Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Socialstyrelsens nationella riktlinjer för god vård och omsorg.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Socialstyrelsens nationella riktlinjer för god vård och omsorg."— Presentationens avskrift:

1 Socialstyrelsens nationella riktlinjer för god vård och omsorg

2 Socialstyrelsens riktlinjeuppdrag •Nationella riktlinjer för god hälso- och sjukvård Nya uppdrag •Nationella riktlinjer för god tandvård •Nationella riktlinjer för god socialtjänst

3 Områden för nationella riktlinjer •Astma och kol (2004) •Bröst-, kolorektal- och prostatacancer (2007) •Missbruk och beroende (2007) •Hjärtsjukdomar (1998, 2001, 2004, 2008) •Stroke (2003, 2005, 2009) •Diabetes (1996, 1999, 2010) •Depression och ångestsyndrom (2010) •Demens (2010) •Psykosociala insatser vid schizofreni (2011) •Lungcancer (2011) •Tandvård (2011) •Sjukdomsförebyggande åtgärder – slutversion hösten 2011 •Rörelseorganens sjukdomar – slutversion hösten 2011

4 Samverkan och samarbete •Psykosociala insatser vid schizofreni eller schizofreniliknande tillstånd (2011) •Vård och omsorg vid demenssjukdom (2010) •Missbruks- och beroendevård (2007) •[Strokesjukvård (2009)]

5 Samverkan och samarbete •Nationellt kunskapsstöd för god palliativ vård –Termer och begrepp –Nationella riktlinjer och annan Vägledning –Indikatorer och datakällor –Avrapportering juli 2012

6 God vård och omsorg

7 Vad är Socialstyrelsens nationella riktlinjer? •Stöd till styrning och ledning av landsting och kommuner •Gruppnivå

8 Stöd för styrning och ledning

9 Sök i riktlinjerna

10 •Rekommendationer –1-10 (bör eller kan) –icke-göra –fou •Nationella indikatorer för god vård och omsorg - verktyg för uppföljning Vad innehåller riktlinjerna?

11 Riktlinjernas fokus •Avgränsas mot områden där det finns särskilda behov av kunskapsstyrning utifrån •praxisskillnader •höga kostnader och tveksamhet om nytta •etiskt svåra frågor •oenighet inom professionen

12 Vägen till rekommendationerna Formulera frågeställning Tillstånds- och åtgärdspar Samla bästa tillgängliga kunskap Systematiska översikter Enskilda studier Hälsoekonomiskt underlag Konsensus Prioritera Vetenskapligt underlag Tillståndets svårighetsgrad

13 Prioritera Rekommendation Åtgärdens effekt Tillståndets svårighetsgrad Kostnads- effektivitet

14 Principer för prioriteringen Hög prioritet Allvarliga tillstånd och stort behov Stor nytta Låg kostnad per effekt Låg prioritet Liten nytta i förhållande till kostnaden Ofullständigt/motstridigt vetenskapligt stöd och samtidigt andra alternativ med gott vetenskapligt stöd Andrahandsval

15 Nationella riktlinjer för demenssjukdom

16 Fakta om demenssjukdom •Ca 148 000 demenssjuka - de flesta mycket gamla •Ca 24 000 personer insjuknar varje år •Samhällskostnader ca 50 miljarder per år •Kommunerna bär 85 % av kostnaderna •180 000 demenssjuka år 2025 och 240 000 år 2050

17 Grundförutsättningar för god vård och omsorg Hälso- och sjukvården och socialtjänsten bör •ge personer med demenssjukdom en personcentrerad omvårdnad •säkerställa ett multiprofessionellt teambaserat arbete •ge personal möjligheter till utbildning som är långsiktig, kombinerad med praktisk träning, handledning och feedback

18 Kontinuitet i vård och stödarbete Personer med demenssjukdom har behov av insatser/åtgärder från flera olika •professioner •vårdgivare

19 Samarbete kring •Diagnos •Regelbunden uppföljning •Läkemedel •Beteende och psykiska symtom (BPSD) •Akuta insatser och förändrat behov •Individuell plan

20 Lagen kräver samverkan 4 kap. 7 § Socialtjänstlagen 3 f § Hälso- och sjukvårdslagen Kommun och landsting ska tillsammans upprätta en individuell plan då en enskild person har behov av insatser både från landsting och kommun

21 NR - Uppföljning Hälso- och sjukvården och socialtjänsten bör •Minst årligen tillsammans göra en medicinsk och social uppföljning

22 NR – teambaserat arbete •underlätta bedömningar av behov •finna rätt åtgärder och insatser •säkerställa god vård och omsorg •ge kontinuitet

23 NR beteendemässiga - och psykiska symtom Hälso- och sjukvården och socialtjänsten bör •Utreda de bakomliggande orsakerna till symtomen och åtgärda dessa När omvårdnadsinsatser och anpassning av den fysiska miljön visat sig otillräckliga •Bensodiazepiner •Antipsykosmedel •Klometiazol under natten •Antipsykosmedel  Kort behandlingstid, utvärdering av effekten inom två veckor samt regelbundet ställningstagande till utsättning eller dosminskning

24 Utbildning

25 På gång På gång •Vägledning för bemanning av demensboenden – klar juli 2012 •Uppföljning av demensriktlinjerna – påbörjas 2012 •Eventuell revidering av riktlinjerna 2013

26 Utbildning - handledning

27 Populärversion riktlinjer •Publiceras inom kort av Socialstyrelsen •Vänder sig till personer med demenssjukdom och deras anhöriga

28 Tack!


Ladda ner ppt "Socialstyrelsens nationella riktlinjer för god vård och omsorg."

Liknande presentationer


Google-annonser