Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Nationella riktlinjer för vård och omsorg om personer med demenssjukdom 2010 Sammanfattning av riktlinjerna Demenssjuksköterska Lena Tronnler Arbetsterapeut.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Nationella riktlinjer för vård och omsorg om personer med demenssjukdom 2010 Sammanfattning av riktlinjerna Demenssjuksköterska Lena Tronnler Arbetsterapeut."— Presentationens avskrift:

1 Nationella riktlinjer för vård och omsorg om personer med demenssjukdom 2010 Sammanfattning av riktlinjerna Demenssjuksköterska Lena Tronnler Arbetsterapeut Kerstin Kåwe Demenssjuksköterska Eva Karlsson

2 SYFTET MED RIKTLINJERNA  är att det ska vara ett stöd för både beslutsfattare inom kommuner, landsting och regioner som ska fördela resurserna inom socialtjänsten och hälso- och sjukvården.  de ska ha ett tydligt brukar- och patientperspektiv.  de ska stödja utvecklingen av vårdens och omsorgens kvalitet och stärka den demenssjukes möjligheter att få god vård och omsorg i hela landet.

3 Personcentrerad omvårdnad  Bemöter personen som en person med upplevelser, självkänsla och rättigheter trots avtagande funktioner  Behålla och bevara personlighet  Förstå vad som är bäst för den sjuke utifrån dennes perspektiv  Värna om självbestämmande och medbestämmande medbestämmande

4  Se personen som en aktiv samarbetspartner  Bekräfta personens upplevelser  Involvera anhöriga i vården  Försöker upprätta en relation till den demenssjuke Prioritet (1) Prioritet (1)

5  Erbjuda personer med demenssjukdom och annan etnisk bakgrund en kulturanpassad vård och omsorg (2)

6 Regelbunden uppföljning och strukturerad bedömning  Genomföra en tidig social utredning (1)  Hälso- och sjukvård minst en gång per år –läkemedelsbehandling, kognition, funktions- och aktivitetsförmåga, allmäntillstånd, eventuella beteendeförändringar (1)  Socialtjänsten- minst en gång per år följa upp beviljade biståndsinsatser (1)  Samordning av uppföljning (1)

7 Multiprofessionellt arbete  Integrera medicinska, psykosociala och omvårdnads- och omsorgsinsatser  Samverka genom multiprofessionellt teambaserat arbete inom vården och omsorgen av personer med demenssjukdom (2)

8 Måltider och nutrition  diagnostisera ätproblem med hjälp av ett strukturerat bedömningsinstrument (2)  ge ett individuellt anpassat stöd vid måltiden (2)  hemlik måltidsmiljö och små grupper på dagverksamhet och SÄBO (2)  regelbundet bedöma näringstillstånd( vikt, BMI, viktförlust och vikthistoria (1)  öka personens näringsintag genom energiberikning av mat och dryck, extra mellanmål och konsistensanpassning (1)  öka personens näringsintag genom näringsdrycker (5)

9 Munvård  Regelbundet göra en strukturerad bedömning av munhälsan (1)

10 Urininkontinens  Tillhandahålla absorberande produkter (1)  Toalettassistans i form av vaneträning (3)  Erbjuda schemalagda toalettbesök i kombination med andra interventioner (5)  Kateter vid dåligt allmäntillstånd och vid livets slut (8)  Uppmärksamhetsträning eller blåsträning (icke-göra)  Bäckenbottenträning (icke-göra)

11 Förebygga och behandla förstoppning  säkerställa regelbundna toalettvanor som förebyggande och behandlande åtgärd (1)  säkerställa en fiberrik kost och ett adekvat vätskeintag samt erbjuda fysisk aktivitet som förebyggande åtgärder (1)  erbjuda magmassage för att behandla förstoppning (8)

12 Prevention mot fall  regelbundet bedöma fallrisken genom kartläggning av tidigare fall och kontinuerlig skattning av fallrisk (1)  genomföra flera samtliga åtgärder (multifaktoriell intervention), till exempel översyn av läkemedel, fysisk träning och förändringar av boendemiljön (1)  erbjuda höftskyddsbyxa (8)

13 Prevention och behandling av trycksår  bedöma risken för trycksår med hjälp av klinisk bedömning och strukturerade bedömningsinstrument (1)  förebygga och behandla trycksår genom lägesändringar, tryckavlastning och tryckminskning samt behandla de bakomliggande orsakerna (1)

14 Fysiska begränsningsåtgärder  Kontinuerligt observera och utvärdera hur personen upplever den fysiska begränsningsåtgärden (1)  Utbildning och handledning till personal för att kunna minska användandet av fysiska begränsningsåtgärder (1)  Utveckla rutiner för regelbunden tillsyn och utvärdering av insatsen (1)

15 Att förhindra vanvård  erbjuda personal sådan utbildning att de ökar sin kompetens att identifiera, dokumentera och rapportera vanvård (1)

16 Palliativ vård i livets slutskede  Palliativ vård enligt WHO:s rekommendationer (1)

17 Aktiviteter, fysisk träning och hjälpmedel Dagliga aktiviteter  bör erbjudas möjlighet att delta i individuellt anpassade aktiviteter, inklusive fysisk aktivitet (1)  erbjuda massage - aromaterapi (6), snoezelen (8) till personer med svår demenssjukdom

18 Fysisk Träning  erbjuda kombinerad träning som är individuell, funktionell och med medelhög till hög intensitet (5)  erbjuda möjlighet till fysisk träning i form av individanpassade träningspromenader (7) (7)

19 Hjälpmedel och teknologi  erbjuda kognitiva hjälpmedel till personer med mild till måttlig demenssjukdom (4)  erbjuda elektroniska trygghetssystem i form av såväl individuella (4) som generella larm (5)  ge stöd i användningen och följa upp all användning av hjälpmedel (2)

20 Reminiscense, Validation och Realitetsorientering  Använda Realitetsorientering (6)  Använda Reminiscense och Validation (8)

21 Dagverksamhet  bör erbjudas dagverksamhet som specifikt riktar sig till personer med demenssjukdom minst två dagar i veckan (2)  yngre personer med demenssjukdom bör erbjudas dagverksamhet specifikt för den målgruppen (3)

22 Särskilt boende  erbjuda småskaligt särskilt boende specifikt anpassat för personer med demenssjukdom (3)  tillhandahålla en fysisk miljö som är personligt utformad, berikad och hemlik (1)  säkerställa en lugn ljudmiljö (2)  erbjuda möjlighet till utomhusvistelse (2)  färgsätta och utforma den fysiska miljön så att den underlättar möjligheterna att orientera sig (4)

23 Psykosocial miljö  Personer med demenssjukdom bör erbjudas särskilda boenden med en psykosocial miljö som kännetecknas av trygghet och tillgänglighet, där man som demenssjuk kan få sin personlighet bekräftad och understödd, där man kan ha ett meningsfullt innehåll i dagen och välkomnas in i en gemenskap med andra (1)

24 Stöd till anhöriga  bör erbjudas utbildningsprogram och psykosociala stödprogram (2)  erbjuda olika former av avlösning (2)  erbjuda kombinationsprogram (3)  erbjuda specifikt anpassat stöd och individuellt anpassad avlösning till anhöriga till yngre personer med demenssjukdom (3)


Ladda ner ppt "Nationella riktlinjer för vård och omsorg om personer med demenssjukdom 2010 Sammanfattning av riktlinjerna Demenssjuksköterska Lena Tronnler Arbetsterapeut."

Liknande presentationer


Google-annonser