Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Kund: Akademikerförbundet SSR Kontakt: Stina Andersson/Linus Isaksson

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Kund: Akademikerförbundet SSR Kontakt: Stina Andersson/Linus Isaksson"— Presentationens avskrift:

1 RAPPORT – Förutsättningar för chefskap hinder & möjligheter Kvantitativ undersökning våren 2011
Kund: Akademikerförbundet SSR Kontakt: Stina Andersson/Linus Isaksson Datum: 10 juni, 2011 Per Fernström Tel: Pnr 10058

2 Sammanfattning Stress och oro: Hälften av de tillfrågade cheferna upplever varje månad att de har svårt att koppla av , inkl 22% som upplever det varje vecka. Drygt var 6.e chef anger också att de varje vecka känner sig stressade hela tiden, och/eller har sömnproblem (svårt att somna alt vakna mitt i natten). 10% har också under det senaste året varit oroliga för att bli av med sitt jobb. Att byta jobb: 67% av cheferna har också någon gång funderat på att byta jobb under det senaste året Arbetstid/semester: 85% arbetar minst 40 timmar i veckan. Vanligast är att man arbetar mellan timmar per vecka. 27% tog endast ut 4 veckors semester eller mindre. Tillgänglighet vid sjukdom 75% av de tillfrågade cheferna går antingen till jobbet fast de känner sig sjuka eller så arbetar eller semester: åtminstone ofta hemifrån. Lika stor andel, 74%, är tillgängliga på telefon och/eller via e-post under sin semester och totalt anger 20% av cheferna att de inte får den vila de anser sig behöva. Mandat/befogenheter: 33% av cheferna anser inte att de har tillräckligt mandat för lönesättning eller organisationsförändringar. 16% av de tillfrågade cheferna har helt eller delvis förlorat sitt mandat vi något tillfälle. Vanligaste orsaken (62%) anger att det varit p g a av omorganisation, men 23% anger att det skett utan att man fått en förklaring från överordnade. Lön/lönesamtal: Totalt anger 52% att de inte är nöjda med sin lön. 26% anger att de inte har årliga lönesamtal med sin närmsta chef , men 88% att de själva har lönesamtal med sina underställda. Kompetensutveckling: 54% får inte kontinuerlig kompetensutveckling i sitt chefskap av sin arbetsgivare och 59% fick inte heller någon utbildning som gav dem stöd när de var nya i sin chefsroll. 75% upplever brister i möjligheterna att kompetensutveckla sina underställda Att leva upp till lagar: De lagar som verkar vara svårast att leva upp till är arbetsmiljölagen och arbetstidslagen, totalt anger 17% att de inte upplever att man lever upp till dessa lagar.

3 Syfte, metod och målgrupp
Om undersökningen Syfte, metod och målgrupp Syfte: Att kartlägga medlemmarnas förutsättningar att bedriva ett gott ledarskap. Metod: Webbaserade intervjuer från Akademikerförbundet SSR:s egen chefspanel. 377 webbintervjuer genomfördes den 20 april – 2 maj Totalt innebär det att 68% av de tillfrågade besvarade enkäten. Målgrupp: Personer i chefsbefattningar i åldrarna 25 år och äldre.

4 85% arbetar minst 40 timmar i veckan
85% arbetar minst 40 timmar i veckan Fråga: Hur många timmar arbetar du en genomsnittlig vecka? Ange verkligt antal timmar, d v s inte schemalagd arbetstid. Kön: Lika stor andel män som kvinnor anger att de jobbar minst 40 tim/v (85% mot 84%) Ålder: Fler i de äldre åldersgrupperna anger att de arbetar minst 40 tim/v. En jämförelse mellan t ex chefer upp till 49 år och chefer 50+ år så är skillnaden 80% mot 88%. Befattning: Första linjens chef arbetar i lägre grad 40 tim/v eller mer jämfört med övriga chefer (66% mot 92%) Sektor: Privatanställda anger något oftare att de jobbar minst 40 tim/v (88% mot 84% i offentlig sektor) 85% BAS: Samtliga n=377

5 75% släpper inte jobbet när de är sjuka
75% släpper inte jobbet när de är sjuka Fråga: Vilket av följande påståenden stämmer bäst med hur du hanterar arbete vid sjukdom? BAS: Samtliga n=377

6 74% är tillgängliga på telefon och/eller via e-post under semestern
74% är tillgängliga på telefon och/eller via e-post under semestern Fråga: Är du tillgänglig på telefon eller e-post under semestern för ärenden som rör ditt arbete? Du kan ange flera svar. Kön: Män finns i högre grad tillgängliga på telefon under semestern (72% mot 51%). Samma sak gäller tillgänglig-heten på e-post (män 64% mot 47%) Befattning: Högre chefer är i störst utsträckning tillgängliga på telefon (73%) och/eller e-post (69%). Endast 10% av dessa anger att de inte är tillgängliga på semestern, att jämföra med 1:a linjens chefer där 45% anger att de inte är tillgängliga . Sektor: I den privata sektorn är det enbart 10% av cheferna som inte är tillgängliga under semestern att jämföra med offentlig sektor där 30% anger att de inte är tillgängliga. BAS: Samtliga n=377

7 20% anser inte att de får den vila de behöver på semestern
20% anser inte att de får den vila de behöver på semestern Fråga: Anser du att du får den vila du behöver när du har semester? Kön: Ingen skillnad Sektor: Privatanställda svarade i något högre grad att de inte får den vila de behöver (24%) BAS: Samtliga n=377

8 Vanligast är att man har rätt till 6 veckors semester eller längre
Vanligast är att man har rätt till 6 veckors semester eller längre Fråga: Hur många semesterveckor har du rätt till per år? Ålder: Chefer över 50 år har i högre grad 6 veckor semester eller mer (90% jämfört med 62% för de under 50 år) Befattning: 1:a linjens chef har i högre grad enbart 5 veckors semester, (33% ) Sektor: Ingen skillnad föreligger mellan privat och offentlig sektor totalt sett när man jämför andelarna som har minst 6 veckors semester. 78% BAS: Samtliga n=377

9 27% tog ut mindre än 5 veckors semester 2010
27% tog ut mindre än 5 veckors semester 2010 Fråga: Hur många semesterveckor tog du ut 2010? Kön: Män tog i något högre grad ut 6 veckor eller mer (41% mot 34%) Ålder: Chefer under 49 år har i högre grad tagit ut 4 veckors semester eller mindre. (39% mot 18% för de över 50 år). Sektor: I privat sektor tog 35% ut 4 veckor eller mindre, jämfört med offentlig sektor (26%). Notera också att de som anser att de inte får den vila de behöver på semestern också tagit ut färre semesterveckor (46% tog ut fyra veckor eller mindre). 27% 37% BAS: Samtliga n=377

10 21% av cheferna har inte ansvar för lönesättning
21% av cheferna har inte ansvar för lönesättning Fråga: Har du ansvar för…? Kön: Ingen skillnad Ålder: De över 50 år har oftare ansvar för personal (90%), organisation (86%), budget (82%) och lönesättning (83%). Befattning: Högre chefer har i högre grad ansvar för organisation (93%). Sektor: Bland privatanställda anger 30% att de inte har ansvar för lönesättning., jämfört med 19% i offentlig sektor. I offentlig sektor har man oftare ansvar för personal (87% mot 74% i privat sektor). BAS: Samtliga n=377

11 Var tredje chef anser inte att de har tillräckligt mandat för lönesättning eller organisationsförändringar Fråga: Upplever du att du har tillräckliga befogenheter/mandat för att fatta de beslut du anser krävs vad gäller...? Kön: Män anger i något högre grad att de har mandat gällande förändringar i organisationen (66% mot 55%). Ålder: Chefer under 49 år anser sig störst utsträckning ha otillräckligt mandat gällande budget (36%) och förändringar i organisationen (43%). Sektor: Chefer i offentlig sektor anger i störst utsträckning att de inte har tillräckligt mandat när det gäller lönesättning (37% jämfört med 16% i privat sektor). BAS: Har ansvar

12 16 % har helt eller delvis förlorat sitt mandat vid något tillfälle
16 % har helt eller delvis förlorat sitt mandat vid något tillfälle Fråga: Har du helt eller delvis blivit av med delegation/ditt mandat någon gång? Kön: 19% av männen har helt eller delvis blivit av med mandat jämfört med 14% bland kvinnorna Befattning: Mellanchefer har i högre grad delvis blivit av med sitt mandat (19%) Sektor: Ingen skillnad BAS: Samtliga n=377

13 Om helt eller delvis förlorat sitt mandat 23% anser inte att de fått någon förklaring alls Fråga: Av vilken eller vilka orsaker har du helt eller delvis blivit av med din delegation/ditt mandat? BAS: Har blivit av med mandat helt eller delvis n=60

14 52% är inte nöjda med sin lön
52% är inte nöjda med sin lön Fråga: Är du nöjd med din lön? Kön: Kvinnor anger i större utsträckning att de inte är nöjda med sin lön (54% mot 48 för män). Ålder: Chefer under 49 år svarar också högre grad att de är inte nöjda med sin lön (59% mot 47%) Befattning: 1:a linjens chef är i högre grad missnöjda med sin lön (72% mot 37% bland högre chefer och 53% bland mellanchefer). BAS: Samtliga n=377

15 26% har inte årliga egna lönesamtal vid sidan om utvecklingssamtal med sin närmsta chef Fråga: Har du årliga egna lönesamtal vid sidan av ev. utvecklingssamtal med din närmsta chef? BAS: Samtliga n=377

16 88% har årliga egna lönesamtal vid sidan om utvecklingssamtal med sina underställda Fråga: Har du årliga lönesamtal vid sidan av ev. utvecklingssamtal med underställda? Befattning: Mellanchefer har i högst grad egna lönesamtal med sina underställda vid sidan om lönesamtal (95%) Sektor: Ingen skillnad BAS: Har underställd personal, n=315 pers

17 75% upplever brister i möjligheterna att kompetensutveckla underställda Fråga: Har du i din roll som chef det utrymme och de möjligheter som krävs för att du enligt din uppfattning ska kunna agera på ett bra sätt vad gäller kompetensutveckling för underställda? Befattning: Högre chefer och ledning säger i högre grad att de helt har möjlighet och utrymme att kompetensutveckla sina underställda (35%) Sektor: I privat sektor anger 72% brister och i offentlig sektor 76%. BAS: Har underställd personal n=315

18 10% av de tillfrågade cheferna har varit oroliga för att bli uppsagd senaste året Fråga: Har du under de senaste 12 månaderna varit orolig för att bli uppsagd? Sektor: De som är anställda i den privata sektorn har i högre grad varit oroliga för att bli uppsagda (19% mot 8% i offentlig sektor) Kön: Ingen skillnad BAS: Samtliga n=377

19 67% har under det senaste året funderat på att byta jobb
67% har under det senaste året funderat på att byta jobb Fråga: Har du under de senaste 12 månaderna någon gång funderat på att byta jobb? Ålder Bland chefer under 49 år har fler funderat på att byta jobb (74%) Sektor Ingen skillnad De som inte får den vila de behöver på semestern har i högre grad funderat på att byta jobb (88%) De som har beredskapstjänstgöring har också i högre grad funderat på ett nytt jobb (79%) BAS: Samtliga n=377

20 Hälften har svårt att koppla av minst någon gång under en månad
Hälften har svårt att koppla av minst någon gång under en månad Fråga: Hur ofta händer det att du arbetar så mycket att du… BAS: Samtliga n=377

21 59% fick ingen utbildning som gav dem stöd när de var nya i chefsrollen Fråga: Vilka av följande påståenden stämmer när det gäller vilket stöd du har från din arbetsgivare? Kön: Män svarar i något högre grad att de inte fick utbildning när de var nya i sin chefsroll (66% mot 56% för kvinnor). De anger också något oftare att de inte har tillgång till stödfunktioner vid problemhantering (33% mot 25% bland kvinnor) Befattning: Mellanchefer fick i högre grad stöd när de var nya i sin chefsroll (48%) BAS: Samtliga n=377

22 88% anger att ledningen oftast eller alltid står upp för deras beslut
88% anger att ledningen oftast eller alltid står upp för deras beslut Fråga: Står ledningen upp för dina beslut? Ålder Chefer över 50 år anser i högre grad att ledningen alltid står upp för deras beslut (30%) Kön: Ingen skillnad 88% BAS: Har underställd personal n=377

23 17% anser inte att man lever upp till arbetsmiljölagen och/eller arbetstidslagen
Fråga: Upplever du att ni lever upp till följande lagar? Kön Ingen skillnad Sektor Offentligt anställda instämmer i högre grad med att man följer medbestämmandelagen (87%). Privata sektorn har i högre grad svarat vet ej på medbestämmandelagen (18%), sekretesslagen (12%) och arbetstidslagen (17%). BAS: Samtliga n=377

24 BAKGRUNDSFRÅGOR Pnr 10058

25 Anställning Fråga: Är du anställd i privat tjänst eller av kommun, landsting eller staten? BAS: Har underställd personal n=377

26 Befattning Fråga: Vad har du för befattning? 2017-04-03
BAS: Samtliga n=377

27 Tid som chef Fråga: Hur länge har du arbetat som chef? 2017-04-03
BAS: Samtliga n=377

28 Kön Fråga: Kön? BAS: Har underställd personal n=377

29 Underställd personal Fråga: Arbetar du som chef med underställd personal? BAS: Samtliga n=377

30 Antal underställda Fråga: Hur många är du chef för? 2017-04-03
BAS: Chefer med underställd personal n=315

31 Barn under 12 år Fråga: Har du barn under 12 år? 2017-04-03
BAS: Samtliga n=377

32 Föräldraledighet Fråga: Hur lång föräldraledighet har du i snitt tagit ut per barn under de första två levnadsåren? BAS: Har barn under 12 år n=78

33 Beredskapstjänstgöring
Beredskapstjänstgöring Fråga: Har du beredskapstjänstgöring, d v s är du beordrad/schemalagd att vara beredd att börja arbeta med kort varsel, utan att beredskapen räknas som arbetstid? Kön: Kvinnor har i lägre grad beredskapstjänstgöring (82% nej mot 72% för män) Ålder De som är 50 år och äldre har i lägre utsträckning beredskapstjänstgöring (83% svarar nej) BAS: Samtliga n=377


Ladda ner ppt "Kund: Akademikerförbundet SSR Kontakt: Stina Andersson/Linus Isaksson"

Liknande presentationer


Google-annonser