Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Ungas besök på akutmottagningarna inom VGR HSU 2012-11-21 Analysenheten, Hälso- och sjukvårdsavdelningen Catarina Karlberg Anna Kjellström Jarl Torgerson.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Ungas besök på akutmottagningarna inom VGR HSU 2012-11-21 Analysenheten, Hälso- och sjukvårdsavdelningen Catarina Karlberg Anna Kjellström Jarl Torgerson."— Presentationens avskrift:

1 Ungas besök på akutmottagningarna inom VGR HSU 2012-11-21 Analysenheten, Hälso- och sjukvårdsavdelningen Catarina Karlberg Anna Kjellström Jarl Torgerson

2 Bakgrund: SäS har observerat en kraftig ökning av akutmottagningsbesök bland unga 20-29 år. Frågeställning: Hur ser mönstret ut bland unga i VGR som helhet och på övriga sjukhus i regionen? Denna sammanställning redovisar -förändringen i besök i regionen mellan 2009 och 2011 för samtliga åldersgrupper -samt besöksmönstret bland 18-29-åringar

3 Figur 1

4 Antalet besök på akutmottagningar i Västra Götalandsregionen har ökat mellan 2009 och 2011 i samtliga åldersgrupper, med några undantag. Ökningen är något större bland 18-29-åringar och 65-70 åringar. Figur 1

5 Figur 2 Babyboom 1990

6 Den demografiska utvecklingen visar att antalet i befolkningen har ökat i åldersgrupperna 10-29 år och även 65-70 år mellan 2008 och 2011. Därmed kan en ökad vårdkonsumtion förväntas i dessa åldersgrupper. Figur 2

7 Figur 3 Antal besök per invånare på akutmottagningarna i VGR, per åldersgrupp, åren 2009 och 2011

8 När förändringen i antal akutmottagningsbesök sätts i relation till befolkningsutvecklingen, så har antal besök på akutmottagning per invånare bland 10-29-åringar ökat i samma utsträckning som för 85 år och äldre mellan 2009 och 2011. Ökningen är marginellt högre än i andra åldersgrupper. Däremot ses en något högre andel akutbesök bland 18-29-åringar jämfört med 10-60-åringar. Men den stora akutkonsumtionen finns bland äldre över 70 år, och bland barn under 5 år. Ökningen är liknande för både kvinnor och män. Figur 3

9 Figur 4

10 Tabell 1. Förändring i procentenheter mellan 2009 och 2011 på akutmottagning respektive primärvård Besök akutmottagningLäkarbesök primärvård Andel besök i befolkningen Förändring i %-enheter Andel besök i befolkningen Förändring i %-enheter 2009201120092011 18-29 år*0,170,203,51,051,1711,1 80 år och äldre0,670,713,52,732,740,2 Övriga0,200,232,41,421,5310,4 TOTAL0,220,252,61,441,549,7 * 20-29 år i primärvård

11 Även i primärvården har konsumtionen av läkarbesök ökat kontinuerligt senare år. Ökningen är tydligast bland personer under 65 år. Denna ökning noteras ej för specialiserad öppen vård. Ökningen är större bland kvinnor än bland män. Vid jämförelse med ökningen på akutmottagningar, så har besöken bland 18-29-åringar ökat med fyra procentenheter på akutmottagning, jämfört med elva procentenheter vid vårdcentral. Ökningen bland unga på akuten kan således inte härledas till minskad total konsumtion i primärvården. Bland 80 år och äldre ses däremot ingen ökning av besöken i primärvården (eller i specialiserad vård), men fyra procentenheters ökning på akuten. Ökningen av primärvårdskonsumtion bland yngre kommer att belysas av analysenheten under hösten 2012. Figur 4 och tabell 1

12 Vilken tid på dygnet söker gruppen 18-29 år? 18-29-åringar gör fler besök på akutmottagning på kvällar och nätter jämfört med totalt antal sökande. Vilken veckodag söker gruppen 18-29 år? 18-29-åringar gör fler besök på akutmottagning på lördag och söndag jämfört med resten av veckans dagar Vilken triagefärg får gruppen 18-29 år? De unga är överrepresenterade bland de akutsökande som har lägst medicinsk prioritet (de patienter som vid den inledande strukturerade prioritetsbedöm- ningen, triage, får grön eller blå färgkod)

13 Cirka 15 procent av akutbesöken 2011 bland 18-29-åringar leder till en inskrivning. Kvinnor skrivs in i högre grad än män, en skillnad på tre procentenheter. Andelen har minskat mellan 2009 och 2011, både bland kvinnor och män. Detta kan bero på att antal vårdplatser har minskat, men kan även tyda på allvarlighetsgraden på besöket för 18-29-åringar inte har ökat. 18-29-åringar har i något högre utsträckning ett besök per person, än övriga åldrar Inskrivningar och antal besök

14 Figur 3a

15 Ökningen i besök på akutmottagning mellan 2009 och 2011 är lika stor bland kvinnor som bland män, totalt och för 18-29-åringar. Däremot har män något högre andel akutbesök än kvinnor totalt, framförallt bland personer över 75 år. Figur 3a - Könsskillnader?

16 Sammanfattning akutbesök 18-29-åringar: Ökningen bland 18-29-åringar på akutmottagningen mellan 2009 och 2011 är direkt relaterat till den ökande andelen unga i befolkningen, dvs babyboomen i början av 1990-talet. En ökning i akutbesök ses i alla åldersgrupper, och ökningen bland unga är marginellt högre än i andra åldersgrupper. Ingen större variation i ökning mellan sjukhusen noteras. I primärvården ökar läkarbesök bland 18-29-åringar med 11 procentenheter, jämfört med fyra procentenheter på akutmottagning 18-29 åringar utgör ca 13% av totalt antal besök på akuten, medan äldre utgör den klart största gruppen. 18-29-åringars akutbesök: - söker i högre grad på lördag och söndag jämfört med resten av veckans dagar - söker i högre grad kvällar och nätter jämfört med totalt sökande - får i högre grad blå och grön triagefärg än totalt sökande - besöksorsaken är i hög grad bukrelaterat eller trauma/skaderelaterat - i högre grad ett besök per person, jämfört med totalt sökande - andelen inskrivna av 18-29-åringarna minskar generellt sett men variation finns.

17 Sammanfattning övriga fynd: Besöken bland 80 år och äldre på akutmottagning ökar mellan 2009 och 2011, men i primärvården ses ingen ökning i denna åldersgrupp. Därtill har äldre klart fler besök på akuten - per invånare - per individ Jämför med övriga grupper

18 Datakällor: •VEGA – Antal besök, Ankomst timma till AM, Inskrivningar samt PV- statistiken •ELVIS – Akutmodul (Besöksorsaker, veckodagar och triagefärg) •TRANAN – SkaS data (Besöksorsaker, veckodag och triagefärg) •SCB och Västfolket – Befolkningsunderlagen.

19

20 Bilaga: Akutmottagningsbesök per sjukhus 2009 och 2011 Antal och andel (figur 1,3,4)

21

22

23 Ålder Andel-08 Andel-09 andel-10 Andel-11 andel-12

24

25

26

27 Ålder Andel-08 andel-09 andel-10 andel-11 andel-12

28

29

30

31 Ålder Andel-09 Andel-10 andel-11 andel-12

32

33

34

35 Ålder Andel-08 andel-09 andel-10 andel-11 andel-12

36

37

38

39

40

41 SS, Mölndal, Östra (barn och vuxna) sammanslaget

42

43 Ålder Andel-08 andel-09 andel-10 andel-11 andel-12

44

45

46

47 Alingsås har stängt nattetid

48

49 Det finns skillnader mellan sjukhusen i andelen som skrivs in. Andelen kan påverkas av flera faktorer, t.ex. tillgången på vårdplatser, kodning av inskrivning, men även av nämnaren - dvs hur många akutbesök mottagningen har totalt. 2010=14,8% ?


Ladda ner ppt "Ungas besök på akutmottagningarna inom VGR HSU 2012-11-21 Analysenheten, Hälso- och sjukvårdsavdelningen Catarina Karlberg Anna Kjellström Jarl Torgerson."

Liknande presentationer


Google-annonser