Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Hälso- och sjukvård i Västra Götaland Verksamhetsanalys 2012 Avsnitt: Primärvårdens kvalitetsregister Hämta rapporten här: www.vgregion.se/verksamhetsanalys.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Hälso- och sjukvård i Västra Götaland Verksamhetsanalys 2012 Avsnitt: Primärvårdens kvalitetsregister Hämta rapporten här: www.vgregion.se/verksamhetsanalys."— Presentationens avskrift:

1 Hälso- och sjukvård i Västra Götaland Verksamhetsanalys 2012 Avsnitt: Primärvårdens kvalitetsregister Hämta rapporten här: www.vgregion.se/verksamhetsanalys

2 Verksamhetsanalys 2012 – den nionde årsrapporten Rapporten följer upp hälso- och sjukvård i Västra Götaland för verksamhetsåret 2012. Den skall ge möjligheter till jämförel­ser över tid, mellan olika hälso- och sjukvårds­nämndområden i regionen och mellan regionen och riket/andra delar av riket. Målgrupp för rapporten är poli­tiska nämnder och styrelser. Rapporten är också ett faktaunderlag för alla som på olika nivåer arbetar med kvalitetsutveckling/verksamhetsutveckling. Frågor om rapporten: Marianne Förars 070 887 56 61 Rapport, diagram och kompletterande filer finns här: www.vgregion.se/verksamhetsanalys www.vgregion.se/verksamhetsanalys Denna bildfil innehåller tabeller, diagram och ”kort om”- rutor ur rapporten. Ange källa ”Verksamhetsanalys 2012” vid återgivning Verksamhetsanalys 2012 vgregion.se/verksamhetsanalys 2

3 Arbetsgruppen för Verksamhetsanalys 20122 Inledning5 Regionens befolkning8 Perspektiv på resurser och resursförbrukning11 Prehospital akutsjukvård26 Tillgänglighet30 Konsumtion av hälso- och sjukvård38 Kvalitetsuppföljning - medicinska resultat och uppföljning55 Öppna jämförelser - utveckling över tid och variation mellan landsting Primärvårdens kvalitetsregister VGR. Nationella Diabetesregistret, NDR. Hjärtsjukvård och kvalitetsregistret SWEDEHEART Svenskt NjurRegister (SNR) Svenskt Bråckregister Svenskt kvalitetsregister för gallstenskirurgi och ERCP - GallRiks RIKSHÖFT Svenska Höftprotesregistret Scandinavian Obesity Surgery Registry (SOReg) RättspsyK Nationella kvalitetsregistret Riks-Stroke Riksät Nationella kvalitetsregistret SveDem – Svenska Demensregistret Svenska palliativregister Cancer121 Maligna hudtumörer Huvud- och Halscancer Lungcancer Bröstcancer Äggstockscancer Njurcancer Urinblåsecancer Prostatacancer Tjocktarmscancer Ändtarmscancer Patientsäkerhet153 God Vård – Uppföljningsrapport 2012160 Patientnämndernas uppföljning171 Uppföljning av jämlik vård - jämlikhetsindikatorer173 Befolkningens uppfattning om hälso- och sjukvården178 Läkemedel180 Tandvård och tandhälsa189 Hälso- och sjukvårdens personal197 Del 2 Basala uppgifter200 Tabellbilaga på webben Verksamhetsanalys 2012 vgregion.se/verksamhetsanalys 3 Innehållsförteckning VA 2012

4 Att tänka på vid tolkning av resultat 1 – läs alltid figurtexten Olika bakgrundsfaktorer som kan förklara skillnader i mätvärden -Befolknings-/patientsammansättning ex ålder, sjuklighet, socioekonomisk sammansättning i olika områden -Arbetssätt och behandlingsmetoder ex dagkirurgi kontra operation i slutenvård, följsamhet till medicinska vårdprogram -Struktur, arbetsorganisation och kultur ex fysisk utformning, informationshantering, ledarskap, lärandemekanismer, kultur, drivkrafter -Resurser Pengar, kompetens, bemanning Verksamhetsanalys 2012 vgregion.se/verksamhetsanalys 4

5 Att tänka på vid tolkning av resultat 2 – läs alltid figurtexten Olika mätrelaterade faktorer som kan förklara skillnader i mätvärden -Täckningsgrad – ex kvalitetsregister -Kvalitet i data – ex diagnossättningspraxis, bortfall -Val av datakälla – ex nationellt patientregister, lokala sjukhusfiler -Standardisering av resultat - ex ålders- och könsstandardisering i vissa fall -Olika definitioner av indikatorer - ex undvikbar slutenvård i ÖJ respektive SKL, återinskrivningar inom 30 dagar i benchmarking respektive äldreuppföljningen -Val av grupperingar - ex geografiska områden, åldersgrupper -Val av presentation – ex skala på diagramaxel -Statistisk osäkerhet/slumpmässiga förändringar – kan visa på förändringar/skillnader som inte är statistiskt säkra -Säsongsvariation – ex tillgänglighet, halkolyckor Verksamhetsanalys 2012 vgregion.se/verksamhetsanalys 5

6 Hälso- och sjukvård i Västra Götaland Verksamhetsanalys 2012 Primärvårdens kvalitetsregister Hämta rapporten här: www.vgregion.se/verksamhetsanalys

7 Figur H-5 Samsjuklighet mellan diagnoserna hypertoni, diabetes och ischemiska hjärtsjukdomar (data från 2011). Verksamhetsanalys 2012 vgregion.se/verksamhetsanalys 7

8 Figur H-6. Antal individer med hypertoni, efter ålder och kön. Källa: QregPV december 2012 Verksamhetsanalys 2012 vgregion.se/verksamhetsanalys 8

9 Figur H-7. Patienter med hypertonidiagnos i primärvård i procent av befolkningen, efter ålder och kön. Källa: QregPV december 2012. Verksamhetsanalys 2012 vgregion.se/verksamhetsanalys 9

10 Figur H-8. Andel av befolkningen 50+ med hypertonidiagnos inom VG-primärvård (åldersstandardiserade data). Källa: QregPV december 2012. Verksamhetsanalys 2012 vgregion.se/verksamhetsanalys 10

11 Figur H-9. Andelen individer som uppnår blodtrycket < 140/90 mm Hg efter hälso- och sjukvårdsnämndsområde. Källa: QregPV december 2012. Verksamhetsanalys 2012 vgregion.se/verksamhetsanalys 11

12 Figur H-10 Andelen patienter med hypertoni som uppnår blodtryck < 140/90 mm Hg där varje punkt representerar en vårdcentral. Värden med 95 % konfidensintervall. Källa: QregPV december 2012. Verksamhetsanalys 2012 vgregion.se/verksamhetsanalys 12

13 Figur H-11. Andel (%) som röker bland patienter med hypertoni. Källa: QregPV december 2012. Verksamhetsanalys 2012 vgregion.se/verksamhetsanalys 13

14 Figur H-12. Andel med LDL-kolesterol < 3,0 mmol/l för hypertoni, uppdelat per hälso- och sjukvårdsnämndsområde. Källa: QregPV december 2012. Verksamhetsanalys 2012 vgregion.se/verksamhetsanalys 14

15 Figur H-13. Andel med LDL-kolesterol < 3,0 mmol/l för hypertoni, uppdelat per vårdcentral. Källa: QregPV december 2012. Verksamhetsanalys 2012 vgregion.se/verksamhetsanalys 15

16 Figur H-14. Andel av befolkningen 55+ med kranskärlssjukdom inom VG-primärvård (åldersstandardiserade data). Källa: QregPV december 2012 Verksamhetsanalys 2012 vgregion.se/verksamhetsanalys 16

17 Figur H-15. Patienter med fi procent av befolkningen. Källa: QregPV december 2012. Verksamhetsanalys 2012 vgregion.se/verksamhetsanalys 17

18 Figur H-16. Andelen patienter med kranskärlssjukdom som uppnår blodtrycket < 140/90 mm Hg efter hälso- och sjukvårdsnämndsområde. Källa: QregPV december 2012. Verksamhetsanalys 2012 vgregion.se/verksamhetsanalys 18

19 Figur H-17. Andelen patienter med kranskärlssjukdom som uppnår blodtryck < 140/90 mm Hg där varje punkt representerar en vårdcentral. Värden med 95 % konfidensintervall. Källa: QregPV december 2012. Verksamhetsanalys 2012 vgregion.se/verksamhetsanalys 19

20 Figur H-18. Andel av kranskärlssjukdom som uppnår olika blodtrycksmål efter kön. Källa: QregPV december 2012. Verksamhetsanalys 2012 vgregion.se/verksamhetsanalys 20

21 Figur H-19. Andel som uppnår behandlingsmål för LDL-kolesterol vid kranskärlssjukdom. Källa: QregPV december 2012 Verksamhetsanalys 2012 vgregion.se/verksamhetsanalys 21

22 Figur H-20. Andel som uppnår behandlingsmål för LDL- kolesterol vid kranskärlssjukdom. Varje punkt är en vårdcentral med >30 patienter. Källa: QregPV december 2012. Verksamhetsanalys 2012 vgregion.se/verksamhetsanalys 22

23 Figur H-21. Andel med ej optimalt behandlade riskfaktorer av patienter med kranskärlssjukdom i QregPV. 20 procent har välreglerade riskfaktorer, i detta fall blodtryck < 140/90 mm Hg, LDL-kolesterol < 2,5 mmol/l, är ickerökare och har BMI<30. 94 % når inte målvärde för en riskfaktor eller fler och knappt 20 % har två eller fler risk-faktorer och knappt 10 % har tre eller fler riskfaktorer etc. Källa: QregPV december 2012. Verksamhetsanalys 2012 vgregion.se/verksamhetsanalys 23

24 Kort om Primärvårdens kvalitetsregister Primärvårdens kvalitetsregister är ett register under utveckling där data kring kroniska sjukdomar samlas för att ge vårdcentraler underlag för kvalitetsförbättringsarbete. Datainsamlingen fungerar allt bättre men återkopplingen av indikatorer är fortfarande begränsad. Det ger möjlighet till bedömning av behandlingsresultat främst för hypertoni och kranskärlssjukdom varför resultat ges här för endast dessa patientgrupper. Det finns stor variation mellan vårdenheter i hur behandlingsmål nås för prevention av kardiovaskulära komplikationer. Verksamhetsanalys 2012 vgregion.se/verksamhetsanalys 24

25 Verksamhetsanalys 2012 vgregion.se/verksamhetsanalys 25


Ladda ner ppt "Hälso- och sjukvård i Västra Götaland Verksamhetsanalys 2012 Avsnitt: Primärvårdens kvalitetsregister Hämta rapporten här: www.vgregion.se/verksamhetsanalys."

Liknande presentationer


Google-annonser