Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Hälso- och sjukvård i Västra Götaland Verksamhetsanalys 2012 Avsnitt: Kvalitetsuppföljning – Öppna jämförelser – utveckling över tid och variation mellan.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Hälso- och sjukvård i Västra Götaland Verksamhetsanalys 2012 Avsnitt: Kvalitetsuppföljning – Öppna jämförelser – utveckling över tid och variation mellan."— Presentationens avskrift:

1 Hälso- och sjukvård i Västra Götaland Verksamhetsanalys 2012 Avsnitt: Kvalitetsuppföljning – Öppna jämförelser – utveckling över tid och variation mellan landsting Hämta rapporten här:

2 Verksamhetsanalys 2012 – den nionde årsrapporten
Rapporten följer upp hälso- och sjukvård i Västra Götaland för verksamhetsåret Den skall ge möjligheter till jämförel­ser över tid, mellan olika hälso- och sjukvårds­nämndområden i regionen och mellan regionen och riket/andra delar av riket. Målgrupp för rapporten är poli­tiska nämnder och styrelser. Rapporten är också ett faktaunderlag för alla som på olika nivåer arbetar med kvalitetsutveckling/verksamhetsutveckling. Frågor om rapporten: Marianne Förars Rapport, diagram och kompletterande filer finns här: Denna bildfil innehåller tabeller, diagram och ”kort om”- rutor ur rapporten. Ange källa ”Verksamhetsanalys 2012” vid återgivning Rapporten är framtagen för att ge en sammanhållen bild av hälso- och sjukvården i regionen och skall - bygga på enhetligt framtagen statistik ur befintliga datakällor och övriga underlag, - ge möjlighet till olika typer av jämförelser: över tid, mellan områden och mellan regionen och riket/andra delar av riket och mellan kön, - innehålla analyserande kommentarer, - utgöra ett komplement till övrig regional rapportering, - i tillämpliga delar samordnas med årsredovisning och budgetunderlagsarbete, på sikt utvecklas med allt större fokus på analys och uppföljning av effektivitet och kvalitet. Verksamhetsanalys vgregion.se/verksamhetsanalys

3 Innehållsförteckning VA 2012
Arbetsgruppen för Verksamhetsanalys Inledning 5 Regionens befolkning 8 Perspektiv på resurser och resursförbrukning 11 Prehospital akutsjukvård 26 Tillgänglighet 30 Konsumtion av hälso- och sjukvård 38 Kvalitetsuppföljning - medicinska resultat och uppföljning 55 Öppna jämförelser - utveckling över tid och variation mellan landsting Primärvårdens kvalitetsregister VGR. Nationella Diabetesregistret, NDR. Hjärtsjukvård och kvalitetsregistret SWEDEHEART Svenskt NjurRegister (SNR) Svenskt Bråckregister Svenskt kvalitetsregister för gallstenskirurgi och ERCP - GallRiks RIKSHÖFT Svenska Höftprotesregistret Scandinavian Obesity Surgery Registry (SOReg) RättspsyK Nationella kvalitetsregistret Riks-Stroke Riksät Nationella kvalitetsregistret SveDem – Svenska Demensregistret Svenska palliativregister Cancer 121 Maligna hudtumörer Huvud- och Halscancer Lungcancer Bröstcancer Äggstockscancer Njurcancer Urinblåsecancer Prostatacancer Tjocktarmscancer Ändtarmscancer Patientsäkerhet 153 God Vård – Uppföljningsrapport Patientnämndernas uppföljning 171 Uppföljning av jämlik vård - jämlikhetsindikatorer 173 Befolkningens uppfattning om hälso- och sjukvården 178 Läkemedel 180 Tandvård och tandhälsa 189 Hälso- och sjukvårdens personal 197 Del 2 Basala uppgifter 200 Tabellbilaga på webben Verksamhetsanalys vgregion.se/verksamhetsanalys

4 Att tänka på vid tolkning av resultat 1 – läs alltid figurtexten
Olika bakgrundsfaktorer som kan förklara skillnader i mätvärden Befolknings-/patientsammansättning ex ålder, sjuklighet, socioekonomisk sammansättning i olika områden Arbetssätt och behandlingsmetoder ex dagkirurgi kontra operation i slutenvård, följsamhet till medicinska vårdprogram Struktur, arbetsorganisation och kultur ex fysisk utformning, informationshantering, ledarskap, lärandemekanismer, kultur, drivkrafter Resurser Pengar, kompetens, bemanning Verksamhetsanalys vgregion.se/verksamhetsanalys

5 Att tänka på vid tolkning av resultat 2 – läs alltid figurtexten
Olika mätrelaterade faktorer som kan förklara skillnader i mätvärden Täckningsgrad – ex kvalitetsregister Kvalitet i data – ex diagnossättningspraxis, bortfall Val av datakälla – ex nationellt patientregister, lokala sjukhusfiler Standardisering av resultat - ex ålders- och könsstandardisering i vissa fall Olika definitioner av indikatorer - ex undvikbar slutenvård i ÖJ respektive SKL, återinskrivningar inom 30 dagar i benchmarking respektive äldreuppföljningen Val av grupperingar - ex geografiska områden, åldersgrupper Val av presentation – ex skala på diagramaxel Statistisk osäkerhet/slumpmässiga förändringar – kan visa på förändringar/skillnader som inte är statistiskt säkra Säsongsvariation – ex tillgänglighet, halkolyckor Verksamhetsanalys vgregion.se/verksamhetsanalys

6 Hälso- och sjukvård i Västra Götaland Verksamhetsanalys 2012 Kvalitetsuppföljning – Öppna jämförelser – utveckling över tid och variation mellan landsting Hämta rapporten här:

7 Öppna jämförelser - utveckling över tid och variation mellan landsting
Diagrammen Röd linje totalt, gul linje kvinnor, blå linje män. Heldragen linje VGR och streckad linje Riket. Verksamhetsanalys vgregion.se/verksamhetsanalys

8 Åtgärdbar dödlighet i ischemisk hjärtsjukdom har fortsatt minskat under senaste tioårsperioden för såväl kvinnor som män. Minskningen är lika stor i Västra Götaland som i riket.  Figur ÖJ-1 Indikator 4 Åtgärdbar dödlighet i ischemisk hjärtsjukdom. Antal per invånare. Källa: Dödsorsaksregistret, Socialstyrelsen Verksamhetsanalys vgregion.se/verksamhetsanalys

9 Vårdrelaterade infektioner har minskat något över tid under perioden 2008 till Uppföljningen görs som punktprevalensmätningar höst och vår. Figur ÖJ-2 Indikator 8. Vårdrelaterade infektioner. Procent. Källa: Sveriges Kommuner och Landsting Verksamhetsanalys vgregion.se/verksamhetsanalys

10 Deltagande i gynekologisk cellprovskontroll har ökat till en andel på omkring 84 procent i VGR under perioden 2003 till Ökningen ses från En högre andel deltar i kontrollen i VGR jämfört med riket. Figur ÖJ-3 Indikator 10. Deltagandefrekvens gynekologiskt cellprov. Procent. Källa: Nationellt Kvalitetsregister för Cervixcancerprevention Verksamhetsanalys vgregion.se/verksamhetsanalys

11 Förskrivning av tio eller fler läkemedel bland äldre följs i Öppna Jämförelser. Från 2008 till 2011 kan ses en viss registrerad ökning såväl i riket som i VGR. Skillnaden mellan Västra Götaland och riket har minskat över tid. Kvinnor har en högre andel än män. Figur ÖJ-4 Indikator 11. Tio eller fler läkemedel bland äldre. Procent. Källa: Läkemedelsregistret, Socialstyrelsen Verksamhetsanalys vgregion.se/verksamhetsanalys

12 Läkemedelsinteraktion bland äldre följs genom andelen olämpliga läkemedelskombinationer. Över tid kan ses att andelen olämpliga kombinationer minskat i VGR, och VGR ligger nu på samma nivå som riket. Figur ÖJ-5 Indikator 12. Läkemedelsinteraktion bland äldre. Procent. Källa: Läkemedelsregistret, Socialstyrelsen Verksamhetsanalys vgregion.se/verksamhetsanalys

13 Västra Götalandsregionen har lägre struktur­justerad hälso- och sjukvårdskostnad i för­hållande till rikssnittet. Kostnaderna har ökat från 2007 till 2011 i såväl VGR som riket. Figur ÖJ-6 Indikator 36. Strukturjusterad hälso- och sjukvårdskostnad. Kronor. Källa: Sveriges Kommuner och Landsting och Statistiska Centralbyrån Verksamhetsanalys vgregion.se/verksamhetsanalys

14 Dagkirurgiska operationer vid livmoderframfall är en av de regionala vårdprocesserna. Västra Götalandsregionen har lägre andel operationer i dagkirurgi jämfört med riket. Andelen har ökat mellan 2009 och 2011. Figur ÖJ-7 Indikator 57. Dagkirurgiska operationer vid livmoderframfall . Procent. Källa: Patientregistret, Socialstyrelsen Verksamhetsanalys vgregion.se/verksamhetsanalys

15 Protesoperation vid höftfraktur ökar över tid
Protesoperation vid höftfraktur ökar över tid. Andelen protesoperationer har ökat från omkring 40 procent till omkring 65 procent i Västra Götalandsregionen på en tioårsperiod, och andelen är fortfarande högre i VGR än i riket. En stor ökning och omställning i sjukvården. Figur ÖJ-8 Indikator 66. Protesoperation vid höftfraktur. Procent. Källa: Patientregistret, Socialstyrelsen Verksamhetsanalys vgregion.se/verksamhetsanalys

16 Dödligheten efter sjukhusvårdad hjärtinfarkt har minskat med omkring 15 procentenheter under en tjugoårsperiod. Minskningen ses i såväl riket som i Västra Götaland, hos såväl män som kvinnor. hjärtinfarkt. Procent. Källa: Patientregistret och Dödsorsaksregistret, Socialstyrelsen Verksamhetsanalys vgregion.se/verksamhetsanalys

17 Vård vid strokeenhet har ökat med 10 procentenheter sedan år 2002
Vård vid strokeenhet har ökat med 10 procentenheter sedan år Något högre andel vårdas på strokeenhet i VGR jämfört med riket, men skillnaderna jämnas ut Figur ÖJ-10 Indikator 103. Vård vid strokeenhet. Procent. Källa: Riks-Stroke - Nationella kvalitetsregistret för Stroke Verksamhetsanalys vgregion.se/verksamhetsanalys

18 Trombolysbehandling vid stroke ökar såväl i riket som i VGR
Trombolysbehandling vid stroke ökar såväl i riket som i VGR. Andelen behandlade är fortsatt lägre i VGR jämfört med riket. Figur ÖJ-11 Indikator 104. Trombolysbehandling vid stroke . Procent. Källa: Riks-Stroke - Nationella kvalitetsregistret för Stroke Verksamhetsanalys vgregion.se/verksamhetsanalys

19 Multidisciplinär konferens beskrivs i avsnittet om lungcancer
Multidisciplinär konferens beskrivs i avsnittet om lungcancer. Andelen där behandlingsbeslut tagits vid multidisciplinär konferens är lägre i VGR jämfört med riket, under hela perioden Figur ÖJ-12 Indikator 127. Multidisciplinär konferens vid lungcancer . Procent. Källa: Nationellt lungcancerregister Verksamhetsanalys vgregion.se/verksamhetsanalys

20 Kurativ behandling vid prostatacancer ges i lägre utsträckning i VGR jämfört med riket. Andel behandlade har ökat från strax över 40 procent till runt 65 procent i VGR under den senaste tioårsperioden. Andelen behandlade är fortsatt lägre i VGR jämfört med riket. Behandlingen kommenteras i avsnittet prostatacancer. Figur ÖJ-13 Indikator 130. Kurativ behandling vid prostatacancer. Procent. Källa: Nationella Prostatacancerregistret Verksamhetsanalys vgregion.se/verksamhetsanalys

21 Tre eller fler psykofarmaka bland äldre följs i öppna jämförelser
Tre eller fler psykofarmaka bland äldre följs i öppna jämförelser. Uppföljning för åren 2008 till 2011 visar att förskrivningen är högre för kvinnor än för män, att förskrivningen är högre i VGR jämfört med i riket. Ingen minskning kan ses under uppföljningsperioden. Figur ÖJ-14 Indikator 133. Tre eller fler psykofarmaka bland äldre. Procent. Källa: Läkemedelsregistret, Socialstyrelsen Verksamhetsanalys vgregion.se/verksamhetsanalys

22 Användningen av lämpliga sömnmedel till äldre har ökat mellan åren 2009 och Andelen lämpliga sömnmedel är högre i VGR jämfört med riket. Figur ÖJ-15 Indikator 134. Användning av lämpliga sömnmedel till äldre. Procent. Källa: Läkemedelsregistret, Socialstyrelsen Verksamhetsanalys vgregion.se/verksamhetsanalys

23 Västra Götalands resultat i relation till övriga landsting
Verksamhetsanalys vgregion.se/verksamhetsanalys

24 Diagrammen nedan visar spridningen mellan landstingens resultat i "Öppna jämförelser av hälso- och sjukvårdens kvalitet och effektivitet 2012", där 169 indikatorer finns redovisade grupperade i 17 områden.. Diagrammen kan användas för att ge en första överblick över Västra Götalandsregionens resultat per område i förhållande till övriga landsting. Områden där det finns stora skillnader i resultat mellan landstingen kan identifieras, d v s där variationen är stor, och där det kan finnas utrymme för förbättringar. Det kan finnas många källor till variation, t ex mellan patienter och vårdpersonal, men även mellan arbetssätt och behandlings­metoder. För de indikatorerna där spridningen är liten, och resultatet samtidigt ligger på en hög nivå, kan värdet av förbättringar vara mindre. Verksamhetsanalys vgregion.se/verksamhetsanalys

25 Figur ÖJ-16. Förtroende och patienterfarenheter, resultat för högsta respektive lägst rankade landsting, Västra Götaland och riket. Källa: Öppna jämförelser 2012 Figur ÖJ-16 visar att resultaten för Västra Götaland ofta ligger nära rikets värde för indikatorerna inom området ”förtroende och patienterfarenheter”. För en av indikatorerna har Västra Götaland något lägre värde än riket, och det är befolkningens förtroende för vård och behandling vid sjukhus. Det är även den indikatorn som har störst variation mellan landstingen. För indikatorerna om patienterfarenheter, vilka är hämtade ur nationell patientenkät, är spridningen mellan landsting liten. Men eftersom de flesta landsting ligger på en relativt låg nivå, tyder det på att det finns förbättringspotential inom området. Verksamhetsanalys vgregion.se/verksamhetsanalys

26 Figur ÖJ-17. Hjärtsjukvård, resultat för högsta respektive lägst rankade landsting, Västra Götaland och riket. Källa: Öppna jämförelser 2012 Även för hjärtsjukvård har Västra Götaland ofta ett värde nära rikssnittet, men det finns några undantag (figur ÖJ-17). För flera av indikatorerna finns en stor variation mellan bästa och sämsta landsting. Västra Götaland har klart lägre andel med kranskärls­röntgen vid icke ST-höjningsinfarkt, än riket och ligger långt från bästa landsting. Däremot har regionen bättre resultat för andel som reperfusionsbehandlats vid ST-höjnings­infarkt respek­tive fått behandlingen inom målsatt tid, men det finns stora variationer mellan land­stingen. Figuren visar även ett mindre fördelaktigt resultat för Västra Götaland för andel patienter där återförträngning av hjärtats kärl inom ett år efter PCI-behandling påvisats i någon efterföljande undersökning, men variationen mellan landstingen är inte så stor Verksamhetsanalys vgregion.se/verksamhetsanalys

27 Figur ÖJ-18. Strokesjukvård, resultat för högsta respektive lägst rankade landsting, Västra Götaland och riket. Källa: Öppna jämförelser 2012 Även för strokesjukvården ses stora skillnader mellan landstingen för vissa indikatorer. I Västra Götaland ses en klart lägre andel som får genomgå sväljtest eller får behandling med blodförtunnande läkemedel, jämfört med riket, och variationen mellan landstingen är stor (figur ÖJ-18). Regionen har även något lägre andel som fått trombolys respektive blodfettsänkande läkemedel. Vad gäller patient­nöjdhet är variationen mellan landstingen liten och patientnöjdheten är hög i samtliga landsting. Verksamhetsanalys vgregion.se/verksamhetsanalys

28 Kort om Öppna jämförelser - utveckling över tid och variation mellan landsting
Spridningen mellan landstingens resultat och Västra Götalands resultat i förhållande till övriga landsting och riket redovisas i detta avsnitt för ÖJ-indikatorerna per område. För många av indikatorerna finns stora variationer mellan högsta och lägst rankade landsting. Verksamhetsanalys vgregion.se/verksamhetsanalys

29 Verksamhetsanalys 2012 vgregion.se/verksamhetsanalys


Ladda ner ppt "Hälso- och sjukvård i Västra Götaland Verksamhetsanalys 2012 Avsnitt: Kvalitetsuppföljning – Öppna jämförelser – utveckling över tid och variation mellan."

Liknande presentationer


Google-annonser