Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Hälso- och sjukvård i Västra Götaland Verksamhetsanalys 2012 Avsnitt: Konsumtion – undvikbar slutenvård Hämta rapporten här: www.vgregion.se/verksamhetsanalys.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Hälso- och sjukvård i Västra Götaland Verksamhetsanalys 2012 Avsnitt: Konsumtion – undvikbar slutenvård Hämta rapporten här: www.vgregion.se/verksamhetsanalys."— Presentationens avskrift:

1 Hälso- och sjukvård i Västra Götaland Verksamhetsanalys 2012 Avsnitt: Konsumtion – undvikbar slutenvård Hämta rapporten här: www.vgregion.se/verksamhetsanalys

2 Verksamhetsanalys 2012 – den nionde årsrapporten Rapporten följer upp hälso- och sjukvård i Västra Götaland för verksamhetsåret 2012. Den skall ge möjligheter till jämförel­ser över tid, mellan olika hälso- och sjukvårds­nämndområden i regionen och mellan regionen och riket/andra delar av riket. Målgrupp för rapporten är poli­tiska nämnder och styrelser. Rapporten är också ett faktaunderlag för alla som på olika nivåer arbetar med kvalitetsutveckling/verksamhetsutveckling. Frågor om rapporten: Marianne Förars 070 887 56 61 Rapport, diagram och kompletterande filer finns här: www.vgregion.se/verksamhetsanalys www.vgregion.se/verksamhetsanalys Denna bildfil innehåller tabeller, diagram och ”kort om”- rutor ur rapporten. Ange källa ”Verksamhetsanalys 2012” vid återgivning Verksamhetsanalys 2012 vgregion.se/verksamhetsanalys 2

3 Arbetsgruppen för Verksamhetsanalys 20122 Inledning5 Regionens befolkning8 Perspektiv på resurser och resursförbrukning11 Prehospital akutsjukvård26 Tillgänglighet30 Konsumtion av hälso- och sjukvård38 Kvalitetsuppföljning - medicinska resultat och uppföljning55 Öppna jämförelser - utveckling över tid och variation mellan landsting Primärvårdens kvalitetsregister VGR. Nationella Diabetesregistret, NDR. Hjärtsjukvård och kvalitetsregistret SWEDEHEART Svenskt NjurRegister (SNR) Svenskt Bråckregister Svenskt kvalitetsregister för gallstenskirurgi och ERCP - GallRiks RIKSHÖFT Svenska Höftprotesregistret Scandinavian Obesity Surgery Registry (SOReg) RättspsyK Nationella kvalitetsregistret Riks-Stroke Riksät Nationella kvalitetsregistret SveDem – Svenska Demensregistret Svenska palliativregister Cancer121 Maligna hudtumörer Huvud- och Halscancer Lungcancer Bröstcancer Äggstockscancer Njurcancer Urinblåsecancer Prostatacancer Tjocktarmscancer Ändtarmscancer Patientsäkerhet153 God Vård – Uppföljningsrapport 2012160 Patientnämndernas uppföljning171 Uppföljning av jämlik vård - jämlikhetsindikatorer173 Befolkningens uppfattning om hälso- och sjukvården178 Läkemedel180 Tandvård och tandhälsa189 Hälso- och sjukvårdens personal197 Del 2 Basala uppgifter200 Tabellbilaga på webben Verksamhetsanalys 2012 vgregion.se/verksamhetsanalys 3 Innehållsförteckning VA 2012

4 Att tänka på vid tolkning av resultat 1 – läs alltid figurtexten Olika bakgrundsfaktorer som kan förklara skillnader i mätvärden -Befolknings-/patientsammansättning ex ålder, sjuklighet, socioekonomisk sammansättning i olika områden -Arbetssätt och behandlingsmetoder ex dagkirurgi kontra operation i slutenvård, följsamhet till medicinska vårdprogram -Struktur, arbetsorganisation och kultur ex fysisk utformning, informationshantering, ledarskap, lärandemekanismer, kultur, drivkrafter -Resurser Pengar, kompetens, bemanning Verksamhetsanalys 2012 vgregion.se/verksamhetsanalys 4

5 Att tänka på vid tolkning av resultat 2 – läs alltid figurtexten Olika mätrelaterade faktorer som kan förklara skillnader i mätvärden -Täckningsgrad – ex kvalitetsregister -Kvalitet i data – ex diagnossättningspraxis, bortfall -Val av datakälla – ex nationellt patientregister, lokala sjukhusfiler -Standardisering av resultat - ex ålders- och könsstandardisering i vissa fall -Olika definitioner av indikatorer - ex undvikbar slutenvård i ÖJ respektive SKL, återinskrivningar inom 30 dagar i benchmarking respektive äldreuppföljningen -Val av grupperingar - ex geografiska områden, åldersgrupper -Val av presentation – ex skala på diagramaxel -Statistisk osäkerhet/slumpmässiga förändringar – kan visa på förändringar/skillnader som inte är statistiskt säkra -Säsongsvariation – ex tillgänglighet, halkolyckor Verksamhetsanalys 2012 vgregion.se/verksamhetsanalys 5

6 Hälso- och sjukvård i Västra Götaland Verksamhetsanalys 2012 Konsumtion – undvikbar slutenvård Hämta rapporten här: www.vgregion.se/verksamhetsanalys

7 Undvikbar slutenvård Källa: Vårddata- basen Vega Verksamhetsanalys 2012 vgregion.se/verksamhetsanalys 7

8 8

9 Figur F-18. Undvikbar slutenvård, 2012 respektive 2009. Antal personer med ”undvikbara vårdtillfällen” fördelat på dess komponenter (huvuddiagnos, för diabetes­kompli­ kationer även bidiagnoser). Källa: Vårddata­basen Vega Verksamhetsanalys 2012 vgregion.se/verksamhetsanalys 9

10 Tabell F-4 Antal personer med undvikbar slutenvård år 2012 Västra Götaland, samt fördelat på de olika komponenterna i måttet (huvuddiagnos, för diabeteskomplikationer även bidiagnoser), per kön. För definition, se öppna jämförelser. Källa: vårddatabasen Vega Verksamhetsanalys 2012 vgregion.se/verksamhetsanalys 10

11 Figur F-19. Undvikbar slutenvård, 2012. Antal personer med undvikbara vårdtillfällen fördelat på femårsålders­grupper och kön. Källa: Vårddatabasen Vega Verksamhetsanalys 2012 vgregion.se/verksamhetsanalys 11

12 Figur F-20. Undvikbar slutenvård, förändring mellan perioden 2005- 2012. Antal personer med undvikbara vårdtillfällen per 100 000 invånare, fördelat på kön, totalt respektive bland 65 år och äldre. Obs! Ny definition redovisad from 2009, vilken exkluderar personer hjärtoperationer. Åldersstandardiserade värden för totalen, men ej för 65+. Källa: Vårddatabasen Vega Verksamhetsanalys 2012 vgregion.se/verksamhetsanalys 12

13 Figur F-21. Undvikbar slutenvård, 2009-2012. Förändring (%) jämfört med år 2009 av antal personer med undvik­bara vårdtillfällen per 100 000 invånare per år, totalt och fördelat på ålders­grupper. Källa: vårddatabasen Vega. Verksamhetsanalys 2012 vgregion.se/verksamhetsanalys 13

14 Figur F-22. Undvikbar slutenvård, 2009-2012. Förändring i antal personer med undvikbara vårdtillfällen per 100 000 invånare per år, fördelat på diagnosgrupper där någon förändring skett. (huvuddiagnos, för diabetes­kompli­kationer även bidiagnoser). Åldersstan­dardiserat. Källa: vård­data­basen Vega. Verksamhetsanalys 2012 vgregion.se/verksamhetsanalys 14

15 Figur F-23. Njurbäckeninflammation 2009-2012. Förändring i antal personer med njurbäckeninflammation som huvuddiagnos per 100 000 invånare per år, fördelat på åldersgrupper Källa: vårddatabasen Vega. Verksamhetsanalys 2012 vgregion.se/verksamhetsanalys 15

16 Figur F-24. Undvikbar slutenvård, 2012. Antal personer med undvikbara vårdtillfällen per 100 000 invånare, fördelat på hälso- och sjukvårdsnämndsområden i Västra Götaland. Åldersstandardiserade värden. 95 % konfidens­intervall. Källa: Vårddatabasen Vega. Verksamhetsanalys 2012 vgregion.se/verksamhetsanalys 16

17 Figur F-25. Undvikbar slutenvård, förändring mellan perioden 2009- 2012. Antal personer totalt med undvikbara vårdtillfällen per 100 000 invånare, fördelat på hälso- och sjukvårdsnämndsområden. Åldersstandardiserade värden. 95 % konfidensintervall. Källa: Vårddatabasen Vega Verksamhetsanalys 2012 vgregion.se/verksamhetsanalys 17

18 Figur F-26. Undvikbar slutenvård 65 år och äldre 2012. Fördelning av antal personer per diagnosgrupp (huvud­diagnoser, för diabeteskomplikationer även bidiag­noser). Källa: vårddatabasen Vega. Verksamhetsanalys 2012 vgregion.se/verksamhetsanalys 18

19 Figur F-27. Undvikbar slutenvård 65 år och äldre, förändring mellan perioden 2009-2012. Antal personer med undvikbara vårdtillfällen per 100 000 invånare, fördelat på hälso- och sjukvårdsnämndsområden. Åldersstandardiserade värden. Källa: Vårddatabasen Vega Verksamhetsanalys 2012 vgregion.se/verksamhetsanalys 19

20 Figur F-28. Undvikbar slutenvård 65 år och äldre, 2009-2012. Förändring i antal personer med undvikbara vårdtillfällen per 100 000 invånare per år, fördelat på diagnosgrupper. (huvuddiagnos, för diabeteskompli­ka­tioner även bidiagnoser)Källa: vårddatabasen Vega. Verksamhetsanalys 2012 vgregion.se/verksamhetsanalys 20

21 Figur F-29. Återinskrivningar inom 30 dagar respektive undvikbar slutenvård, fördelat på månader 2011 och 2012 i Västra Götaland. Indikatorer inom ramen för överenskommelsen Sammanhållen vård och omsorg 2012. Uppdateras månatligen på ledningskrafts hemsida. Källa: vårddatabasen Vega Verksamhetsanalys 2012 vgregion.se/verksamhetsanalys 21

22 Figur F-30. Återinskrivningar inom 30 dagar respektive undvikbar slutenvård bland personer 65 år eller äldre, per vårdsamverkansområden i VG Verksamhetsanalys 2012 vgregion.se/verksamhetsanalys Indikatorer inom ramen för överenskommelsen Sammanhållen vård och omsorg 2012. Uppdateras månatligen på ledningskrafts hemsida. Indikatorn ingår i VGRs uppföljning av god vård 22

23 Tabell F-5. Vårdtillfällen bland 65 år och äldre som är återinskrivningar inom 30 dagar respektive undvikbar slutenvård i Västra Götaland år 2011, fördelat på bakgrundsfaktorer. Källa: vårddatabasen Vega och SVPL-klara Verksamhetsanalys 2012 vgregion.se/verksamhetsanalys 23

24 Figur F-31. Antal vårdtillfällen med återinskrivningar inom 30 dagar respektive undvikbar slutenvård per listad invånare 65 år och äldre, fördelat på vårdcentraler i Västra Götaland 2011+2012. Täljaren baseras på patientens listade vårdcentral vid vårdtillfället och nämnaren på antalet listade individer per vårdcentral. Källa: vårddatabasen Vega Verksamhetsanalys 2012 vgregion.se/verksamhetsanalys 24

25 Verksamhetsanalys 2012 vgregion.se/verksamhetsanalys 25

26 Verksamhetsanalys 2012 vgregion.se/verksamhetsanalys 26

27 Verksamhetsanalys 2012 vgregion.se/verksamhetsanalys 27


Ladda ner ppt "Hälso- och sjukvård i Västra Götaland Verksamhetsanalys 2012 Avsnitt: Konsumtion – undvikbar slutenvård Hämta rapporten här: www.vgregion.se/verksamhetsanalys."

Liknande presentationer


Google-annonser