Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Hälso- och sjukvård i Västra Götaland Verksamhetsanalys 2012 Avsnitt: SOReg - Scandinavian Obesity Surgery Registry Hämta rapporten här: www.vgregion.se/verksamhetsanalys.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Hälso- och sjukvård i Västra Götaland Verksamhetsanalys 2012 Avsnitt: SOReg - Scandinavian Obesity Surgery Registry Hämta rapporten här: www.vgregion.se/verksamhetsanalys."— Presentationens avskrift:

1 Hälso- och sjukvård i Västra Götaland Verksamhetsanalys 2012 Avsnitt: SOReg - Scandinavian Obesity Surgery Registry Hämta rapporten här: www.vgregion.se/verksamhetsanalys

2 Verksamhetsanalys 2012 – den nionde årsrapporten Rapporten följer upp hälso- och sjukvård i Västra Götaland för verksamhetsåret 2012. Den skall ge möjligheter till jämförel­ser över tid, mellan olika hälso- och sjukvårds­nämndområden i regionen och mellan regionen och riket/andra delar av riket. Målgrupp för rapporten är poli­tiska nämnder och styrelser. Rapporten är också ett faktaunderlag för alla som på olika nivåer arbetar med kvalitetsutveckling/verksamhetsutveckling. Frågor om rapporten: Marianne Förars 070 887 56 61 Rapport, diagram och kompletterande filer finns här: www.vgregion.se/verksamhetsanalys www.vgregion.se/verksamhetsanalys Denna bildfil innehåller tabeller, diagram och ”kort om”- rutor ur rapporten. Ange källa ”Verksamhetsanalys 2012” vid återgivning Verksamhetsanalys 2012 vgregion.se/verksamhetsanalys 2

3 Arbetsgruppen för Verksamhetsanalys 20122 Inledning5 Regionens befolkning8 Perspektiv på resurser och resursförbrukning11 Prehospital akutsjukvård26 Tillgänglighet30 Konsumtion av hälso- och sjukvård38 Kvalitetsuppföljning - medicinska resultat och uppföljning55 Öppna jämförelser - utveckling över tid och variation mellan landsting Primärvårdens kvalitetsregister VGR. Nationella Diabetesregistret, NDR. Hjärtsjukvård och kvalitetsregistret SWEDEHEART Svenskt NjurRegister (SNR) Svenskt Bråckregister Svenskt kvalitetsregister för gallstenskirurgi och ERCP - GallRiks RIKSHÖFT Svenska Höftprotesregistret Scandinavian Obesity Surgery Registry (SOReg) RättspsyK Nationella kvalitetsregistret Riks-Stroke Riksät Nationella kvalitetsregistret SveDem – Svenska Demensregistret Svenska palliativregister Cancer121 Maligna hudtumörer Huvud- och Halscancer Lungcancer Bröstcancer Äggstockscancer Njurcancer Urinblåsecancer Prostatacancer Tjocktarmscancer Ändtarmscancer Patientsäkerhet153 God Vård – Uppföljningsrapport 2012160 Patientnämndernas uppföljning171 Uppföljning av jämlik vård - jämlikhetsindikatorer173 Befolkningens uppfattning om hälso- och sjukvården178 Läkemedel180 Tandvård och tandhälsa189 Hälso- och sjukvårdens personal197 Del 2 Basala uppgifter200 Tabellbilaga på webben Verksamhetsanalys 2012 vgregion.se/verksamhetsanalys 3 Innehållsförteckning VA 2012

4 Att tänka på vid tolkning av resultat 1 – läs alltid figurtexten Olika bakgrundsfaktorer som kan förklara skillnader i mätvärden -Befolknings-/patientsammansättning ex ålder, sjuklighet, socioekonomisk sammansättning i olika områden -Arbetssätt och behandlingsmetoder ex dagkirurgi kontra operation i slutenvård, följsamhet till medicinska vårdprogram -Struktur, arbetsorganisation och kultur ex fysisk utformning, informationshantering, ledarskap, lärandemekanismer, kultur, drivkrafter -Resurser Pengar, kompetens, bemanning Verksamhetsanalys 2012 vgregion.se/verksamhetsanalys 4

5 Att tänka på vid tolkning av resultat 2 – läs alltid figurtexten Olika mätrelaterade faktorer som kan förklara skillnader i mätvärden -Täckningsgrad – ex kvalitetsregister -Kvalitet i data – ex diagnossättningspraxis, bortfall -Val av datakälla – ex nationellt patientregister, lokala sjukhusfiler -Standardisering av resultat - ex ålders- och könsstandardisering i vissa fall -Olika definitioner av indikatorer - ex undvikbar slutenvård i ÖJ respektive SKL, återinskrivningar inom 30 dagar i benchmarking respektive äldreuppföljningen -Val av grupperingar - ex geografiska områden, åldersgrupper -Val av presentation – ex skala på diagramaxel -Statistisk osäkerhet/slumpmässiga förändringar – kan visa på förändringar/skillnader som inte är statistiskt säkra -Säsongsvariation – ex tillgänglighet, halkolyckor Verksamhetsanalys 2012 vgregion.se/verksamhetsanalys 5

6 Hälso- och sjukvård i Västra Götaland Verksamhetsanalys 2012 SOReg - Scandinavian Obesity Surgery Registry Hämta rapporten här: www.vgregion.se/verksamhetsanalys

7 Scandinavian Obesity Surgery Registry (SOReg) Verksamhetsanalys 2012 vgregion.se/verksamhetsanalys 7

8 Tabell H-3. Klassificering av fetma enligt WHO. Verksamhetsanalys 2012 vgregion.se/verksamhetsanalys 8

9 Täckningsgrad Kvalitetsregistret SOReg startade 2007 och alla utom en av landets opererande enheter deltar i registret. Samtliga sjukhus som opererar obesitas i Västra Götalandsregionen rapporterar till registret. Täckningsgraden, d.v.s. antalet operationer som registrerats i kvalitetsregistret i förhållande till totala antalet utförda operationer har varit över 90 procent varje år under de år registret funnits. Vid en samkörning med Socialstyrelsens patientregister gjord i maj 2012 var 97 procent av alla obesitasoperationer registrerade i SOReg. Verksamhetsanalys 2012 vgregion.se/verksamhetsanalys 9

10 Figur H-77. Antal obesitasoperationer per 100 000 länsinvånare den 31/12 respektive år, 2009-2012. Patienterna redovisas per mantalskrivningslän. Källa: SOReg årsrapport 2011 samt SOreg opublicerade data, SCBs befolkningsdata. Verksamhetsanalys 2012 vgregion.se/verksamhetsanalys 10

11 Figur H-78. Antal obesitasoperationer per klinik under 2009- 2012. NU-sjukvården opererade inte obesitas under 2009. Utomläns avser patienter folkbokförda i Västra Götalandsregionen som opererats av enheter utanför regionen. *) Totalen inkluderar privata operationer på Carlanderska sjukhuset Källa: SOReg. Verksamhetsanalys 2012 vgregion.se/verksamhetsanalys 11

12 Figur H-79. Andel obesitasoperationer per klinik under 2011 där någon tidig komplikation registrerats. Källa: SOReg årsrapport 2011. Verksamhetsanalys 2012 vgregion.se/verksamhetsanalys 12

13 Figur H-80 Andel patienter som följts upp sex veckor efter operation. NU-sjukvården opererade inte obesitas under 2009. *) Utomläns avser patienter folkbokförda i Västra Götalandsregionen som opererats av enheter utanför regionen samt på Carlanderska sjukhuset. Källa: SOReg. Verksamhetsanalys 2012 vgregion.se/verksamhetsanalys 13

14 Figur H-81 Andel patienter som följts upp 1 år efter operation. NU-sjukvården opererade inte obesitas under 2009. *) Utomläns avser patienter folkbokförda i Västra Götalandsregionen som opererats av enheter utanför regionen samt på Carlanderska sjukhuset. Källa: SOReg. Verksamhetsanalys 2012 vgregion.se/verksamhetsanalys 14

15 Kort om SOReg Registret startade 2007 och har hög täckningsgrad. Västra Götalandsregionens invånare opereras till 20 procent i andra landsting. Klinikernas förmåga att följa upp patienterna efter operation är ett viktigt kvalitetsmått. Uppföljningen av utomlänspatienter har blivit bättre Verksamhetsanalys 2012 vgregion.se/verksamhetsanalys 15

16 Verksamhetsanalys 2012 vgregion.se/verksamhetsanalys 16


Ladda ner ppt "Hälso- och sjukvård i Västra Götaland Verksamhetsanalys 2012 Avsnitt: SOReg - Scandinavian Obesity Surgery Registry Hämta rapporten här: www.vgregion.se/verksamhetsanalys."

Liknande presentationer


Google-annonser