Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Hälso- och sjukvård i Västra Götaland Verksamhetsanalys 2012 Avsnitt: Kvalitetsuppföljning – Öppna jämförelser – utveckling över tid och variation mellan.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Hälso- och sjukvård i Västra Götaland Verksamhetsanalys 2012 Avsnitt: Kvalitetsuppföljning – Öppna jämförelser – utveckling över tid och variation mellan."— Presentationens avskrift:

1 Hälso- och sjukvård i Västra Götaland Verksamhetsanalys 2012 Avsnitt: Kvalitetsuppföljning – Öppna jämförelser – utveckling över tid och variation mellan landsting Hämta rapporten här: www.vgregion.se/verksamhetsanalys

2 Verksamhetsanalys 2012 – den nionde årsrapporten •Rapporten följer upp hälso- och sjukvård i Västra Götaland för verksamhetsåret 2012. Den skall ge möjligheter till jämförel­ser över tid, mellan olika hälso- och sjukvårds­nämndområden i regionen och mellan regionen och riket/andra delar av riket. •Målgrupp för rapporten är poli­tiska nämnder och styrelser. Rapporten är också ett faktaunderlag för alla som på olika nivåer arbetar med kvalitetsutveckling/verksamhetsutveckling. •Frågor om rapporten: Marianne Förars 070 887 56 61 •Rapport, diagram och kompletterande filer finns här: www.vgregion.se/verksamhetsanalys www.vgregion.se/verksamhetsanalys •Denna bildfil innehåller tabeller, diagram och ”kort om”- rutor ur rapporten. •Ange källa ”Verksamhetsanalys 2012” vid återgivning Verksamhetsanalys 2012 vgregion.se/verksamhetsanalys 2

3 Arbetsgruppen för Verksamhetsanalys 20122 Inledning5 Regionens befolkning8 Perspektiv på resurser och resursförbrukning11 Prehospital akutsjukvård26 Tillgänglighet30 Konsumtion av hälso- och sjukvård38 Kvalitetsuppföljning - medicinska resultat och uppföljning55 •Öppna jämförelser - utveckling över tid och variation mellan landsting •Primärvårdens kvalitetsregister VGR. •Nationella Diabetesregistret, NDR. •Hjärtsjukvård och kvalitetsregistret SWEDEHEART •Svenskt NjurRegister (SNR) •Svenskt Bråckregister •Svenskt kvalitetsregister för gallstenskirurgi och ERCP - GallRiks •RIKSHÖFT •Svenska Höftprotesregistret •Scandinavian Obesity Surgery Registry (SOReg) •RättspsyK •Nationella kvalitetsregistret Riks-Stroke •Riksät •Nationella kvalitetsregistret SveDem – Svenska Demensregistret •Svenska palliativregister Cancer121 •Maligna hudtumörer •Huvud- och Halscancer •Lungcancer •Bröstcancer •Äggstockscancer •Njurcancer •Urinblåsecancer •Prostatacancer •Tjocktarmscancer •Ändtarmscancer Patientsäkerhet153 God Vård – Uppföljningsrapport 2012160 Patientnämndernas uppföljning171 Uppföljning av jämlik vård - jämlikhetsindikatorer173 Befolkningens uppfattning om hälso- och sjukvården178 Läkemedel180 Tandvård och tandhälsa189 Hälso- och sjukvårdens personal197 Del 2 Basala uppgifter200 Tabellbilaga på webben Verksamhetsanalys 2012 vgregion.se/verksamhetsanalys 3 Innehållsförteckning VA 2012

4 Att tänka på vid tolkning av resultat 1 – läs alltid figurtexten •Olika bakgrundsfaktorer som kan förklara skillnader i mätvärden -Befolknings-/patientsammansättning •ex ålder, sjuklighet, socioekonomisk sammansättning i olika områden -Arbetssätt och behandlingsmetoder •ex dagkirurgi kontra operation i slutenvård, följsamhet till medicinska vårdprogram -Struktur, arbetsorganisation och kultur •ex fysisk utformning, informationshantering, ledarskap, lärandemekanismer, kultur, drivkrafter -Resurser •Pengar, kompetens, bemanning Verksamhetsanalys 2012 vgregion.se/verksamhetsanalys 4

5 Att tänka på vid tolkning av resultat 2 – läs alltid figurtexten •Olika mätrelaterade faktorer som kan förklara skillnader i mätvärden -Täckningsgrad – ex kvalitetsregister -Kvalitet i data – ex diagnossättningspraxis, bortfall -Val av datakälla – ex nationellt patientregister, lokala sjukhusfiler -Standardisering av resultat - ex ålders- och könsstandardisering i vissa fall -Olika definitioner av indikatorer - ex undvikbar slutenvård i ÖJ respektive SKL, återinskrivningar inom 30 dagar i benchmarking respektive äldreuppföljningen -Val av grupperingar - ex geografiska områden, åldersgrupper -Val av presentation – ex skala på diagramaxel -Statistisk osäkerhet/slumpmässiga förändringar – kan visa på förändringar/skillnader som inte är statistiskt säkra -Säsongsvariation – ex tillgänglighet, halkolyckor Verksamhetsanalys 2012 vgregion.se/verksamhetsanalys 5

6 Hälso- och sjukvård i Västra Götaland Verksamhetsanalys 2012 Kvalitetsuppföljning – Öppna jämförelser – utveckling över tid och variation mellan landsting Hämta rapporten här: www.vgregion.se/verksamhetsanalys

7 Öppna jämförelser - utveckling över tid och variation mellan landsting •Diagrammen •Röd linje totalt, gul linje kvinnor, blå linje män. Heldragen linje VGR och streckad linje Riket. Verksamhetsanalys 2012 vgregion.se/verksamhetsanalys 7

8 Åtgärdbar dödlighet i ischemisk hjärtsjukdom har fortsatt minskat under senaste tioårsperioden för såväl kvinnor som män. Minskningen är lika stor i Västra Götaland som i riket. Verksamhetsanalys 2012 vgregion.se/verksamhetsanalys 8 Figur ÖJ-1 Indikator 4 Åtgärdbar dödlighet i ischemisk hjärtsjukdom. Antal per 100 000 invånare. Källa: Dödsorsaksregistret, Socialstyrelsen

9 Vårdrelaterade infektioner har minskat något över tid under perioden 2008 till 2012. Uppföljningen görs som punktprevalensmätningar höst och vår. Verksamhetsanalys 2012 vgregion.se/verksamhetsanalys 9 Figur ÖJ-2 Indikator 8. Vårdrelaterade infektioner. Procent. Källa: Sveriges Kommuner och Landsting

10 Deltagande i gynekologisk cellprovskontroll har ökat till en andel på omkring 84 procent i VGR under perioden 2003 till 2011. Ökningen ses från 2006. En högre andel deltar i kontrollen i VGR jämfört med riket. Verksamhetsanalys 2012 vgregion.se/verksamhetsanalys 10 Figur ÖJ-3 Indikator 10. Deltagandefrekvens gynekologiskt cellprov. Procent. Källa: Nationellt Kvalitetsregister för Cervixcancerprevention

11 Förskrivning av tio eller fler läkemedel bland äldre följs i Öppna Jämförelser. Från 2008 till 2011 kan ses en viss registrerad ökning såväl i riket som i VGR. Skillnaden mellan Västra Götaland och riket har minskat över tid. Kvinnor har en högre andel än män. Verksamhetsanalys 2012 vgregion.se/verksamhetsanalys 11 Figur ÖJ-4 Indikator 11. Tio eller fler läkemedel bland äldre. Procent. Källa: Läkemedelsregistret, Socialstyrelsen

12 Läkemedelsinteraktion bland äldre följs genom andelen olämpliga läkemedelskombinationer. Över tid kan ses att andelen olämpliga kombinationer minskat i VGR, och VGR ligger nu på samma nivå som riket. Verksamhetsanalys 2012 vgregion.se/verksamhetsanalys 12 Figur ÖJ-5 Indikator 12. Läkemedelsinteraktion bland äldre. Procent. Källa: Läkemedelsregistret, Socialstyrelsen

13 Västra Götalandsregionen har lägre struktur­justerad hälso- och sjukvårdskostnad i för­hållande till rikssnittet. Kostnaderna har ökat från 2007 till 2011 i såväl VGR som riket. Verksamhetsanalys 2012 vgregion.se/verksamhetsanalys 13 Figur ÖJ-6 Indikator 36. Strukturjusterad hälso- och sjukvårdskostnad. Kronor. Källa: Sveriges Kommuner och Landsting och Statistiska Centralbyrån

14 Dagkirurgiska operationer vid livmoderframfall är en av de regionala vårdprocesserna. Västra Götalandsregionen har lägre andel operationer i dagkirurgi jämfört med riket. Andelen har ökat mellan 2009 och 2011. Verksamhetsanalys 2012 vgregion.se/verksamhetsanalys 14 Figur ÖJ-7 Indikator 57. Dagkirurgiska operationer vid livmoderframfall. Procent. Källa: Patientregistret, Socialstyrelsen

15 Protesoperation vid höftfraktur ökar över tid. Andelen protesoperationer har ökat från omkring 40 procent till omkring 65 procent i Västra Götalandsregionen på en tioårsperiod, och andelen är fortfarande högre i VGR än i riket. En stor ökning och omställning i sjukvården. Verksamhetsanalys 2012 vgregion.se/verksamhetsanalys 15 Figur ÖJ-8 Indikator 66. Protesoperation vid höftfraktur. Procent. Källa: Patientregistret, Socialstyrelsen

16 Dödligheten efter sjukhusvårdad hjärtinfarkt har minskat med omkring 15 procentenheter under en tjugoårsperiod. Minskningen ses i såväl riket som i Västra Götaland, hos såväl män som kvinnor. Verksamhetsanalys 2012 vgregion.se/verksamhetsanalys 16 hjärtinfarkt. Procent. Källa: Patientregistret och Dödsorsaksregistret, Socialstyrelsen

17 Vård vid strokeenhet har ökat med 10 procentenheter sedan år 2002. Något högre andel vårdas på strokeenhet i VGR jämfört med riket, men skillnaderna jämnas ut Verksamhetsanalys 2012 vgregion.se/verksamhetsanalys 17 Figur ÖJ-10 Indikator 103. Vård vid strokeenhet. Procent. Källa: Riks-Stroke - Nationella kvalitetsregistret för Stroke

18 Trombolysbehandling vid stroke ökar såväl i riket som i VGR. Andelen behandlade är fortsatt lägre i VGR jämfört med riket. Verksamhetsanalys 2012 vgregion.se/verksamhetsanalys 18 Figur ÖJ-11 Indikator 104. Trombolysbehandling vid stroke. Procent. Källa: Riks-Stroke - Nationella kvalitetsregistret för Stroke

19 Multidisciplinär konferens beskrivs i avsnittet om lungcancer. Andelen där behandlingsbeslut tagits vid multidisciplinär konferens är lägre i VGR jämfört med riket, under hela perioden 2002-2010. Verksamhetsanalys 2012 vgregion.se/verksamhetsanalys 19 Figur ÖJ-12 Indikator 127. Multidisciplinär konferens vid lungcancer. Procent. Källa: Nationellt lungcancerregister

20 Kurativ behandling vid prostatacancer ges i lägre utsträckning i VGR jämfört med riket. Andel behandlade har ökat från strax över 40 procent till runt 65 procent i VGR under den senaste tioårsperioden. Andelen behandlade är fortsatt lägre i VGR jämfört med riket. Behandlingen kommenteras i avsnittet prostatacancer. Verksamhetsanalys 2012 vgregion.se/verksamhetsanalys 20 Figur ÖJ-13 Indikator 130. Kurativ behandling vid prostatacancer. Procent. Källa: Nationella Prostatacancerregistret

21 Tre eller fler psykofarmaka bland äldre följs i öppna jämförelser. Uppföljning för åren 2008 till 2011 visar att förskrivningen är högre för kvinnor än för män, att förskrivningen är högre i VGR jämfört med i riket. Ingen minskning kan ses under uppföljningsperioden. Verksamhetsanalys 2012 vgregion.se/verksamhetsanalys 21 Figur ÖJ-14 Indikator 133. Tre eller fler psykofarmaka bland äldre. Procent. Källa: Läkemedelsregistret, Socialstyrelsen

22 Användningen av lämpliga sömnmedel till äldre har ökat mellan åren 2009 och 2011. Andelen lämpliga sömnmedel är högre i VGR jämfört med riket. Verksamhetsanalys 2012 vgregion.se/verksamhetsanalys 22 Figur ÖJ-15 Indikator 134. Användning av lämpliga sömnmedel till äldre. Procent. Källa: Läkemedelsregistret, Socialstyrelsen

23 Västra Götalands resultat i relation till övriga landsting Verksamhetsanalys 2012 vgregion.se/verksamhetsanalys 23

24 •Diagrammen nedan visar spridningen mellan landstingens resultat i "Öppna jämförelser av hälso- och sjukvårdens kvalitet och effektivitet 2012", där 169 indikatorer finns redovisade grupperade i 17 områden.. •Diagrammen kan användas för att ge en första överblick över Västra Götalandsregionens resultat per område i förhållande till övriga landsting. Områden där det finns stora skillnader i resultat mellan landstingen kan identifieras, d v s där variationen är stor, och där det kan finnas utrymme för förbättringar. Det kan finnas många källor till variation, t ex mellan patienter och vårdpersonal, men även mellan arbetssätt och behandlings­metoder. För de indikatorerna där spridningen är liten, och resultatet samtidigt ligger på en hög nivå, kan värdet av förbättringar vara mindre. Verksamhetsanalys 2012 vgregion.se/verksamhetsanalys 24

25 Figur ÖJ-16. Förtroende och patienterfarenheter, resultat för högsta respektive lägst rankade landsting, Västra Götaland och riket. Källa: Öppna jämförelser 2012 Verksamhetsanalys 2012 vgregion.se/verksamhetsanalys 25

26 Figur ÖJ-17. Hjärtsjukvård, resultat för högsta respektive lägst rankade landsting, Västra Götaland och riket. Källa: Öppna jämförelser 2012 Verksamhetsanalys 2012 vgregion.se/verksamhetsanalys 26

27 Figur ÖJ-18. Strokesjukvård, resultat för högsta respektive lägst rankade landsting, Västra Götaland och riket. Källa: Öppna jämförelser 2012 Verksamhetsanalys 2012 vgregion.se/verksamhetsanalys 27

28 Kort om Öppna jämförelser - utveckling över tid och variation mellan landsting •Spridningen mellan landstingens resultat och Västra Götalands resultat i förhållande till övriga landsting och riket redovisas i detta avsnitt för ÖJ-indikatorerna per område. •För många av indikatorerna finns stora variationer mellan högsta och lägst rankade landsting. Verksamhetsanalys 2012 vgregion.se/verksamhetsanalys 28

29 Verksamhetsanalys 2012 vgregion.se/verksamhetsanalys 29


Ladda ner ppt "Hälso- och sjukvård i Västra Götaland Verksamhetsanalys 2012 Avsnitt: Kvalitetsuppföljning – Öppna jämförelser – utveckling över tid och variation mellan."

Liknande presentationer


Google-annonser