Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Idrottslärare om astma

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Idrottslärare om astma"— Presentationens avskrift:

1 Idrottslärare om astma
GCI: Niclas Carlsson, Kristina Höglund Temo AB: David Ahlin, John Almering Datum:

2 Undersökningens genomförande
Temo har på uppdrag av Astma och Allergiförbundet i samarbete med AstraZeneca Sverige genomfört en undersökning bland idrottslärare om astma. Målgrupp för undersökningen är idrottslärare i grundskolan, årskurs 1 – 6. Sammanlagt genomfördes 200 telefonintervjuer, under tiden 28 februari – 10 mars 2006. Undersökningens resultat redovisas i denna rapport. Detaljerade resultat redovisas i en separat tabellbilaga.

3 8 av 10 idrottslärare har inte fått utbildning om astma bland barn Sammanfattning
8 av 10 har nu eller tidigare haft idrottselever som haft besvär med astma. 3 av 10 har varit med om att en elev fått ett astmaanfall under en idrottslektion De med längre erfarenhet har oftare varit med om astmaanfall 2 av 10 skulle inte riktigt eller inte alls veta hur de som lärare på bästa sätt skulle agera för att ge en elev bästa hjälp vid ett astmaanfall under en idrottslektion. 4 av 10 skulle inte känna sig helt trygga som lärare i situationen.

4 8 av 10 saknar det stöd och den utbildning de behöver för att undervisa elever med astma i idrott Sammanfattning Så gott som alla i undersökningen anser att man som idrottslärare bör känna till om någon elev som deltar i skolidrotten har astma. De som har utbildning om astma, upplevt ett astmaanfall under en idrottslektion eller arbetat minst 10 år som idrottslärare har oftare varit först med att upptäckta astma hos eleven. 4 av 10 kontrollerar inte att elever med astma har sin medicin till hands vid idrottslektionerna. 8 av 10 anser att de saknar det stöd och den utbildning de behöver för att undervisa elever med astma i idrott

5 Utbildningar

6 6 av 10 är utbildade idrottslärare
Är du utbildad idrottslärare? Bas: Alla

7 Andra utbildningar än högskola / universitet Öppet svar
Vilken utbildning har du genomgått? Utbildningar som nämns av flera är: Fritidspedagog. Grundskolelärare. Mellanstadielärare. Idrottsinriktning under lärarutbildningen eller tillvalskurser. Andra utbildningar som nämns är Idrottsskola, idrottsledare, idrottsledarutbildning och tränarutbildning. Bas: Annan utbildning

8 8 av 10 idrottslärare har inte fått utbildning om astma bland barn
Har du i din idrottslärarutbildning eller i ditt arbete som idrottslärare fått utbildning om astma bland barn eller har du inte det? Bas: Alla

9 Bland de som fått utbildning om astma bland barn har majoriteten fått det under idrottslärarutbildning Var det… ? Annat: Både och, på officershögskolan, som skyddsombud Bas: Fått utbildning om astma bland barn

10 Erfarenhet av astmaanfall

11 8 av 10 har nu eller tidigare haft idrottselever som haft besvär med astma
Har du nu eller har du tidigare haft idrottselever som haft besvär med astma? Bas: Alla

12 3 av 10 har varit med om att en elev fått ett astmaanfall under en idrottslektion De med längre erfarenhet har oftare varit med om astmaanfall Har du själv varit med om att en elev fått ett astmaanfall under en idrottslektion? Skulle du säga…? Bas: Alla

13 4 av 10 skulle inte känna sig trygga om en elev fick ett astmaanfall under en idrottslektion
Tänk dig att en elev får ett astmaanfall under en idrottslektion Skulle du... Bas: Alla

14 Elev som drabbas av ett astmaanfall bör..
Vad bör en elev som drabbas av ett astmaanfall göra? (Spontant, förkodade alternativ) Annat: Frisk luft, avbryta lektionen, lugn och ro. Bas: Alla

15 Varningssignaler Vilka är de vanligaste varningssignalerna att en elev är på väg att få ett astmaanfall? (Spontant, fökodade svar) Annat: Hosta, trötthet, drar sig undan, stannar upp, pip i andningen. Bas: Alla

16 Upptäcka astma

17 De som har utbildning om astma, upplevt ett astma-anfall eller arbetat minst 10 år som idrottslärare har oftare varit först med att upptäckta astma hos eleven Har det hänt att du som idrottslärare, som första person, upptäckt att en elev har astma som eleven inte själv känt till tidigare? Bas: Alla

18 Andningssvårigheter Öppet svar
Vad kan göra att du misstänker att en elev har astma? Många av svaren har att göra med andningssvårigheter/ andningen / andnöd. ”Att eleven får svårt att andas vid fysisk ansträngning och klagar över det” Flera nämner trötthet eller dålig uthållighet vid fysisk aktivitet ”att de inte orkar, har svårt att andas” Några nämner hosta eller ”pipljud” ”Hosta, heshet eller pipljud vid utandning efter ansträngning” Bas: Alla

19 Elever med astma under idrottslektionen

20 Hälften av de utbildade idrottslärarna kontrollerar inte att elever med astma har sin medicin till hands vid idrottslektionerna Kontrollerar du att dina elever med astma har sin medicin till hands vid idrottslektionerna? Bas: Alla

21 Elever med astma särbehandlas sällan Öppet svar
Upplever du att du behandlar elever som har astma annorlunda än andra elever utan astma? Beskriv i så fall hur. Det klart vanligaste svaret är att elever med astma inte behandlas annorlunda. Vissa uppger att de tar det lite lugnare med de elever med astma ”Ställer inte lika stora krav” ”De får vila lite extra om de behöver” Några ta hänsyn och lyssnar på eleverna ”Är lite mer lyhörd på vad de eleverna säger” ”Tar hänsyn till barnet” Bas: Alla

22 Motionera och ta sin medicin Öppet svar
Finns det något som ett barn med astma särskilt bör göra eller undvika? Svaren varierar stort, svaren har oftare att göra med vad barn med astma bör göra än vad de inte bör göra, flera nämner t ex att de bör ta sin medicin och motionera. ”De bör motionera regelbundet” ”Att de tar sin medicin innan och efter gympass” Flera anser att det inte finns något som barnen bör undvika. ”Barn som har astma ska inte överbeskyddas” Vissa nämner generella saker som att barnen bör undvika att vistas i dammiga lokaler och undvika pälsdjur. Bas: Alla

23 Påståenden om astma

24 Påståenden om barn med astma
Instämmer du i följande påståenden? Barn med astma… Skulle du säga att du… ? Bas: Alla

25 Faktorer som kan utlösa ett astmaanfall
Vad kan utlösa ett astmaanfall? Bas: Alla

26 Stöd och utbildning om astma

27 8 av 10 anser att de saknar det stöd och den utbildning de behöver för att undervisa elever med astma i idrott Anser du att du har det stöd och den utbildning du behöver för att undervisa elever med astma i idrott eller anser du inte det? Bas: Alla

28 Idrottslärarna i undersökningen

29 Idrottslärarnas kön Bas: Alla

30 Idrottslärarnas ålder
Bas: Alla

31 Årskurser Vilka årskurser undervisar du? Bas: Alla

32 Skolstorlek Ungefär hur många elever går på skolan? Bas: Alla

33 År som lärare Hur många år har du arbetat som idrottslärare? Bas: Alla


Ladda ner ppt "Idrottslärare om astma"

Liknande presentationer


Google-annonser