Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

1 Landstinget Blekinge - en behovsstyrd hälso- och sjukvård - Allt vi gör har sin utgångspunkt i hälso- och sjukvårdslagen och tandvårdslagen Målet för.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "1 Landstinget Blekinge - en behovsstyrd hälso- och sjukvård - Allt vi gör har sin utgångspunkt i hälso- och sjukvårdslagen och tandvårdslagen Målet för."— Presentationens avskrift:

1 1 Landstinget Blekinge - en behovsstyrd hälso- och sjukvård - Allt vi gör har sin utgångspunkt i hälso- och sjukvårdslagen och tandvårdslagen Målet för hälso- och sjukvården är en god hälsa och en vård på lika villkor för hela befolkningen. (§2/§2) Vården skall ges med respekt för alla människors lika värde och för den enskilda människans värdighet. Den som har störst behov av hälso- och sjukvård skall ges företräde till vården. (§ 2) Hälso- och sjukvården ska styras med utgångspunkt i befolkningens behov (§7/§8)

2 2 Landstingsfullmäktiges verktyg för måluppfyllelse Att fullmäktige har kunskaper om befolkningens behov – vilka är de, hur får vi reda på dem och av vem? Att fullmäktige har uppföljnings- instrument - leder de beslut vi fattar till en bättre och jämlik hälsa?

3 3 Politik är inte vetenskap …utan en mix av: Värderingar: den partipolitiska grunden, egna värderingar och erfarenheter Fingertoppskänsla: samtal med befolkningen, patienter, närstående, verksamhet Fakta: ja, om vad och av vem? Vem ska vi lyssna på?

4 4 2014-11-21 Det finns många tolkningar av behov…  Befolkningens förväntningar, önskningar eller synpunkter?  Behov av hälso- och sjukvård utifrån professionens bedömning?  Patienters/brukares efterfrågan?  Vårdens utbud?  Den vård som producerats och konsumerats av patienter?  Blekingarnas faktiska hälsa och sjukdomsutveckling!

5 5 2014-11-21 Hur kan vi tillgodose blekingarnas behov av hälso- och sjukvård? Hur mår blekingarna – vad är deras behov? Demografi: ålder och kön Levnadsvillkor: inkomstnivå, bostadsförhållanden: social och fysisk miljö Levnadsvanor: tobak, droger, kost och motion Sjukdomsbörda: dödlighet, funktions- och livskvalitetsbrister Vad orsakar sjukdomar och vad förebygger sjukdomar? Påverkansfaktorer: läkemedel, behandlingsmetoder, e- hälsa m.m. Vi måste veta hur det ser ut idag för att veta vart vi ska!

6 6 Landstingsplan 2011 - 2014 Landstingsplanen ska vara ett tydligt politisk dokument Vad vill vi? Inriktning? Mål? –Som befolkningsföreträdare Prioriterade behovsgrupper Patientsäker vård Jämlik vård M.m. –Som arbetsgivare/ägare God kompetens och utveckling God och trygg arbetsmiljö Miljömedvetenhet Ekonomi i balans Engagerade chefer och medarbetare M.m. 2014-11-21

7 7 Landstinget Blekinges Vision ”Livskvalitet för dig – vårdkvalitet för oss”

8 8 2014-11-21 Strategiskt viktiga områden 2011-2014 En mer hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande hälso- och sjukvård En god vård genom processinriktat arbete En god hushållning för att uppnå kostnadseffektivitet

9 9 2014-11-21 Inriktningsmål för en mer hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande hälso- och sjukvård Andelen av befolkningen som uppger sin självupplevda hälsa som bra eller mycket bra ska 2014 vara lägst samma nivå som medelvärdet för riket. Andelen patienter som uppger att de har haft samtal kring sina levnadsvanor i samband med vårdkontakt ska ha ökat till minst 50 % 2014. 95 % av patienterna ska värdera sin vård eller behandling som bra, mycket bra eller utmärkt.

10 10 2014-11-21 Inriktningsmål för en god vård genom processinriktat arbete Landstinget ska uppfylla vårdgarantin till 100 %. Minst 85 % av resultaten i Öppna jämförelser ska ligga på eller över nationell medelnivå. Hälso- och sjukvårdsförvaltningen ska vid varje mättillfälle uppnå målvärdet 80 & eller mer inom minst 8 av de 12 perspektiven i Patientsäkerhets- kulturmätningen.

11 11 2014-11-21 Inriktningsmål för en god hushållning för att uppnå kostnadseffektivitet Landstinget Blekinge ska ha minst samma kostnadseffektivitet som genomsnittet för motsvarande verksamhet hos våra närmaste landsting och regioner. 100 % av alla chefer ska uppvisa budget i balans. Landstingets soliditet ska vara 45 % eller mer. Landstingets kassalikviditet ska vara 120 % eller mer.

12 12 2014-11-21 Röd tråd för landstingets politiska styrning och uppföljning


Ladda ner ppt "1 Landstinget Blekinge - en behovsstyrd hälso- och sjukvård - Allt vi gör har sin utgångspunkt i hälso- och sjukvårdslagen och tandvårdslagen Målet för."

Liknande presentationer


Google-annonser