Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Vårdval primärvård i Sydöstra sjukvårdsregionen Kerstin Aldstedt och Johanna Sandberg (Östergötland) Sofia Barakat (Kalmar) Jonas Almgren och Jenny Nilsson.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Vårdval primärvård i Sydöstra sjukvårdsregionen Kerstin Aldstedt och Johanna Sandberg (Östergötland) Sofia Barakat (Kalmar) Jonas Almgren och Jenny Nilsson."— Presentationens avskrift:

1 Vårdval primärvård i Sydöstra sjukvårdsregionen Kerstin Aldstedt och Johanna Sandberg (Östergötland) Sofia Barakat (Kalmar) Jonas Almgren och Jenny Nilsson (Jönköping)

2 Skillnader och likheter i vårdvalssystemen i sydöstra sjukvårdsregionen ÖstergötlandJönköpingKalmar BHVjanejNej, läkare ingår MHVnej RehabNej (bara bedömning)janej Hemsjukvårdja (går över 2014)ja (går över 2013)Nej, läkare ingår Medicinsk fotvårdja nej Med serviceja nej Läkemedelja Psykosocial kompetensja nej Hjälpmedelnejjavissa TolkTelefontolk ersätts separat Ersätts mot fakturaLandstings centralt Sjukresornejjanej Patient avgBehållaBehålla + frikortBetala in ItBelopp per lista Fri nyttighet CosmicFi nyttighet Glesbygdsersättningja nej Övrig ersättningarbasersättning adm tillägg momskompensation0,030,06

3 Vårdval primärvård i Östergötlands län •Införandet var relativt lugnt pga av tidigare etablerat ersättningssystem och att tidigare listning kvarstod •42 vårdcentraler vid införandet är 42 nu men två är nya och fem landstingsdrivna har blivit tre. En till startar i höst. •Översyn under hösten 2011: -Socioekonomiskt utsatta grupper/områden -Landsbygdsvårdcentraler -Sjukdomsförebyggande arbete Stärka medborgarens ställning som patient genom fritt val av vårdcentral. Det formella valet ska säkras genom saklig och lättillgänglig information för alla samt garantera vårdvalet, dvs att vårdenheten måste ta emot den som önskar lista sig. Ge möjlighet för verksamhetens olika delar att utveckla arbetsformer som underlättar medborgarnas valmöjligheter, exempelvis mer flexibla öppettider. Erhålla ökad behovsanpassning med möjlighet till specialisering av vårdcentralen. Patienten ska uppleva en sammanhållen process med alla involverade aktörer. Särskild hänsyn ska tas till resurssvaga patienters behov av vård. Säkra kvaliteten i verksamheten genom en auktorisationsprocess i vilken de olika vårdgivarna får möjlighet att utveckla sin verksamhet utifrån en fastlagd grundnivå. Säkra en balanserad tillgång till vård genom att landstinget, i den mån lagligt utrymme finns för detta, kontrollerar vilket geografiskt område som skall bli aktuellt att verka i för tillkommande aktörer. Säkra att det bedrivs hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande arbete på individnivå samt strategiskt folkhälsoarbete på befolkningsnivå i samverkan med andra aktörer.

4 Vårdval primärvård i Kalmar län 1.Resurser till invånare med störst behov 2.Bibehållen tillgänglighet 3.Preventivt arbete 4.Kvalitet

5 Vårdval primärvård i Jönköpings län •31 landstingsdrivna vårdcentraler, 21 vårdcentraler i privat regi, tre jourcentraler •Många små vårdcentraler •Flera vårdcentraler i små kommuner (ex 8 vårdcentraler i Gislaved med 29 000 invånare) •I några kommuner ingen nyetablering •En ny vårdcentral våren 2011 •Två uppköp

6 Vårdval primärvård över länsgränser Riksavtalet är grunden och ger patienten rätt att få vård i andra län. Gränsavtal finns mellan Östergötland och Sörmland vilket ger möjlighet för patienten att lista sig över länsgränsen. Det finns en nationell ambition och önskemål från patienter om att kunna lista sig över länsgränserna.

7 Gemensam utveckling framåt •Det finns beställarnätverk, både nationellt och regionalt men inte professionella nätverk regionalt (motsvarande rmpg) •Jämförelsevårdcentraler •Utveckling av kvalitetsvariabler för rörliga ersättningar och uppföljning •Samarbete över länsgränserna för att möta landsbygdens behov. •Utvecklingsarbete för att stimulera samarbete kommun - landsting efter hemsjukvårdsreformen •ACG som kliniskt verktyg för att hitta de mest sjuka äldre


Ladda ner ppt "Vårdval primärvård i Sydöstra sjukvårdsregionen Kerstin Aldstedt och Johanna Sandberg (Östergötland) Sofia Barakat (Kalmar) Jonas Almgren och Jenny Nilsson."

Liknande presentationer


Google-annonser