Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

”Best Practice” i Arbetsterapi Fokus på hela processen, inte bara utfallet. ”Quality is everyone's responsibility” W. Edward Deming Själv klart - Vi klart.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "”Best Practice” i Arbetsterapi Fokus på hela processen, inte bara utfallet. ”Quality is everyone's responsibility” W. Edward Deming Själv klart - Vi klart."— Presentationens avskrift:

1 ”Best Practice” i Arbetsterapi Fokus på hela processen, inte bara utfallet. ”Quality is everyone's responsibility” W. Edward Deming Själv klart - Vi klart Läns-AT Forum 2012-09-19

2 Vägen från nationella riktlinjer till nationella kvalitetsregister Nationella riktlinjer Länsgemensamma arbetsterapiprogram Arbetsterapiprocessen genomförs Kodning – Kvalitetsindikatorer Mått och Mätetal på gruppnivå. Kvalitetsregister.

3 Sex kvalitetsområden 1. Kunskapsbaserad? 2. Ändamålsenlig vård? 3. Säker vård? 4. Patientfokuserad vård? 5. Effektiv vård? 6. Rimlig tid?

4 Nationella riktlinjer Socialstyrelsens Nationella riktlinjer är ett stöd vid prioriteringar och ger vägledning om vilka behandlingar och metoder som olika verksamheter i vård och omsorg bör satsa resurser på. Slutliga Kompletterande Preliminära Pågående http://www.socialstyrelsen.se/publikationer2011/2011-12-21

5 Nationella Riktlinjer Vilka finns? Finns aktivitetsrelaterade mätetal ? Kan vi använda dessa i vår verksamhet? Hur kan vi påverka för att få mer arbetsterapi i nationella riktlinjer

6 Kvalitetsindikatorer Mått som speglar kvaliteten Är underlag för verksamhetsutveckling Är underlag för öppen redovisning av hälso- och sjukvårdens och omsorgens kvalitet. Ska ha vetenskaplig - rimlighet/validitet - vikt/relevans - god mätbarhet - tolkningsbarhet/entydighet. ska vara tydlig, pålitlig, mätbar, accepterad och möjlig att registrera kontinuerligt i informationssystem, såsom register och andra datakällor.

7 Varför mäta resultat? Effektiv användning av resurserna för bra resultat Mäta för att lära Bas för verksamhetsutveckling. Gör vi rätt saker - rätt indikation? Gör vi på rätt sätt - möter vi patienters individuella behov? Identifiera subgrupper som inte blir så bra. Identifiera grupper med särskilda behov Mått som kompletterar varandra Professionella /kliniska mått Patientens självrapporterade sjukdomsspecifika mått. (Patient Reported Outcome Measure) PROM

8 Kvalitetsindikatorer angelägna att mäta Patientrelaterade mått t ex sjukdomssymptom Funktionsförmåga – ADL - boende Välbefinnande - hälsorelaterad livskvalitet Nytta, Tillfredsställelse,

9 Hur definiera och mäta rådgivning Enkla råd Mycket korta, standardiserade råd eller rekommendationer Ingen särskild uppföljning Tar mindre än 5 minuter Kan kompletteras med skriftlig information Rådgivande samtal Mer av en dialog och anpassat till individen Kan kompletteras med verktyg och hjälpmedel Kan också kompletteras med särskild uppföljning Tidsmässigt mer omfattande än enkla råd Kvalificerat rådgivande samtal Är strukturerat/teoribaserat Personalen särskilt utbildad Kan kompletteras med verktyg och hjälpmedel Kan också kompletteras med särskild uppföljning Ofta tidsmässigt mer omfattande än rådgivande samtal Socialstyrelsens nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder

10 Utgå från brukarnas / patienternas behov. Utgå från evidens och beprövad erfarenhet Val av lämpliga kvalitetsindikatorer (mått och mätetal) Utredning KVÅ (vilka är valbara eller obligatoriska) Mål - utvärdering av måluppfyllelsen Intervention KVÅ (utifrån resultat av utredningen, vilka är valbara eller obligatoriska) * Patientrelaterade mått (Prom) *Kliniska mått med evidens som grund *Välbefinnande - Hälsorelaterad livskvaliet Arbetsterapiprogram/riktlinjer Bygga på nationella riktlinjer

11 FSA - Nationella kvalitetsregister Vilka? Stroke ADHD KOL Demens MS

12 Nycklar till framgång Nuläge Rätt mål Lagom stor insats Rätt metod Rätt process Mätning i rätt tid Analys Utvärdering System som underlättar

13 Effektiv arbetsterapi i vårdkedjan Själv klart - Vi klart www.lj.se/arbetsterapi

14 Arbetsterapiprogram – Arbetsterapeutiska riktlinjer vid rehabilitering …. Arbetsterapi i Jönköpings län 2012-09-20

15 Syfte Främja utveckling inom arbetsterapi i länet genom att Enas om enhetliga metoder vad gäller utredning, intervention och utvärdering Samverka i kollegiala grupper, vårdkedjor Tydliggöra arbetsterapi Enas om enhetlig terminologi och instrument Möjliggöra kvalitetsmätningar t.ex. via KVÅ

16 Arbetsterapiprogramgruppen i landstinget 5 deltagare från länets olika verksamheter, psykiatri, somatik, habilitering, primärvård Uppgift: Handledning Kvalitetsgranskning Publicering Förankring i verksamheterna

17 Utvecklingsbehov Uppdateringar Koppling till Fakta-dokument Kompletteras med KVÅ-koder Utvärderingar

18 Nya riktlinjer sista året Underbensamputation Njursvikt – dialys Utredning av aktivitetsförmåga – rättspsykiatrisk vård Rehabilitering inom rättspsykiatrisk vård Depression Re-/habilitering - Neuropsykiatrisk problematik

19 Uppdaterade riktlinjer Utredning psykosvård Dupuytrens kontraktur Ländryggsfusion Triggerfinger Positionering i viloställningar

20 På gång! Bedömning av körförmåga Utprovning av personlyft/lyftsele Parkinson Väntar på publicering Utredning – neuropsykiatrisk problematik Palliativ vård Svullen hand efter neurologisk sjukdom/skada


Ladda ner ppt "”Best Practice” i Arbetsterapi Fokus på hela processen, inte bara utfallet. ”Quality is everyone's responsibility” W. Edward Deming Själv klart - Vi klart."

Liknande presentationer


Google-annonser