Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

BILD 1 Uppgifter, arbetsformer, rutiner Landstingets uppgifter Landstingets politiska organisation Fullmäktiges och styrelsens roll Ärende – från förslag.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "BILD 1 Uppgifter, arbetsformer, rutiner Landstingets uppgifter Landstingets politiska organisation Fullmäktiges och styrelsens roll Ärende – från förslag."— Presentationens avskrift:

1 BILD 1 Uppgifter, arbetsformer, rutiner Landstingets uppgifter Landstingets politiska organisation Fullmäktiges och styrelsens roll Ärende – från förslag till beslut Ledamöternas initiativrätt Fullmäktigesammanträdet Praktiska frågor Webbplats Politik

2 BILD 2 Landstingets uppgifter Kommunallagen: ”Ta hand om angelägenheter av allmänt intresse med anknytning till landstingets område” Hälso- och sjukvård Tandvård Patientnämnd Stöd och service till funktionshindrade Smittskydd Frivilligt: kultur och näringsverksamhet Övrigt: Förvaltningslag, Tryckfrihetsförordning, Sekretesslag

3 BILD 3 Hälso- och sjukvårdslagen 2 §: Målet för hälso- och sjukvården är en god hälsa och en vård på lika villkor för hela befolkningen. Vården skall ges med respekt för alla människors lika värde och för den enskilda människans värdighet. Den som har det största behovet av hälso- och sjukvården ska ges företräde till vården. 3 §: Varje landsting skall erbjuda en god hälso- och sjukvård åt dem som är bosatta inom landstinget. 7 §: Landstinget skall planera sin hälso- och sjukvård med utgångspunkt i befolkningens behov av sådan vård.

4 BILD 4 Politisk organisation Stiftelsestyrelser Demokratiutskott Landstingsstyrelse Patientnämnd Hälso- och sjukvårdsberedning Nord Hälso- och sjukvårdsberedning Mitt Hälso- och sjukvårdsberedning Öst Hälso- och sjukvårdsberedning Syd Regionala beredningen Programberedningen Revisorer Valutskott Bolagsstyrelser Driftsorganisation Landstingsfullmäktige

5 BILD 5 Fullmäktige Styrelsen Beslutar i ärenden av större vikt och av principiell karaktär Exempel: –Mål och riktlinjer –Viktiga ekonomiska frågor –Nämndernas organisation –Uppföljning och kontroll Leda och samordna landstingets angelägenheter Uppsikt över nämnder, bolag, stiftelser Följa frågor som kan inverka på landstingets utveckling och ekonomiska ställning –Bereda –Verkställa –Följa upp –Besluta

6 BILD 6 Ärendehanteringsprocessen Hur uppstår ett ärende? –Interna behov och uppdrag –Extern påverkan –Ärende väcks av ledamot, beredningarna, patientnämnden, revisorerna

7 BILD 7 Ärendehanteringsprocessen Från förslag till beslut i styrelsen – ca 1 månad –Ärendeberedning, tjänstemän –Landstingsberedning, majoriteten –Gruppledaröverläggning –Landstingsstyrelsen –Landstingsfullmäktige

8 BILD 8 Ärendets konstruktion Ärendebeskrivning –Redovisning/sammanfattning av ärendet –Bilagor är oftast fördjupningsmaterial Förslag till beslut - eller Yttrande och förslag till beslut

9 BILD 9

10 BILD 10

11 BILD 11 Ledamöternas initiativrätt Motion – från en eller flera ledamöter eller partigrupp –Riktas till fullmäktige, lämnas in löpande Interpellation – från en ledamot –Riktas till ordf/vice ordf i styrelsen,till styrelseledamöter med särskilda uppdrag samt till beredningsordförande –Lämnas in sex vardagar före sammanträdet. Fråga – från en ledamot –Riktas – som interpellation –Lämnas in senast kl 15.00 dagen före sammanträdet

12 BILD 12 Fullmäktigesammanträdet Ej tjänstgörande ersättare Placering i lokalen Debattregler –Fem minuter per anförande –Undantag: omfattande ärenden som t ex landstingsplanen – 10 minuter inledningsanförande av gruppledarna –Repliker: 2 x 1 minut Presidium och talarstolar Tydlighet vid yrkanden, reservationer och om tjänstgöringen avbryts innan sammanträdet avslutas. Yrkanden och reservationer lämnas skriftligt Sammanträdet direktsänds via webb och närradio

13 BILD 13 Handlingar till fullmäktige Kungörelse = kallelse Föredragningslista samt bilagor skickas snarast möjligt, ca 1 vecka före sammanträdet. Interpellationerna skickas separat Protokoll – länk till webbplats skickas via epost.

14 BILD 14 Regler och rutiner Meddela snarast om du inte kan delta Sekretariatet kallar ersättare Arvoden – 750 kr per sammanträde/förrättning Ersättning för inkomstbortfall – intyg från arbetsgivare Resor och logi – bokas av ledamöterna Traktamente Räkningsunderlag

15 BILD 15 Frågor? Inga Gustafsson, landstingssekreterare Tfn 0920 – 28 41 52, 070-557 81 52 inga.gustafsson@nll.se Inga-Lill Nordlund, assistent Tfn 0920 – 28 42 19 ingalill.nordlund@nll.se


Ladda ner ppt "BILD 1 Uppgifter, arbetsformer, rutiner Landstingets uppgifter Landstingets politiska organisation Fullmäktiges och styrelsens roll Ärende – från förslag."

Liknande presentationer


Google-annonser