Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Vårdval Halland Plus HSS 2011-05-30 2011-05-30KM1.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Vårdval Halland Plus HSS 2011-05-30 2011-05-30KM1."— Presentationens avskrift:

1 Vårdval Halland Plus HSS KM1

2 Uppdragsbeskrivning VVH+ Regionfullmäktige i Halland har beslutat att införa: Ett utökat vårdvalssystem inom specialiserad somatisk och psykiatrisk öppenvård, som inte kräver sjukhusens resurser En ersättningsmodell för specialiserad öppenvård kopplat till patientens val (LOV) En sammanhållen vårdvalsmodell där patientens val av vårdenhet utgör grunden och stödet för val av öppenvårdsspecialist KM

3 Uppdragsbeskrivning VVH+ Ersättningsmodellen skall öka styrningen mot god och effektiv vård genom att belöna: Effektiv vård Säker vård Vård av hög kvalitet KM

4 Syfte – Invånaren i fokus Stärka hallänningens rätt att välja inom delar av den specialiserade öppenvården Öka nöjdheten avseende tillgänglighet och kvalitet i den specialiserade öppenvården KM

5 Processen Regionens projektstyrningsmodell Bred förankring och tillvaratagande av olika aktörers erfarenheter och idéer - delaktighet ”Advisory board” KM

6 Advisory Board för delaktighet och innovation VVH+ är starten på en större förändring av hälso- och sjukvårdssystemet Kräver mer av ersättningssystem och uppföljning än rådande VVH Fler än förra gången ska på ett strukturerat sätt vara delaktiga i förändringsprocessen KM

7 Hallands hälso- o sjukvård VVH+ ”Advisory Board” för intressentdialog och Innovation Första dialog, 31 maj Innovationscell, externa deltagare Internt arbete i projektet Sista dialog,vintern 2012 KM

8 Kommunikationsplan Fortlöpande info/dialog med intressenter i olika fora Dialog med brukarorganisationer och patientgrupper – hur hitta mervärden? Referensgrupper KM

9 Identifierade framgångsfaktorer Bygga på en enhetlig modell för godkännande Införas kontrollerat och stegvis med ett begränsat antal specialiteter initialt Ta fram en ersättningsmodell som främjar resurseffektivitet och motverkar överutnyttjande av specialistvård Säkerställa invånarnas rätt att välja specialistvård, även utan remiss från valda vårdenheten. KM

10 Exempel på basala krav på leverantörer Lotsa patienten i sitt val Lagar o förordningar Nationella o regionala vårdprogram Läkemedelsrekommendationer Uppsatta kvalitetsmål Uppföljnings- och utvecklingsarbete KM

11 Styrmodell kvalitetsparametrar Generella parametrar – Tillgänglighet – Patientnöjdhet – Tillräckligt informerade – Etc Specifika parametrar – Inom respektive utvald specialitet KM

12 Identifierade möjligheter Skapa lika möjligheter för alla patienter att välja inom den specialiserade öppenvården. Öka patientnöjdheten Skapa sammanhållna vårdkedjor Ökad kontroll över styrning av vården Skapa utrymme för innovativa lösningar KM

13 Identifierade riskområden Akutsjukvården Kompetensförsörjningen Utbildningsverksamheten Säkra nästa vårdnivå Kostnadskontroll KM

14 Övriga förutsättningar Risk för initiala kostnadsökningar – Utbildningsinsatser – Höga krav på väl fungerande IT-stöd – omställningskostnader KM

15 Stegvis införande och urval av spec. Begränsa riskerna Djupare analys av några Urvalsmetod – Förväntat mervärde för patienten – Väl fungerande utan sjukhusets resurser idag KM

16 Analys per specialitet Förväntat mervärde Smarta vårdkedjor Omfattning inom specialiteten / gränssnitt Grundlig riskanalys inom identifierade områden KM16

17 Specialiteter att närmare belysa Barnmedicin Gynekologi Hudsjukvård Kirurgi Kardiologi Ortopedi Psykiatrin Reumatologi Urologi Ögonsjukvård Öron-näs-hals sjukvård KM


Ladda ner ppt "Vårdval Halland Plus HSS 2011-05-30 2011-05-30KM1."

Liknande presentationer


Google-annonser