Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Att beskriva och utvärdera sin egen verksamhet DOK-konferensen 2010-11-11 Mats Anderberg, IKM.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Att beskriva och utvärdera sin egen verksamhet DOK-konferensen 2010-11-11 Mats Anderberg, IKM."— Presentationens avskrift:

1 Att beskriva och utvärdera sin egen verksamhet DOK-konferensen Mats Anderberg, IKM

2 Varför beskriva och utvärdera?  Verksamhetsbeskrivning  Kvalitetssäkring  Metodutveckling  Marknadsföring  Missbruksvårdens målsättning  ”Beprövad erfarenhet” och lokal kunskap  Undvika ”förtrogenhetsfällan” (Jenner 2004)  Lagstadgat (Socialtjänstlagen 3 kap. 3 §): ” Kvaliteten i verksamheten skall systematiskt och fortlöpande utvecklas och säkras” eller Allmänna råd (SOSFS 2006:11): ”Ledningssystemet ska säkerställa att det systematiska kvalitetsarbetet omfattar metoder för uppföljning och utvärdering av verksamhetens planering, genomförande, resultat och utveckling”  Kommande krav? – Gerhard Larssons utredning…  Etisk aspekt

3

4 Hur utveckla lokal kunskap? (Anderberg & Dahlberg 2009) Typ av Dokumen- tation SyfteIndividnivåVerksamhetsnivå InskrivningKartläggningBehandlingsplanering, utredning och bedömning Målgruppsbeskrivning Inskrivning och utskrivning Mäta förändring Utvärdering med fokus på individens kortsiktiga förändringar Utvärdering med fokus på gruppens kortsiktiga förändringar Inskrivning och uppföljning Mäta förändring Utvärdering genom uppföljning efter avslutad behandling med fokus på individens långsiktiga förändringar Utvärdering genom uppföljning efter avslutad behandling med fokus på gruppens långsiktiga förändringar

5 Vad beskriva och utvärdera?  Lokala verksamhetsbehov  Lokala frågeställningar  Målgruppens karaktäristika  Målgruppens förändring över tid  Om klienterna fått sina behov tillgodosedda under behandlingen

6 Statistisk bearbetning och analys  Statistikprogram, t.ex. PASW, Excel  Deskriptiv statistik  Analytisk statistik

7 Steg 1 – Beskrivning av målgruppen Kön (B1): Män Kvinnor (%) Boendeform senaste 6 mån (: Eget boende Andrahand/inneboende mm Institution Saknar bostad Hos föräldrar Levnadsform senaste 6 mån: Ensamlevande Samlevande Barn under 18 år:49 Försörjning senaste 6 mån: Lön, sjukpenning, A-kassa Försörjningsstöd Sjukbidrag, pension Annan Primär drog: Alkohol Narkotika Läkemedel Tidigare missbruksvård:80 Fysiska problem:49 Psykiska problem:90 Dömd för brott:54

8 Steg 2 – utvärdering av behandling  Finns utskrivningsintervjuer?  ”Drop-outs”/bortfall?  Behandlingstid?

9 Steg 2 – Utvärdering av behandling forts  Klientens skattning av oro (in- och utskrivning)  Klientens behov och skattning av förändring (in- och utskrivning)  Klientens behov och skattning av stöd och hjälp (in- och utskrivning)  Klientens upplevelse av vad som varit betydelsefullt för deras förändring (utskrivning)

10 Steg 2 – hjälpbehov och förändringar under behandlingstiden nInskrivning livsområde% nUtskrivning livsområde% 41 Boendeform: Oro Förändring Stöd och hjälp Boendeform: Oro Förändring Stöd och hjälp Levnadsform: Oro Förändring Stöd och hjälp Levnadsform: Oro Förändring Stöd och hjälp Familj och umgänge: Oro Förändring Stöd och hjälp Familj och umgänge: Oro Förändring Stöd och hjälp Utbildning: Förändring Stöd och hjälp Utbildning: Förändring Stöd och hjälp Försörjning: Oro Förändring Stöd och hjälp Försörjning: Oro Förändring Stöd och hjälp

11 Steg 2 – hjälpbehov och förändringar under behandlingstiden forts. 41 Sysselsättning: Oro Förändring Stöd och hjälp Sysselsättning: Oro Förändring Stöd och hjälp Fritid: Förändring Stöd och hjälp Fritid: Förändring Stöd och hjälp Bruk av droger: Oro Förändring Stöd och hjälp Bruk av droger: Oro Förändring Stöd och hjälp Fysisk hälsa: Oro Förändring Stöd och hjälp Fysisk hälsa: Oro Förändring Stöd och hjälp Psykisk hälsa: Oro Förändring Stöd och hjälp Psykisk hälsa: Oro Förändring Stöd och hjälp Kriminalitet: Oro Förändring Stöd och hjälp Kriminalitet: Oro Förändring Stöd och hjälp

12 Steg 2 forts. Betydelsefullt för förändring

13 Slutsatser  Med DOK eller andra strukturerade intervjuer går det ganska enkelt att beskriva sina klienter genom att sammanställa de uppgifter som finns i dem.  Dessa kan även användas för att utvärdera sin verksamhet genom att  åskådliggöra hur klienters hjälpbehov inom olika livsområden tillgodosetts.  …vilket kan bidra till värdefull kunskap om behandlingen…  …som i sin tur kan ligga till grund för kritisk reflektion samt kvalitets- och metodutveckling.

14 Slutsatser forts.  Analysen av den öppna frågan bidrar till en stärkt och fördjupad bild av förändringen.  Inskrivnings- och utskrivningsintervju rimlig utvärderingsansats för en lokal missbruksenhet.  Lokal utvärdering har begränsningar vad gäller generaliserbarhet…  …dock stor giltighet för den ”givna arenan” (Börjeson 2005).

15 Tack för att ni lyssnade!


Ladda ner ppt "Att beskriva och utvärdera sin egen verksamhet DOK-konferensen 2010-11-11 Mats Anderberg, IKM."

Liknande presentationer


Google-annonser