Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

IKMDOK 2009 - en rapport från den frivilliga missbruksvården Mikael Dahlberg Mats Anderberg.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "IKMDOK 2009 - en rapport från den frivilliga missbruksvården Mikael Dahlberg Mats Anderberg."— Presentationens avskrift:

1 IKMDOK en rapport från den frivilliga missbruksvården Mikael Dahlberg Mats Anderberg

2 Syfte Att genom materialet från IKMDOK:s databas ge en bild av den frivilliga missbruksvården. De specifika frågeställningarna är: • Förekommer det förändringar över tid i materialet som kan tyda på olika former av trender? • Hur kan eventuella förändringar över tid förstås eller förklaras?

3 Genomförande • En analys av materialet från åren • Genom en jämförelse av ett urval av variabler från de nämnda åren. • Utgångspunkten är rapporten IKMDOK • Baseras på uppgifter från 89 (67 enheter 2008) deltagande enheter, vilket innebär uppgifter från BasDOK, DOK och UngDOK.

4 Material från IKMDOK

5 Könsfördelning (%)

6 Åldersfördelning (m=37 år och md=36 år) 2006 N=2262 (%) 2007 N=2152 (%) 2008 N=2161 (%) 2009 N=3259 (%) Ålder 19 år och yngre år år år 50 år och äldre

7 Lagrum 2006 (%) 2007 (%) 2008 (%) 2009 (%) Lagrum SoL LVM/LVU Kriminalvårdslag Utan myndighetsprövning Annat lagrum

8 Boendeform senaste 6 månaderna 2006 (%) 2007 (%) 2008 (%) 2009 (%) Egen bostad Andrahand/inneboende/ boendekollektiv Institution/kategoriboende Saknar bostad Hos föräldrar

9 Levnadsform senaste 6 månaderna 2006 (%) 2007 (%) 2008 (%) 2009 (%) Ensamlevande Ensamstående med barn Samlevande med partner men ej med barn Samlevande med partner och barn Samlevande med föräldrar/släkt Samlevande med vänner Annan levnadsform

10 Försörjning senaste 6 månaderna 2006 (%) 2007 (%) 2008 (%) 2009 (%) Lönebaserad inkomst Ersättning från Försäkringskassan Försörjningsstöd Försörjd av föräldrar Annan försörjning /kriminalitet

11 Utbildningsnivå (%)

12 Primär drog 2006 (%) 2007 (%) 2008 (%) 2009 (%) Alkohol Opiater CS Hallucinogener Hasch/marijuana Andra preparat Bensodiazepiner

13 Fysisk och psykisk hälsa samt kriminalitet 2006 (%) 2007 (%) 2008 (%) 2009 (%) Fysisk hälsa Psykisk hälsa Dömd för brott

14 Det sker vissa förändringar över tid • Andelen kvinnor ökar (30-34 %) • Lagrum: SoL ökar (46-55 %) och Utan myndighets- prövning minskar (33-25 %) • Boende: Egen bostad minskar (53-46 %) och Saknar bostad ökar (12-17 %) • Försörjning: Lönebaserad inkomst minskar (40-34 %) och Försörjningsstöd ökar (26-32 %) • Primär drog: Opiater ökar (12-16 %)

15 Hur kan de observerade förändringarna över tid förstås eller förklaras? 2008 (%) 2009 (%) Öppenvård4931 Institution4041 Boendestöd1128

16 Vårdform och kön Öppv (%) Inst (%) Bo (%) Totalt (%) Kvinnor Män

17 Vårdform och boende Öppv (%) Inst (%) Bo (%) Totalt (%) Egen bostad Andrahand Institution/ kategoriboende Saknar bostad Hos föräldrar219311

18 Vårdform och försörjning Öppv (%) Inst (%) Bo (%) Totalt (%) Lönebaserad inkomst Ersättning från FK Försörjningsstöd Försörjd av föräldrar12215 Annan försörjning/ kriminalitet

19 Vårdform och primär drog Öppv (%) Inst (%) Bo (%) Totalt (%) Alkohol Opiater CS Hallucinogener0101 Hasch/Marijuana Andra preparat3323 Bensodiazepiner4624

20 Några slutsatser • Inrapporteringen har ökat påtagligt från vårdtillfällen under år 2008 till under år • Antalet rapporterande enheter har ökat från 67 till 89. • Den preliminära analysen av IKMDOK-materialet från år 2009 illustrerar att det sker förändringar över tid när det gäller vissa variabler. • Det gäller exempelvis variablerna kön, lagrum, boende, försörjning, primär drog. • Den bild som uppvisas kännetecknas av en mycket stor heterogenitet, d.v.s. det finns skillnader mellan olika grupper eller kategorier t.ex. vårdformer – öppenvård, institution och boendestöd.

21 Några slutsatser • Basvariablerna i DOK är strategiskt viktiga eftersom de återfinns i TDI, KIM och SBR. • Basvariablerna är tillförlitliga och konstruerade för att vara just epidemiologiska markörer. • Basvariablerna ger även betydelsefull information om förändringar av strukturella aspekter och förutsättningar som kan vara inkluderande eller exkluderande och därigenom bidra till eller motverka behandlingsinterventioner. • IKMDOK-rapporten formaliserar uppgifterna från IKMDOK men har förhoppningsvis även implikationer för praktiken.


Ladda ner ppt "IKMDOK 2009 - en rapport från den frivilliga missbruksvården Mikael Dahlberg Mats Anderberg."

Liknande presentationer


Google-annonser