Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Nationella riktlinjer för vård och omsorg om personer med demenssjukdom 2010 Sammanfattning av riktlinjerna Demenssjuksköterska Lena Tronnler Arbetsterapeut.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Nationella riktlinjer för vård och omsorg om personer med demenssjukdom 2010 Sammanfattning av riktlinjerna Demenssjuksköterska Lena Tronnler Arbetsterapeut."— Presentationens avskrift:

1 Nationella riktlinjer för vård och omsorg om personer med demenssjukdom 2010 Sammanfattning av riktlinjerna Demenssjuksköterska Lena Tronnler Arbetsterapeut Kerstin Kåwe Demenssjuksköterska Eva Karlsson

2 SYFTET MED RIKTLINJERNA
är att det ska vara ett stöd för både beslutsfattare inom kommuner, landsting och regioner som ska fördela resurserna inom socialtjänsten och hälso- och sjukvården. de ska ha ett tydligt brukar- och patientperspektiv. de ska stödja utvecklingen av vårdens och omsorgens kvalitet och stärka den demenssjukes möjligheter att få god vård och omsorg i hela landet.

3 Personcentrerad omvårdnad
Bemöter personen som en person med upplevelser, självkänsla och rättigheter trots avtagande funktioner Behålla och bevara personlighet Förstå vad som är bäst för den sjuke utifrån dennes perspektiv Värna om självbestämmande och medbestämmande

4 Se personen som en aktiv samarbetspartner
Bekräfta personens upplevelser Involvera anhöriga i vården Försöker upprätta en relation till den demenssjuke Prioritet (1)

5 Erbjuda personer med demenssjukdom och annan etnisk bakgrund en kulturanpassad vård och omsorg (2)

6 Regelbunden uppföljning och strukturerad bedömning
Genomföra en tidig social utredning (1) Hälso- och sjukvård minst en gång per år –läkemedelsbehandling, kognition, funktions- och aktivitetsförmåga, allmäntillstånd, eventuella beteendeförändringar (1) Socialtjänsten- minst en gång per år följa upp beviljade biståndsinsatser (1) Samordning av uppföljning (1)

7 Multiprofessionellt arbete
Integrera medicinska, psykosociala och omvårdnads- och omsorgsinsatser Samverka genom multiprofessionellt teambaserat arbete inom vården och omsorgen av personer med demenssjukdom (2)

8 Måltider och nutrition
diagnostisera ätproblem med hjälp av ett strukturerat bedömningsinstrument (2) ge ett individuellt anpassat stöd vid måltiden (2) hemlik måltidsmiljö och små grupper på dagverksamhet och SÄBO (2) regelbundet bedöma näringstillstånd( vikt, BMI, viktförlust och vikthistoria (1) öka personens näringsintag genom energiberikning av mat och dryck, extra mellanmål och konsistensanpassning (1) öka personens näringsintag genom näringsdrycker (5)

9 Munvård Regelbundet göra en strukturerad bedömning av munhälsan (1)
Dålig tandstatus hos personer med demenssjukdom kan medföra undernäring, smärtupplevelser, lunginflammation och frätsår i munnen. Muntorrhet som medför svårighet att äta och svälja liksom dålig tuggförmåga på grund av få tuggkontakter är riskfaktorer för undernäring.

10 Urininkontinens Tillhandahålla absorberande produkter (1)
Toalettassistans i form av vaneträning (3) Erbjuda schemalagda toalettbesök i kombination med andra interventioner (5) Kateter vid dåligt allmäntillstånd och vid livets slut (8) Uppmärksamhetsträning eller blåsträning (icke-göra) Bäckenbottenträning (icke-göra) NIKOLA nätverk inkontinens kommuner och landsting har synpunkter på rekommendationerna deras åsikt är att erbjuda toalettassistans i form av vaneträning (1), schemalagda toalettbesök i kombination med andra interventioner (3) tillhandahålla individuellt utprovade absorberande produkter (5)

11 Förebygga och behandla förstoppning
säkerställa regelbundna toalettvanor som förebyggande och behandlande åtgärd (1) säkerställa en fiberrik kost och ett adekvat vätskeintag samt erbjuda fysisk aktivitet som förebyggande åtgärder (1) erbjuda magmassage för att behandla förstoppning (8)

12 Prevention mot fall regelbundet bedöma fallrisken genom kartläggning av tidigare fall och kontinuerlig skattning av fallrisk (1) genomföra flera samtliga åtgärder (multifaktoriell intervention), till exempel översyn av läkemedel, fysisk träning och förändringar av boendemiljön (1) erbjuda höftskyddsbyxa (8)

13 Prevention och behandling av trycksår
bedöma risken för trycksår med hjälp av klinisk bedömning och strukturerade bedömningsinstrument (1) förebygga och behandla trycksår genom lägesändringar, tryckavlastning och tryckminskning samt behandla de bakomliggande orsakerna (1)

14 Fysiska begränsningsåtgärder
Kontinuerligt observera och utvärdera hur personen upplever den fysiska begränsningsåtgärden (1) Utbildning och handledning till personal för att kunna minska användandet av fysiska begränsningsåtgärder (1) Utveckla rutiner för regelbunden tillsyn och utvärdering av insatsen (1)

15 Att förhindra vanvård erbjuda personal sådan utbildning att de ökar sin kompetens att identifiera, dokumentera och rapportera vanvård (1) Personer med demenssjukdom har ungefär dubbelt så stor risk än andra äldre att utsättas för vanvård. Det kan vara svårt att upptäcka vanvård och ibland uppfattas tecken på vanvård som uttryck för normalt åldrande eller symtom på sjukdomar

16 Palliativ vård i livets slutskede
Palliativ vård enligt WHO:s rekommendationer (1)

17 Aktiviteter, fysisk träning och hjälpmedel
Dagliga aktiviteter bör erbjudas möjlighet att delta i individuellt anpassade aktiviteter, inklusive fysisk aktivitet (1) erbjuda massage - aromaterapi (6), snoezelen (8) till personer med svår demenssjukdom

18 Fysisk Träning erbjuda kombinerad träning som är individuell, funktionell och med medelhög till hög intensitet (5) erbjuda möjlighet till fysisk träning i form av individanpassade träningspromenader (7)

19 Hjälpmedel och teknologi
erbjuda kognitiva hjälpmedel till personer med mild till måttlig demenssjukdom (4) erbjuda elektroniska trygghetssystem i form av såväl individuella (4) som generella larm (5) ge stöd i användningen och följa upp all användning av hjälpmedel (2)

20 Reminiscense, Validation och Realitetsorientering
Använda Realitetsorientering (6) Använda Reminiscense och Validation (8) Detta är exempel på behandlingstekniker som utgår från de svårigheter man har som demenssjuk, det vill säga svårigheter att orientera sig, att minnas och att upprätthålla bilden av sig själv och sin livshistoria.

21 Dagverksamhet bör erbjudas dagverksamhet som specifikt riktar sig till personer med demenssjukdom minst två dagar i veckan (2) yngre personer med demenssjukdom bör erbjudas dagverksamhet specifikt för den målgruppen (3)

22 Särskilt boende erbjuda småskaligt särskilt boende specifikt anpassat för personer med demenssjukdom (3) tillhandahålla en fysisk miljö som är personligt utformad, berikad och hemlik (1) säkerställa en lugn ljudmiljö (2) erbjuda möjlighet till utomhusvistelse (2) färgsätta och utforma den fysiska miljön så att den underlättar möjligheterna att orientera sig (4)

23 Psykosocial miljö Personer med demenssjukdom bör erbjudas särskilda boenden med en psykosocial miljö som kännetecknas av trygghet och tillgänglighet, där man som demenssjuk kan få sin personlighet bekräftad och understödd, där man kan ha ett meningsfullt innehåll i dagen och välkomnas in i en gemenskap med andra (1)

24 Stöd till anhöriga bör erbjudas utbildningsprogram och psykosociala stödprogram (2) erbjuda olika former av avlösning (2) erbjuda kombinationsprogram (3) erbjuda specifikt anpassat stöd och individuellt anpassad avlösning till anhöriga till yngre personer med demenssjukdom (3) Psykosocialt stöd samt utbildning akn minska depression och stress hos anhöriga och öka deras förmåga att hantera beteendemässiga problem. Kombinationsprogram har visat sig kunna förebygga ohälsa och öka livskvaliteten hos anhöriga till personer med demenssjukdom. Kombinationsprogram ger möjligheter till individualisering och flexibilitet. Olika former av avlösning ger anhöriga en möjlighet till fysisk avlastning.


Ladda ner ppt "Nationella riktlinjer för vård och omsorg om personer med demenssjukdom 2010 Sammanfattning av riktlinjerna Demenssjuksköterska Lena Tronnler Arbetsterapeut."

Liknande presentationer


Google-annonser