-61 Indikator 150. Andel patienter som får antibiotika vid borttagande av gallblåsa, VGR och riket. Avser planerade operationer. Källa: Öppna jämförelser 2012 Verksamhetsanalys vgregion.se/verksamhetsanalys

15 Figur H-62 Kostnad per DRG-poäng vid galloperation, 2011
Figur H-62 Kostnad per DRG-poäng vid galloperation, Frölunda redovisas inte i Öppna jämförelser. Källa: Öppna jämförelser 2012. Verksamhetsanalys vgregion.se/verksamhetsanalys

16 Figur H-63 Antalet ERCP/sjukhus under 2010-2011
Figur H-63 Antalet ERCP/sjukhus under Källa: GallRiks årsrapport 2011. Verksamhetsanalys vgregion.se/verksamhetsanalys

17 Figur H-64. Fördelningen av huvudsakliga indikationer för ERCP (%)Källa: GallRiks årsrapport 2011
Verksamhetsanalys vgregion.se/verksamhetsanalys

18 Figur H-65 Postoperativa ERCP komplikationer
Figur H-65 Postoperativa ERCP komplikationer. Källa: GallRiks årsrapport 2011 Verksamhetsanalys vgregion.se/verksamhetsanalys

19 Kort om GallRiks I GallRiks registreras akuta och elektiva galloperationer (kolecystektomi) samt endoskopisk undersökning av djupa gallgångar (ERCP). Täckningsgraden i registret är god (cirka 90 %). Registerdata är kontrollerade och valida. Antibiotikaanvändandet vid elektiv kolecystektomi varierar mellan landsting och en strävan att minska antibiotikaanvändandet finns. Det finns skillnader i vårdtid och kostnad per DRG-poäng efter elektiv kolecystektomi mellan enheterna i Västra Götalandregionen som delvis kan förklaras av olika uppdrag men som bör analyseras djupare. Under 2012 startades en översyn av den regionala vårdprocessen för gallvägsssjukdomen för att implementeras under I denna kommer ett antal nyckeltal att följas såsom operationsindikation, andel operationer med miniinvasiv metod, vårdtid, komplikationer, andel patienter som fått antibiotika och trombosprofylax m.fl. nyckeltal. Verksamhetsanalys vgregion.se/verksamhetsanalys

20 Verksamhetsanalys 2012 vgregion.se/verksamhetsanalys


Ladda ner ppt "Hälso- och sjukvård i Västra Götaland Verksamhetsanalys 2012 Avsnitt: Gallriks – Svenskt kvalitetsregister för gallkirurgi och ERCP Hämta rapporten här:"

Liknande presentationer


Google-annonser