Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Medborgarnas primärvård

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Medborgarnas primärvård"— Presentationens avskrift:

1 Medborgarnas primärvård
Extern presentation

2 Medborgarnas primärvård Kvalitet, förtroende och arbetsglädje

3 Medborgarens primärvård
En vidareutveckling av dagens primärvård Stärka medborgarens ställning Öka förtroendet för primärvården Fokus på kvalitet Möta framtida utveckling

4 Idéskiss VG Primärvård
Medborgaren och patienten ska ha en stark ställning Medborgaren och patienten ska vara trygg med primärvården Primärvården ska bedrivas med hög kvalitet Uppdraget ska utföras på lika villkor i varierande regi Primärvården ska vara en tilltalande arbetsplats Primärvården ska vara en lärande organisation Primärvårdens och patientens resurser ska nyttjas effektivt Primärvårdens enheter ska ha eget handlingsutrymme

5 Primärvården och omvärlden
Allt större krav från medborgare, patienter och anhöriga Utvecklingen möjliggör att allt fler kan och bör omhändertas i primärvården ex. personer med kronisk sjukdom Allt fler äldre Psykisk ohälsa har ökat i befolkningen Krav på samverkan med kommuner, sjukhus m fl Införande av vårdvalsmodeller i flera landsting Nationella utredningar och lagförslag

6 Nuvarande organisation
5 primärvårdsförvaltningar med 5 utförarstyrelser ca 120 vårdcentraler i regionens regi ca 25 vårdcentraler i privat regi ca 100 allmänläkare enligt nationella taxan Överenskommelser/avtal mellan 12 beställarnämnder och respektive vårdgivare

7 Jämförelser med omvärlden
Tillgänglighet på telefon - bättre än riket Tillgänglighet för besök samma dag – bättre än riket Tillgänglighet för besök inom en vecka – bättre än riket Kostnader per invånare – lägre än riket Konsumtion av läkarbesök – samma som riket Befolkningens förtroende – sämre än riket Befolkningens upplevelse av rimlig väntetid – sämre än riket

8 Medborgaren / patienten ska ha en stark ställning
Ökad delaktighet och ökat inflytande på primärvårdens verksamhet Frihet att välja vårdgivare och rätt att byta Ingen vårdenhet får neka någon patient Större mångfald i utbudet Primärvårdspeng följer patientens val Ingen patientavgift för besök på ”den egna” vårdenheten Ömsesidigt ansvar för ett gott resultat

9 Medborgaren / patienten ska vara trygg med primärvården
Patientansvar dygnet runt Öppethållande efter patientgruppens behov Alla som vill eller behöver fast vårdkontakt ska få det Primärvården ska lotsa och samordna patientens vård Publicering av tillförlitliga kvalitetsmått

10 Primärvården ska bedrivas med hög kvalitet
Det som är bra i dag ska behållas och utvecklas Bred kompetens och teamsamverkan Hög kvalitet i medicinska resultat, service, bemötande och samverkan Kvalitet som konkurrens- och styrmedel genom: publicering av uppnådd kvalitet ersättning utifrån uppnådda resultat Medicinsk revisionsenhet

11 Lika villkor i varierande regi
Uppdragen desamma oavsett driftform Regiongemensam kravspecifikation och ersättning Ökad möjlighet till etablering På sikt ett utökat uppdrag för den specialiserade öppna vården

12 Primärvården ska vara en tilltalande arbetsplats och en lärande organisation
Gott ledarskap och medarbetarskap är grunden för arbetsglädje Kompetensutveckling och kompetensförsörjning blir nyckelfrågor Forskning och utveckling Regionakademi – kulturskapande och komplement till fortbildning

13 Primärvårdens och patientens resurser ska nyttjas effektivt
Respekt för patientens tid och kunnande Primärvårdens utveckling ska bidra till att göra hela sjukvårdssystemet effektivare Primärvårdspengen ska bidra till kostnadskontroll och stimulera till helhetsansvar och samverkan kring individen

14 Enheterna ges ökat handlingsutrymme
Auktorisation på varje vårdenhet Uppdraget regleras via avtal Vårdenheten avgör själv hur verksamheten ska organiseras, utföras och struktureras. Primärvårdspeng stödjer ökat handlingsutrymme för vårdenheten

15 Vägen till medborgarens primärvård 10 steg in i framtiden
Medborgarnas primärvård Fritt vårdval Mångfald Regiongemensamma uppdrag Regiongemensam ersättning Kvalitet som konkurrensmedel – styrning på kvalitet Uppföljning och öppna jämförelser Frihet under ansvar Ledarskap Kompetensförsörjning och FoU

16 1. Medborgarnas primärvård
Medborgaren och vårdpersonalen har ett ömsesidigt ansvar för ett gott resultat Medborgaren skall ha ett avgörande inflytande på primärvårdens utveckling Delaktighet och egenansvar från medborgaren Patienten en värdefull tillgång

17 2. Fritt vårdval Frihet att välja vårdgivare och rätt att byta
Ingen vårdenhet får neka någon patient Styrsystem som stödjer det fria valet Ökad möjlighet till fast vårdkontakt Utgår från dagens tillhörighet – inget nytt listningssystem Ingen patientavgift på den ”egna” vårdenheten

18 3. Mångfald Ökad möjlighet att få bedriva primärvård
Etablering får ske om villkoren för auktorisation kan uppfyllas och avtal tecknas - regiongemensamma krav inkluderande miniminivå för bemanning Enhetens geografiska placering avgörs av vårdgivaren i dialog med uppdragsgivaren

19 4. Regiongemensamma uppdrag
Vård på lika villkor Jämförbarhet Samma uppdrag oavsett var det genomförs eller i vilken regi Uppdragets miniminivå - allmänmedicinsk verksamhet - barnhälsovård - mödrahälsovård - barn- och ungdomsmedicinsk mottagning (BUM) - öppen gynekologisk mottagning Öppen gynekologisk verksamhet och BUM ett första steg i ett utvidgat uppdrag för primärvården Kan genomföras i samverkan med andra vårdgivare

20 5. Regiongemensam ersättning
Ersättningsform som stödjer patientkvalitet och effektivitet - primärvårdspeng som följer medborgaren - ingen ersättning per besök Värna medborgarnas olikheter - viktning av primärvårdspengen; ålder, kön, vårdtyngd, tolkbehov, geografisk belägenhet Värdeskapande insatser för patienten belönas - mål- och resultatbaserad ersättning motsvarar cirka 10 procent av totala ersättningen Ingen patientavgift vid ”egna vårdenheten”

21 6. Kvalitetskonkurrens och styrning
Ökad tillgänglighet Bättre bemötande och service God kvalitet lönar sig Brister i kvalitet riskerar auktorisationen Sätter fokus på verksamhetens innehåll och resultat Bidrar till en sund variation i utförandet

22 7. Uppföljning och öppna jämförelser
Ger bättre kunskap inför medborgarens val Stimulerar till lärande och ständiga förbättringar En del i vårdgivarens ställningstagande inför etablering Viktig del i regelbunden utvärdering - medicinsk revisionsenhet

23 8. Frihet under ansvar – offentliga vårdenheter
Skapa jämlika villkor mellan offentlig och privat verksamhet Större handlingsfrihet att snabbt anpassa sig till omvärlden och medborgarna Lokalt ansvar för verksamhet, ekonomi och personal Auktorisation och avtal med varje vårdenhet

24 9. Ledarskap Entreprenörsanda
Delaktighet och personligt ansvar för alla medarbetare Satsning på utvecklingsprogram för såväl ledarskap som medarbetarskap

25 10. Kompetensförsörjning, forskning och utveckling
Tillgången till specialister i allmänmedicin behöver öka Kompetensförsörjning en nyckelfråga Forskning och utveckling ska stimuleras Regionakademi som kulturbärare och för kvalificerad kompetensutveckling

26 Tidplan 2 april. Idéskiss behandlas i hälso- och sjukvårdsutskottet
Remissomgång till nämnder och styrelser Utarbetande av kravbok och handlingsplaner Förhandling i regionstyrelsens fackliga grupp Förslag behandlas i regionstyrelsen Beslut i regionfullmäktige Genomförande andra kvartalet 2009


Ladda ner ppt "Medborgarnas primärvård"

Liknande presentationer


Google-annonser