Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Utvärdering av projekt Förskrivning av larm i Östersund - Ekonomi och Process.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Utvärdering av projekt Förskrivning av larm i Östersund - Ekonomi och Process."— Presentationens avskrift:

1 Utvärdering av projekt Förskrivning av larm i Östersund - Ekonomi och Process

2 Bakgrund Två typer av utvecklingsområden 1. Förskrivningsprocessen; t ex. tydliga och säkra rutiner kring brukares/anhörigas delaktighet, ordination och uppföljning 2. Teknik; t ex. val och hantering av produkterna

3 Projektets mål • Att utveckla en metod för larmförskrivning till personer med demenssjukdom. • Att få en ökad kunskap om nyttan med olika teknikstöd för larm ur såväl ett brukar/anhörigperspektiv som ur ett kommunal- och samhällsekonomiskt perspektiv.

4 Hinder för förskrivning • Kunskapen om produkterna är ofta låg • Oklarhet om hur produkterna ska tillhandahållas Detta innebär även sämre förutsättningar för teknikutveckling.

5 Vi har i projektet valt att använda • Positioneringslarm Vega (8 st) • Anhöriglarm Caredo(4 st) • Dörrlarm(4 st) • Nödsändare(1 st)

6 De passiva larmen • Tillhandahålls som Hälso- och sjukvårds insats • Förskrivs som övriga medicintekniska produkter • Omfattas av ”Rutin vid användning av skyddsåtgärd och förskrivning av och/eller ordination av skyddsutrustning”

7 Förskrivning • Förskrivning med ordination görs av arbetsterapeut eller sjukgymnast • Ska alltid ske i samråd med brukaren, om möjligt, anhöriga och andra berörda t.ex. hemtjänst. • Samtycke • Introduktion och anpassning • Uppföljning

8 Förskrivning forts. När personal i hemtjänsten/SÄBO är larmmottagare ska det även finnas: • Identitetshandling vid användning av larm • Åtgärdsplan vid försvinnande av person som har larm

9 Teknikhantering För en säkrare hantering av teknik och för att underlätta förskrivning har förskrivare i Östersunds kommun stöd av teknikkompetens från Teknik och serviceenheten.

10 Utvärdering av förskrivningsprocessen • Nästan samtliga förskrivningar hade ordination eller egenvårdbeslut • Betydligt mindre problem • Betydligt mindre upplevt behov av utbildning

11 Vad ingår i den ekonomiska utvärderingen? Ekonomiska effekter • Förskrivning och installering • Larmet i sig • Hemtjänst + personlig assistent • Särskilt boende • Påverkan på anhörigs arbete

12 Vad ingår i den ekonomiska utvärderingen? ”Icke – ekonomiska” effekter • Oro, ängslan och trygghet • Möjlighet att kunna bo kvar i sitt hem

13 Kommunal- och samhällsekonomi Kommunalekonomi • Direkta kostnader och intäkter som påverkar kommunen Samhällsekonomi • Alla effekter som påverkar samhället totalt, inkl. ”icke-ekonomiska” effekter

14 Lönsamhet Kommunen Sju av elva ärenden lönsamma • Största kostnadspost; förlängt hemmaboende • Största intäktspost; uppskjutet säbo Samhället Sex av elva ärenden lönsamma

15 Förväntningar • Samtliga anhöriga uppgav i föreläget att oron/ängslan var hög ofta i kombination med dålig sömn • I samtliga fall har de förväntningar anhöriga haft på larmet infriats i mer eller mindre hög grad

16 Slutsatser • Larm bör vara en HSL-insats och förskrivas av legitimerad personal. • Tydlig arbetsmetod är viktig • Tekniksupport nödvändigt • Fortlöpande utbildning nödvändig • Inledningsvis behövs en person med samordningsansvar.

17 Slutsatser forts. Passiva larm kan, rätt använda, främja självständighet för den demenssjuke och skapa trygghet för såväl den demenssjuke som anhöriga

18 Projektet har finansierats med medel från Hjälpmedelsinstitutets regeringsuppdrag ”Teknik för äldre”. Det har genomförts av Östersunds kommun i samarbete med Payoff http://www.ostersund.se/download/18.7c9b41751 3c116e5a141b1c/1358266481769/Rapport2013-01- 14.pdf


Ladda ner ppt "Utvärdering av projekt Förskrivning av larm i Östersund - Ekonomi och Process."

Liknande presentationer


Google-annonser