Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Www.jll.se God hälsa och positiv livsmiljö för alla i Jämtlands län Politisk organisation LANDSTINGSFULLMÄKTIGE Presidium Landstingsstyrelse Revision Patientnämnd.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Www.jll.se God hälsa och positiv livsmiljö för alla i Jämtlands län Politisk organisation LANDSTINGSFULLMÄKTIGE Presidium Landstingsstyrelse Revision Patientnämnd."— Presentationens avskrift:

1 www.jll.se God hälsa och positiv livsmiljö för alla i Jämtlands län Politisk organisation LANDSTINGSFULLMÄKTIGE Presidium Landstingsstyrelse Revision Patientnämnd Gemensamma nämnder Ekonomiskt PersonalpolitisktBildningEtiskt Demokrati, folkhälsa och kultur Vård och rehabilitering Beredningar : Utskott:

2 www.jll.se God hälsa och positiv livsmiljö för alla i Jämtlands län Krav på politiska organisationen Säkerställa helhetssyn i länsperspektiv Flexibilitet som gör det möjligt att snabbt anpassa sig till ändrade förutsättningar Tydliga roller och klar ansvarsfördelning mellan organisationens olika delar Tillvarata förtroendevaldas kompetens och engagemang

3 www.jll.se God hälsa och positiv livsmiljö för alla i Jämtlands län Förutsättningar Det politiska uppdraget till verksamheten ska vara tydlig och innehålla uppföljningsbara mål Den politiska gränsen går vid vad-frågor Landstingsdirektör preciserar uppdraget till verksamhetschefer Verksamheterna avgör hur uppdraget ska utföras Tydliga uppdrag utformas i dialog mellan berörda parter

4 www.jll.se God hälsa och positiv livsmiljö för alla i Jämtlands län Landstingsfullmäktige 55 ledamöter Två permanenta beredningar Tillfälliga beredningar kan inrättas Fler ärenden förs till fullmäktige för beslut Ärenden bereds av en/flera beredningar Fullmäktiges presidium har en viktig roll Fullmäktige Presidium Vård och rehabilitering Demokrati, folkhälsa och kultur

5 www.jll.se God hälsa och positiv livsmiljö för alla i Jämtlands län Landstingsfullmäktiges presidium Planera fullmäktiges sammanträden Ta initiativ till frågor att bereda i fullmäktiges beredningar Lägga förslag till direktiv Följa arbetet i de politiska organen och initiera utveckling (modellvård) Utgöra särskilda budgetberedningen

6 www.jll.se God hälsa och positiv livsmiljö för alla i Jämtlands län 13 ledamöter och lika många ersättare Sjukvård Tandvård Rehabilitering Samverkan med andra huvudmän Folkhälsofrågor inom beredningens ram Vård och rehabilitering Fullmäktige Presidium Vård och rehabilitering Demokrati, folkhälsa och kultur

7 www.jll.se God hälsa och positiv livsmiljö för alla i Jämtlands län Demokrati- och länsutveckling 9 ledamöter och lika många ersättare Demokrati- och inflytandefrågor ur medborgarperspektiv IT- och byggnadsfrågor av långsiktig karaktär Informationsfrågor Frågor som rör folkhälsa, miljö och kultur Fullmäktige Presidium Vård och rehabilitering Demokrati, folkhälsa och kultur

8 www.jll.se God hälsa och positiv livsmiljö för alla i Jämtlands län Beredningarnas uppgift Bereda ärenden som ska behandlas av fullmäktige Bereda långsiktigt strategiska frågor för landstinget Följa upp och utvärdera fullmäktiges beslut Upprätta förslag till svar på remisser Uppmärksamt följa de frågor som kan påverka landstinget Utföra utredningar på uppdrag av fullmäktige Utföra utredningar efter förfrågan från landstingsstyrelsen Bidra med underlag till arbetet med landstingets verksamhetsstyrning

9 www.jll.se God hälsa och positiv livsmiljö för alla i Jämtlands län Beredningarna ska … Ta del av rapporter och redovisningar (genom ”hearings” eller i annan form) Ta initiativ till debatter, seminarier och temadagar i fullmäktige Bevaka att medborgarnas synpunkter redovisas i olika sammanhang Säkerställa att medborgar-/patientperspektivet i enskilda frågor lyfts fram Främja arbetssätt som stimulerar till dialog med medborgarna Arbeta i projektform som uppmuntrar processorientering av JLL:s verksamheter Samverka med varandra i frågor som berör flera beredningar

10 www.jll.se God hälsa och positiv livsmiljö för alla i Jämtlands län Medborgarförslag Alla medborgare, oavsett ålder, kan lämna förslag till fullmäktige Förslagen ska beredas som motioner Ett inslag i ambitionen att utveckla fullmäktiges arbetsformer

11 www.jll.se God hälsa och positiv livsmiljö för alla i Jämtlands län 13 ledamöter och lika många ersättare Driftansvarig styrelse: –ansvara för produktivitet och effektivitet –verkställa och hantera årsbudgeten Yttra sig över eller bereda ärenden som ska handläggas av fullmäktige Ansvara för att fullmäktigebeslut verkställs Ekonomiskt, bildning, etiskt och personalpolitiskt utskott Landstingsstyrelsen Ekonomiskt utskott Personalpolitiskt utskott Fullmäktige Presidium Landstingsstyrelsen Etiskt utskottBildningsutskott Etiskt utskott

12 www.jll.se God hälsa och positiv livsmiljö för alla i Jämtlands län Ekonomiskt utskott 3 ledamöter och lika många ersättare Bereda ärenden till landstingsstyrelsen Bereda landstingsplanen Följa den långsiktiga ekonomiska utvecklingen Ekonomiskt utskott Personalpolitiskt utskott Fullmäktige Presidium Landstingsstyrelsen Etiskt utskottBildningsutskott

13 www.jll.se God hälsa och positiv livsmiljö för alla i Jämtlands län Personalpolitiskt utskott 3 ledamöter och lika många ersättare Utses bland styrelsens ledamöter Bereda ärenden till styrelsen Bevaka och följa upp personalfrågor inför framtiden, t.ex.: –personal- och kompetensförsörjning –arbetsmiljö, arbetsorganisation och arbetstider –jämställdhet och lönepolitik Utgångspunkten är JLL:s personalpolitiska policy Besluta, t.ex.: –teckna kollektivavtal –fördelning av löneutrymme –stridsåtgärder Ekonomiskt utskott Personalpolitiskt utskott Fullmäktige Presidium Landstingsstyrelsen Etiskt utskottBildningsutskott

14 www.jll.se God hälsa och positiv livsmiljö för alla i Jämtlands län Bildningsutskott 3 ledamöter och lika många ersättare Utses bland styrelsens ledamöter Bereda ärenden till styrelsen Bereda ärenden inom bildnings- och kulturområdet Ekonomiskt utskott Personalpolitiskt utskott Fullmäktige Presidium Landstingsstyrelsen Etiskt utskottBildningsutskott

15 www.jll.se God hälsa och positiv livsmiljö för alla i Jämtlands län Etiskt utskott 5 ledamöter och lika många ersättare Utses bland styrelsens ledamöter Bereda ärenden till styrelsen Bevaka och följa upp horisontella politiska prioriteringar Ge riktlinjer för etiska bedömningar Bereda etiska frågor av långsiktig karaktär Ekonomiskt utskott Personalpolitiskt utskott Fullmäktige Presidium Landstingsstyrelsen Etiskt utskottBildningsutskott

16 www.jll.se God hälsa och positiv livsmiljö för alla i Jämtlands län Revision 6 revisorer, en från varje parti i fullmäktige Granska att fullmäktiges beslut verkställs av landstingsstyrelsen, beredningar, nämnder undersöker om verksamheten därvid bedrivs effektivt, om redovisningen är rättvisande och om landstingsstyrelsen och övriga verkställande organ har tillräcklig kontroll över sin verksamhet Lämna en årlig revisionsberättelse som underlag för fullmäktiges ansvarsprövning av de verkställande organen Har eget kansli Fullmäktige Presidium Revision

17 www.jll.se God hälsa och positiv livsmiljö för alla i Jämtlands län Patientnämnden 5 ledamöter, 5 ersättare Fristående gentemot hälso- och sjukvården Arbeta med att ge råd, informera, föreslå lösningar och reda ut eventuella missförstånd Informera och hjälpa till att göra anmälan till patientförsäkringen Rapportera iakttagelser och avvikelser av betydelse för patienterna till vårdgivare och vårdenheter Har eget kansli Fullmäktige Presidium Patientnämnd

18 www.jll.se God hälsa och positiv livsmiljö för alla i Jämtlands län Andra organ Norrlandstingens regionförbund Regionförbundet Jämtlands län Samordningsförbundet i Jämtlands län Gemensam nämnd för närvård i Frostvikenområdet Upphandlingsnämnd för sjukvårdsprodukter Kommunalförbundet för Norrlands nätverk för musik och dans Norrlands nätverk för musikteater och dans

19 www.jll.se God hälsa och positiv livsmiljö för alla i Jämtlands län Övrigt i koncernen Stiftelsen Jamtli Landstingsbostäder i Jämtland AB Länstrafiken i Jämtlands län AB Bostadsrättsföreningarna Torvalla centrum, Åkerärtan och Lugnviks centrum Stiftelsen Zenit

20 www.jll.se God hälsa och positiv livsmiljö för alla i Jämtlands län Landstingets råd Forsknings- och utvecklingsråd Brukarråd för döva och hörselskadade Länets handikappråd Jämtlands läns pensionärsråd Landstingets ungdomsråd


Ladda ner ppt "Www.jll.se God hälsa och positiv livsmiljö för alla i Jämtlands län Politisk organisation LANDSTINGSFULLMÄKTIGE Presidium Landstingsstyrelse Revision Patientnämnd."

Liknande presentationer


Google-annonser