Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Uppgifter, arbetsformer, rutiner

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Uppgifter, arbetsformer, rutiner"— Presentationens avskrift:

1 Uppgifter, arbetsformer, rutiner
Landstingets uppgifter Landstingets politiska organisation Fullmäktiges och styrelsens roll Ärende – från förslag till beslut Ledamöternas initiativrätt Fullmäktigesammanträdet Praktiska frågor Webbplats Politik

2 Landstingets uppgifter
Kommunallagen: ”Ta hand om angelägenheter av allmänt intresse med anknytning till landstingets område” Hälso- och sjukvård Tandvård Patientnämnd Stöd och service till funktionshindrade Smittskydd Frivilligt: kultur och näringsverksamhet Övrigt: Förvaltningslag, Tryckfrihetsförordning, Sekretesslag

3 Hälso- och sjukvårdslagen
2 §: Målet för hälso- och sjukvården är en god hälsa och en vård på lika villkor för hela befolkningen. Vården skall ges med respekt för alla människors lika värde och för den enskilda människans värdighet. Den som har det största behovet av hälso- och sjukvården ska ges företräde till vården. 3 §: Varje landsting skall erbjuda en god hälso- och sjukvård åt dem som är bosatta inom landstinget . 7 §: Landstinget skall planera sin hälso- och sjukvård med utgångspunkt i befolkningens behov av sådan vård.

4 Politisk organisation
Hälso- och sjukvårdsberedning Nord Revisorer Landstingsfullmäktige Patientnämnd Hälso- och sjukvårdsberedning Öst Valutskott Hälso- och sjukvårdsberedning Mitt Demokratiutskott Landstingsstyrelse Hälso- och sjukvårdsberedning Syd Stiftelsestyrelser Regionala beredningen Landstingsfullmäktige är landstingets högsta beslutande organ. Det betyder att de viktigaste besluten fattas av fullmäktige. Dit hör mål och riktlinjer för verksamheten samt budget, skatt och andra viktiga ekonomiska frågor. Verkställighet och beslut i övriga frågor svarar landstingsstyrelsen för. Fullmäktiges beredningar. Fullmäktige utser under sig sex ordinarie beredningar med uppgift att ge ett medborgarperspektiv på verksamhetens innehåll. Det är regionala beredningen och programberedningen samt de fyra hälso- och sjukvårdsberedningarna Nord, Mitt, Öst och Syd.   Den regionala beredningen ska öka kunskapen om medborgarnas behov inom trafik och infrastruktur, kultur- och näringspolitik samt internationellt engagemang. Programberedningen granskar den medicinska verksamhetens innehåll för att öka kunskapen om patienternas behov och öka förståelsen och samverkan med de ansvariga inom sjukvården. De fyra hälso- och sjukvårdsberedningarna, som är geografiskt fördelade över Norrbotten, ska lyssna till medborgarnas behov, följa upp sjukvården inom det geografiska området och lämna förslag till förändringar. Revisorer. Fullmäktige utser också revisorer för granskning av verksamheten. Revisorerna arbetar obundet från landstingets verksamheter. Demokratiutskottets uppgift är att driva demokratiutvecklingen i landstinget. Utskottet svarar även för de fullmäktigeutbildningar som genomförs för de förtroendevalda. Valutskott. Landstingsfullmäktige utser ett valutskott med uppgift att lägga fram förslag i de valärenden som fullmäktige ska behandla. Bolags- och stiftelsestyrelser. Landstinget är stiftare eller ägare/delägare i följande bolag/stiftelser: Stiftelsen Norrbottensteatern, Länstrafiken i Norrbotten AB, Almi Företagspartner Norrbotten AB, Matlaget i Gällivare AB, Informationsteknik i Norrbotten AB, Filmpool Nord AB samt stiftelsen Ájtte. Landstingsstyrelsen har det politiska verkställighetsansvaret (driftstyrelse) för landstingets samlade verksamhet. Dessutom är styrelsen landstingets personal-, löne- och pensionsmyndighet samt krisledningsnämnd. Styrelsen har även det yttersta ansvaret för att bereda ärenden till landstingsfullmäktige, med undantag för valärenden som ett särskilt valutskott bereder. Patientnämnden är en opartisk instans dit patienter och närstående och personal kan vända sig. Patientnämnden ska arbeta för att främja kontakter mellan patienter och personal inom landstingets och kommunernas hälso- och sjukvård och kommunernas äldreomsorg samt folktandvården. Patientnämnden ska också utse stödpersoner till tvångsomhändertagna patienter (enligt lagen om psykiatrisk tvångsvård och lagen om rättpsykiatrisk vård). Bolagsstyrelser Programberedningen Driftsorganisation

5 Fullmäktige Styrelsen
Leda och samordna landstingets angelägenheter Uppsikt över nämnder, bolag, stiftelser Följa frågor som kan inverka på landstingets utveckling och ekonomiska ställning Bereda Verkställa Följa upp Besluta Beslutar i ärenden av större vikt och av principiell karaktär Exempel: Mål och riktlinjer Viktiga ekonomiska frågor Nämndernas organisation Uppföljning och kontroll

6 Ärendehanteringsprocessen
Hur uppstår ett ärende? Interna behov och uppdrag Extern påverkan Ärende väcks av ledamot, beredningarna, patientnämnden, revisorerna

7 Ärendehanteringsprocessen
Från förslag till beslut i styrelsen – ca 1 månad Ärendeberedning, tjänstemän Landstingsberedning, majoriteten Gruppledaröverläggning Landstingsstyrelsen Landstingsfullmäktige

8 Ärendets konstruktion
Ärendebeskrivning Redovisning/sammanfattning av ärendet Bilagor är oftast fördjupningsmaterial Förslag till beslut - eller Yttrande och förslag till beslut

9

10

11 Ledamöternas initiativrätt
Motion – från en eller flera ledamöter eller partigrupp Riktas till fullmäktige, lämnas in löpande Interpellation – från en ledamot Riktas till ordf/vice ordf i styrelsen,till styrelseledamöter med särskilda uppdrag samt till beredningsordförande Lämnas in sex vardagar före sammanträdet. Fråga – från en ledamot Riktas – som interpellation Lämnas in senast kl dagen före sammanträdet

12 Fullmäktigesammanträdet
Ej tjänstgörande ersättare Placering i lokalen Debattregler Fem minuter per anförande Undantag: omfattande ärenden som t ex landstingsplanen – 10 minuter inledningsanförande av gruppledarna Repliker: 2 x 1 minut Presidium och talarstolar Tydlighet vid yrkanden, reservationer och om tjänstgöringen avbryts innan sammanträdet avslutas. Yrkanden och reservationer lämnas skriftligt Sammanträdet direktsänds via webb och närradio

13 Handlingar till fullmäktige
Kungörelse = kallelse Föredragningslista samt bilagor skickas snarast möjligt, ca 1 vecka före sammanträdet. Interpellationerna skickas separat Protokoll – länk till webbplats skickas via epost.

14 Regler och rutiner Meddela snarast om du inte kan delta
Sekretariatet kallar ersättare Arvoden – 750 kr per sammanträde/förrättning Ersättning för inkomstbortfall – intyg från arbetsgivare Resor och logi – bokas av ledamöterna Traktamente Räkningsunderlag

15 Frågor? Inga Gustafsson, landstingssekreterare
Tfn 0920 – , Inga-Lill Nordlund, assistent Tfn 0920 –


Ladda ner ppt "Uppgifter, arbetsformer, rutiner"

Liknande presentationer


Google-annonser