Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Hälso- och sjukvård i Västra Götaland Verksamhetsanalys 2012 Avsnitt: Riks-Stroke Hämta rapporten här: www.vgregion.se/verksamhetsanalys.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Hälso- och sjukvård i Västra Götaland Verksamhetsanalys 2012 Avsnitt: Riks-Stroke Hämta rapporten här: www.vgregion.se/verksamhetsanalys."— Presentationens avskrift:

1 Hälso- och sjukvård i Västra Götaland Verksamhetsanalys 2012 Avsnitt: Riks-Stroke
Hämta rapporten här:

2 Verksamhetsanalys 2012 – den nionde årsrapporten
Rapporten följer upp hälso- och sjukvård i Västra Götaland för verksamhetsåret Den skall ge möjligheter till jämförel­ser över tid, mellan olika hälso- och sjukvårds­nämndområden i regionen och mellan regionen och riket/andra delar av riket. Målgrupp för rapporten är poli­tiska nämnder och styrelser. Rapporten är också ett faktaunderlag för alla som på olika nivåer arbetar med kvalitetsutveckling/verksamhetsutveckling. Frågor om rapporten: Marianne Förars Rapport, diagram och kompletterande filer finns här: Denna bildfil innehåller tabeller, diagram och ”kort om”- rutor ur rapporten. Ange källa ”Verksamhetsanalys 2012” vid återgivning Rapporten är framtagen för att ge en sammanhållen bild av hälso- och sjukvården i regionen och skall - bygga på enhetligt framtagen statistik ur befintliga datakällor och övriga underlag, - ge möjlighet till olika typer av jämförelser: över tid, mellan områden och mellan regionen och riket/andra delar av riket och mellan kön, - innehålla analyserande kommentarer, - utgöra ett komplement till övrig regional rapportering, - i tillämpliga delar samordnas med årsredovisning och budgetunderlagsarbete, på sikt utvecklas med allt större fokus på analys och uppföljning av effektivitet och kvalitet. Verksamhetsanalys vgregion.se/verksamhetsanalys

3 Innehållsförteckning VA 2012
Arbetsgruppen för Verksamhetsanalys Inledning 5 Regionens befolkning 8 Perspektiv på resurser och resursförbrukning 11 Prehospital akutsjukvård 26 Tillgänglighet 30 Konsumtion av hälso- och sjukvård 38 Kvalitetsuppföljning - medicinska resultat och uppföljning 55 Öppna jämförelser - utveckling över tid och variation mellan landsting Primärvårdens kvalitetsregister VGR. Nationella Diabetesregistret, NDR. Hjärtsjukvård och kvalitetsregistret SWEDEHEART Svenskt NjurRegister (SNR) Svenskt Bråckregister Svenskt kvalitetsregister för gallstenskirurgi och ERCP - GallRiks RIKSHÖFT Svenska Höftprotesregistret Scandinavian Obesity Surgery Registry (SOReg) RättspsyK Nationella kvalitetsregistret Riks-Stroke Riksät Nationella kvalitetsregistret SveDem – Svenska Demensregistret Svenska palliativregister Cancer 121 Maligna hudtumörer Huvud- och Halscancer Lungcancer Bröstcancer Äggstockscancer Njurcancer Urinblåsecancer Prostatacancer Tjocktarmscancer Ändtarmscancer Patientsäkerhet 153 God Vård – Uppföljningsrapport Patientnämndernas uppföljning 171 Uppföljning av jämlik vård - jämlikhetsindikatorer 173 Befolkningens uppfattning om hälso- och sjukvården 178 Läkemedel 180 Tandvård och tandhälsa 189 Hälso- och sjukvårdens personal 197 Del 2 Basala uppgifter 200 Tabellbilaga på webben Verksamhetsanalys vgregion.se/verksamhetsanalys

4 Att tänka på vid tolkning av resultat 1 – läs alltid figurtexten
Olika bakgrundsfaktorer som kan förklara skillnader i mätvärden Befolknings-/patientsammansättning ex ålder, sjuklighet, socioekonomisk sammansättning i olika områden Arbetssätt och behandlingsmetoder ex dagkirurgi kontra operation i slutenvård, följsamhet till medicinska vårdprogram Struktur, arbetsorganisation och kultur ex fysisk utformning, informationshantering, ledarskap, lärandemekanismer, kultur, drivkrafter Resurser Pengar, kompetens, bemanning Verksamhetsanalys vgregion.se/verksamhetsanalys

5 Att tänka på vid tolkning av resultat 2 – läs alltid figurtexten
Olika mätrelaterade faktorer som kan förklara skillnader i mätvärden Täckningsgrad – ex kvalitetsregister Kvalitet i data – ex diagnossättningspraxis, bortfall Val av datakälla – ex nationellt patientregister, lokala sjukhusfiler Standardisering av resultat - ex ålders- och könsstandardisering i vissa fall Olika definitioner av indikatorer - ex undvikbar slutenvård i ÖJ respektive SKL, återinskrivningar inom 30 dagar i benchmarking respektive äldreuppföljningen Val av grupperingar - ex geografiska områden, åldersgrupper Val av presentation – ex skala på diagramaxel Statistisk osäkerhet/slumpmässiga förändringar – kan visa på förändringar/skillnader som inte är statistiskt säkra Säsongsvariation – ex tillgänglighet, halkolyckor Verksamhetsanalys vgregion.se/verksamhetsanalys

6 Hälso- och sjukvård i Västra Götaland Verksamhetsanalys 2012 Riks-Stroke
Hämta rapporten här:

7 Nationella kvalitetsregistret Riks-Stroke
Verksamhetsanalys vgregion.se/verksamhetsanalys

8 Tabell H-5 Bakgrundsdata registrerade i Riks-Stroke 2012
Antal reg. Vtf Medel- ålder >=85 år Skövde 434 76 27% Lidköping 206 77 24% NÄL 847 28% Kungälv 237 25% Alingsås 232 30% Borås 680 Mölndal 210 80 40% Östra 508 78 33% Sahlgrenska 937 73 26% VG Region 4 291 29% Riket 24 782 Verksamhetsanalys vgregion.se/verksamhetsanalys

9 Tabell H-6 Uppföljningsdata saknas. Andel i %
Tabell H-6 Uppföljningsdata saknas. Andel i %. Preliminära data för 2012 (april 2013) Källa: Riks-Stroke 2009 % 2010 2011 2012 Skövde 1 Lidköping 3 2 9 18 NÄL 16 15 27 49 Kungälv 11 Alingsås 23 7 Borås 6 SU/Mölndal 8 12 SU/Östra 25 33 21 SU/Sahlgrenska 22 24 VGR 13 20 Riket 10 17 Verksamhetsanalys vgregion.se/verksamhetsanalys

10 Figur H-93. Andel strokepatienter som vårdats på strokeenhet, 2010, 2011 och Källa: Riks-Stroke. Indikatorn ingår i regionens uppföljning av ”God Vård”. Verksamhetsanalys vgregion.se/verksamhetsanalys

11 Figur H-94 Andel strokepatienter vårdade på strokeenhet
Figur H-94 Andel strokepatienter vårdade på strokeenhet. Västra Götalandsregionen och riket totalt under åren 2001 – Källa: Riks-Stroke. Verksamhetsanalys vgregion.se/verksamhetsanalys

12 Figur H-95 Andel strokepatienter direktinskrivna på strokeenhet, 2010, 2011 och Källa: Riks-Stroke. Verksamhetsanalys vgregion.se/verksamhetsanalys

13 Figur H-96A. Delay strokeenhet
Figur H-96A. Delay strokeenhet. Antal timmar från ankomst sjukhus till inskrivning på strokeenhet. Avser direktinskrivna på strokeenhet Källa: Riks-Stroke Direktinskrivning strokeenhet – väntetid 2012 Verksamhetsanalys vgregion.se/verksamhetsanalys

14 Figur H-96B. Delay strokeenhet
Figur H-96B. Delay strokeenhet. Antal timmar från ankomst sjukhus till inskrivning på strokeenhet. Avser inskrivning till strokeenhet via annan avdelning. Källa: Riks-Stroke Inskrivning via annan avdelning – väntetid 2012 Verksamhetsanalys vgregion.se/verksamhetsanalys

15 Figur H-96C Delay strokeenhet
Figur H-96C Delay strokeenhet. Antal timmar från ankomst sjukhus till inskrivning på strokeenhet. Alla patienter såväl direktinskrivna som via annan enhet. 2010, 2011, Källa: Riks-Stroke Verksamhetsanalys vgregion.se/verksamhetsanalys

16 Figur H-97A och H-97B Andel av patienter med stroke, ICD-kod I61, I63 och I64, som är kvar på sjukhuset i förhållande till vårddag efter inskrivningen, 2011 respektive 2012 Källa: Vårddatabasen Vega. Verksamhetsanalys vgregion.se/verksamhetsanalys

17 Figur H-98A och H-98B. Andel av kvinnor respektive män med stroke, ICD-kod I61, I63 och I64, som är kvar på sjukhuset i förhållande till vårddag efter inskrivningen, 2011 och Källa: Vårddatabasen Vega Verksamhetsanalys vgregion.se/verksamhetsanalys

18 Fig H-99. Medel och medianvårdtid i dagar per sjukhus, VG region och riket 2010, 2011 jämfört med 2010 VG Region och riket. Källa Riks-Stroke 2011. Verksamhetsanalys vgregion.se/verksamhetsanalys

19 Figur H-100 Andel döda inom 28 dagar efter förstagångsstroke inklusive döda utanför sjukhus, Åldersstandardiserade värden. Källa: Patientregistret och Dödsorsaksregistret, Socialstyrelsen i Öppna Jämförelser 2012. Verksamhetsanalys vgregion.se/verksamhetsanalys

20 Figur H-101 Dödlighet efter sjukhusvårdad förstagångsstroke för Västra Götalandsregionen och för riket. Kvinnor, män och totalt. Treårsmedelvärden under tidsperioden 1994 – 2011 Källa Patientregistret och dödsorsaksregistret Socialstyrelsen i ÖJ 2012 Verksamhetsanalys vgregion.se/verksamhetsanalys

21 Figur H-102. Andel döda inom 28 dagar efter sjukhusvårdad förstagångsstroke från ljus stapel till mörk , , , , Åldersstandardiserade värden. Källa: Patientregistret och dödsorsaksregistret Socialstyrelsen ur ÖJ och 2012. Verksamhetsanalys vgregion.se/verksamhetsanalys

22 Figur H-103 andel avlidna inom 7 dagar respektive inom 90 dagar 2011 och 2012. Källa Riks-Stroke
Verksamhetsanalys vgregion.se/verksamhetsanalys

23 Figur H-104 Andel i målgruppen som fått trombolys vid stroke, 2011
Figur H-104 Andel i målgruppen som fått trombolys vid stroke, Källa: Riks-Stroke i Öppna Jämförelser 2012. Verksamhetsanalys vgregion.se/verksamhetsanalys

24 Figur H-105A. Andel % av patienterna i åldrarna år med hjärninfarkt som akutbehandlats med trombolys Västra Götalandsregionen och riket. Kvinnor, män och totalt. Källa: Riks-Stroke i ÖJ 2012. Verksamhetsanalys vgregion.se/verksamhetsanalys

25 Figur H-105B Andel i målgruppen som fått trombolys 2009 -2012
Figur H-105B Andel i målgruppen som fått trombolys Exklusive trombektomier VGR och riket. Källa Riks-Stroke. Indikatorn ingår i regionens uppföljning av God Vård Verksamhetsanalys vgregion.se/verksamhetsanalys

26 Tabell H-7. Trombolys bland patienter med diagnos I63 och ålder år per sjukhus. Källa Riks-Stroke *trombektomier ej medräknade för SU. 2011 2012 Skövde 9,8% 12,9% Lidköping 9,9% 20,8% BÄL 8,3% 7,4% Kungälv 9,4% 12,0% Alingsås Borås 6,7% 7,3% SU* 7,9% 9,1% VG region 8,4% Riket 11,9% *Om trombektomier genomförda på Sahlgrenska skulle inräknas så skulle andelen givna behandlingar öka i regionen och på SU. Verksamhetsanalys vgregion.se/verksamhetsanalys

27 Tabell H-8 Larmat för trombolys. Antal registreringar
Tabell H-8 Larmat för trombolys. Antal registreringar. Källa Riks-Stroke Registrerade larm 2011 2012 SkaS 97 172 NÄL 113 196 Kungälv 32 57 Alingsås 36 51 Borås 82 107 SU 174 256 VG region 534 839 Riket 4 003 5 707 Verksamhetsanalys vgregion.se/verksamhetsanalys

28 Figur H-106 Tid från insjuknande till trombolys (Delay)
Figur H-106 Tid från insjuknande till trombolys (Delay). Medel och mediantid i minuter, Källa Riks-Stroke Verksamhetsanalys vgregion.se/verksamhetsanalys

29 Figur H-107 Tid från ankomst till trombolys (Delay) – DtN
Figur H-107 Tid från ankomst till trombolys (Delay) – DtN. Medel och mediantid i minuter, samt antal patienter i målgruppen. Källa Riks-Stroke 2011 och * för SU och Borås tid till bolusdosen (en första injektion). Verksamhetsanalys vgregion.se/verksamhetsanalys

30 Figur H-108 NIHSS medel och median vid ankomst respektive efter trombolys. Per sjukhus. Källa Riks-Stroke 2012. Verksamhetsanalys vgregion.se/verksamhetsanalys

31 Figur H-109. Andel behandlade med antikoagulantia per sjukhus vid utskrivning (WarVUA). Källa Riks-Stroke Verksamhetsanalys vgregion.se/verksamhetsanalys

32 Fig H-110 Andel patienter 50 år eller äldre med flimmer (ICD10 I48) vilka uthämtat minst ett recept på antikoagulantia (ATC=B01AA (Waran), B01AE) under 2012, efter listningsvårdcentral, minst 30 listade flimmerpatienter, 95% konfidensintervall. Källa: Vega och Digitalis. Urval för figur H-110 KoK_ID 132 i Kok 2013 Perspektiv Kroniska sjukdomar Undergrupp Stroke Indikator text Antikoagulantiabehandling vid förmaksflimmer Beskrivning Andel av patienter med förmaksflimmer som behandlats med antikoagulantia. Antikoagulantiabehandling inom denna grupp minskar risken för framtida stroke. Förklaring Täljare: Antal listade individer 50 år och äldre med diagnos förmaksflimmer/fladder ( I48*) som under perioden hämtat ut minst ett recept på antikoagulantia (Läkemedel=B01AE eller B01AA). Diagnosen ska vara satt på vårdenheten. Nämnare: Antal personer 50 år och äldre som har sitt vårdval på enheten vid periodens slut och som besökt enheten med diagnos förmaksflimmer/fladder ( I48*). Diagnosen ska vara satt på vårdenheten. Uttrycks som Procent (%). Datakälla Täljare:Vega/Läkemedelsregister VGR Nämnare: Vega/Vårdval Uppdateringsintervall Täljare: 6 mån Nämnare: 6 mån Periodinnehåll Täljare: 12 mån Nämnare: 12 mån Verksamhetsanalys vgregion.se/verksamhetsanalys Verksamhetsanalys

33 Figur H-111 Andel patienter med flimmer före 2010 med Waran uthämtad före strokehändelse under 2010 efter nämndområde, 95% konfidensintervall Källa: Vega och SoS. Verksamhetsanalys vgregion.se/verksamhetsanalys

34 Fig H-112 Andel patienter med flimmer före 2010 med Waran uthämtad före strokehändelse under 2010 efter listningsvårdcentral, minst 30 listade flimmerpatienter, 95% konfidensintervall Källa: Vega och SoS. Verksamhetsanalys vgregion.se/verksamhetsanalys

35 Tabell H-9. Andel rökare som slutat röka 2012. Källa: Riks-Stroke 2012
Verksamhetsanalys vgregion.se/verksamhetsanalys

36 Figur H-113. Tillgång till logoped. Källa: Riks-Stroke 2011 2012
Verksamhetsanalys vgregion.se/verksamhetsanalys

37 Figur H-114 Boendeform 3 månader efter insjuknande
Figur H-114 Boendeform 3 månader efter insjuknande. Källa: Riks-Stroke 2012 Verksamhetsanalys vgregion.se/verksamhetsanalys

38 Figur H-115 Andel strokepatienter som var ADL-beroende helt eller delvis 3 månader efter akutfasen. Källa: Riks-Stroke Verksamhetsanalys vgregion.se/verksamhetsanalys

39 Figur H-116. Jämförelse mellan sjukhus av andel patienter som 3 månader efter strokeinsjuknandet uppger sin allmänna hälsa vara ganska god eller mycket god per sjukhus och riket. Källa Riks-Stroke 2012 Verksamhetsanalys vgregion.se/verksamhetsanalys

40 Kort om Riks-Stroke Stroke är en av de mest resurskrävande sjukdomarna och det är den diagnos som kräver de flesta vårdplatserna. Riks-Stroke är ett nationellt kvalitetsregister med hög anslutningsgrad av svenska sjukhus. Registret är öppet för flera viktiga indikatorer, årsrapporten har utvecklats och ger bättre tolkningsvägledning men flera indikatorer är fortfarande inte publikt tillgängliga. Sjukhusen i VGR har lägre användning jämfört med riket av antikoagulantia (warfarin), medicin som bör ges vid förmaksflimmer. Behandlingen har en mycket stark strokeförebyggande effekt. Det finns en variation i primärvård i förskrivning av Warfarin till flimmerpatienter Ett annat viktigt förbättringsområde är att öka antal patienter som får trombolysbehandling. Antalet behandlade har ökat men Västra Götaland ligger lägre än riket Skillnader mellan kön redovisas i registret avseende insjuknande, behandling och resultat. För jämförelser mellan kön bör data justeras för ålder och sjuklighet Verksamhetsanalys vgregion.se/verksamhetsanalys

41 Verksamhetsanalys 2012 vgregion.se/verksamhetsanalys


Ladda ner ppt "Hälso- och sjukvård i Västra Götaland Verksamhetsanalys 2012 Avsnitt: Riks-Stroke Hämta rapporten här: www.vgregion.se/verksamhetsanalys."

Liknande presentationer


Google-annonser