Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Undernäringstillstånd

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Undernäringstillstånd"— Presentationens avskrift:

1 Undernäringstillstånd
Uppstår vanligen som ett resultat ofta av samverkande medicinska, psykologiska och socioekonomiska faktorer. Och utvecklas under påverkan både av bristande födointag och en ökad omsättning och en nedbrytning av kroppens depåer. Näringstillståndet bör bedömas med en kombinerad värdering av BMI, viktförlust och aktuella ätproblem. För att minska förekomsten av undernäring måste i första hand preventiva åtgärder sättas in.

2 Nutrition Den sjuka individens nutrition måste betraktas på samma sätt som annan medicinsk behandling och därmed underkastas samma krav på utredning, diagnos, behandlingsplanering och uppföljning/dokumentation.

3 Syftet med att bedöma näringstillstånd
Förebygga eller behandla undernäring. Identifiera patienter som är undernärda eller i riskzonen för att bli det och kartlägga deras näringsbehov och intag. Den skall också ligga till grund för planering av vård och behandling, prognoser med eller utan intervention, nutritionsbehandling, utvärdering av effekterna av insatta åtgärder och för att undervisa patient eller anhöriga.

4 Rutiner om nutrition Diagnostik, undernäringstillstånd
Behandling av undernäring Dokumentation och informationsöverföring Uppföljning och utvärdering Samverkan mellan olika vårdnivåer Utbildn. och fortlöpande kompetenshöjn

5 Utredning kan innehålla:
Samtal och intervju Observation av testmåltid/ under måltid Tester och undersökningar av funktioner i mun, svalg och matstrupe Bedömning av tal, motorisk funktion, nutritionsstatus

6 Bedömning av patienters problem
Förmågan att klara ätandet Upplevelsen av att äta Mat och kostvanor Munstatus Mental status Vätske och energiintag

7 Bedömning och diagnostik
Nedsatt aptit Tugg el sväljsvårigheter Mag och tarmbesvär Funktionella handikapp Måltidsordning, nattfastans längd Behov av kost m. avvikande konsistens Genomförd operation el. kemoterapi Diagnoser som leder till nedsatt aptit, funktionshinder el ökad energiomsättning Läkemedelsbiverkan

8 Faktorer som kan påverka kostintaget
Psykiska faktorer: demens, depression, konfusion Fysiska handikapp: motoriska störningar tex extremiteter, dysfagi, kognitiva störningar, perceptionsstörningar, orala förhållanden Ålders relaterade förändringar: smak och lukt Psykosociala förhållanden: civilstånd, boendeförhållanden, måltidens symbol värde

9 BMI 24-29 för äldre över 65 år vid BMI på 22 tecken på undernäring
Viktförlust över 10% eller 5% hos patienter över 65 år på 6månader är en indikation på undernäring

10 Beräkning av energibehov
Ex. Patienten är mager (BMI 21) väger 50kg och har feber och är 73 år. 50 x 35kcal (återuppbyggnadsfasen) 1750kcal + 175kcal= 1925kcal - 10% över 70 år + 10% feber + 10% mager

11 Förebyggande och behandling av undernäring
Bakgrund Bedömning av patienters problem Omvårdnadsåtgärder Rätt kost till rätt patient Tillgång till vatten Munvård Träning Gemenskap vid måltider Miljö Empati, tillit , förtroende Samarbete Undervisning Positiva attityder Dokumentation

12 Behandling av undernäring
Energi och proteinberikad kost Berikningspreparat Flytande kosttillägg Enteral nutrition Parenteral nutrition Vitamin och mineraltillägg

13 Hälsoekonomiska aspekter
36% inom äldrevården har bedömts undernärda och ytterligare 48% är i riskzonen. Vårdtiden är 50% längre för undernärda patienter. De löper 4 ggr större risk för komplikationer vilket leder till högre vårdkostnader. Sammanlagd besparingspotential mellan 0,5-1 miljard kr/år

14 Konsekvenser vid ätproblem
Ger en känsla av isolering, meningslöshet, rädsla, skam och förödmjukelse. Och bidrar till medicinska komplikationer. Genom att upptäcka ätsvårigheter och riktad rehabilitering minskas vårdtiderna och den äldres livskvalitet förbättras

15 Nutritionsbehandling präglas av ett etiskt förhållningssätt
Nutritionsbehandling präglas av ett etiskt förhållningssätt. De etiska huvudprinciperna är att bevara patientens autonomi- göra gott, inte skada – vara rättvis och bevara livets helighet/okränkbarhet


Ladda ner ppt "Undernäringstillstånd"

Liknande presentationer


Google-annonser