Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Hälsolyftet Jolanda van Vliet Verksamhetschef Folkhälsocentrum (FHC)

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Hälsolyftet Jolanda van Vliet Verksamhetschef Folkhälsocentrum (FHC)"— Presentationens avskrift:

1 Hälsolyftet Jolanda van Vliet Verksamhetschef Folkhälsocentrum (FHC)
Bitr. PE-chef för Centrum för Hälso- och Vårdutveckling (CHV)

2 Bakgrund Hälsolyftet Några av våra viktigaste pusselbitar… Mitt hjärta
Implementering av Socialstyrelsens nationella riktlinjer LSH3 genomförs (oavsett) 2012 Utförande och uppföljning av styrdokument i LiÖ Regiongemensam folkhälsoövervakning 2012 Hälsoblad i Cosmic Allt lägre svarsfrekvens på nationella befolkningsenkäten (HLV) Behov av kunskap om effekter av hälsofrämjande, förebyggande och behandlande metoder på individ- och gruppnivå Ojämlikhet i hälsa Ökad hälsoorientering i hälso- och sjukvården Västerbottens hälsoundersökningar

3 Växelverkan forskning och verksamhetsutveckling!
Forskning bl.a. LSH, Twin Cities, Västerbotten, Norra Karelia, mm forskning Verksamhetsutveckling bl.a. Mitt Hjärta, Hälsolyft, Västerbotten/Norrsjö, Norra Karelia, mm verksamhetsutveckling

4 => Hälsoundersökning/Hälsosamtal 2. Verksamhetsutveckling
Hälsolyftet 1. Bättre (folk)hälsa => Hälsoundersökning/Hälsosamtal 2. Verksamhetsutveckling Bieffekt: 3. Bättre folkhälsodata

5 Hälsolyftet – två steg 1) Befolkningsenkät
till individer i åldrarna (kohorterna): 40, 45, 50, 55, 60, 65, och 70 år Alla de som besvarat enkäten år är 40, 45, 50 … 70 år inbjuds till 2) Besök på Vårdcentral enkät nr 2 (utgångspunkt i individuell hälsosamtal), mätning av kroppsmått individuellt hälsosamtal utifrån aktuell hälsokurva.

6 Datainsamling Enkäter/hälsoundersökning Provtagning för forskning
Socioekonomi Livsstil Livsvillkor Självskattad hälsa kända diagnoser Ärftlighet Medicinering Psykosociala resurser Psykosociala riskfaktorer Biobank Saliv Blod Plasma Serum Urin Undersökning. BMI, blodtryck glukos, lipidstatus

7 Datainsamling Hälsolyftet/LSH III 2011-10-28
Baseline-enkät Bakgrundsfrågor Socioekonomi Livsvillkor Socialt nätverk Levnadsvanor Självskattad hälsa Vårdkontakter Sjukdomar Medicinering Ärftlighet Högst 6 mån 2 Habo hälsokurva Fördjupande frågor: Levnadsvanor Socialt nätverk mm 3 Forskningsenkät LSH III Psykosociala resurser & riskfaktorer (validerade instrument) Del av analysen för att svara på studiens syften Speglar aktuell situation för individen Generell och stabil över tid Datakällor Hälsolyftet/LSH III

8 ”Mitt Hjärta” och ”Hälsolyftet”
hänger ihop! Intervention(er) där effekterna kan mätas i Hälsolyftet Fokus på hjärt-kärl -Baseline för Mitt Hjärta Landstingets intervention i ”Mitt Hjärta” Fokus på bl.a. Hjärt-kärl

9 Samarbete med kommunerna behövs för att det ska bli ett Hälsolyft i Östergötland!
Handlar om den Östgötska befolkningen Informationsspridning Hjälps åt att få de som inte brukar svara/komma att vara med i Hälsolyftet => jämlikhet Interventioner: Mitt hjärta för Öster, Friskare Skäggetorp, …

10 Var är vi nu? Tidsplan: Denna vecka:
Inbjudan till VC att delta i Hälsolyft (efter 3 informationsmöten med VC-chefer); VC kommer att ersättas för varje hälsoundersökning/samtal de genomför Beslut om definitiv design Nu och framöver: Presentation och förankring i olika grupperingar, både politisk och på tjänstemannenivå Informationsspridning till allmänheten, bl.a. med hjälp av kommuner, media, mm. December: etikansökan och upphandling enkäter Januari-mars: Utbildning/träning utsedda medarbetare VC Första enkätutskick April -> - Första hälsoundersökningar/samtal, inkl. uppföljning och utvärdering av genomförande på VC

11 Sammanfattningsvis: Hälsolyftet
Fokus: att förbättra hälsa och hälsoutvecklingen i befolkningen Verksamhetsutveckling Implementering av nationella riktlinjer för att främja levnadsvanor i Östergötland Användning och vidareutveckling av hälsoblad i Cosmic Erbjuda befolkningen hälsokontroller och hälsosamtal Bidrar till kompetensutveckling i hälso- och sjukvården (hälsosamtal, bemötande, mm) Möjligheter till uppföljning och utvärdering av effekter av förebyggande och behandlande insatser på befolknings-, grupp och individnivå Samlar information om befolkningens och individens hälsa (både enkätdata och biologiska värden) som kan kopplas till livsvillkor, levnadsvanor och hälsoutfall och därmed underlag till förbättringsarbete Underlag till folkhälsoplanering i kommuner, landstinget, Östsam, m. fl. Ny kunskap om orsaker till ojämlikhet i hälsa studera effekterna av hälsoundersökningar och hälsosamtal på VC, både i form av hälsovinster hos individer och i befolkningen liksom effekter i form av verksamhetsutveckling hur livsvillkor och stress påverkar sårbarhet för sjukdom. hur stress och levnadsvanor samverkar i effekt på sjukdom och ohälsa

12 Tack, fortsättning följer…


Ladda ner ppt "Hälsolyftet Jolanda van Vliet Verksamhetschef Folkhälsocentrum (FHC)"

Liknande presentationer


Google-annonser