Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Idrottslärare om astma T-112454 GCI:Niclas Carlsson, Kristina Höglund Temo AB: David Ahlin, John Almering Datum:2006 - 03 - 22.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Idrottslärare om astma T-112454 GCI:Niclas Carlsson, Kristina Höglund Temo AB: David Ahlin, John Almering Datum:2006 - 03 - 22."— Presentationens avskrift:

1 Idrottslärare om astma T-112454 GCI:Niclas Carlsson, Kristina Höglund Temo AB: David Ahlin, John Almering Datum:2006 - 03 - 22

2 Sida 2 T-112454© Temo AB 2006 Undersökningens genomförande u Temo har på uppdrag av Astma och Allergiförbundet i samarbete med AstraZeneca Sverige genomfört en undersökning bland idrottslärare om astma. u Målgrupp för undersökningen är idrottslärare i grundskolan, årskurs 1 – 6. u Sammanlagt genomfördes 200 telefonintervjuer, under tiden 28 februari – 10 mars 2006. u Undersökningens resultat redovisas i denna rapport. Detaljerade resultat redovisas i en separat tabellbilaga.

3 Sida 3 T-112454© Temo AB 2006 8 av 10 idrottslärare har inte fått utbildning om astma bland barn Sammanfattning 8 av 10 idrottslärare har inte fått utbildning om astma bland barn. 8 av 10 har nu eller tidigare haft idrottselever som haft besvär med astma. 3 av 10 har varit med om att en elev fått ett astmaanfall under en idrottslektion De med längre erfarenhet har oftare varit med om astmaanfall 2 av 10 skulle inte riktigt eller inte alls veta hur de som lärare på bästa sätt skulle agera för att ge en elev bästa hjälp vid ett astmaanfall under en idrottslektion. 4 av 10 skulle inte känna sig helt trygga som lärare i situationen.

4 Sida 4 T-112454© Temo AB 2006 8 av 10 saknar det stöd och den utbildning de behöver för att undervisa elever med astma i idrott Sammanfattning Så gott som alla i undersökningen anser att man som idrottslärare bör känna till om någon elev som deltar i skolidrotten har astma. De som har utbildning om astma, upplevt ett astmaanfall under en idrottslektion eller arbetat minst 10 år som idrottslärare har oftare varit först med att upptäckta astma hos eleven. 4 av 10 kontrollerar inte att elever med astma har sin medicin till hands vid idrottslektionerna. 8 av 10 anser att de saknar det stöd och den utbildning de behöver för att undervisa elever med astma i idrott

5 Sida 5 T-112454© Temo AB 2006 Utbildningar

6 Sida 6 T-112454© Temo AB 2006 6 av 10 är utbildade idrottslärare Är du utbildad idrottslärare? Bas: Alla

7 Sida 7 T-112454© Temo AB 2006 Andra utbildningar än högskola / universitet Öppet svar Utbildningar som nämns av flera är: Fritidspedagog. Grundskolelärare. Mellanstadielärare. Idrottsinriktning under lärarutbildningen eller tillvalskurser. Andra utbildningar som nämns är Idrottsskola, idrottsledare, idrottsledarutbildning och tränarutbildning. Vilken utbildning har du genomgått? Bas: Annan utbildning

8 Sida 8 T-112454© Temo AB 2006 8 av 10 idrottslärare har inte fått utbildning om astma bland barn Har du i din idrottslärarutbildning eller i ditt arbete som idrottslärare fått utbildning om astma bland barn eller har du inte det? Bas: Alla

9 Sida 9 T-112454© Temo AB 2006 Bland de som fått utbildning om astma bland barn har majoriteten fått det under idrottslärarutbildning Var det… ? Bas: Fått utbildning om astma bland barn Annat: Både och, på officershögskolan, som skyddsombud

10 Sida 10 T-112454© Temo AB 2006 Erfarenhet av astmaanfall

11 Sida 11 T-112454© Temo AB 2006 8 av 10 har nu eller tidigare haft idrottselever som haft besvär med astma Har du nu eller har du tidigare haft idrottselever som haft besvär med astma? Bas: Alla

12 Sida 12 T-112454© Temo AB 2006 3 av 10 har varit med om att en elev fått ett astmaanfall under en idrottslektion De med längre erfarenhet har oftare varit med om astmaanfall Bas: Alla Har du själv varit med om att en elev fått ett astmaanfall under en idrottslektion? Skulle du säga…?

13 Sida 13 T-112454© Temo AB 2006 4 av 10 skulle inte känna sig trygga om en elev fick ett astmaanfall under en idrottslektion Bas: Alla Tänk dig att en elev får ett astmaanfall under en idrottslektion Skulle du...

14 Sida 14 T-112454© Temo AB 2006 Elev som drabbas av ett astmaanfall bör.. Vad bör en elev som drabbas av ett astmaanfall göra? (Spontant, förkodade alternativ) Bas: Alla Annat: Frisk luft, avbryta lektionen, lugn och ro.

15 Sida 15 T-112454© Temo AB 2006 Varningssignaler Vilka är de vanligaste varningssignalerna att en elev är på väg att få ett astmaanfall? (Spontant, fökodade svar) Bas: Alla Annat: Hosta, trötthet, drar sig undan, stannar upp, pip i andningen.

16 Sida 16 T-112454© Temo AB 2006 Upptäcka astma

17 Sida 17 T-112454© Temo AB 2006 De som har utbildning om astma, upplevt ett astma- anfall eller arbetat minst 10 år som idrottslärare har oftare varit först med att upptäckta astma hos eleven Har det hänt att du som idrottslärare, som första person, upptäckt att en elev har astma som eleven inte själv känt till tidigare? Bas: Alla

18 Sida 18 T-112454© Temo AB 2006 Andningssvårigheter Öppet svar Många av svaren har att göra med andningssvårigheter/ andningen / andnöd. ”Att eleven får svårt att andas vid fysisk ansträngning och klagar över det” Flera nämner trötthet eller dålig uthållighet vid fysisk aktivitet ”att de inte orkar, har svårt att andas” Några nämner hosta eller ”pipljud” ”Hosta, heshet eller pipljud vid utandning efter ansträngning” Vad kan göra att du misstänker att en elev har astma? Bas: Alla

19 Sida 19 T-112454© Temo AB 2006 Elever med astma under idrottslektionen

20 Sida 20 T-112454© Temo AB 2006 Hälften av de utbildade idrottslärarna kontrollerar inte att elever med astma har sin medicin till hands vid idrottslektionerna Kontrollerar du att dina elever med astma har sin medicin till hands vid idrottslektionerna? Bas: Alla

21 Sida 21 T-112454© Temo AB 2006 Elever med astma särbehandlas sällan Öppet svar Det klart vanligaste svaret är att elever med astma inte behandlas annorlunda. Vissa uppger att de tar det lite lugnare med de elever med astma ”Ställer inte lika stora krav” ”De får vila lite extra om de behöver” Några ta hänsyn och lyssnar på eleverna ”Är lite mer lyhörd på vad de eleverna säger” ”Tar hänsyn till barnet” Upplever du att du behandlar elever som har astma annorlunda än andra elever utan astma? Beskriv i så fall hur. Bas: Alla

22 Sida 22 T-112454© Temo AB 2006 Motionera och ta sin medicin Öppet svar Svaren varierar stort, svaren har oftare att göra med vad barn med astma bör göra än vad de inte bör göra, flera nämner t ex att de bör ta sin medicin och motionera. ”De bör motionera regelbundet” ”Att de tar sin medicin innan och efter gympass” Flera anser att det inte finns något som barnen bör undvika. ”Barn som har astma ska inte överbeskyddas” Vissa nämner generella saker som att barnen bör undvika att vistas i dammiga lokaler och undvika pälsdjur. Finns det något som ett barn med astma särskilt bör göra eller undvika? Bas: Alla

23 Sida 23 T-112454© Temo AB 2006 Påståenden om astma

24 Sida 24 T-112454© Temo AB 2006 Påståenden om barn med astma Bas: Alla Instämmer du i följande påståenden? Barn med astma… Skulle du säga att du… ?

25 Sida 25 T-112454© Temo AB 2006 Faktorer som kan utlösa ett astmaanfall Bas: Alla Vad kan utlösa ett astmaanfall?

26 Sida 26 T-112454© Temo AB 2006 Stöd och utbildning om astma

27 Sida 27 T-112454© Temo AB 2006 8 av 10 anser att de saknar det stöd och den utbildning de behöver för att undervisa elever med astma i idrott Anser du att du har det stöd och den utbildning du behöver för att undervisa elever med astma i idrott eller anser du inte det? Bas: Alla

28 Sida 28 T-112454© Temo AB 2006 Idrottslärarna i undersökningen

29 Sida 29 T-112454© Temo AB 2006 Idrottslärarnas kön Bas: Alla

30 Sida 30 T-112454© Temo AB 2006 Idrottslärarnas ålder Bas: Alla

31 Sida 31 T-112454© Temo AB 2006 Årskurser Bas: Alla Vilka årskurser undervisar du?

32 Sida 32 T-112454© Temo AB 2006 Skolstorlek Ungefär hur många elever går på skolan? Bas: Alla

33 Sida 33 T-112454© Temo AB 2006 År som lärare Hur många år har du arbetat som idrottslärare? Bas: Alla


Ladda ner ppt "Idrottslärare om astma T-112454 GCI:Niclas Carlsson, Kristina Höglund Temo AB: David Ahlin, John Almering Datum:2006 - 03 - 22."

Liknande presentationer


Google-annonser