Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Hälso- och sjukvård i Västra Götaland Verksamhetsanalys 2012 Avsnitt: Riks-Stroke Hämta rapporten här: www.vgregion.se/verksamhetsanalys.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Hälso- och sjukvård i Västra Götaland Verksamhetsanalys 2012 Avsnitt: Riks-Stroke Hämta rapporten här: www.vgregion.se/verksamhetsanalys."— Presentationens avskrift:

1 Hälso- och sjukvård i Västra Götaland Verksamhetsanalys 2012 Avsnitt: Riks-Stroke Hämta rapporten här: www.vgregion.se/verksamhetsanalys

2 Verksamhetsanalys 2012 – den nionde årsrapporten Rapporten följer upp hälso- och sjukvård i Västra Götaland för verksamhetsåret 2012. Den skall ge möjligheter till jämförel­ser över tid, mellan olika hälso- och sjukvårds­nämndområden i regionen och mellan regionen och riket/andra delar av riket. Målgrupp för rapporten är poli­tiska nämnder och styrelser. Rapporten är också ett faktaunderlag för alla som på olika nivåer arbetar med kvalitetsutveckling/verksamhetsutveckling. Frågor om rapporten: Marianne Förars 070 887 56 61 Rapport, diagram och kompletterande filer finns här: www.vgregion.se/verksamhetsanalys www.vgregion.se/verksamhetsanalys Denna bildfil innehåller tabeller, diagram och ”kort om”- rutor ur rapporten. Ange källa ”Verksamhetsanalys 2012” vid återgivning Verksamhetsanalys 2012 vgregion.se/verksamhetsanalys 2

3 Arbetsgruppen för Verksamhetsanalys 20122 Inledning5 Regionens befolkning8 Perspektiv på resurser och resursförbrukning11 Prehospital akutsjukvård26 Tillgänglighet30 Konsumtion av hälso- och sjukvård38 Kvalitetsuppföljning - medicinska resultat och uppföljning55 Öppna jämförelser - utveckling över tid och variation mellan landsting Primärvårdens kvalitetsregister VGR. Nationella Diabetesregistret, NDR. Hjärtsjukvård och kvalitetsregistret SWEDEHEART Svenskt NjurRegister (SNR) Svenskt Bråckregister Svenskt kvalitetsregister för gallstenskirurgi och ERCP - GallRiks RIKSHÖFT Svenska Höftprotesregistret Scandinavian Obesity Surgery Registry (SOReg) RättspsyK Nationella kvalitetsregistret Riks-Stroke Riksät Nationella kvalitetsregistret SveDem – Svenska Demensregistret Svenska palliativregister Cancer121 Maligna hudtumörer Huvud- och Halscancer Lungcancer Bröstcancer Äggstockscancer Njurcancer Urinblåsecancer Prostatacancer Tjocktarmscancer Ändtarmscancer Patientsäkerhet153 God Vård – Uppföljningsrapport 2012160 Patientnämndernas uppföljning171 Uppföljning av jämlik vård - jämlikhetsindikatorer173 Befolkningens uppfattning om hälso- och sjukvården178 Läkemedel180 Tandvård och tandhälsa189 Hälso- och sjukvårdens personal197 Del 2 Basala uppgifter200 Tabellbilaga på webben Verksamhetsanalys 2012 vgregion.se/verksamhetsanalys 3 Innehållsförteckning VA 2012

4 Att tänka på vid tolkning av resultat 1 – läs alltid figurtexten Olika bakgrundsfaktorer som kan förklara skillnader i mätvärden -Befolknings-/patientsammansättning ex ålder, sjuklighet, socioekonomisk sammansättning i olika områden -Arbetssätt och behandlingsmetoder ex dagkirurgi kontra operation i slutenvård, följsamhet till medicinska vårdprogram -Struktur, arbetsorganisation och kultur ex fysisk utformning, informationshantering, ledarskap, lärandemekanismer, kultur, drivkrafter -Resurser Pengar, kompetens, bemanning Verksamhetsanalys 2012 vgregion.se/verksamhetsanalys 4

5 Att tänka på vid tolkning av resultat 2 – läs alltid figurtexten Olika mätrelaterade faktorer som kan förklara skillnader i mätvärden -Täckningsgrad – ex kvalitetsregister -Kvalitet i data – ex diagnossättningspraxis, bortfall -Val av datakälla – ex nationellt patientregister, lokala sjukhusfiler -Standardisering av resultat - ex ålders- och könsstandardisering i vissa fall -Olika definitioner av indikatorer - ex undvikbar slutenvård i ÖJ respektive SKL, återinskrivningar inom 30 dagar i benchmarking respektive äldreuppföljningen -Val av grupperingar - ex geografiska områden, åldersgrupper -Val av presentation – ex skala på diagramaxel -Statistisk osäkerhet/slumpmässiga förändringar – kan visa på förändringar/skillnader som inte är statistiskt säkra -Säsongsvariation – ex tillgänglighet, halkolyckor Verksamhetsanalys 2012 vgregion.se/verksamhetsanalys 5

6 Hälso- och sjukvård i Västra Götaland Verksamhetsanalys 2012 Riks-Stroke Hämta rapporten här: www.vgregion.se/verksamhetsanalys

7 Nationella kvalitetsregistret Riks-Stroke Verksamhetsanalys 2012 vgregion.se/verksamhetsanalys 7

8 Tabell H-5 Bakgrundsdata registrerade i Riks- Stroke 2012 Antal reg. Vtf Medel- ålder >=85 år Skövde4347627% Lidköping2067724% NÄL8477728% Kungälv2377725% Alingsås2327730% Borås6807630% Mölndal2108040% Östra5087833% Sahlgrenska9377326% VG Region4 2917629% Riket24 7827627% Verksamhetsanalys 2012 vgregion.se/verksamhetsanalys 8

9 Tabell H-6 Uppföljningsdata saknas. Andel i %. Preliminära data för 2012 (april 2013) Källa: Riks-Stroke 2009 % 2010 % 2011 % 2012 % Skövde0001 Lidköping32918 NÄL16152749 Kungälv9111816 Alingsås22237 Borås3096 SU/Mölndal8121815 SU/Östra2533 21 SU/Sahlgrens ka 22252724 VGR13152021 Riket10121617 Verksamhetsanalys 2012 vgregion.se/verksamhetsanalys 9

10 Figur H-93. Andel strokepatienter som vårdats på strokeenhet, 2010, 2011 och 2012. Källa: Riks-Stroke. Indikatorn ingår i regionens uppföljning av ”God Vård”. Verksamhetsanalys 2012 vgregion.se/verksamhetsanalys 10

11 Figur H-94 Andel strokepatienter vårdade på strokeenhet. Västra Götalandsregionen och riket totalt under åren 2001 – 2012. Källa: Riks-Stroke. Verksamhetsanalys 2012 vgregion.se/verksamhetsanalys 11

12 Figur H-95 Andel strokepatienter direktinskrivna på strokeenhet, 2010, 2011 och 2012. Källa: Riks- Stroke. Verksamhetsanalys 2012 vgregion.se/verksamhetsanalys 12

13 Figur H-96A. Delay strokeenhet. Antal timmar från ankomst sjukhus till inskrivning på strokeenhet. Avser direktinskrivna på strokeenhet Källa: Riks-Stroke Direktinskrivning strokeenhet – väntetid 2012 Verksamhetsanalys 2012 vgregion.se/verksamhetsanalys 13

14 Figur H-96B. Delay strokeenhet. Antal timmar från ankomst sjukhus till inskrivning på strokeenhet. Avser inskrivning till strokeenhet via annan avdelning. Källa: Riks-Stroke Inskrivning via annan avdelning – väntetid 2012 Verksamhetsanalys 2012 vgregion.se/verksamhetsanalys 14

15 Figur H-96C Delay strokeenhet. Antal timmar från ankomst sjukhus till inskrivning på strokeenhet. Alla patienter såväl direktinskrivna som via annan enhet. 2010, 2011, 2012. Källa: Riks-Stroke Verksamhetsanalys 2012 vgregion.se/verksamhetsanalys 15

16 Figur H-97A och H-97B Andel av patienter med stroke, ICD-kod I61, I63 och I64, som är kvar på sjukhuset i förhållande till vårddag efter inskrivningen, 2011 respektive 2012 Källa: Vårddatabasen Vega. Verksamhetsanalys 2012 vgregion.se/verksamhetsanalys 16

17 Figur H-98A och H-98B. Andel av kvinnor respektive män med stroke, ICD-kod I61, I63 och I64, som är kvar på sjukhuset i förhållande till vårddag efter inskrivningen, 2011 och 2012. Källa: Vårddatabasen Vega Verksamhetsanalys 2012 vgregion.se/verksamhetsanalys 17

18 Fig H-99. Medel och medianvårdtid i dagar per sjukhus, VG region och riket 2010, 2011 jämfört med 2010 VG Region och riket. Källa Riks-Stroke 2011. Verksamhetsanalys 2012 vgregion.se/verksamhetsanalys 18

19 Figur H-100 Andel döda inom 28 dagar efter förstagångsstroke inklusive döda utanför sjukhus, 1995- 2011. Åldersstandardiserade värden. Källa: Patientregistret och Dödsorsaksregistret, Socialstyrelsen i Öppna Jämförelser 2012. Verksamhetsanalys 2012 vgregion.se/verksamhetsanalys 19

20 Figur H-101 Dödlighet efter sjukhusvårdad förstagångsstroke för Västra Götalandsregionen och för riket. Kvinnor, män och totalt. Treårsmedelvärden under tidsperioden 1994 – 2011 Källa Patientregistret och dödsorsaksregistret Socialstyrelsen i ÖJ 2012 Verksamhetsanalys 2012 vgregion.se/verksamhetsanalys 20

21 Figur H-102. Andel döda inom 28 dagar efter sjukhusvårdad förstagångsstroke från ljus stapel till mörk 2005-2007, 2006-2008, 2007-2009, 2008-2010, 2009-2011. Åldersstandardiserade värden. Källa: Patientregistret och dödsorsaksregistret Socialstyrelsen ur ÖJ 2008 2009 2010 2011 och 2012. Verksamhetsanalys 2012 vgregion.se/verksamhetsanalys 21

22 Figur H-103 andel avlidna inom 7 dagar respektive inom 90 dagar 2011 och 2012. Källa Riks-Stroke Verksamhetsanalys 2012 vgregion.se/verksamhetsanalys 22

23 Figur H-104 Andel i målgruppen som fått trombolys vid stroke, 2011. Källa: Riks-Stroke i Öppna Jämförelser 2012. Verksamhetsanalys 2012 vgregion.se/verksamhetsanalys 23

24 Figur H-105A. Andel % av patienterna i åldrarna 18-80 år med hjärninfarkt som akutbehandlats med trombolys 2004- 2011. Västra Götalandsregionen och riket. Kvinnor, män och totalt. Källa: Riks-Stroke i ÖJ 2012. Verksamhetsanalys 2012 vgregion.se/verksamhetsanalys 24

25 Figur H-105B Andel i målgruppen som fått trombolys 2009 - 2012. Exklusive trombektomier VGR och riket. Källa Riks- Stroke. Indikatorn ingår i regionens uppföljning av God Vård Verksamhetsanalys 2012 vgregion.se/verksamhetsanalys 25

26 Tabell H-7. Trombolys bland patienter med diagnos I63 och ålder 18 - 80 år per sjukhus. Källa Riks- Stroke 2011 2012. *trombektomier ej medräknade för SU. 20112012 Skövde9,8%12,9% Lidköping9,9%20,8% BÄL8,3%7,4% Kungälv9,4%12,0% Alingsås9,9%12,0% Borås6,7%7,3% SU*7,9%9,1% VG region8,4%9,8% Riket9,9%11,9% *Om trombektomier genomförda på Sahlgrenska skulle inräknas så skulle andelen givna behandlingar öka i regionen och på SU. Verksamhetsanalys 2012 vgregion.se/verksamhetsanalys 26

27 Tabell H-8 Larmat för trombolys. Antal registreringar. Källa Riks-Stroke 2011 2012 Registrerade larm20112012 SkaS97 172 NÄL113 196 Kungälv32 57 Alingsås36 51 Borås82 107 SU174 256 VG region534839 Riket4 0035 707 Verksamhetsanalys 2012 vgregion.se/verksamhetsanalys 27

28 Figur H-106 Tid från insjuknande till trombolys (Delay). Medel och mediantid i minuter, Källa Riks- Stroke 2011 2012 Verksamhetsanalys 2012 vgregion.se/verksamhetsanalys 28

29 Figur H-107 Tid från ankomst till trombolys (Delay) – DtN. Medel och mediantid i minuter, samt antal patienter i målgruppen. Källa Riks-Stroke 2011 och 2012. * för SU och Borås tid till bolusdosen (en första injektion). Verksamhetsanalys 2012 vgregion.se/verksamhetsanalys 29

30 Figur H-108 NIHSS medel och median vid ankomst respektive efter trombolys. Per sjukhus. Källa Riks- Stroke 2012. Verksamhetsanalys 2012 vgregion.se/verksamhetsanalys 30

31 Figur H-109. Andel behandlade med antikoagulantia per sjukhus vid utskrivning (WarVUA). Källa Riks-Stroke 2011 2012. Verksamhetsanalys 2012 vgregion.se/verksamhetsanalys 31

32 Fig H-110 Andel patienter 50 år eller äldre med flimmer (ICD10 I48) vilka uthämtat minst ett recept på antikoagulantia (ATC=B01AA (Waran), B01AE) under 2012, efter listningsvårdcentral, minst 30 listade flimmerpatienter, 95% konfidensintervall. Källa: Vega och Digitalis. Verksamhetsanalys 2012 vgregion.se/verksamhetsanalys 32

33 Figur H-111 Andel patienter med flimmer före 2010 med Waran uthämtad före strokehändelse under 2010 efter nämndområde, 95% konfidensintervall Källa: Vega och SoS. Verksamhetsanalys 2012 vgregion.se/verksamhetsanalys 33

34 Fig H-112 Andel patienter med flimmer före 2010 med Waran uthämtad före strokehändelse under 2010 efter listningsvårdcentral, minst 30 listade flimmerpatienter, 95% konfidensintervall Källa: Vega och SoS. Verksamhetsanalys 2012 vgregion.se/verksamhetsanalys 34

35 Tabell H-9. Andel rökare som slutat röka 2012. Källa: Riks-Stroke 2012 Verksamhetsanalys 2012 vgregion.se/verksamhetsanalys 35

36 Figur H-113. Tillgång till logoped. Källa: Riks- Stroke 2011 2012 Verksamhetsanalys 2012 vgregion.se/verksamhetsanalys 36

37 Figur H-114 Boendeform 3 månader efter insjuknande. Källa: Riks-Stroke 2012 Verksamhetsanalys 2012 vgregion.se/verksamhetsanalys 37

38 Figur H-115 Andel strokepatienter som var ADL- beroende helt eller delvis 3 månader efter akutfasen. Källa: Riks-Stroke 20112. Verksamhetsanalys 2012 vgregion.se/verksamhetsanalys 38

39 Figur H-116. Jämförelse mellan sjukhus av andel patienter som 3 månader efter strokeinsjuknandet uppger sin allmänna hälsa vara ganska god eller mycket god per sjukhus och riket. Källa Riks-Stroke 2012 Verksamhetsanalys 2012 vgregion.se/verksamhetsanalys 39

40 Kort om Riks-Stroke Stroke är en av de mest resurskrävande sjukdomarna och det är den diagnos som kräver de flesta vårdplatserna. Riks-Stroke är ett nationellt kvalitetsregister med hög anslutningsgrad av svenska sjukhus. Registret är öppet för flera viktiga indikatorer, årsrapporten har utvecklats och ger bättre tolkningsvägledning men flera indikatorer är fortfarande inte publikt tillgängliga. Sjukhusen i VGR har lägre användning jämfört med riket av antikoagulantia (warfarin), medicin som bör ges vid förmaksflimmer. Behandlingen har en mycket stark strokeförebyggande effekt. Det finns en variation i primärvård i förskrivning av Warfarin till flimmerpatienter Ett annat viktigt förbättringsområde är att öka antal patienter som får trombolysbehandling. Antalet behandlade har ökat men Västra Götaland ligger lägre än riket Skillnader mellan kön redovisas i registret avseende insjuknande, behandling och resultat. För jämförelser mellan kön bör data justeras för ålder och sjuklighet Verksamhetsanalys 2012 vgregion.se/verksamhetsanalys 40

41 Verksamhetsanalys 2012 vgregion.se/verksamhetsanalys 41


Ladda ner ppt "Hälso- och sjukvård i Västra Götaland Verksamhetsanalys 2012 Avsnitt: Riks-Stroke Hämta rapporten här: www.vgregion.se/verksamhetsanalys."

Liknande presentationer


Google-annonser